Avsnitt 5 - "H-Animals"

Premiärdatum: 15 oktober 2010
Inspelningsdatum: 7 juni 2010


Ross Noble
(vinnare med 7 poäng)
2:a gången

Sean Lock (-5 poäng)
23:e gången

Alan Davies (-6 poäng)

Ruby Wax (-36 poäng)
1:a och enda gången

 • Animals with horns are suggested (felaktigt: unicorn, rhinoceros), though many of them are confused with antlers. Djur med horn föreslås (förverkad: enhörning, noshörning), även om många av dem förväxlas med horn. A true horn is made out of bone. En sann horn är gjord av ben. A rhino's "horn" is technically hair or fingernail related, as it is made from keratin. En Rhinos "horn" är tekniskt hår eller naglar relaterade, eftersom den är tillverkad av keratin. Antlers are shed (typically annually), and horns are permanent. Antlers fälls (normalt årligen), och horn är permanenta. Antelope, horned toads and buffalo all have proper horns, where deer and moose have antlers. Antilop, behornade paddor och buffel har alla rätt horn, där rådjur och älg har horn.

 • A late 18th century nun grew a horn in her head as her nunnery was being invaded by Napoleonic troops. En sen 18th century nunna blev ett horn i huvudet som hennes kloster var invaderas av Napoleons trupper. She banged her head for a long period of time and eventually grew a horn, though it had to be cut off to keep it from piercing her eye. Hon slog huvudet under en lång tid och så småningom växte ett horn, men det måste skäras av för att hålla den från att sticka hål ögat.

 • If you put a hippopotamus in the deep end of a swimming pool, it would sink and would walk along the shallow end of the pool. Om du sätter en flodhäst i den djupa änden av en swimmingpool, skulle det sjunka och skulle gå längs den grunda delen av bassängen. Hippos also can float, but not swim. Flodhästar också kan flyta, men inte simma. If at the bottom of a river, they walk to the shallower end of a river and climb embankments. Om på botten av en flod, gå de till grundare änden av en flod och klättra vallar. With no embankment, a hippo will have a difficult or impossible time getting out of a swimming pool. Med ingen vallen kommer en flodhäst har svårt eller omöjligt att komma ur en simbassäng. Hippos have four teeth when they are full grown (Sean says "forty" though it might have sounded like "four teeth"). Flodhästar har fyra tänder när de fullvuxen (Sean säger "40" även om det kan ha lät som "fyra tänder"). They are difficult to kill by gun, since their hide is so thick, weighing nearly a ton. De är svåra att döda med pistol, eftersom deras hud är så tjock, väger nästan ett ton. Hippos do not get sunburned as once thought; their skin goes red as an external moisturizing technique. Flodhästar inte bli solbrända som en gång trodde, deras hud blir röd som en extern fuktgivande teknik.

 • Hammerhead sharks have eyes on the protrusions of their faces, increasing their depth perception greatly, to keep aware of prey, however the precise reason is still unknown to science. Hammarhajar har ögonen på de utskjutande delarna av deras ansikten, öka deras djupseende kraftigt, för att hålla medvetna om byte, men den exakta orsaken är fortfarande okänd för vetenskapen. They are bottom feeders, eating flatfish and stingrays, and can detect camouflaged animals under sand. De är botten matare, äta plattfisk och stingrockor, och kan upptäcka kamouflerade djur under sanden. They have structures called the Ampullae of Lorenzini that detect electrical impulses in the movement of muscles, so even a disguised fish's breathing or heart beating will reveal it. De har strukturer som kallas ampuller av Lorenzini som detekterar elektriska impulser i rörelsen av muskler, så även en förtäckt fisk andning eller hjärtslag kommer att avslöja det. Sharks have rows of teeth on a kind of conveyor belt of teeth. Hajar har rader av tänder på ett slags transportband av tänder.

 • Hagfish release an incredible amount of slime as a defence mechanism. Pirål släpper en otrolig mängd slem som en försvarsmekanism. A hagfish can turn 20 litres of water into slime in a single minute. En pirål kan vända 20 liter vatten i slem i en enda minut. It can tie itself into a knot. Det kan binda sig till en knut.

 • Aspirated water from a humpback whale is tested to see trends in health, seeing if any illness will be translated to humans. Aspirerade vatten från en knölval testas för att se trender i hälsa, att se om någon sjukdom kommer att översättas till människor. Scientists use a toy helicopter to fly over a surfacing whale to collect the samples when the whale spouts. Forskare använder en leksak helikopter att flyga över ett ytbeläggning val att samla prover när whale pipar. The data is used to keep track of the illness spread through the different pods, since they travel thousands of miles over the ocean. Uppgifterna används för att hålla reda på sjukdomen sprids genom de olika skida, eftersom de reser tusentals miles över havet.

 • Justin Schmidt has devoted his life to his study called the Schmidt Sting Pain Index where he has subjected himself to numerous species of stinging insects, and grades the pain from each exposure as an almost wine-tasting description. Justin Schmidt har ägnat sitt liv åt hans studie heter Schmidt Sting Pain Index, där han har utsatt sig för många arter av stickande insekter och betyg smärtan från varje exponering som en nästan vinprovning beskrivning. "Pure, intense, brilliant pain, like fire-walking over charcoal with a three inch nail in your heel" is the description for bullet ant. "Ren, intensiv, lysande smärta, som eld-promenader över träkol med tre tums spik i hälen" är beskrivningen för kula myra.

 • Three animals are shown on a screen, the panel is asked to identify them. Tre djur visas på en skärm, är panelen ombads att identifiera dem. They look like hedgehogs, shrews, mice, but are unrelated animals that evolved separately in Madagascar and are known as tenrecs. De ser ut som igelkottar, näbbmöss, möss, men är oberoende djur som utvecklats separat i Madagaskar och kallas Tenrecs. The point is they fit the gaps in the ecosystem where hedgehogs, mice, shrews, etc. would be in other areas. Poängen är att de passar de luckor i det ekosystem där igelkottar, möss, näbbmöss, etc. skulle vara i andra områden.

 • While showing video of two hares fighting, the panel was asked what they were fighting over (forfeit - a female). Samtidigt visa video två harar slåss, var panelen frågade vad de kämpade över (förlorar - en hona). It was one female, fighting off the advances of an aggressive male. Det var en kvinna, slåss de framsteg i en aggressiv man.

 • Rhino horn is not used as an aphrodisiac in Chinese medicine. Noshörninghornen används inte som ett afrodisiakum i kinesisk medicin. It is thought to reduce fevers, though this is unlikely to be true, being how it is like ingesting hair or fingernails and expecting that to work. Det är tänkt att minska feber, men detta är osannolikt för att vara sant, är hur det är intaget hår eller naglar och förväntar sig att arbeta.

 • Dolphins may get overexcited and stimulated if even casually touched "below the waistline". Delfiner kan bli överstimulerad och stimuleras om även nonchalant rörd "under midjan". Dolphins are also quite violent in the wild, which is often overlooked. Delfiner är också ganska våldsamma i naturen, vilket ofta förbises.

 • Hamsters have been used on testing cures for jet lag. Hamstrar har använts på att testa botemedel för jetlag. It has been show that taking viagra may relieve eastward-bound jet lag. Det har varit visar att du tar Viagra kan lindra österut bundet Jetlag.

 • Honeybees are easily pacified by smoke because it alarms them into thinking they are under attack. Honungsbin lätt pacificerade av rök eftersom det larm dem att tro att de är under attack. The bees then eat as much of their honey as they can, making them bloated, tired and docile. Bina äter då så mycket av deras honung som de kan, vilket gör dem uppsvälld, trött och foglig. Scientists can interpret the dances of bees and understand the directional instructions that they are giving. Forskare kan tolka danser av bin och förstå de riktade instruktioner som de ger. If a bee is given cocaine it will greatly exaggerate the source, it would become "boastful". Om ett bi ges kokain det kommer att kraftigt överdriva källan, skulle det bli "skrytsam". This is similar to how the drug would behave on people. Detta liknar hur läkemedlet skulle bete på människor. 85% of all bee species are non-colony bees. 85% av alla biarter är icke-koloni bin. 75% of all fruit is pollinated by bats, not bees. 75% av all frukt pollineras av fladdermöss, inte bin.

 • The world's most aggressive mammal is the honey badger (10 points to the audience). Världens mest aggressiva däggdjur är honung grävling (10 poäng till publiken). Scientific American says that pound for pound it is the most fearsome land animal because it is so aggressive with such big claws. Scientific American säger att pund för pund det är den mest skräckinjagande landdjur eftersom det är så aggressiv med sådana stora klor. The honey badger is not of the same family as the European badger, other than a similar colouring and shape, though they do eat honey, using a bird called a honeyguide. Honungen grävling är inte av samma familj som den europeiska grävling, annat än en liknande färg och form, men de äter honung, med hjälp av en fågel som kallas en Honeyguide. They will attack anything, including lions, hyenas and cobras; animals known for their viciousness have been bested by honey badgers, which is about the size of a cat. De kommer att attackera allt, inklusive lejon, hyenor och kobror, djur kända för sin elakheter har bested av honung grävling, som är ungefär lika stor som en katt. They attack by clawing the testicles of an animal, and have been witnessed castrating a full grown buffalo. De angrepp av klösa testiklarna hos ett djur, och har bevittnat kastrera en fullvuxen buffel.