Avsnitt 13 - "Holidays"

Premiärdatum: 17 december 2010
Inspelningsdatum: 12 maj 2010


Rob Brydon
(vinnare med 7 poäng)
12:e gången

Rich Hall (-5 poäng)
22:a gången

Bill Bailey (-22 poäng)
22:a gången

Alan Davies (-28 poäng)

Detta är den fjärde exempel på en komplett panel visas två gånger. Bailey, Brydon och Hall dök alla tillsammans i episod 1 av serie C. This is the fourth instance of a complete panel appearing twice. Bailey, Brydon and Hall all appeared together in episode 1 of Series C. • Stephen and the panel all wore Hawaiian shirts and leis. • At his own expense, Stephen had sent each panellist to a place beginning with 'H' (the series' letter) and asks them to report back with anything interesting about their destination + Rob went to Hungary, birthplace of Ignaz Semmelweis the surgeon who came up with the theory of cleanliness in hospitals. Doctors rejected this theory as they could not bear the idea of being responsible for the deaths of thousands of people. Semmelweis went mad because no one would believe him and he died in an insane asylum in 1865. There is also a museum dedicated to him in Budapest. Other Hungarian inventions include the Rubik's Cube, the biro, Goulash, Pasteurization, the automatic gearbox and the word "Hello". + Bill went to Bhutan in the Himalayas. It is the only country in the world that is a 'Carbon Sink', meaning they take in far more carbon dioxide than they expel. Its constitution states that the forest area should never be reduced to less than 60% of the entire country. Its major export is hydroelectric power. The state of the country is not measured in wealth, but in the happiness of its people. Bhutan is Buddhist and the major sports are archery and a larger version of darts, more akin to javelin. + Rich went to Hawaii. It was discovered by James Cook, who was eaten by the cannibalistic Hawaiian natives. Most land in Hawaii is owned by Dole Food Company. Mauna Loa, the highest mountain in the world, is in Hawaii. Canoes there are fitted with special outriggers, which allows people to ride the canoe without paddling. The Hawaiian alphabet has only twelve letters. + Alan went nowhere as "he was in detention"

  • White sand is made of parrotfish droppings, which contain phenylbenzimdazole sulfonic acid, which is used to make sunscreen.

  • Tsutomu Yamaguchi of Japan was in Hiroshima on business when the city was bombed, yet he survived. The next day he got on a train to Nagasaki where the second bomb hit, and he survived again. He claimed he met over a hundred people who also survived both blasts but became renowned for his longevity. He lived to the age of 93, dying in januari 2010.

  • The largest steam engine of all time was used to reclaim land in the Netherlands, especially Holland. Some argue the reclaimed land is the largest man-made structure on Earth.

  • The country which contains the most of the River Nile is Sudan (felaktigt: Egypt, also not true since Sudan - South Sudan division)

  • An embassy is not the soil of the country that it represents, but the soil of the country it is in. The British-American embassy therefore is not American soil. A memorial to John F Kennedy at Runnymede was built on actual soil from America (felaktigt: Grosvenor Square)

  • Aeroplanes do not jettison frozen urine, though some trains still do jettison waste. (felaktigt: Urine)

  • The country which has the lowest age of consent in Europe is the Vatican City, which is 12.

  • You are most likely to see fish falling in Honduras, where they hold a festival every year celebrating such events.

  • If you were in the middle of Epping Forest and you knew that the closest pub was due north, the best way to find north if you do not have a compass is to wait until night and find the North Star. To find it, find the constellation Ursa Major, find the two stars at the far right and follow the line they make. It is a myth that you can use moss to tell which way is north because it grows on all sides of a tree, not just north. (felaktigt: Moss)

  • The panel a shown the border between Sudan and Egypt and are shown some disputed territories between them. An arrow points to a very small part on the Sudanese side and they are asked who it belongs to. The answer is no-one. The area of Bir Tawil is next to an area of arid land in Egypt which contains nothing really of interest, but a small area in Sudan is worth having because it contains oil. Thus both sides deny that they own it because they believe it will increase their chances of someone else arguing on their behalf that they own the more valuable area. (felaktigt: Sudan) Tema Stephen och panelen bar alla Hawaiian skjortor och leis. Ämnen på egen bekostnad, hade Stephen sänt varje paneldeltagare till en plats som börjar med "H" (seriens bokstav) och ber dem att rapportera tillbaka med något intressant om deras destination Rob gick till Ungern, födelseplats Ignaz Semmelweis kirurgen som kom upp med teorin om renlighet i sjukhus. Läkare förkastade denna teori, eftersom de inte kunde bära tanken på att vara ansvarig för död för tusentals människor. Semmelweis blev galen eftersom ingen skulle tro honom och han dog i ett dårhus 1865. Det finns också ett museum tillägnat honom i Budapest. Andra ungerska uppfinningar inkluderar Rubiks kub, den Biro, gulasch, pastörisering, automatisk växellåda och ordet "Hej". Bill gick till Bhutan i Himalaya. Det är det enda landet i världen som är en "kolsänka", vilket innebär att de tar i mycket mer koldioxid än de utvisa. Dess konstitution anges att skogsarealen aldrig bör minskas till mindre än 60% av hela landet. Dess största export är vattenkraft. Tillståndet för landet mäts inte i rikedom, men i lycka dess folk. Bhutan är buddhistiska och de stora sporter är bågskytte och en större version av dart, mer besläktad med spjut. Rich gick till Hawaii. Den upptäcktes av James Cook, som äts av kannibalistiska Hawaiian infödingarna. De flesta mark i Hawaii ägs av Dole Food Company. Mauna Loa, det högsta berget i världen, är på Hawaii. Kanoter finns utrustade med speciella stödben, som tillåter människor att åka kanot utan paddling. Den hawaiianska alfabetet har bara tolv bokstäver. Alan gick ingenstans som "han var i förvar" Vit sand består av papegojfisk spillning, som innehåller phenylbenzimdazole sulfonsyra, som används för att göra solskyddsmedel. Tsutomu Yamaguchi i Japan var i Hiroshima i affärer när staden bombades, men han överlevde. Nästa dag fick han på ett tåg till Nagasaki där den andra bomben slog och han överlevde igen. Han hävdade att han mötte över hundra människor som också överlevt båda blaster men blev känd för sin livslängd. Han levde till en ålder av 93, dog i januari 2010. Den största ångmaskin genom tiderna har använts för att återta mark i Nederländerna, särskilt Holland. Vissa hävdar att återvunnen mark är den största konstgjorda konstruktionen på jorden.

   Det land som innehåller det mesta av Nilen är Sudan (förverkad: Egypten, inte heller sant eftersom Sudan - södra Sudan division) En ambassad är inte jorden av landet som den representerar, men marken i landet är i. brittisk-amerikanska ambassaden är därför inte amerikansk mark. Ett minnesmärke till John F Kennedy på Runnymede byggdes på faktiska jord från Amerika (förverkad Grosvenor Square) Flygplan inte kasta överbord inte fryst urin, även om vissa tåg fortfarande göra dumpas avfall. (felaktigt: Urin) Det land som har den lägsta åldern av samtycke i Europa är Vatikanstaten, som är 12. QI XL Extra Du är mest sannolikt att se fisk faller i Honduras, där de har en festival varje år firar sådana händelser. Om du var i mitten av Epping Forest och du visste att den närmaste puben var rakt norrut, det bästa sättet att hitta norrut om du inte har en kompass är att vänta tills natten och hitta Polstjärnan. För att hitta den, hitta stjärnbilden Stora Björnen, hitta två stjärnor längst till höger och följ linjen de gör. Det är en myt att du kan använda mossa att berätta vilken väg är norr eftersom det växer på alla sidor av ett träd, inte bara norrut. (felaktigt: Moss)

   Panelen ett visat gränsen mellan Sudan och Egypten och visas några omtvistade territorier mellan dem. En pil pekar på en mycket liten del på den sudanesiska sidan och de frågade vem den tillhör. Svaret är ingen. Området i Bir Tawil ligger intill ett område med torr mark i Egypten, som innehåller ingenting egentligen av intresse, men ett litet område i Sudan är värt att ha eftersom det innehåller olja. Således båda sidorna förnekar att de äger det eftersom de tror att det kommer att öka deras chanser att någon annan argumenterar för deras räkning som de äger mer värdefullt. (felaktigt: Sudan)