Avsnitt 6 - "Happiness"

Premiärdatum: 22 oktober 2010
Inspelningsdatum: 11 maj 2010


Phill Jupitus
(vinnare med 4 poäng)
23:e gången

Rich Hall (1 poäng)
21:a gången

Andy Hamilton (-15 poäng)
6:e gången

Alan Davies (-35 poäng)

The 'Pleasure Gauge' measures the audience's happiness. Den "Pleasure Gauge" mäter publikens glädje. If the needle enters the red zone the panellists win points. Om nålen går in i röda zonen paneldeltagarna vinner poäng.

 • Equality and the lack of disparity between rich and poor leads the country to have a more happy outlook. Jämställdhet och bristen på skillnader mellan rika och fattiga leder landet att ha en mer lycklig syn. Britain's gap between rich and poor has widened 10% since 1984, consequently leaving the country "less happy". Storbritanniens klyftan mellan rika och fattiga har ökat 10% sedan 1984, alltså lämna landet "mindre glad". There is no unit of happiness, and therefore the empirical measurement of happiness is difficult. Det finns ingen enhet av lycka, och därför empiriska mätningar av lycka är svårt. Specific events (like a lottery win or car accident) can make a person's mood more or less happy, but they will eventually level out to the state they were in before the event. Bhutan is the first country to record the gross national happiness, though it was also tested in Slough, where prioritizing daily laughter, watching less television and cultivating a positive outlook were encouraged, and a 33% upswing was seen in their life satisfaction index. Särskilda händelser (som en lotterivinst eller bilolycka) kan göra en persons humör mer eller mindre nöjda, men de kommer så småningom planar ut till skick som de var före evenemanget. Bhutan är det första landet att spela in Gross National Happiness, men det var också testats i Slough, där prioritering dagliga skratt, titta mindre på TV och odla en positiv syn uppmuntrades, och en 33% uppgång sågs i deras liv nöjdhetsindex.

 • The Dunbar number is the limit a person has to maintaining friendships. Det Dunbar numret är gränsen en person måste upprätthålla vänskap. It was calculated a person can have a maximum of 150 friends, defined as people whom you would not feel "embarrassed to join at the bar of the transit lounge of Hong Kong airport at 3am". Det beräknades en person kan ha maximalt 150 vänner, definierat som människor som du inte skulle känna "pinsamt att gå i baren på Transit Lounge i Hong Kong flygplats i 03:00". Groups of 150 people are statistically significant in human anthropology, including tribe sizes, religious groups and village households, as well as the number of Christmas cards an average person would send, and the average number of friends a person has on Facebook. Grupper av 150 personer är statistiskt signifikant i människans antropologi, inklusive stam storlekar, religiösa grupper och hushåll byn, liksom antalet julkort en genomsnittlig person skulle skicka, och det genomsnittliga antalet vänner en person har på Facebook. This is the widest definition of friendship, however. Detta är den bredaste definitionen av vänskap, dock.

 • Smile interpretation is a key to telling whether someone is genuinely pleased to meet you. Smile tolkning är en nyckel till att berätta om någon verkligen är glad att träffa dig. Facial cues, such as "smiling with one's eyes", have only been studied since the 19th century when French scientist Guillaume Duchenne tried electrocuting people's faces into smiling, while having "unsmiling eyes". Facial ledtrådar som "ler med ögonen", har endast studerats efter det 19th århundradet då franske vetenskapsmannen Guillaume Duchenne försökte elektrisitet människors ansikten i leende, samtidigt som "unsmiling ögon". Making your eyes smile is an involuntary response; you can't force your eyes to look more sincere. Göra dina ögon leende är en ofrivillig reaktion, du kan inte tvinga dina ögon att se mer uppriktig. The false smile is known as a Pan Am Smile where a genuine smile is known as a Duchenne smile. Den falska leendet är känd som en Pan Am leende där ett äkta leende är känd som en Duchennes leende.

 • Waiters draw smiley faces on the bill in order to get a bigger tip, and it works. Servitörer drar smiley ansikten på räkningen för att få en större spets, och det fungerar. If a server introduces themselves, tells a joke and keeps the customers entertained, their tip will be bigger. Om en server inför själva, berättar ett skämt och håller underhöll kunderna, kommer deras tips vara större. This is perceived as better service. Detta upplevs som bättre service. America is the country that tips the best, where 20% is considered fair, and it is mandatory. Amerika är det land som tips på bästa, där 20% anses rimligt, och det är obligatoriskt. In Britain, 10% is considered the norm, but typically 8% is left. I Storbritannien är 10% ansåg normen, men vanligtvis 8% är kvar. The Welsh are the best tippers in the UK. Den walesiska är de bästa tippbilar i Storbritannien.

 • Florence Nightingale did her most influential work when she was in bed. Florence Nightingale gjorde sitt mest inflytelserika arbete när hon var i sängen. When she came back from the Crimean war, it was revealed that patients under her care had an abysmal chance of survival, and she felt her career and reputation were over. När hon kom tillbaka från Krimkriget, visade det sig att patienter under hennes vård hade en urusla chans att överleva, och hon kände sin karriär och rykte var över. She stayed in bed for over 50 years, writing letters and campaigning to make up for her failures in Crimea. Hon stannade i sängen i över 50 år, skriver brev och kampanjarbete för att kompensera för sina misslyckanden i Krim.

 • Africa's dominant animal predator is the hyena, considering numbers of kills. Afrikas dominerande djur rovdjur är hyena, med tanke antalet dödar. Lions will more likely scavenge the kill of a hyena, than the reverse. Lions kommer mer sannolikt rensar den döda en hyena, än tvärtom. The hyena's laughter is a submissive noise. Den hyena skratt är en undergiven buller.

 • The five pound note is made from a cotton blend, not (forfeit) paper. Den 5 not är tillverkad av en bomullsblandning, ej (förlorar) papper. Paper is too fragile. Papperet är för bräcklig.

 • As you age, your general mood and disposition is typically fixed. Som ni ålder, din allmänna stämningen och disposition vanligtvis fast. There is no evidence of people becoming grumpier or more depressed as they age. Det finns inga bevis för människor blir grumpier eller mer deprimerade när de blir äldre. Disposition changes very little after the age of 30. Disposition ändrar mycket lite efter 30 års ålder.

 • On the topic of tipping: Singapore discourages tipping, as does Japan. På temat tippning: Singapore avråder deponering, liksom Japan.

 • In 1910, it was predicted that the world would die of mass hysterical laughter because of Halley's Comet approaching. År 1910 var det förutspådde att världen skulle dö av massa hysteriska skratt på grund av Halleys komet närmar sig. The theory was that the nitrogen in the tail of the comet would combine with the atmosphere of the earth, producing nitrous oxide which would cause uncontrollable giggles. Teorin var att kvävet i svansen av kometen skulle kombinera med atmosfären av jorden, producerar lustgas som skulle orsaka okontrollerbara fnitter. This didn't happen. Detta skedde inte. A man laughed himself to death while watching the Goodies. He laughed uncontrollably for 25 minutes and the strain caused him to have a heart attack and die.

 • The original 'Mr. Happiness' considered using corpses (felaktigt: gnomes) to "cheer up" his front garden. Jeremy Bentham was one of the founders of utilitarianism, where happiness was measured and scored for "the greatest good for the greatest number". He requested council permission to replace his shrubberies with hanging corpses for the benefit of mankind. His will instructed that his corpse be preserved and kept in a cabinet as an "auto-icon" at the University College of London.

 • A species of bee drinks the salts of the tears of deer. There are three species that drink out of the eyeball, even of humans. En man skrattade ihjäl sig medan du tittar på godsaker. Han skrattade hejdlöst i 25 minuter och stammen fick honom att ha en hjärtattack och dör. Den ursprungliga "Mr Lycka "övervägt att använda lik (felaktigt: tomtar) till" muntra upp "sin främre trädgården. Jeremy Bentham var en av grundarna av utilitarism, där lyckan mättes och gjorde för "det största goda för det största antalet". Han begärde rådet tillstånd att ersätta sina buskage med hängande lik till gagn för mänskligheten. Hans vilja informeras om att hans lik bevaras och hållas i ett skåp som "auto-ikonen" vid University College of London. En art av bee dricker salterna av tårar av rådjur. Det finns tre arter som dricker ur ögongloben, även av människor.