Avsnitt 3 - "Hoaxes" ("Bluffar")

Premiärdatum: 1 oktober 2010
Inspelningsdatum: 1 juni 2010


Sean Lock
(vinnare med -1 poäng)
22:a gången

Danny Baker (-14 poäng)
4:e gången

David Mitchell (-13 poäng)
12:e gången

Alan Davies (-38 poäng)

Each of the panel have a "Hoax card". Var och en av panelen har en "Hoax kort". If the panel think they have spotted something that is a hoax, they can play their hoax card for bonus points. Om panelen tror att de har upptäckt något som är en bluff, kan de spela sin bluff kort för bonuspoäng. If they get it wrong they lose points. Om de får det fel de förlorar poäng.

 • The makers of the show commissioned a crop circle done by three professional crop circle makers with a plank and rope. Skaparna av showen beställt en gröda cirkel görs av tre professionella beslutsfattare grödor cirkel med en planka och rep. The crop circle was of the QI logo, in Wiltshire, with permission by a local landowner. Den gröda cirkel var av QI-logotypen, i Wiltshire, med tillstånd av en lokal markägare. After its discovery, someone contacted the BBC asking whether or not the crop circle was "real" or "man-made." Efter upptäckten kontaktade någon BBC frågar huruvida gröda cirkel var "riktiga" eller "människan." Crop circles have been made since only the 1970s, Doug Bower and Dave Chorley admitting to being responsible for a large percent. Cirklarna har gjorts sedan bara 1970-talet, Doug Bower och Dave Chorley medgav att vara ansvarig för en stor procent.

 • The moon landing hoax. Månlandningen bluff. 6% of Americans and 25% of Britons do not believe the moon landing actually happened. Buzz Aldrin was so annoyed by a disbeliever that he punched him. 6% av amerikanerna och 25% av britterna tror inte att månlandningen faktiskt hände. Buzz Aldrin var så irriterade av en icke troende som han slog honom.

 • The Berners Street Hoax, in which Theodore Hook bet his friend Samuel Beazley that he could make a house chosen at random "the most famous house in London," much to the annoyance of Mrs. Tottenham, who owned the house. Den Berners Street Hoax, som Theodore Hook satsa sin vän Samuel Beazley att han kunde göra ett hus slumpmässigt vald "den mest berömda hus i London," mycket till förtret för fru Tottenham, som ägde huset.

 • After a lifetime of studying fish, Stephen Jay Gould discovered that all sea-dwelling creatures are not of the same genus, nor are they in any way related to one other, and that there is no common evolutionary ancestor for all species of fish. Efter en livstid att studera fisk, Stephen Jay Gould upptäckte att alla hav-bostad varelser är inte av samma släkte, inte heller är de på något sätt är relaterade till varandra, och att det inte finns någon gemensam evolutionär förfader till alla fiskarter.

 • Though Nostradamus' quatrain predictions can't be proven, he did however have a near-perfect recipe for cherry jam, which can still be used today. Även Nostradamus strof förutsägelser inte kan bevisas, hade han dock en nästan perfekt recept för körsbärssylt, som fortfarande kan användas idag.

 • Napoleon was beaten at chess by the Mechanical Turk, which supposedly was a chess playing robot but in fact contained a man hidden inside the cabinet. Napoleon blev slagen i schack av den Mechanical Turk, som förmodligen var en schack spelar robot men i själva verket innehöll en man gömd inuti skåpet.

 • Listening to a person's cadence and how they are speaking is a more reliable way to detect lying than trying to find a visual clue. Lyssna på en persons kadens och hur de talar är ett mer tillförlitligt sätt att upptäcka liggande än att försöka hitta en visuell ledtråd. (felaktigt: it's in the eyes) (felaktigt: det är i ögonen)

 • Oranges are not always orange. Apelsiner är inte alltid orange. The ones in the supermarket are grown green and the fruit companies use a gas to remove the chlorophyll. De i snabbköpet odlas grönt och frukt företag använder en gas för att ta bort klorofyll. (felaktigt: They're orange) (felaktigt: De är orange)

 • The chemical smell of swimming pools is not chlorine. Den kemiska lukten av simbassänger är inte klor. You add chlorine to get rid of the chloramines. Du lägger klor för att bli av med kloraminer. (felaktigt: Chlorine) (felaktigt: Klor)

 • The alien connection to crop circles is mentioned in connection to the Nazca Lines, which some theories describe as marking points or runways for alien spaceships. Den främmande anslutning till cirklarna nämns i anslutning till Nazca Lines, som vissa teorier beskriver som märkning punkter eller landningsbanor för främmande rymdskepp. The lines themselves have only remained because of the dryness of the climate in Peru, and the panel speculates they may not have been drawn with the intention of them lasting. Linjerna själva har bara varit på grund av torrhet i klimatet i Peru, och panelen spekulerar de inte har dragits med avsikt dem bestående.

 • 400,000 people were employed to work on the moon landing, including the 12 astronauts who landed on the moon. 400.000 personer anställda att arbeta på månlandningen, inklusive de 12 astronauter som landade på månen.

 • Huge sums of money were gambled on absurd bets amongst the leisure classes during the Regency period. Enorma summor pengar har spelat på absurda satsningar bland de fritids klasserna under Regency perioden. Clubs such as Brooks's and White's had such bets. Klubbar som Brooks och Whites hade sådana satsningar. For example, there was a 3,000 bet between Lord Alvanley and a friend on the landing and timing of raindrops. Till exempel fanns det en 3.000 satsning mellan Lord Alvanley och en vän på landning och tidpunkten för regndroppar. In comparison, a servant cost around 10 a year. I jämförelse en tjänare kostar runt 10 per år.

 • The broken-rays mussel has an outcrop of its shell that looks like a fish, in order to lure other fish to disperse its larvae for it. Den brutna-strålar mussla har en häll med sitt skal som ser ut som en fisk, i syfte att locka andra fiskar att sprida sitt larver för det.

 • In 1989 American magic trick maker John Gaughan reproduced the Mechanical Turk costing $120,000. År 1989 amerikanska magiskt trick tillverkare John Gaughan återgav Mechanical Turk kostar $ 120.000.

 • The best way to make a squad of American soldiers panic in a plane is to make them think it is crashing. Det bästa sättet att göra en grupp amerikanska soldater panik i ett plan är att göra dem tror att det kraschar. American soldiers were used to test panic scenarios on a plane (the pilot cuts one of the engines claiming it is damaged), and are given a questionnaire to rate their stress and recall personal information. Amerikanska soldater användes för att testa panik scenarier på ett plan (piloten skär en av motorerna som hävdar den är skadad), och ges ett frågeformulär för att betygsätta sin stress och hämta personlig information. It showed that people who genuinely think they are going to die are lousy at giving information. Den Selena slickar sin egen armbågevisade att människor som verkligen tror att de kommer att dö är usel på att ge information.

 • Stephen re-visits the concept that a person cannot lick their own elbow, and removes the points given to Danny on the very first show. Stephen återupptar konceptet att en person inte kan slicka sin egen armbåge och tar bort de poäng Danny fick i seriens allra första program då en tjej i publiken visar att hon faktiskt kan slicka sin egen armbåge. (Bilden t.h.)

 • When discussing the natural colour of oranges, Sean tells a story of working in an orange grove in an Israeli kibbutz and he claims that the oranges grown there were orange coloured. När man diskuterar den naturliga färgen på apelsiner, berättar Sean en historia av att arbeta i en apelsinlund i en israelisk kibbutz, och han hävdar att apelsinerna odlas fanns orange. Sean got the sack for sleeping on the job when he was meant to be working on irrigation pipes. Sean fick sparken för att sova på jobbet när han var tänkt att arbeta med bevattning rör. As with most of Sean's stories, this may not be true. Som med de flesta av Sean berättelser, kan detta inte sant. Note Notera The hoax was the concept of one of the questions being a hoax. Den bluff var begreppet en av de frågor som en bluff. The program was entirely true. Programmet var helt sant.