Avsnitt 1 - "Hodge Podge"

Premiärdatum: 17 september
Inspelningsdatum: 19 maj 2010


Jack Dee
(vinnare med 2 poäng)
3:e gången

Ross Noble (-6 poäng)
1:a gången

Alan Davies (-8 poäng)

Phill Jupitus (-10 poäng)
22:a gången

 • Sean Lock was originally planned to appear on the panel, but was stranded on the Isle of Man and unable to arrive in time. Sean Lock var ursprungligen planerad att visas på panelen, men var strandsatta på Isle of Man och oförmögen att komma fram i tid. Phill Jupitus stepped in at the last minute to replace him. Phill Jupitus klev in i sista minuten för att ersätta honom.

  • Bankers prefer long-haired men and short-skirted women because, by coincidence, all the booms in the 20th century occurred when shorter skirts and longer hair were in fashion, and all the recessions happened when longer skirts and shorter hair were in fashion. Bankers föredrar långhåriga män och kort-kjolar kvinnor eftersom av en slump, alla bommar inträffade i 20-talet när kortare kjolar och längre hår var på modet, och alla lågkonjunkturer hände när längre kjolar och kortare hår var på modet.

  • Halitosis was entirely made-up by Lambert Pharmacal, the company behind Listerine, named after Joseph Lister, the so-called father of antiseptic surgery. Halitosis var helt gjort upp av Lambert Pharmacal, företaget bakom Listerine, uppkallad efter Joseph Lister, den så kallade far antiseptisk kirurgi. Weirdly the antiseptic used in surgeries was also used to clean floors and used as a cure for gonorrhoea, then as a mouthwash without changing the formula. Metallbit den antiseptiska används i operationer också för att rengöra golv och används som ett botemedel för gonorré, då som en munvatten utan att ändra formeln. The reason they made up halitosis was so they could sell the mouthwash, because there wasn't a need for it before, so the company made claims such as "hotel clerks say one in three guests checking in have halitosis" and "dentists say 83% of patients have halitosis". Anledningen till att de gjorde upp Halitosis var så de kunde sälja munvatten, eftersom det inte var ett behov av det innan, så företaget gjort påståenden som "Hotell domstolstjänstemän säger en av tre gäster som checkar in har dålig andedräkt" och "tandläkare säger 83 % av patienterna har halitos ". Mints were also invented to mask "dog breath" and get rid of halitosis. Mints också uppfanns för att dölja "hund andetag" och bli av med dålig andedräkt.

  • A hoplophobe would be scared of a Sturmgewehr 44 with a Krummlauf modification, or indeed any other firearm because a hoplophobe is someone who is afraid of firearms. En hoplophobe skulle vara rädd för en Sturmgewehr 44 med Krummlauf modifiering, eller någon annan skjutvapen eftersom en hoplophobe är någon som är rädd för skjutvapen. Stephen has the aforementioned weapon in the studio on loan from the Royal Armouries Museum, Leeds, with instructions that only he could touch it, annoying Alan. Stephen har ovan nämnda vapen i studion på lån från Royal Armouries Museum, Leeds, med instruktioner som bara han kunde röra vid det, irriterande Alan. The Krummlauf was a modification that allowed the holder to see round corners, because the Krummlauf was a periscope. Det Krummlauf var en modifiering som gjorde att innehavaren att se runt hörn, eftersom Krummlauf var periskop. A modern version was invented by the Israeli Army. En modern version uppfanns av israeliska armén. The original periscope rifle was invented by an Australian during World War I. It was invented by Hans-Joachim Schaede, who also was involved in the washing machine industry. Den ursprungliga periskop gevär uppfanns av en australisk under första världskriget Det uppfanns av Hans-Joachim Schaede, som också var inblandad i tvättmaskinen branschen. Urbandictionary.com defines hoplophobia as "an irrational fear of weapons, generally guns, usually occurring as a result of a liberal upbringing, or the fact that the person is just a wimp in general. Rather than deal with the fear, said hoplophobe will acquire human characteristics to a weapon, ie, "guns are evil", or "guns kill", to justify the fear, rather than deal with the core problem of being a sissy". Urbandictionary.com definierar hoplophobia som "en irrationell rädsla för vapen, i allmänhet vapen, vanligtvis uppstår som ett resultat av en liberal uppfostran, eller det faktum att personen är bara en mes i allmänhet. Istället behandlar rädsla, sade hoplophobe förvärvar mänskliga egenskaper till ett vapen, dvs "vapen är onda", eller "vapen dödar", för att motivera rädsla, snarare än ta itu med grundproblemet att vara en vekling ".

  • Ammunition Technicians use Silly String to help with detecting bombs. Ammunition Tekniker använder Silly String att hjälpa till med att upptäcka bomber. The string is used on tripwires which can reveal them, but not set them off. Strängen används på tripwires som kan avslöja dem, men inte ställa dem. There are also fluorescent versions, which can help detect booby traps as well. Det finns också fluorescerande versioner, vilket kan hjälpa till att upptäcka fällor också.

  • You can make a square with a circular drill bit, or in particular, one with a Reuleaux triangle shape, which Ross describes as a sort or Toblerone - Rolo combo. Du kan göra en kvadrat med en cirkulär borrkrona eller i synnerhet en med en Reuleaux triangel form, som Ross beskriver som en sorts eller Toblerone - Rolo combo. Phill says the best 3 words he has ever heard from in a Geordie accent are Toblerone, Rolo and combo. Wankel engines (invented by Felix Wankel) use an approximation of the Reuleaux triangle shape. Phill säger de bästa 3 ord han någonsin hört från en Geordie accent är Toblerone, Rolo och combo. Wankel motorer (som uppfanns av Felix Wankel) använder en approximation av Reuleaux triangeln form.

  • The Immortal jellyfish (Turritopsis) is made of jelly and lives forever. Den odödliga manet (Turritopsis) är gjord av gelé och lever för evigt. After it has had sex, it can turn back into a child, and its cells, muscle and sperm and egg cells regenerate. Efter det har haft sex, kan det vända tillbaka till ett barn, och dess celler, muskler och spermier och äggceller regenerera. They only die by being eaten or by disease, never by old age. De dör bara genom att bli uppäten eller sjukdom, aldrig genom ålderdomen. Human attempts for some sort of rejuvenation or immortality included monkey glands, which were actually monkey testicles, and before that, human testicles. Mänskliga försök för någon form av föryngring eller odödlighet ingår apa körtlar, som var faktiskt apa testiklar, och innan det, mänskliga testiklar. A Russian man called Serge Voronoff, who was based in Paris, injected the human testicles into the person. Wolverhampton Wanderers striker Dennis Westcott also had this treatment injected into him. Major Frank Buckley, the manager of the club, insisted on it and the following season, he scored 38 goals in 35 games. En rysk man som hette Serge Voronoff som var baserad i Paris, injicerade de mänskliga testiklar i personen. Wolverhampton Wanderers anfallaren Dennis Westcott också hade denna behandling injiceras in i honom. Major Frank Buckley, chef för klubben, insisterade på det och följande säsongen, gjorde han 38 mål i 35 matcher. The manager of Plymouth Argyle also made his team get injected too. Chefen för Plymouth Argyle gjorde också hans team få injicerat för.

  • If a snake's meal is bigger than their head, they get it down by stretching their mouths by using a bone that most mammals have in their ears, the quadrate bone, but it works as a sort of double jointed hinge. (felaktigt: they dislocate their jaw) Om en orm måltid är större än huvudet, de får ner det genom att sträcka munnen med ett ben som de flesta däggdjur har i sina öron, den kvadratiska ben, men det fungerar som en sorts dubbel ledade gångjärn (förverkad. de flytta ut deras käke)

  • If a British judge wants order in the courtroom, he wouldn't (forfeit) bang his gavel, as British judges have never used them. Om en brittisk domare vill ha ordning i rättssalen, skulle han inte (miste) Bang hans klubba, som brittiska domare har aldrig använt dem. The only people in the UK who use them are auctioneers. De enda människor i Storbritannien som använder dem är auktionsförrättare. Oddly though, there is a picture of Stephen as a judge with a gavel, and Jack was in the television programme, Kingdom (which Stephen was in also), where he played a judge with a gavel, which leads Alan to suggest that that was another reason for why it was axed. Konstigt men det finns en bild av Stephen som domare med ordförandeklubba, och Jack var i TV-programmet, Storbritannien (som Stephen var också), där han spelade en domare med ordförandeklubba, som leder Alan som tyder på att det var En annan orsak till varför det axed.

  • A person who might use a left-handed motorbike would be a policeman, mainly so that the right hand could be free to use a firearm. En person som kan använda en vänsterhänt motorcykel skulle vara en polis, främst så att den högra handen skulle vara fria att använda ett skjutvapen. The Indian motorcycle company was the biggest seller of motorbikes between World War I and World War II. Den indiska motorcykel Företaget var den största säljaren av motorcyklar mellan första världskriget och andra världskriget.

  • Motorbikes don't pay congestion charges because they have no registration plate on the front of the vehicle and the ANPR cameras only take shots of the front of the vehicle. Motorcyklar betalar inte trängselskatt eftersom de inte har någon registreringsskylt på framsidan av fordonet och ANPR kamerorna endast ta bilder på framsidan av fordonet. There used to be sideways plates on the top of the mudguard, but they were removed a while ago. Det brukade vara sidled plattor på toppen av stänkskärmen, men de togs bort för ett tag sedan.

  • The roundest thing in the universe is a neutron star, which is what a supernova becomes after it suffers from a gravitational collapse. Det rundaste sak i universum är en neutronstjärna, vilket är vad en supernova blir efter det lider av en gravitationell kollaps. They have a diameter of 15 miles, and there isn't one near enough to us to see with the naked eye. De har en diameter på 15 miles, och det finns inte en nära nog för oss att se med blotta ögat. A thimble full of neutron stars would weigh more than a mountain. En fingerborg full av neutronstjärnor skulle väga mer än ett berg. They're also believed to have twice the mass of the Sun. De är också tros ha dubbla massa solen. The highest mountain on a neutron star is just 5 millimetres high. Det högsta berget på en neutronstjärna är bara 5 mm hög. Comparatively, Earth is actually smoother than a billiard ball, because if it was scaled up to the size of Earth, the mountains and trenches would be much bigger than Earth's are. Jämförelsevis är jorden faktiskt smidigare än en biljardboll, för om det var skalas upp till storlek jorden, skulle bergen och diken vara mycket större än jordens är.

  • The "X" on treasure maps used by pirates didn't mean anything (felaktigt: the spot) as they were rarely used. "X" på Treasure kartor som används av pirater inte betyder någonting (felaktigt: plats) som de sällan används. The idea surrounding buried treasure was brought up in Robert Louis Stevenson 's book, Treasure Island. Tanken kring gömda skatter togs upp i Robert Louis Stevensons bok, Treasure Island. The interesting thing is that pirates never really buried treasure, because they spent it rather than hide it from their enemies. Det intressanta är att pirater aldrig gömda skatter, eftersom de tillbringade det snarare än dölja den från sina fiender.