Avsnitt 7 - "Girls and Boys"

Premiärdatum: 8 januari 2010 / 9 januari 2010 (XL)
Inspelningsdatum: 29 maj 2009

Tjejerna: 8 poäng

Killarna: -5 poäng


Sandi Toksvig (5 poäng)
2:a gången

Ronni Ancona (3 poäng)
3:e gången

Jack Dee (okänd poäng)
1:a gången

Alan Davies (okänd poäng)

 • Up until the 20th century, baby boys wore pink and baby girls wore blue. Fram till 20-talet, hade barn pojkar rosa och baby flickor bar blå. Boys at that time were also referred to as girls. Pojkar på den tiden också kallas flickor. In 1900, Dressmaker Magazine said "The preferred colour to dress young boys in is pink. Blue is reserved for girls as it is presumed paler and the more dainty of the two colours, and pink is thought to be stronger". År 1900, Sömmerska Magazine sa "Färgen att klä unga pojkar i är rosa. Blått är reserverad för flickor som antas blekare och mer prydlig de två färger och rosa anses vara starkare". In 1927, Princess Astrid of Belgium caused controversy when she gave birth to a girl, as "the cradle had been optimistically outfitted in pink, the colour for boys". År 1927, prinsessan Astrid av Belgien orsakade kontroverser när hon födde en flicka, som "vagga hade optimistiskt utrustat i rosa, färgen för pojkar". It was believed that blue was more serene and paler, hence it was used for girls. Man trodde att blått var mer lugn och blekare, varför den användes för flickor. Up until the mid-15th century, all children were referred to as girls. Fram till mitten av 15-talet, var alla barn kallas flickor. Boys were known as "knave girls" and girls were known as "gay girls". Pojkar var kända som "Knave flickor" och flickor var kända som "gay tjejer". Only in recent times, has calling a boy been referred to a male child, before that it meant a servant. Först på senare tid har ringa en pojke hänskjutits till en pojke, innan det innebar en tjänare.

 • At the moment, it's believed that the best way to get a baby girl is to have a low-calorie diet. Just nu är det troligt att det bästa sättet att få en flicka är att ha en kalorifattig diet. A study was done and out of 100 people who had had a high-calorie diet, 56 gave birth to a boy. En studie gjordes och av 100 personer som hade haft en hög kalori diet gav 56 upphov till en pojke. Women who had at least one bowl of breakfast cereal a day were 87% more likely to have a boy than women who ate no more than one bowl a week. Kvinnor som hade minst en skål av frukostflingor en dag var 87% större risk att få en pojke än kvinnor som åt mer än en skål i veckan. On average, women who had boys had roughly 400 more calories daily than those who had girls. I genomsnitt hade kvinnor som hade pojkar ungefär 400 fler kalorier per dag än de som hade flickor. Women who were infected with Hepatitis B were 1½ times more likely to have a boy. Kvinnor som smittats med Hepatit B var 1 ½ gånger större risk att få en pojke. The only known certain way is by embryo selection, which is popular in America and Thailand. Den enda kända visst sätt är genom embryo val, som är populär i USA och Thailand. It costs around US$18,000. Aristotle believed that the diet of the mother and the sex position at conception made the difference. Anaxagoras thought that boys and girls came from different testicles, so if you tied up one testicle, it would guarantee you the other one. Det kostar cirka US $ 18.000. Aristoteles trodde att kosten för modern och kön position vid befruktningen gjort skillnaden. Anaxagoras trodde att pojkar och flickor kom från olika testiklar, så om du bunden en testikel, skulle det garantera dig den andra. The Talmud suggest lining up the bed north-south before sex, if you want a boy. Den Talmud föreslår kö sängen nord-syd före sex, om du vill ha en pojke. The French suggest wearing boots to bed would get you a boy. Den franska föreslår bär stövlar till sängs skulle få en pojke.

 • The reason that there are fewer female guests on QI is because women laugh less at other women, despite the fact that they laugh more than men, although audiences in general laugh more at men. Anledningen till att det finns färre kvinnliga gäster på QI beror på att kvinnor skrattar mindre på andra kvinnor, trots att de skrattar mer än män, även om publiken i allmänhet skratt mer på män. It is believed that men make prats of themselves more often than women, although Lucille Ball and Goldie Hawn are two examples of women who can do that. Man tror att män gör Prats av sig själva oftare än kvinnor, även om Lucille Ball och Goldie Hawn är två exempel på kvinnor som kan göra det. As stand-up comedy was getting more popular during the 1980s, women portray women, but men didn't portray men, so women treated themselves as a minority, even though they are 51% of the population. Germaine Greer famously said, "there are only two things that women don't do as well as men, and that's design dresses and cook" considering that nearly all the great chefs and couturiers are men, whereas it was the traditional role of women to cooks and sew. Som stand-up comedy började bli mer populärt under 1980-talet, kvinnor porträtterar kvinnor, men män inte porträttera män, så kvinnor behandlade sig som en minoritet, trots att de är 51% av befolkningen. Germaine Greer säger berömda, "det finns bara två saker att kvinnor inte gör liksom män, och det är designen klänningar och laga "med tanke på att nästan alla stora kockar och couturiers är män, medan det var den traditionella rollen av kvinnor till kockar och sy.

 • In China, Nü Shu is a form of writing devised in Jiangyong County, Hunan Province. I Kina Nu Shu är en form av att skriva fram i Jiangyong County, Hunan -provinsen. It was a writing form that only women could understand. Det var en skriftlig form som bara kvinnor kan förstå. Since, women in China were not taught properly at all, they needed a secret code of writing. Eftersom var kvinnorna i Kina inte undervisas på rätt alls, behövde de en hemlig kod att skriva. Nü Shu is a phonetic type of writing. Nu Shu är en fonetisk typ av skrivande. When a woman in one of these secret friendship groups got married, they were given a book in which they would leave some blank pages, so they could write their secret thoughts down, which only women could read. När en kvinna i en av dessa hemliga vänskap grupper gifte, fick de en bok som de skulle lämna några tomma sidor, så att de kunde skriva sina hemliga tankar ner, vilket bara kvinnor kunde läsa. They would send them, because they could never meet in their groups often, because they had bound feet. De skulle skicka dem, eftersom de aldrig kunde träffas i sina grupper ofta, eftersom de hade bundna fötter. Foot binding involved 5 year olds breaking all the bones in their feet, so they could wrap their feet round themselves and then be wrapped up to be around 3 inches. Foot bindning inblandade 5 åringar bryta alla ben i fötterna, så att de kunde slå sina fötter runt sig och sedan insvept vara runt 3 inches. Many of them would rot and many died of gangrene. Många av dem skulle ruttna och många dog av kallbrand. This went on for around 1,000 years. Detta pågick i cirka 1.000 år. They would also write using tapestries. De skulle också skriva med gobelänger.

 • The panellists are shown a picture of an animal. Paneldeltagarna visas en bild av ett djur. The animal is half hen, half cockerel. Djuret är halv höna, halv tupp. It was a result of a freak accident known as bilateral gynandromorphic hermaphroditism. Det var ett resultat av en oväntad händelse som kallas bilateral gynandromorphic hermafroditism. All the cells on one side are male, the other side are female, which has never happened in humans. Alla cellerna på ena sidan är män, den andra sidan är kvinnor, som aldrig har hänt hos människor.

 • It's impossible to tell a woman from a man just by looking at them. Det är omöjligt att säga en kvinna från en man att bara titta på dem. It was believed that the easiest way to tell them apart was by the fact that women don't have Adam's apples, but they do. Man trodde att det enklaste sättet att skilja dem åt var att kvinnor inte har Adams äpplen, men de gör. Even so, a good ladyboy can just about imitate anything female. Ändå en bra ladyboy kan nästan efterlikna vad som helst hona.

 • Men are better at map reading than women because of grey matter and white matter (felaktigt: they're not). Män är bättre på kartläsning än kvinnor på grund av grå substans och vit substans (felaktigt: de är inte). Using MRI scans on men and women with equal IQ, they found that men use 6½ more grey matter than women, whereas women used 9 times more white matter than men. Använda MRI skanningar på män och kvinnor med lika IQ, fann de att män använder 6 ½ mer grå hjärnsubstans än kvinnor, medan kvinnor använde 9 gånger mer vita substansen än män. Grey matter is central to processing information for intellectual thought, such as map reading and mathematics. Grå materia är centralt för bearbetning information för intellektuell tanke, som kartläsning och matematik. White matter connects the processing information to emotional thought such as language speaking and multitasking. Vita substansen ansluter behandling information till känslomässig tanke som språk att tala och multitasking.

 • The prize money given out at Wimbledon is unfair to male competitors (felaktigt: nothing (is unfair about it)). Den prispengar ges ut i Wimbledon är orättvist att manliga konkurrenter (felaktigt: ingenting (är orättvist om det)). When it began in 1884, the ladies' winner got a 20 guinea silver flower basket and the men's champion got a 30 guinea gold trophy. När det började 1884, fick damernas vinnaren en 20 guinea silver blomma korg och de män mästare fick 30 guinea guld trofé. In 2006, Amélie Mauresmo won £ 625,000 for playing 142 games, whereas Roger Federer got £655,000 for playing 202 games. Under 2006 Amelie Mauresmo vann kr 625.000 för att spela 142 matcher, medan Roger Federer fick £ 655.000 för att spela 202 matcher. The women therefore got more money, because the short matches allowed them to play in doubles tournaments as well. Kvinnorna fick därför mer pengar, eftersom de korta matcherna tillät dem att spela i dubbel turneringar också. The rate per game in 2005 was £1,432 per game for the top 8 women, whereas the top 8 men got £993 per game. Den kurs per match under 2005 var 1.432 £ per match för de bästa 8 kvinnor, medan de bästa 8 män fick £ 993 per spel. The prize money is equal in terms of money, but not equal as the men have to play more tennis. Prissumman är lika i termer av pengar, men inte lika som de män måste spela mer tennis. • The most violent women in history are the Amazons of Dahomey, now known as Benin. De mest våldsamma kvinnor i historien är amazonerna i Dahomey, numera Benin. They were a group of female warriors whose job was to protect the king. De var en grupp kvinnliga krigare vars jobb var att skydda kungen. They were nominal wives of the king, but they were celibate. De var nominella fruar kungen, men de var celibat. They were chosen for being aggressive, but their husbands could nominate their wife, if he thought she was a nag. De valdes för att vara aggressiv, men deras män skulle kunna nominera sin hustru, om han trodde att hon var en tjata. They carried a switchblade that was capable of cutting a man in two. De bar en Switchblade som kunde skära en man i två. Some sources say that they were turned into men and made to despise women, whereas others say that venerated, they had slave girls with them carrying a bell, while men had to avert their eyes. Vissa källor säger att de förvandlades till män och gjorde att förakta kvinnor, medan andra säger att vördade, de hade slav flickor med dem bär en klocka, medan män hade att avvärja ögonen.

 • The connection between grannies and Killer Whales is the menopause. Sambandet mellan tanter och späckhuggare är klimakteriet. Killer Whales are the only other animals apart from human that have a massive gap between menopause and death, hence the happy and active lives they live. Späckhuggare är de enda andra djur förutom människa som har en massiv gap mellan klimakteriet och död, därav de lyckliga och aktiva liv de lever. Killer Whales are also matrilineal, so the females keep the life cycle going, as they provide most of the nutrition. Späckhuggare är också matrilineal så honorna håller livscykeln går, eftersom de ger de flesta av näring.

 • There was an urban myth during the 1940s that the Nazis disguised themselves as nuns with hairy hands during World War II. Det var en urban myt under 1940-talet som nazisterna förklädd sig som nunnor med håriga händer under andra världskriget. It was believed that they would parachute in and people in Britain were told to watch out for nuns from the South coast coming up on buses, trains or the London Underground on their way up to the Scottish Highlands. Man trodde att de skulle hoppa fallskärm i och människor i Storbritannien fick höra att se upp för nunnor från södra kusten kommer upp på bussar, tåg eller London Underground på väg upp till skotska högländerna. Their cover would be blown when paying fares, because it revealed the hairiness of their hands and forearms and in some cases, a tattoo of Adolf Hitler on their arm. Deras skydd skulle blåsas vid betalning biljettpriser, eftersom företaget avslöjade behåring av sina händer och underarmar och i vissa fall, en tatuering av Adolf Hitler på sin arm. Other ways to test if soldiers were German was to make them speak English, especially some very odd surnames, such as Featherstonehaugh (pronounced "Fanshawe"), Cholmondeley [ disambiguation needed ] (pronounced "Chumley"), Berkeley (pronounced "Barkly"), Mainwaring (pronounced "Mannering") and Belvoir (pronounced "Beaver"). Andra sätt att testa om soldater var tyska var att få dem att tala engelska, särskilt några mycket udda efternamn, såsom Featherstonehaugh (uttalas "Fanshawe"), Cholmondeley [ disambiguation behövde ] (uttalas "Chumley"), Berkeley (uttalas "Barkly"), Mainwaring (uttalas "Mannering") och Belvoir (uttalas "Beaver").