Avsnitt 11 - "Highs and Lows"

Premiärdatum: 3 december 2010
Inspelningsdatum: 18 maj 2010


Fred MacAulay
(vinnare med 8 poäng)
2:a gången

Sandi Toksvig (6 poäng)
4:e gången

Rob Brydon (1 poäng)
11:e gången

Alan Davies (-39 poäng)

Detta var det 100:e officiella avsnittet, exklusive piloten, av 'QI'. Stephen hävdade i avsnitt 8 att det var avsnitt 99, vilket skulle göra avsnitt 9 till nr. 100, men då räknar han in pilotavsnittet och sista avsnittet säsong 5, "Elephants", vilket egentligen är ett samlingsavsnitt med bortklippta scener från säsongen.

 • Four tartans were shown on screen to the panel. It was decided that the only tartan that Stephen would be able to wear would be the Royal Stewart tartan, as it is the tartan of the " chieftain " which is the Queen, and any citizen of the UK can wear it. Clan tartans are not as traditional as typically believed, only surfacing in the 19th century, and having more to do with trade than family. The word originates from the French "tiretain", and more resembled a toga than what we know today. The short version of the kilt that is used today was actually an English invention, and was thought to be simply quicker and more convenient to wear.

 • Caber toss competitions are won not by height or distance thrown, but by the most parallel trajectory to the tosser, landing directly straight in front of him. You lose points for every "minute" off the "12 o'clock" measurement. Other events at the Highland Games include weight over the bar, sheaf toss, hammer throw, shot put, and "dancing". While some people try to claim it goes back to King Malcolm III, son of murdered King Duncan, it is actually another recent invention dating back to the 19th century which was liked by the royals.

 • Between 1989 and 2010, haggises were smuggled into the USA from Canada, since bovine lungs were blocked from trade at the border due to worries of BSE and other infections. Haggis was first referenced in Lancashire in the UK, but it may have a Scandinavian or Viking origin. Burns Night is celebrated on Robert Burns 's birthday, 25 January.

 • A helicopter ascent of Everest was once attempted by Frenchman Didier Desalle, because the thinness of the air and intensity of the 160 mph winds makes keeping a helicopter stable incredibly difficult. He stayed for two minutes before taking off again, making it the highest ever landing and taking off of a vehicle. Brian Blessed attempted an Everest climb, but only got to 28,000 feet before having to turn back in aid of a member of his crew. He is the oldest man to climb this distance without the assistance of oxygen. Blessed is also a black belt in judo, a boxing champion (he once boxed with the Dalai Lama), the oldest man to go to the North Pole, and keeps overs 2,000 animals in his house and gardens in Surrey.

 • If you are on the top of a mountain you can tell how high you are without electric instruments by boiling water. For every 1,000 feet you climb the boiling point of water drops by one degree Celsius. So if you tried to boil water on the top of Mount Everest it would be at 72 degrees, but if you were at the bottom of the Marianas Trench it would be 584 degrees. This is because of the air pressure. The field of telling your height using these methods is " hypsometry ".

 • English is an official language in many countries including Wales and India, and Canada but not in England (Forfeit) since there was never a need to set one up. Official languages are those that are defined in the legal system. It is more typical to define a language as "official" when more languages are universally spoken. Official languages are ones which are established in the legal system. Official languages have also never arisen in the USA, although President Theodore Roosevelt said English should be it. Every time it has been suggested that English should become the official language of the USA, the Hispanic population have protested against it because they see it as a form of discrimination.

 • No country can lay claim to being the modern home of the Huns. The idea of Germany being the home of the Hun came from a speech made by Kaiser Wilhelm II in 1910 during the Boxer Wars, when he said: "We shall take no prisoners. We shall show no mercy. We shall sweep down on them like the Hun." The actual Huns came from the East, and were an army rather than a people. (felaktigt: Germany)

 • If you are afraid of heights you suffer from acrophobia. Vertigo is the name given to the dizziness induced by heights. (felaktigt: Vertigo)

 • The point on the Earth which is furthest from the centre is Mount Chimborazo. This is a mount near the equator, which is further from the centre of the Earth than Mount Everest because the world is an oblate spheroid which bulges outwards in the middle. Chimborazo is 1.3 miles further from the centre than Everest. (felaktigt: Everest)

 • Once he conquered Mount Everest, Sir Edmund Hillary decided to settle whether the yeti existed or not, undertaking an expedition to the Himalayan mountain range. He concluded that it did not exist, explaining that the massive "yeti tracks" could be accounted by regular footprints becoming elongated when they melt in the sun. Some believe that actually Hillary was not on a yeti hunt, but that he was really on a spying mission because two of the people with him were rocket experts. Thus some think he was spying on Chinese rocket installations in Tibet.

 • When digging the Channel Tunnel, the person who made sure that the English and the French met in the middle was German Max Schuler. His invention, a gyrotheodolite uses the rotation of the Earth to calculate the direction, since there was no other unit of measure that would not be affected by the magnetic ore and being buried with no line of sight. The two people who met in the middle were Frenchman Philippe Cozette and Englishman Graham Fagg. They were just 300 millimetres out. However, they actually did not meet in the exact middle. The English made further ground because of French geological difficulties. Ämnen Fyra tartans visades på skärmen till panelen. Det beslutades att den enda tartan att Stephen skulle kunna bära skulle vara Royal Stewart tartan, eftersom det är tartan av "hövding" som är drottningen och alla medborgare i Storbritannien kan bära den. Clan tartans är inte lika traditionell som normalt trodde, bara ytan i det 19th århundradet, och med mer att göra med handel än familjen. Ordet kommer från franskans "tiretain", och mer liknade en toga än vad vi vet idag. Den korta versionen av kilt som används idag var faktiskt en engelsk uppfinning, och ansågs vara enkelt snabbare och mer bekvämt att bära. Caber slänga tävlingar vinns inte genom höjd eller avstånd kastas, men det mest parallell bana med Tosser, landar direkt rakt framför honom. Du förlorar poäng för varje "minut" utanför "klockan 12" mätning. Övriga händelser på Highland Games inkluderar vikt över baren, kärve kasta, Slägga, kulstötning och "dans". Medan vissa människor försöker hävda att det går tillbaka till kung Malcolm III, son till den mördade kung Duncan, det är faktiskt en annan ny uppfinning som går tillbaka till 19th century som var omtyckt av de kungliga. Mellan 1989 och 2010 har haggises smugglades till USA från Kanada, eftersom nötkreatur lungor blockeras från handeln vid gränsen på grund av oro för BSE och andra infektioner. Haggis först refereras i Lancashire i England, men det kan ha en skandinavisk eller Viking ursprung. Burns Night firas Robert Burns födelsedag den 25 januari. En helikopter bestigning av Everest var en gång försökte med fransmannen Didier Desalle, eftersom tunna luften och intensiteten i 160 mph vindar gör att hålla en helikopter stabilt otroligt svårt. Han stannade i två minuter innan du tar igen, vilket gör det den högsta någonsin landar och lyfter av ett fordon. Brian Blessed försökte en Everest klättra, men fick endast till 28.000 fot innan med att vända tillbaka till förmån för en medlem av hans besättning. Han är den äldsta mannen att bestiga detta avstånd utan hjälp av syrgas. Välsignad är också ett svart bälte i judo, en boxning (han en gång inramad med Dalai Lama), den äldsta mannen att gå till Nordpolen, och håller overs 2.000 djur i hans hus och trädgårdar i Surrey. Om du är på toppen av ett berg kan du berätta hur högt du är utan elektriska instrument kokande vatten. För varje 1.000 meter du klättra kokpunkten för vattendroppar med en grad Celsius. Så om du försökte att koka vatten på toppen av Mount Everest den skulle vara 72 grader, men om du var på botten av Marianas Trench skulle det vara 584 grader. Detta är på grund av lufttrycket. Området berätta din längd med hjälp av dessa metoder är "hypsometry".

  Engelska är ett officiellt språk i många länder, inklusive Wales och Indien och Kanada, men inte i England (Forfeit) eftersom det var aldrig ett behov av att skapa ett. Officiella språk är de som definieras i rättssystemet. Det är mer vanligt att definiera ett språk som "officiella" när fler språk är universellt talas. Officiella språk är sådana som är etablerade i det rättsliga systemet. Officiella språk har heller aldrig uppstått i USA, även om president Theodore Roosevelt sade engelska ska vara det. Varje gång det har föreslagits att engelska ska bli det officiella språket i USA har den spansktalande befolkningen protesterade mot det eftersom de ser det som en form av diskriminering. Inget land kan göra anspråk på att vara det moderna hemmet av hunnerna. Idén om Tyskland är hem för Hun kom från ett tal från Kaiser Wilhelm II 1910 under Boxer Wars, när han sade:. "Vi ska ta inga fångar vi skall visa någon nåd Vi ska sopa ner på dem vill. den Hun. " De faktiska hunnerna kom från öst, och var en armé i stället ett folk. (felaktigt: Tyskland) Om du är rädd för höjder du lider acrophobia. Vertigo är namnet på den yrsel orsakas av höjder. (felaktigt: Vertigo) Den punkt på jorden som är längst bort från centrum är Mount Chimborazo. Detta är ett fäste nära ekvatorn, vilket är längre bort från centrum av jorden än Mount Everest eftersom världen är en tillplattad sfäroid som buktar utåt i mitten. Chimborazo är 1,3 miles längre bort från centrum än Everest. (felaktigt: Everest) QI XL Extra När han erövrade Mount Everest, bestämde Sir Edmund Hillary att bosätta om Yeti existerade eller inte, företaget en expedition till Himalayas bergskedja. Han drog slutsatsen att det inte fanns, förklarade att de massiva "yeti spår" kunde förklaras genom regelbundna fotavtryck blir långsträckt när de smälter i solen. Vissa tror att faktiskt Hillary var inte på en yeti jakt, men att han verkligen var en spionage uppdrag eftersom två av de personer med honom var raket experter. Således vissa tror att han spionerade på kinesiska raket installationer i Tibet. Vid grävning tunneln under Engelska kanalen, var den person som såg till att den engelska och den franska möttes i mitten tyska Max Schuler. Hans uppfinning använder en gyrotheodolite rotationen av jorden för att beräkna riktningen, eftersom det inte fanns någon annan måttenhet som inte skulle påverkas av magnetiska malmen och är begravd utan siktlinje. De två personer som träffades i mitten var fransmannen Philippe Cozette och engelsmannen Graham Fagg. De var bara 300 millimeter ut. Men de faktiskt inte uppfyllde i exakt mitten. Den engelska gjort ytterligare mark på grund av franska geologiska svårigheter.