Avsnitt 8 - "Hypothetical"

Premiärdatum: 5 november 2010
Inspelningsdatum: 26 maj 2010


Sandi Toksvig
(vinnare med 2 poäng)
3:e gången

John Lloyd (-1 poäng)
1:a gången

Johnny Vegas (-7 poäng)
4:e gången

Alan Davies (-27 poäng)

Stephen introducerar avsnittet som nummer 99 och för att fira det ansluter seriens skapare John Lloyd till panelen. Då räknar han in pilotavsnittet och sista avsnittet säsong 5, "Elephants", vilket egentligen är ett samlingsavsnitt med bortklippta scener från säsongen, så rent tekniskt borde detta vara avsnitt 97. Eftersom Stephen för en gångs skull inte introducerade Alan sist, utan John, applåderade Alan sig själv av misstag.

Alla frågor är hypotetiska och utan något 100-procentigt "rätt" svar.

 • To weigh your own head, the easiest way would be to put it in a bucket of water and measure the water displacement (felaktigt: cut it off). This uses the Archimedes concept of buoyancy and displacement. With air cavities being lighter than water and cranial bones being denser than water the two figures are averaged out to get a reasonably accurate measurement. A CT Scan can give a more accurate measure and give you greater detail of the density of every part of the body. The average head weighs 12 pounds, as studied in the University of Sydney.

 • Hypothermia has a curious side effect of paradoxical undressing. This may be a mental or physiological condition; it is unknown as people who have reached this state of hypothermia are the least likely to survive. One theory is that the hot feeling comes from opening blood vessels at the surface of the skin reacting and dying due to the cold. Hypothermia tends to start when the body temperature falls below 35 degrees. Being accustomed to the cold by living in a typically more frigid part of the world makes one less likely to experience hypothermia, as presumably being closer to a hot climate would make you more tolerant to conditions like heat stroke.

 • Quickfire Hypotheticals: Special for the Hypothetical episode. + A tree falling in the forest may or may not make a sound, depending on if one asks a semanticist or a neurologist. A sound may be something that is perceived by the vibration of the ear drum or the vibration of the source of the sound. (felaktigt: no) + There is no semantic explanation of left and right, therefore it would be impossible to describe right and left to an alien in a distant galaxy verbally without a visual cue or common reference point. Also, it might be the case that the alien might not be symmetrical and would have no need to know left and right. + If a sealed truckload of birds is transported to weighing scales, and the birds are prompted to fly up at once, the weight would remain the same. The volume and air pressure of accounted for the birds still remains in the sealed system.

 • If Schrödinger put a Siamese cat in a fridge not only would the cat get cold, but it would also turn black. (The concept of Schrödinger's cat —that an unseen cat is both dead and alive at the same time—is technically irrelevant to the question). For Siamese cats, their fur has an unusual quality of being temperature sensitive. The warmer core shows white fur, and the cooler extremities are coloured by dark fur. If one were to expose the cat evenly to cool temperatures over a long time, the fur would become evenly black.

 • "It's an insectivorous mammal. It's found all around the world. It's active at night. It's almost totally blind." The answer is a mole (felaktigt: bats). Bats use different methods for seeing, but none of the 1,100 species of bat is totally sightless. Moles can tell the difference between light and dark, but that is typically the limit. There are no moles in Ireland due its separation of Ireland from the rest of Britain and Europe. Almost all photographs of moles for wildlife stills are of dead moles; the photographers fluff them up to look like they are burrowing.

 • The ultimate hypothetical question (which came first, chicken or egg) is quite simply solved in realizing that eggs have been laid for millions of years before chickens started, and then presumably a species gradually evolved and laid the egg that became the first chicken. (felaktigt: chicken)

 • You can tell if someone is actually dead by using a stethoscope to listen to someone's heartbeat. In the 1830s a competition with a prize of over 1000 francs was held in France to find the best way of determining if someone is dead. Rejected ideas included a thermometer into the stomach to see if the patient was cool enough to be dead, attaching pincers to the nipples, scalding the patients armpits to see if a blister would form, putting leeches on the buttocks, and sticking a long needle with a flag on the end into the patients heart.

 • If you took someone who has been blind from birth and then gave them a cube and a sphere to feel, and then restored their sight, they would not be able to tell which was the cube and which was the sphere just by looking at them.

 • Curses work because the cursed person thinks that something bad will happen to them and they brought down by themselves. A curse is thus a negative version of the placebo effect – it works because you believe in it, but were as a placebo makes you feel better, a curse makes you feel worse, and is known as the nocebo effect.

 • If you are on death row chances are that you would not be able to choose whatever you wanted as your last meal. You can only have what is in the prison kitchen. (felaktigt: You choose the menu) Ämnen att väga ditt eget huvud, skulle det enklaste sättet vara att lägga den i en hink med vatten och mät volymdeplacement (felaktigt: klipp bort). Detta använder Arkimedes begreppet flytkraft och förskjutning. Med luftkaviteter är lättare än vatten och kraniala ben är tyngre än vatten de två siffrorna genomsnitt ut för att få en någorlunda exakt mätning. En datortomografi kan ge en mer exakt mått och ger dig större detalj av densiteten hos varje del av kroppen. Den genomsnittliga huvudet väger 12 pounds, som studerat vid universitetet i Sydney. Hypotermi har en nyfiken bieffekt av paradoxal avklädning. Detta kan vara ett psykiskt eller fysiologiskt tillstånd, det är okänt eftersom människor som har nått detta tillstånd av hypotermi är minst benägna att överleva. En teori är att den varma känslan kommer att öppna blodkärl vid ytan av huden reagerar och döende på grund av kyla. Hypotermi tenderar att starta när kroppstemperaturen sjunker under 35 grader. Att vänja sig vid kylan genom att leva på ett typiskt mer kylig del av världen gör en mindre sannolikt att uppleva hypotermi, som förmodligen är närmare ett varmt klimat skulle göra dig mer tolerant mot tillstånd som värmeslag. Quickfire Hypotheticals: Special för den hypotetiska episoden. Ett träd faller i skogen får eller inte får göra ett ljud, beroende på om man frågar en semanticist eller en neurolog. Ett ljud kan vara något som uppfattas av vibrationen hos trumhinnan eller vibrationen hos ljudkällan. (felaktigt: nej) Det finns ingen semantisk förklaring vänster och höger, därför skulle det vara omöjligt att beskriva höger och vänster för en utlänning i en avlägsen galax muntligt utan visuell eller gemensam referenspunkt. Dessutom kan det vara så att utlänningen inte kan vara symmetrisk och skulle inte ha någon anledning att känna vänster och höger. Om en förseglad lastbil med fåglar transporteras till vågar, och fåglarna uppmanas att flyga upp på en gång, skulle vikten förblir densamma. Volymen och lufttryck stod för fåglarna fortfarande i det slutna systemet. Om Schrödinger sätta en siames katt i ett kylskåp inte bara skulle katten blir kallt, men det skulle också bli svart. (Begreppet Schrödingers katt-att en osynlig katt är både döda och levande samtidigt, är tekniskt irrelevant för frågan). För siameser, har deras päls en ovanlig kvalitet av att vara temperaturkänsliga. Den varmare Kärnan visar vit päls och de svalare extremiteterna är färgade av mörk päls. Om man skulle exponera katten jämnt svala temperaturer under lång tid, skulle päls blir jämnt svart.

  "Det är en insektsätande däggdjur. Det finns över hela världen. Det är aktiva på natten. Det är nästan helt blind." Svaret är en mullvad (felaktigt: fladdermöss). Fladdermöss använder olika metoder för att se, men ingen av de 1.100 arter av fladdermus är helt blind. Moles kan skilja mellan ljus och mörker, men det är normalt gränsen. Det finns inga mol i Irland på grund av dess separation av Irland från resten av Storbritannien och Europa. Nästan alla fotografier av mol för djurlivet stillbilder är av döda mol, fotografens ludd dem att se ut som de grävande. Den ultimata hypotetisk fråga (som kom först, hönan eller ägget) är helt enkelt lösas i att inse att äggen har lagts i miljontals år innan kycklingar började, och sedan förmodligen en art gradvis utvecklats och lade ägget som blev den första kycklingen. (Förlorar: kyckling) QI XL Extra Du kan berätta om någon är verkligen död genom ett stetoskop för att lyssna på någons hjärtslag. På 1830-talet en tävling med ett pris på över 1000 franc hölls i Frankrike för att hitta det bästa sättet att avgöra om någon är död. Avvisade idéer inkluderade en termometer i magen för att se om patienten var coolt att vara död, fästa tång till bröstvårtorna, skållning patienternas armhålorna för att se om en blåsa skulle bilda, sätta blodiglar på skinkorna, och sticka en lång nål med en flagga på slutet till patienter hjärtat. Om du tog någon som har varit blind från födseln och sedan gav dem en kub och en sfär att känna och sedan återställt synen, skulle de inte kunna berätta som var kuben och som var sfären genom att bara titta på dem. Förbannelser fungera eftersom förbannade personen tror att något hemskt kommer att hända med dem och de tog ner av sig själva. En förbannelse är alltså en negativ version av placebo effekt - det fungerar för att du tror på det, men var en placebo får dig att må bättre, en förbannelse som gör att du mår sämre, och är känd som nocebo effekten.

  Om du är på chanserna dödsdömda är att du inte skulle kunna välja vad du ville som din sista måltid. Du kan bara ha det som är i fängelset köket. (felaktigt: Du väljer menyn)