Avsnitt 9 - "Gallimaufrey"

Premiärdatum: 22 januari 2010 / 23 jan 2010 (XL)
Inspelningsdatum: 4 juni 2009


Hugh Dennis
(vinnare med 4 poäng)
2:a gången

Andy Hamilton (2 poäng)
5:e gången

Phill Jupitus (-15 poäng)
20:e gången

Alan Davies (-56 poäng)

Den fullständiga titeln "A Gallimaufrey of Gingambobs", betyder "en absurd samling testiklar".

 • Captain Schlitt of German submarine U-1206 caused his U-boat to sink because he couldn't work the toilet flush, and subsequently flooded the sub. Kapten Schlitt av tyska ubåten U-1206 orsakade hans U-båt att sjunka eftersom han inte kunde arbeta på toaletten flush, och därefter översvämmade sub.

 • Each panellist gives a handwriting sample, which is given a graphologist 's analysis. Varje paneldeltagare ger handstil prov som ges en grafolog: s analys. The British Psychological Society says that graphology as a way of interpreting character has zero validity, yet 3,000 British businesses use graphologists for recruitment. Den British Psychological Society säger att grafologi som ett sätt att tolka tecken har noll giltighet, men 3.000 brittiska företag använder grafologer för rekrytering.

 • In Ireland, the police were duped by a frequently offending Polish driver called Prawo Jazdy, who quickly became the most wanted motorist in the country. I Irland har polisen lurade av en ofta kränkande polsk förare som kallas Prawo Jazdy, som snabbt blev den mest önskade bilisten i landet. They later realised that Prawo Jazdy was the Polish for "driving licence". De insåg senare att Prawo Jazdy var den polska för "körkort".

 • Spring travels from Land's End to John o' Groats every year at about ? of a mile per hour, although when going over hills, it takes an extra couple of days per 100 feet of elevation. Våren färdas från Lands End till John o 'Groats varje år vid ? av en mil per timme, men när man går över kullar, det tar ett extra par dagar per 100 meter höjd. It officially takes 8 weeks to get from the south to the north of the UK. Det tar officiellt 8 veckor att få från söder till norr i Storbritannien.

 • Perpetual motion transgresses both the first and second law of thermodynamics. Evighetsmaskin överträder både 1:a och termodynamikens andra lag.

 • Despite what many parents think, children do not go hyperactive after drinking a sugary drink. Trots vad många föräldrar tror, ??går barn inte hyperaktiva efter att ha druckit en söt dryck.

 • If you leave teeth in a glass of cola overnight, nothing much happens (felaktigt: they dissolve). Om du lämnar tänder i ett glas cola över natten, händer inte mycket (felaktigt: de löser).

 • The only ape that walks just on its two feet is the gibbon (forfeits: orangutan ; baboon). Den enda apa som går bara på sina två fötter är gibbon (felaktigt: orangutan, babian).

 • From oldest to youngest: Spider, Cockroach, Triceratops and The Himalayas Från äldsta till yngsta: Spider, kackerlacka, Triceratops och The Himalaya • Stephen introduced the panellists using Georgian slang. Stephen introducerade paneldeltagarna med georgiska slang. "Gravy-eyed" means runny eyes, "Glimflashy" means an angry person, "Whiddle my scrap" means knowing someone's game or to see what people are up to. "Gravy-eyed" betyder rinnande ögon, "Glimflashy" en arg person "Whiddle min skrot" innebär att veta någons spel eller för att se vad folk har för sig. This leads to a game of Call My Bluff. Detta leder till en omgång Call My Bluff. + A "gentleman of three outs" is either a) a person without wit, money or manners, b) a person who owned three outhouses, which would be a mark of status in the 18th century, or c) a genteel description by Punch of the highwayman Jonny Tripplearse. En "herre på tre outs" är antingen a) en person utan vett, pengar eller sätt, b) en person som ägde tre uthus, vilket skulle vara ett tecken på status i 18th century, eller c) en förnäm beskrivning av Punch av den stråtrövaren Jonny Tripplearse. The answer, correctly guessed by Alan was a). Svaret, riktigt gissat av Alan var en). + "Grog Blossom" is either a) the mould inside a barrel of beer that you have to clean out before you can use it again, or b) pimples that were grown on peoples' faces after drinking too much. "Grog Blossom" är antingen a) formen i en tunna öl som du måste rensa ut innan du kan använda den igen, eller b) finnar som odlas på människors ansikten efter att ha druckit för mycket. The answer, incorrectly guessed by Andy & Hugh, was b). Svaret, felaktigt gissat av Andy & Hugh var b).

 • It's believed that 20% of people have difficulty getting up in the morning, because they are either larks or owls. Man tror att 20% av befolkningen har svårt att få upp på morgonen, eftersom de är antingen lärkorna eller ugglor. If they were a lark, they'd sleep at dinner parties and if they were an owl, they just can't get up. Om de var en lärka, skulle de sova på middagar och om de var en uggla, de bara inte kan få upp. It's believed that young children and old people are larks, whereas teenagers are owls. Man tror att små barn och äldre människor är lärkor, medan tonåringar är ugglor. There are many other methods of getting up, the MIT invented an alarm clock that when you pressed the Snooze button, it runs away and hides, and it's programmed to go to a different place every day, so it always changes. Det finns många andra metoder för att få upp, MIT uppfann en väckarklocka att när du trycker på Snooze knappen, går bort och döljer, och det är programmerad att gå till en annan plats varje dag, så det alltid förändras. There is also an alarm clock in the shape of a dumbbell, and it doesn't shut up until you've done 30 reps with it. Det finns också en väckarklocka i form av en hantel, och det inte käften tills du har gjort 30 reps med den. There is also one that has an online connection, and every time you press Snooze, money is donated to a political cause that you hate. Det finns också en som har en online-anslutning, och varje gång du trycker på Snooze, är pengar doneras till en politisk sak som du hatar.

 • The Goldilocks effect works on the theory that Goldilocks liked everything "just right". Den Guldlock effekten fungerar på teorin att Guldlock gillade allt "precis rätt". It's used in business, you have 3 items, the first one is unbelievable expensive, the second is a quarter of the price, but just as nice, and the third is very cheap, which makes people go for the second one. Den används i näringslivet, har du 3 objekt, är det första en otroligt dyrt, är den andra en fjärdedel av priset, men lika trevligt, och den tredje är mycket billig, vilket gör människor går för den andra. The best use of the Goldilocks effect is with airfares. Den bästa användningen av Guldlock effekten är med flygbiljetter. A standard Transatlantic economy seat is £ 500, business class is £3,500 and first class, where you get a full-size bed and have food whenever you want would cost £8,000. En standard transatlantiska ekonomin säte kr 500, är business class £ 3.500 och första klass, där du får en full size-säng och har mat när du vill skulle kosta £ 8.000. So, people would think that the perks of business class would be reasonable compared to first class, even though it costs 7 times as much as economy. Så skulle folk tro att de förmåner i business class vore rimligt i förhållande till första klass, även om det kostar 7 gånger så mycket som ekonomin.

 • The snail telegraph was a form of communication. Den snigel telegraf var en form av kommunikation. A Frenchman called Benoit had an idea that when 2 snails mated, they had a telepathic power, which meant that no matter how far away they were, they could always make thoughts to each other. Fransmannen Benoit hade en idé om att när 2 sniglar parade, de hade en telepatisk kraft, vilket innebar att oavsett hur långt bort de var, kunde de alltid tankar med varandra. So, he raised money and then glued 24 snails in a dish and labelled them all with letters of the alphabet and then he labelled the mates of the snails on another dish and sent it to New York City, so the mate of the one in New York City would wibble to receive the message from the other one in Benoit's lab. Så höjde han pengar och sedan limmas 24 sniglar i en skål och märkt dem alla med bokstäver i alfabetet och sedan han märkt att kompisar i sniglar på en annan skål och skickade det till New York, så styrman på ett i New York City skulle wibble ta emot meddelandet från den andra i Benoit labb. Unfortunately, this pasilalinic-sympathetic compass with "escargotic" vibration was proven not to work at all. Tyvärr var detta pasilalinic-sympatiska kompass med "escargotic" vibration visat att inte arbeta alls.