Avsnitt 4 - "Humans"

Premiärdatum: 8 oktober 2010
Inspelningsdatum: 9 juni 2010


Jo Brand
(vinnare med 4 poäng)
25:e gången

Alan Davies (3 poäng)

Jack Dee (-2 poäng)
4:e gången

Jimmy Carr (-3 poäng)
16:e gången

 • The "Perfect Man" – Most species have a holotype, which is a standard shape to which other individuals are compared. Den "perfekta mannen" - De flesta arter har en holotype, som är en standard form som andra individer jämförs. Humanity does not have a holotype, though Linnaeus gave Homo sapiens its nomenclature, so it was felt the honour should go to him. Mänskligheten har inte en holotype, men Linné gav Homo sapiens sin nomenklatur, så det kändes äran ska gå till honom. The next aspirant, American paleontologist Edward Drinker Cope, was disqualified because he had syphilis, which affected his skeleton. Bob Hope, Arnold Schwarzenegger and Raquel Welch were all nominated as "perfect" or the standard for humanity. Vitruvian Man demonstrates the dimensions of the human. Nästa aspiranten, amerikansk paleontolog Edward Drinker Cope, diskvalificerades eftersom han hade syfilis, vilket påverkade hans skelett. Bob Hope, Arnold Schwarzenegger och Raquel Welch var alla nominerade som "perfekt" eller standarden för mänskligheten. vitruvianske mannen visar måtten på människa. The height is the length of the arms outstretched perpendicularly as a square, and when arms are spread at an angle with legs, it fits a circle. Höjden är längden på utsträckta armar vinkelrätt som en fyrkant, och när armarna sprids i en vinkel med benen, passar det en cirkel. The image appears on the one Euro coin in Italy. Bilden visas på en Euro mynt i Italien.

 • The Neanderthal man looked more like a member of the public than you realize. Den Neanderthalmänniskan såg mer ut som en medlem av allmänheten än du tror. If, for example, a Neanderthal were dressed in a T-shirt and other modern clothes, they might go unnoticed in today's crowds. Om, till exempel, var en neandertalare klädd i en T-shirt och andra moderna kläder, kan de gå obemärkt förbi i dagens publik. Neanderthals lived contemporaneously with Homo sapiens (modern humans) for some time, and the two species did interbreed, though the Neanderthals eventually died out entirely, for unknown reasons. Neanderthals levde samtidigt med Homo sapiens (moderna människor) under en tid, och de två arterna var korsa, även om neandertalmänniskan småningom dog ut helt, av okänd anledning. The Neanderthal is named after a region in Germany where they were discovered. Den Neanderthal är uppkallad efter en region i Tyskland där de upptäcktes.

 • The part of the human body which is evolving the quickest is the nose, which has changed the most over the past 10,000 years. Den del av den mänskliga kroppen som utvecklas snabbast är näsan som har förändrats mest under de senaste 10.000 åren. It is theorised that humans' relationship with dogs has removed humans' need for an acute sense of smell, so the ability has atrophied. En teori är att människans relation med hundar har avlägsnats människans behov av en akut luktsinne, så möjligheten har förtvinat.

 • Hero Syndrome is a psychological disorder in which sufferers cause scenarios where they appear to save the day, like setting a building on fire in order to rescue residents and be seen as a hero. Hjälte syndrom är en psykisk störning som drabbade orsakar scenarier där de verkar rädda dagen, som sätta en byggnad i brand för att rädda invånarna och ses som en hjälte. Firemen have a higher probability for this illness. Brandmän har en högre sannolikhet för denna sjukdom. A news reporter, Wallace Souza, was allegedly responsible for the commission of five murders in order to go on reporting about the cases. En nyhetsreporter, Wallace Souza, påstods ansvarig för uppdraget av fem mord i syfte att gå på rapportering om fallen.

 • Human parts as a commodity: the individual pieces or elements are quite low cost, although specialized organs are quite expensive, for example the corneas of the eyes. Human delar som en handelsvara: de enskilda styckena eller element är ganska låg kostnad, fastän särskilda organ är ganska dyra, till exempel hornhinnor i ögonen. The whole body would work up to about £420,000 including trace metals and full organs. Hela kroppen skulle fungera upp till ca £ 420.000 inklusive spårmetaller och full organ.

 • Teenagers think differently than adults. Tonåringar tycker annorlunda än vuxna. A test was performed to demonstrate emotional recognition: adults could accurately discern the emotions displayed in facial photographs, whereas the teenagers could not. Ett test utfördes för att demonstrera känslomässiga erkännande: vuxna kunde noggrant urskilja känslor visas i ansiktet fotografier, medan tonåringar kunde inte. Teenagers use a different way of thinking, and rely on different parts of their brains. Tonåringar använder ett annat sätt att tänka, och förlita sig på olika delar av deras hjärnor.

 • The fastest human runner (felaktigt: Usain Bolt) is identified by a set of fossilized footprints near Willandra Lakes, Southeast Australia. Den snabbaste människa löpare (felaktigt: Usain Bolt) identifieras av en uppsättning fossila fotspår i närheten Willandra Lakes, sydöstra Australien. The runner appears to be running at over 23 mph, based on analysis of the prints (spacing, depth of indentation, etc.). Löparen verkar vara igång på över 23 mph, baserat på analys av utskrifter (avstånd, djup indrag, osv.)

 • Male mosquitoes buzz, and do not give malaria. Man myggor surr och ge inte malaria. Half the people who have ever lived have died from diseases spread by mosquitoes (such as malaria). Bill Gates and Warren Buffett are part of a foundation whose goal is to cure malaria. Hälften av dem som någon gång har levt har dött av sjukdomar som sprids av myggor (t.ex. malaria). Bill Gates och Warren Buffett är en del av en stiftelse vars mål är att bota malaria. (felaktigt: malaria) (Förlorar: malaria)

 • Many items sold as fossils are forgeries, often filled with plastic. Många objekt som säljs som fossil är förfalskningar, ofta fyllda med plast. One way to tell if a fossil is a forgery is by looking at it under ultraviolet light. Ett sätt att berätta om en fossil är en förfalskning är genom att titta på den under ultraviolett ljus. Stephen suggested taking the purported fossil into a nightclub as a way of achieving this. Stephen föreslog att den påstådda fossil till en nattklubb som ett sätt att uppnå detta. Genuine fossils appear quite different under UV light than plastic. Äkta fossil visas helt annorlunda under UV-ljus än plast.

 • Human evolution may be slowing down as we build around us in order to make our world easier. Människans evolution kan bromsa när vi bygger omkring oss för att göra vår värld enklare. The part of the body that has changed most recently is the nose, since dogs were domesticated 15,000 years ago, we don't need to have a more heightened sense of smell. Den del av kroppen som har ändrats senast är näsan, eftersom hundar tämjdes 15.000 år sedan, behöver vi inte ha en mer förhöjd luktsinne. With changes in nutrition, people are getting taller in recent generations. Med förändringar i kost, människor blir längre under de senaste generationerna.

 • Cortical homunculi are drawings of people, but with the parts of the body in proportion to the portion of the brain that is responsible for navigating its sensation. Kortikala homunculi är ritningar av människor, men med de delar av kroppen i förhållande till den del av hjärnan som är ansvarig för navigering dess förnimmelse. Each panellist was represented as a cortical homunculus, and had large hands, ears and tongues, and emaciated arms and legs. Varje paneldeltagare representerades som en kortikal homunculus, och hade stora händer, öron och tunga och utmärglade armar och ben. Dr. Wilder Penfield came up with the concept. Dr Wilder Penfield kom på konceptet.

 • There are 100 billion brain cells in the brain, and each cell may contain between 1,000–10,000 synapses. Det finns 100 miljarder hjärnceller i hjärnan, och varje cell kan innehålla mellan 1,000-10,000 synapser. The brain is 80% water. Hjärnan är 80% vatten.

 • The naked mole rat is a recent discovery in the animal kingdom, though it is neither a mole, nor a rat. Den nakna mullvad råtta är en ny upptäckt i djurriket, men det är varken en mullvad eller en råtta. It is a rodent. Det är en gnagare. It is a social mammal that lives underground, nearly like an ant farm. Det är en social däggdjur som lever under jorden, nästan som en myra gård. They do not have " substance p," a neurotransmitter that projects pain. De har inte " substans P ", en signalsubstans som projekt smärta.

 • Saunas are not good at releasing "toxins" from the body; they actually dehydrate your body and release sweat, removing the essential salts. Bastun är inte bra på att släppa "gifter" från kroppen, de faktiskt torka din kropp och släpp svett, ta bort de väsentliga salter. Boxers and jockeys use them to lose weight in a short period of time. Boxers och jockeys använda dem för att gå ner i vikt på kort tid.

"I leave you with this thought about being human and being happy. If you really want to be happy, all you have to do is say, 'I am beautiful', So I want you all tonight to go and look at the mirror and say, 'Stephen Fry is beautiful'. Good night."

Stephen: Let's start with this, describe the perfect man.
Jo: A dead one.

Stephen: How would you spot a Neanderthal if you saw one on the bus?
Jo: He's the one sitting next to me cos I'm married to him.

Stephen: Which bit of you is evolving the quickest?
Jo: Is it my propeller?
Jack: What? - You have a propeller?
Jo: What did you say? Revolving?
Stephen: No, EVOLVING!

Alan: A person was asked, "Name a bird with a long neck." And they said, "Naomi Campbell".
(Det skämtet drog Jackie Clune redan i avsnitt 7, säsong 1.)
Stephen: It's like...my favourite one on "The Weakest Link" was, "What are Chardonnay, Shiraz and Pinot Noir?", and they said, "Footballers wives."
Alan: My favourite one was, "Name a dangerous race". The guy said, "The Arabs".