Avsnitt 8 - "Germany"

Premiärdatum: 15 januari 2010 / 16 Januari 2010 (XL)
Inspelningsdatum: 5 juni 2009


Jo Brand
(vinnare med -6 poäng)
23:e gången

Rob Brydon (-7 poäng)
9:e gången

Alan Davies (-36 poäng)

Sean Lock (-76 poäng)
20:e gången

Tyskland. 'QI'-symbolen bakom Stephen har ersatts av Tysklands vapensköld.

A general forfeit existed to penalise anyone who " mentioned the War ". En allmän förverkande fanns att bestraffa någon som " nämnde kriget ".

 • The German people care more about Football matches against the Dutch than the English. Det tyska folket bryr sig mer om Fotbollsmatcher mot holländska än engelska. Most Germans don't even know who won the 1966 World Cup. De flesta tyskar vet inte ens vem som vann 1966 VM.

 • During the 2006 FIFA World Cup in Germany, the German authorities confiscated all the Dutch fans' orange Leeuwenhosen because they were sponsored by Bavaria Brewery, which wasn't the official beer sponsor of the tournament. Under 2006 FIFA World Cup i Tyskland, konfiskerade de tyska myndigheterna alla de nederländska fansen " Orange Leeuwenhosen eftersom de sponsras av Bavaria Brewery, vilket inte var officiell öl sponsor av turneringen. Many fans watched the first Dutch game in their underpants as a result. Många fans såg den första holländska spelet i sina kalsonger som följd.

 • The most repeated television show of all time is the British film, Dinner for One. Den mest upprepade tv-show genom tiderna är den brittiska filmen, middag för en. The show is shown on every German television channel on 31 December, since 1972. Showen visas på varje tysk TV-kanal den 31 december, sedan 1972.

 • Godwin's Rule of Nazi analogies, which states that "As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches 1." Godwins regel av nazistiska analogier, där det anges att "Som en online-diskussion blir längre, sannolikheten för en jämförelse där nazister eller Hitler närmar 1. "

 • Monopoly board games were used to escape from prison. Monopol brädspel användes för att fly från fängelset. A man called "Clutty" Hutton bought some Monopoly boards and through the help of MI9 had help turn them into escape kits, which were sold through bogus charities. En man som heter "Clutty" Hutton köpte några Monopol styrelser och genom hjälp av MI9 fått hjälp förvandla dem till flykt kit, som såldes genom falska välgörenhetsorganisationer. His earlier work involved putting compasses into military tunic buttons. (felaktigt: Get out of jail free) Hans tidigare arbetet sätta kompasser i militära tunika knappar (förverkad. Få ut ur fängelset gratis)

 • Evelyn Waugh wrote Brideshead Revisited (felaktigt: Evelyn War, taken as mentioning the war (Sean)) Evelyn Waugh skrev Brideshead Revisited (förverkad: Evelyn Krig, tas som att nämna kriget (Sean))

 • German Shepherd Dog were known as Alsatians from 1918 until 1977, mainly because at the time people resented anything with the word "German" in it. Schäfer kallades schäfrar från 1918 till 1977, främst på grund vid den tid människor ogillade något med ordet "tyska" i den.

 • The Munich Oktoberfest is held mainly in September, although it is occasionally partly in October, depending on how the months are arranged. Den München Oktoberfest hålls huvudsakligen i september, även om det är ibland delvis i oktober, beroende på hur månaderna ordnas.

 • Although the song My Favourite Things from The Sound of Music has the lyric "schnitzel with noodles", they are never eaten together. Även låten My Favourite Things från The Sound of Music har lyrisk "schnitzel med nudlar", de aldrig ätit tillsammans. Although there is a possibility that the popularity of the song has meant that some people now eat it. Även om det finns en möjlighet att populariteten av låten har inneburit att vissa människor nu äter den. • There are some words for which there is no literal translation in the English language, so words are borrowed from other languages. Det finns vissa ord som det inte finns någon ordagrann översättning i det engelska språket, så ord lånade från andra språk. + Schadenfreude means "pleasure in the misfortune of others". Schadenfreude betyder "glädje oturen att andra". + Gemütlichkeit means "cosiness". Gemütlichkeit betyder "omtänksamhet". It's mainly used in Austria and Bavaria. Den används främst i Österrike och Bayern. "Gemütlich" people are also said to be very kind to their neighbours. "Gemütlich" människor sägs också vara mycket snäll mot sina grannar. In 1973, a British man sued a holiday firm because he didn't receive any "gemülichkeit", as promised and he won. År 1973 ett stämt brittisk man en semester företag eftersom han inte fick någon "gemülichkeit", som utlovat, och han vann. It actually set a precedent in English contract law. Det satt faktiskt ett prejudikat på engelsk avtalsrätt. + Zugzwang is a chess term that means that you are forced to move, even though it might weaken your position, because in chess, you can't skip your turn after your opponent makes one. Zugzwang är ett schack term som innebär att du tvingas flytta, även om det kan försvaga din position, eftersom schack, kan du inte hoppa din tur efter din motståndare gör en. + Zeitgeist means "spirit of the age", or "time spirit/ghost". Zeitgeist betyder "tidsandan", eller "tid ande / spöke".

 • The panellists are shown a ghost-like object, a SPUK, which is a device that is put on the underside of the toilet seat, and when it's raised it give off a voice message which tries to force German people to sit down on the toilet seat to urinate, rather than stand up. Paneldeltagarna visas ett spöke-liknande föremål, en SPUK, som är en enhet som sätts på undersidan av toalettsitsen, och när det är upp det avger en röstmeddelande som försöker tvinga tyska folket att sitta ner på toaletten plats att urinera, snarare än att stå upp. SPUK is an acronym for StehPinkler Unter Kontrolle. SPUK är en akronym för StehPinkler Unter Kontrolle. "Stehpinkeln" in German means to stand urinating, whereas "Sitzpinkeln" means to "sit urinating". "Stehpinkeln" på tyska betyder att stå urinera, medan "Sitzpinkeln" betyder att "sitta kissa".

 • In Germany, they have a thing called the "Nacktputzservice", in which naked German students are hired to do hoovering and housework. I Tyskland har de en sak som kallas "Nacktputzservice", där nakna tyska studenter är anlitade för att göra dammsög och hushållsarbete. It originated from the Freikörperkultur (or FKK), which meant "free body culture". Det härstammar från Freikörperkultur (eller FKK), vilket innebar "fri kropp kultur". It was widespread in Germany until Hermann Göring put a stop to it during the 1930s, when he trained the police to stop people from going round naked. Det var utbredd i Tyskland fram till Hermann Göring sätta stopp för det under 1930-talet, då han tränade polisen att hindra människor från att gå runt naken. But, since then German hikers near open areas in Switzerland and Poland just like to go round naked. Men sedan dess tyska vandrare nära öppna områden i Schweiz och Polen vill bara gå runt naken. The Swiss and Poles both find it disgusting. Den schweiziska och polacker både tycker att det är äckligt. There are designated nude beaches in Germany, and the Englischer Garten in Munich has a designated nudist area, as well as Berlin's biggest park, the Tiergarten. (felaktigt: don't mention the war (Sean)) Det betecknas näcka badstränder i Tyskland, och Englischer Garten i München har en utsedd nudist område, liksom Berlins största park, Tiergarten. (förverkad inte nämna kriget (Sean))

 • Uncle Wiggly Wings was a pilot who helped children during the Berlin Airlift in the Cold War. Uncle Wiggly Wings var en pilot som hjälpte barn under luftbron till Berlin i kalla kriget. The Russians had sealed off all transport routes to West Berlin in 1948, when it was under Allied control in the centre of the Russian Sector. Den Ryssarna hade förseglat av alla transportvägar till Västberlin år 1948, då det var under allierade kontroll i mitten av ryska sektorn. The whole city was cut off from the rest of the world for a year, so the British & Americans dropped food from planes to help the people below. Hela staden var avskuren från resten av världen för ett år, så britterna och amerikanerna tappade mat från flygplan för att hjälpa människorna nedanför. One pilot gave 2 kids some chewing gum and promised he'd return and give them some more candy. En pilot gav 2 barn några tuggummi och lovade att han skulle komma tillbaka och ge dem lite mer godis. The next day he wiggled his wings and dropped chocolate and more and more children kept coming, and it became a mass propaganda coup, which became known as " Operation Little Vittles ". Nästa dag han viftade sina vingar och släppte choklad och allt fler barn fortsatte att komma, och det blev en massa propaganda kupp, som blev känd som " Operation Little Vittles ". The sweets came down in little handkerchief -style parachutes. Godis kom ner i små näsduk stil fallskärmar. 2,223,000 tons of supplies were dropped during the airlift. (felaktigt: don't mention the war (Sean × 2)) 2.223.000 ton förnödenheter släpptes under luftbro (förverkad inte nämna kriget (Sean × 2)).

 • In Germany, at 11:11 on 11 november every year, the Germans celebrate the start of their Carnival, which lasts all the way up to Ash Wednesday. I Tyskland, vid 11:11 den 11 november varje år, tyskarna firar i början av sin Carnival, som varar ända fram till askonsdagen. It starts off quietly through november and December, partially due to Christmas, but by the time the Mardi Gras arrives, everything is in full flow. Det börjar tyst genom november och december, delvis på grund av julen, men när det Mardi Gras kommer, allt i full flöde. The word "carnival" doesn't mean "goodbye to meat", as believed, but actually means "to remove meat from your diet ", from the words "carne levare". (felaktigt: don't mention the war (Alan)) Ordet "karneval" betyder inte "adjö till kött", som man trott, men faktiskt betyder "att ta bort kött från din kost ", från orden" Carne levare "(förverkad. nämn inte kriget (Alan))