Avsnitt 2 - "Hanatomy"

Premiärdatum: 24 september 2010
Inspelningsdatum: 5 maj 2010


Gyles Brandreth
(delad vinnare med -8 poäng)
2:a gången

Sue Perkins
(delad vinnare med -8 poäng)
2:a gången

Bill Bailey (-12 poäng)
20:e gången

Alan Davies (-25 poäng)

 • Palmistry has never been proven, that your hands cannot tell the future (forfeit), but the ridges of your hand can tell you about your health, ie: your past. Francis Galton discovered the ridges, and decades later Down's syndrome was discovered to show signs on the palms, and by the 1920s, more than 20 illnesses and conditions have been shown on the palms. KIROMANTI har aldrig bevisats, att händerna inte kan berätta framtiden (förverka), men åsarna i din hand kan berätta om din hälsa, det vill säga:. ditt förflutna Francis Galton upptäckte åsarna och decennier senare Downs syndrom upptäcktes att visa skyltar på handflatorna, och genom 1920-talet, mer än 20 sjukdomar och villkor har visats på handflatorna.

 • Marcel Proust had a limp handshake, as the panel associated with homosexuality. Marcel Proust hade en slapp handskakning, som panelen i samband med homosexualitet. Marcel was not outed as a homosexual, and even visited brothels to try to convert himself. Marcel inte outed som homosexuell, och även besökt bordeller för att försöka omvandla sig själv. He deliberately kept a limp handshake as a double-bluff to assert his appearance as straight. Han höll medvetet en hälta handslag som en dubbel-bluff att hävda sitt utseende så rak. Handshakes are said to reveal personality. Handslag sägs avslöja personlighet.

 • Trepanning or the drilling of a hole to the head, was performed in Papua New Guinea, with more success than if performed in Europe, due to blood infections from less sanitary surgeries in Europe (felaktigt: Just Here -Alan points to the top of his head when asked where would be the best place for trepanning). Trepanning eller borrning av ett hål i huvudet, utfördes i Papua Nya Guinea, med större framgång än om det utförs i Europa, på grund av blod infektioner från mindre sanitära operationer i Europa (felaktigt: bara här - Alan pekar på toppen av sin huvudet när bad där skulle vara den bästa platsen för trepanning). In New Guinea, they made the incision with found objects, like a sharp stone, and sterilized the wound with coconut milk afterwards. I Nya Guinea, gjorde de snittet med upphittade föremål, som en skarp sten och steriliseras såret med kokosmjölk efteråt. European hospitals of the 19th Century were rife with infection, and the exposed area, though operated on with more sophisticated methods, was more prone to infection and had only a 20% chance of survival. Europeiska sjukhus i 19th Century var fulla av infektion och det exponerade området, men opereras med mer sofistikerade metoder, var mer känsliga för infektioner och hade bara en 20% chans att överleva. Open brain surgery occurs consciously sometimes so you know where you are operating, and what systems you are interfering with. Öppen hjärnkirurgi sker medvetet ibland så att du vet var du arbetar, och vilka system du stör.

 • Authentic shrunken heads come from Ecuador and were made by the Shuar tribe. Autentiska krympta huvuden kommer från Ecuador och gjordes av Shuar stam. All the skin must be removed as a single piece, the skin must be scraped out, the lips must be bound and the eyes stitched, filled with stones and boiled, then smoked. Alla huden måste avlägsnas i ett stycke, måste huden skrapas ut, läpparna måste bindas och ögonen sys, fylld med stenar och kokt, rökt sedan. This was an aggressive gesture. Detta var en aggressiv gest. The tribe was notoriously fierce, having in 1599, poured molten gold down a Spanish governor's throat until his bowels burst, a repayment for his greed for gold. Stammen var notoriskt hård med i 1599, hällde smält guld ner en spansk guvernör strupe tills hans inre brast, en återbetalning för sin girighet efter guld. The tribe is also known for arrows dipped in Curare. Stammen är också känd för pilar doppade i Curare.

 • When asked to draw the Queen's face on a blank coin, all the panellists believe she was facing left (forfeit). När de ombads att rita drottningens ansikte på en tom mynt, alla paneldeltagare tror hon åt vänster (förverkad). She has always faced right, though she faces left on the stamp. Hon har alltid haft rätt, även om hon står kvar på stämpeln. Images of each monarch will alternate between facing left and right when appearing on a coin, so the Queen's father George VI had a left facing coin, and presumably Prince Charles will. Bilder av varje monark växlar mellan inför vänster och höger när de anges på ett mynt, så drottningens far George VI hade en vänster vänd mynt, och förmodligen prins Charles kommer. This has happened ever since Charles II. Detta har hänt sedan Charles II. It is allegedly to do with right handedness, a natural presumption of a profile. Det påstås att göra med rätt handedness, en naturlig antagande om en profil.

 • If you have a nosebleed you should not (forfeit) tilt back, since the blood could return through the canals in the eyes, or down your throat to the lungs. Om du har näsblod bör du inte (förlora) lutning bakåt, eftersom blodet kunde återvända genom kanalerna i ögonen eller ner i halsen till lungorna. A common cause for the nosebleed is being punched in the face, or blowing your nose too hard. En vanlig orsak till näsblod håller knytnävsslag i ansiktet, eller blåser näsan för hårt. It should resolve itself after a few minutes, but if longer than 20, it is advised to seek medical help. Det bör lösa sig självt efter ett par minuter, men om mer än 20, är ??det tillrådligt att söka medicinsk hjälp.

 • It is impossible to swallow your tongue. Det är omöjligt att svälja tungan. The fear is the tongue may block your airway, but it is impossible for it to go down your throat. Rädslan är tungan kan blockera din luftvägarna, men det är omöjligt för den att gå ner i halsen.

 • Cracking knuckles does not cause arthritis. Sprickbildning knogarna orsakar inte artrit. A science experiment was performed over 60 years where one hand had cracked knuckles, the other didn't. En vetenskaplig experiment utfördes över 60 år, där en hand hade knäckt knogar, gjorde andra inte. Both hands were examined and seemed equal for the potential for arthritis; cracking caused no noticeable damage. Båda händerna undersöktes och verkade lika för potentialen för artrit, sprickbildning orsakat någon märkbar skada.

 • Famous people who experienced trepanning include Prince Rupert (nephew of Charles I) and Prince Philip of Nassau. Kända människor som upplevde trepanning inkluderar Prince Rupert (brorson Karl I) och prins Philip av Nassau. In 1591 alone the latter prince had himself drilled into 27 times, but lived. År 1591 Enbart den senare prinsen hade själv borrade i 27 gånger, men bodde. He later went on to win a drinking competition against someone who died from alcohol-induced shock. Han gick senare med att vinna en dricka tävling mot någon som dött av alkohol-inducerad chock.

 • Imagery involving a decapitated saint brings to question where the halo should appear, suggesting the body or the head, or both. Saint Denis was represented in art with a glowing area above his neck and a halo at his head. Pope Gregory the Great was represented in some images with a squared halo, which was used for people who were still alive (and therefore not yet beatified) at the time of the painting. Bildspråk där en halshuggen helgon innebär att ifrågasätta var halo ska visas, vilket tyder på kroppen eller huvudet, eller både och. Saint Denis var representerad i konsten med en glödande området ovanför halsen och en gloria på hans huvud. påven Gregorius den store var representerad i vissa bilder med en kvadratisk halo, som användes för personer som fortfarande levde (och därför ännu inte saligförklarades) vid tidpunkten för målningen.

 • When you comb a ball covered with fur, it proves impossible to do it smoothly; it requires a bit of a twirl at the top of the head "the crown", otherwise it will have a cow lick. När du kamma en boll täckt med päls, visar sig vara omöjligt att göra det smidigt, det kräver lite av en virvel på toppen av huvudet "kronan", annars kommer det att ha en ko slicka. This can be proven mathematically using the Euler characteristic and other mathematical concepts. Detta kan bevisas matematiskt med hjälp av Euler kännetecken och andra matematiska begrepp. Most men have a clockwise pattern in their hair, only 8% men have it anti-clockwise, but 30% of gay men do, potentially being a physiological indicator of sexuality. De flesta män har en medurs mönster i håret, endast 8% män har den moturs, men 30% av homosexuella män gör, eventuellt vara en fysiologisk indikator på sexualitet.

 • The hula hoop boomed in 1958. Den rockring dundrade 1958. That year it was a massive craze, and it disappeared as fast as it came. Det året var det en massiv vurm, och den försvann lika fort som det kom. It failed to make any money, since the companies had stockpiles still waiting to be sold when the demand vanished. Det gick inte att göra några pengar, eftersom företagen hade lagren fortfarande väntar på att säljas när efterfrågan försvann. There was a thought that it was brought around by a fad surrounding Elvis and his swivelling hips. Det var en tanke som den togs runt av en modefluga kring Elvis och hans svängande höfter. There was a similar fad in the 1990s in China, but also public panic, since a few children were entered in hospital due to "twisted intestines", though that was unlikely to have been caused by the hula hoop. Det fanns en liknande modefluga på 1990-talet i Kina, men också offentliga panik, eftersom några barn in i sjukhuset på grund av "vridna tarmar", även om det var osannolikt att ha orsakats av rockring.