Avsnitt 16 - "History"

Premiärdatum: 14 januari 2011
Inspelningsdatum: 21 maj 2010


Rob Brydon
(vinnare med 2 poäng)
13:e gången

David Mitchell (-4 poäng)
14:e gången

Sandi Toksvig (-27 poäng)
5:e gången

Alan Davies (-29 poäng)

Jo Brand var ursprungligen tänkt att vara en paneldeltagare för denna episod men hon var sjuk och Sandi Toksvig överens om att gå in med kort varsel. Jo Brand was originally planned to be a panellist for this episode but she was taken ill and Sandi Toksvig agreed to step in at short notice.

 • A henge has an embanked area outside with ditches on the inside. Stonehenge is the opposite, despite the fact that the word henge comes from the word Stonehenge. Up until the 20th century people quarried the stone from Stonehenge by setting fires in the lintels that held the top parts and cracking the stone. Druids have been celebrating at Stonehenge only since the beginning of the 20th century and there is no evidence to suggest druids worshipped there before then. (felaktigt: Seahenge)

 • The Bayeux Tapestry is not a tapestry, but an embroidery, and it was not made in Bayeux in France, but most likely in Kent. It was made by Saxon women. Tapestry is all one material with the colours woven in. In an embroidery the cloth is first made and then the colour is added.

 • While we think fighter pilots are posh, only 30% of fighter pilots went to public school, most of which were minor public schools. Fighter pilots from the top public schools such as Eton made up only 8%. 70% were state educated. The reason why we think of them as a posh is that in war films they tended to be played by posh actors. 20% of British fighter pilots were not British and came from either other parts of the British Empire like Australia and Canada, or were from invaded countries such as Poland. (felaktigt: Posh)

 • War tubas were used by the Japanese in World War II to detect enemy aircraft. They could be used to tell the direction and distance of planes.

 • Hannibal of Carthage used poisonous snakes in large pots to defeat King Eumenes of Pergamon in 184 BC. (felaktigt: Elephants)

 • The successor to Harold as King of England in 1066 was Edgar the Ętheling. He reigned for two months at the age of 15. However, he could not hold onto the throne and spent most of his life abroad. In order to be a Saxon king you had to come from one of five or six particular families and then you were elected. (felaktigt: William the Bastard)

 • Julius Caesar wore a laurel wreath to cover up his baldness. He also invented comb-overs in order to disguise his lack of hair.

 • A bronze bowl with a hole in the bottom of it was an early form of clock which works when it is placed in water. Time flows as the water enters the bowl from the bottom and causes it to sink.

 • During the Wars of the Roses the people of Yorkshire were mostly on the side of the Lancastrians. The war was not between the counties but between the houses of York and Lancaster. Ämnen Ett Henge har en invallad område utanför med diken på insidan. Stonehenge är motsatsen, trots att ordet Henge kommer från ordet Stonehenge. Fram till 20-talet människor bryts stenen från Stonehenge genom att bränder i överliggare som höll de bästa delarna och sprickbildning stenen. Druids har firat vid Stonehenge bara sedan början av 20-talet och det finns inget som tyder på Druids dyrkade där innan dess. (felaktigt: Seahenge) Den Bayeuxtapeten är inte en väv, men ett broderi, och det gjordes inte i Bayeux i Frankrike, men troligen i Kent. Den gjordes av Saxon kvinnor. Tapestry är allt ett material med färgerna vävda i. ett broderi tyget först görs och därefter färgen läggs till. Medan vi tror stridspiloter är posh, gick bara 30% av stridspiloter för kommunal skola, av vilka de flesta var mindre offentliga skolor. Stridspiloter från de bästa offentliga skolor som Eton utgjorde endast 8%. 70% var statligt utbildade. Anledningen till att vi tänker på dem som en posh är att krigsfilmer de tenderade att spelas av posh aktörer. 20% av de brittiska stridspiloter var inte brittiska och kom från antingen andra delar av det brittiska imperiet som Australien och Kanada, eller var från invaderade länder som Polen. (felaktigt: Posh) Krig tuba användes av japanerna under andra världskriget för att upptäcka fientliga flygplan. De skulle kunna användas för att tala om riktning och avstånd av plan.

  Hannibal av Carthage används giftiga ormar i stora krukor att besegra kung Eumenes av Pergamon i 184 BC. (felaktigt: Elephants) Efterföljaren till Harold som kung av England år 1066 var Edgar de Ętheling. Han regerade i två månader vid en ålder av 15. Däremot kunde han inte hålla på tronen och tillbringade större delen av sitt liv utomlands. För att vara en Saxon kung var du tvungen att komma från en av fem eller sex särskilt familjer och sedan valdes. (Förverkad William Bastard) Julius Caesar hade en lagerkrans för att täcka upp hans skallighet. Han uppfann också kam-overs för att dölja sin brist på hår. QI XL Extra brons skål med hål i botten av det var en tidig form av klocka som fungerar när den placeras i vatten. Tid strömmar som vattnet tränger in i skålen från botten och får den att sjunka. Under Rosornas krig folk Yorkshire var mestadels på sidan av lancastrarna. Kriget var inte mellan länen men mellan husen York och Lancaster.