Avsnitt 10 - "Health and Safety"

Premiärdatum: 26 november 2010
Inspelningsdatum: 28 maj 2010


David Mitchell
(vinnare med 6 poäng)
13:e gången

Ross Noble (2 poäng)
3:e gången

Jeremy Clarkson (-4 poäng)
8:e gången

Alan Davies (-6 poäng)

Det finns säkerhet varningsskyltar dekorerar set och paneldeltagarna skyddsglasögon, hög synliga västar och hårda hattar. Stephen bär en skyddsrock. There are safety warning signs decorating the set and the panellists wear safety goggles, high-visibility vests and hard hats. Stephen wears a lab coat. • The panellists were given the Whitely test, to see if they were hypochondriacs and were to rate questions between 1 and 5. David is frustrated with the logic of the test, second guessing the wording of the questions, and suggesting that without comparison, there is no baseline to compare the results to. Ross is not a hypochondriac; Alan is a mild hypochondriac; David is a borderline hypochondriac; and Jeremy, who answered "5" for all the questions (not bothering to read them), is dangerously hypochondriac according to the test. Part of hypochondria is people not expecting to get pain and when they do they think it is very serious.

  • Stephen shows the panel a strange set of bellows, asking how this device will save a person from drowning. The bellows are filled with tobacco smoke and is inserted into the drowning victim's bottom. It was believed this was able to resuscitate an individual from the symptoms of drowning. This was a common medical practice between the 17th and 19th centuries. It was suggested that this may have been a coincidence when a woman happened to come back to life after being treated in this way, and became a part of the common medical knowledge.

  • The panel provided with sets of paper glasses with pictures of eyes staring upwards on them. These glasses were designed for observing gorillas in zoos who, as a species, do not like to be stared at in the eyes. They are called " Bokito viewers", named after a gorilla in Rotterdam Zoo who attacked a woman for staring at him (she thought she was creating an emotional bond). Dark glasses would work just as well.

  • It is a myth that when playing conkers, children are now required to wear safety goggles. A school headmaster near Carlisle was frustrated with the health and safety gone mad movement and suggested issuing goggles and safety warnings as a joke. Media misinterpreted the story as fact, and thought that the school was being too health and safety conscious. (felaktigt: Goggles)

  • The only medically known way to cure hiccups is "digital rectal massage," or the insertion of a finger up the bottom. Stephen poses the cure as a punishment for not being able to name seven bald men apart from Yul Brynner (a commonly known folk remedy for hiccups).

  • The spelling "hiccough" is an incorrect spelling for the word "hiccup". Previous spellings had "y", "ck" and "hiccop", and the idea that hiccough has something to do with coughing is erroneous.

  • During an out-of-body experience, one should look at the tops of shelves for random pictures and objects. Dr. Sam Parnia at the University of Southampton has done a three-year-test of 25 hospitals to see if people claiming to have an OBE, they will be able to confirm their experience. The doctor refused to tell QI his findings before the results had been published.

  • Three birds are shown on the viewer: a robin with its left eye covered, a robin with its right eye covered and a blindfolded pigeon. The question is which bird would be trusted to direct you home. Either the pigeon or the robin with the left eye covered would be able to do it, since they can sense magnetism without the use of their eyes. This is because pigeons can sense magnetic forces so can tell the direction even if blind. Robins can do this also, but only with their right eye.

  • Except for special circumstances, it is typically alright to drink while taking antibiotics. It was originally suggested to prevent people from partying while infectious. In most cases, if advised not to drink, it is more that the issue involves making you feel more ill, not preventing the antibiotic from working. This said with the assumption that you will consult your doctor before indulging.

  • Jeremy immediately (and correctly) identifies the centre of the steering wheel as the safest place to put a large metal spike in the car. The reasoning behind this is it will make people drive more carefully without the knowledge that an airbag will save them were they to come into any accidents. Risk compensation is the idea of feeling so safe that they then behave more recklessly. The advent of seat belts increased the number of cyclist deaths, as people drove more recklessly and unintentionally caused the accidents.

  • Stephen asks the panel whether or not they would help Jeremy if he were being attacked by environmental protesters. According to the bystander effect, the more people witnessing a dangerous event, the fewer people are likely to respond to help. One theory for this is that you may be subconsciously embarrassed by reacting incorrectly towards the situation, no matter how obvious the moral judgement should be.

  • The hippocampus is an area of the brain that helps with the sense of direction. It is named after the taxonomical name for the common seahorse. It is part of the limbic system, which also helps with sensing danger.

  • Hernias are caused by a weakness of the muscles of the abdominal wall, not by lifting something heavy (though lifting a weight may make it worse or call attention to it). A weakening in the abdominal wall, which could be due to a congenital weakness or smoking. Ämnen Paneldeltagarna fick Whitely testet för att se om de var hypokondriker och skulle ränta frågor mellan 1 och 5. David frustrerad logiken i testet, andra gissa formuleringen av frågorna, och tyder på att utan jämförelse, det finns ingen baslinjen att jämföra resultaten. Ross är inte en hypokondriker, Alan är en mild hypokondriker, David är ett gränsfall hypokondriker, och Jeremy, som svarade "5" för alla frågor (som inte bry sig om att läsa dem), är farligt hypokondriker enligt testet. En del av hypokondri är människor förväntar inte att få ont och när de gör de tror att det är mycket allvarligt. Stephen visar panelen en märklig uppsättning bälgar, frågade hur den här enheten kommer att rädda en person från att drunkna. Bälgen är fyllda med tobaksrök och sätts in i drunkning offrets botten. Man trodde det kunde återuppliva en person från symptomen på drunkning. Detta var en vanlig medicinsk praxis mellan den 17 och 19-talen. Det föreslogs att detta kan ha varit en tillfällighet när en kvinna råkade komma tillbaka till livet efter att ha behandlats på detta sätt, och blev en del av den gemensamma medicinsk kunskap. Panelen är försedd med uppsättningar av papper glasögon med bilder av ögon stirrar uppåt på dem. Dessa glasögon har utformats för att observera gorillor i djurparker som till art, inte gillar att stirrat på i ögonen. De kallas "Bokito tittare", uppkallad efter en gorilla i Rotterdam Zoo som attackerade en kvinna för att stirra på honom (hon trodde att hon skapade ett känslomässigt band). Mörka glasögon skulle fungera lika bra. Det är en myt att när man spelar Conkers är barn nu skyldiga att bära skyddsglasögon. En skola rektor i närheten av Carlisle var frustrerad över borta hälsa och säkerhet galna rörelser och föreslog att utfärda skyddsglasögon och varningar som ett skämt. Media misstolkas berättelsen som faktiskt och tänkte att skolan var för hälsa och säkerhet medvetna. (felaktigt: Skyddsglasögon) Det enda medicinskt kallas sättet att bota hicka är "digital rektal massage", eller införandet av ett finger upp botten. Stephen ställer botemedel som straff för att inte kunna namnge syv skalliga män förutom Yul Brynner (en känd huskur för hicka). Stavningen "hicka" är en felaktig stavning för ordet "hicka". Tidigare stavningar hade "y", "ck" och "hiccop", och idén att hicka har något att göra med hosta är felaktig. Under en out-of-kroppen-upplevelse, ska man se på de övre delarna av hyllorna för slumpmässiga bilder och föremål. Dr Sam Parnia vid University of Southampton har gjort en tre år test av 25 sjukhus för att se om människor som hävdar att ha en OBE, kommer de att kunna bekräfta sina erfarenheter. Läkaren vägrade att berätta QI hans resultat innan resultaten hade publicerats. Allman Okunnighet Tre fåglar visas på betraktaren: en Robin med sin vänstra öga täckt, en rödhake med sin täckta höger öga och en ögonbindel duva. Frågan är vilken fågel skulle lita på att leda dig hem. Antingen duvan eller robin med den täckta vänster öga skulle kunna göra det, eftersom de kan känna magnetism utan användning av deras ögon. Detta beror på att duvor kan känna magnetiska krafter så kan berätta riktningen, även om blinda. Robins kan göra detta också, men bara med sin högra öga. Med undantag för särskilda omständigheter, är okej det vanligtvis att dricka medan du tar antibiotika. Det var ursprungligen föreslogs att hindra människor från att festa när smittsamma. I de flesta fall, om inte dricka, det är mer att frågan handlar om att du känner dig mer sjuk, inte hindrar antibiotika inte fungerar. Detta sagt med antagandet att du kommer att samråda med din läkare innan hänge. QI XL Extra Jeremy omedelbart (och korrekt) identifierar mitten av ratten som den säkraste platsen att sätta en stor spik i bilen. Resonemanget bakom detta är att det kommer få folk att köra mer försiktigt utan vetskapen om att en krockkudde kommer att rädda dem skulle de komma in några olyckor. Risk ersättning är tanken av att känna så säker att de sedan beter mer vårdslöst. Tillkomsten av bilbälte ökade antalet cyklist dödsfall eftersom människor körde mer vårdslöst och oavsiktligt orsakat olyckor. Stephen frågar panelen om de skulle hjälpa Jeremy om han attackeras av miljö-demonstranter. Enligt åskådare effekt desto fler människor bevittna en farlig händelse, desto färre människor benägna att svara att hjälpa till. En teori är att man undermedvetet kan vara generad genom att reagera felaktigt mot situationen, oavsett hur uppenbart det moraliska domen ska vara. Hippocampus är ett område i hjärnan som hjälper till med känslan av riktning. Den är uppkallad efter den taxonomiska namnet för den gemensamma sjöhäst. Det är en del av det limbiska systemet, vilket också hjälper till med avkänning fara. Bråck orsakas av en svaghet i musklerna i bukväggen, inte genom att lyfta något tungt (men lyfta en vikt kan göra det värre eller påtala det). En försvagning i bukväggen, vilket kan bero på en medfödd svaghet eller rökning.