Avsnitt 10 - "The Inland Revenue"

Premiärdatum: 11 november 2011
Inspelningsdatum: 3 juni 2011


Sandi Toksvig
(vinnare med 11 poäng)
8:e gången

Dara Ó Briain (6 poäng)
12:e gången

Al Murray (-13 poäng)
1:a och enda gången

Alan Davies (-22 poäng)

 • The world's most exotic tax inspectors are in Pakistan. If you refuse to pay your tax you are shamed into paying it by receiving a visit from a team of tax inspectors who are all transgender. They would then sing and dance in your place of business until you paid up.

 • The advantages of being a drug dealer in Tennessee compared to those of being a bank robber in the Netherlands is that the drugs cannot be charged tax, but the robber's gun can be claimed against tax. In Tennessee they attempted to put a duty on drugs, so when the drug dealers went to prison they also had to pay a tax on their drugs. However, constitutionally it was discovered that this went against the American Bill of Rights as this counted as double jeopardy so the state had to give all the money back. Meanwhile, a Dutchman was found guilty of holding up a bank at gunpoint, but the gun was an allowable expense and so it was deducted from the cost of the fine.

 • Some houses had windows bricked up to make the house look more symmetrical. Not all houses with bricked up windows did it to avoid window tax, although some did. The window tax was repealed because it was damaging the glass industry and the poor were not getting enough light. (felaktigt: Window tax)

 • The best paid sportsman of all time was the Roman charioteer Gaius Appuleius Diocles. He was a Lusitanian Spaniard who retired in 146 AD, having won 1,462 races, resulting in winning 35,863,120 sesterces in prize-money. Comparing this to the average wage of the day and using all the calculations, this means he won an equivalent of $15billion in today's money, compared to Tiger Woods who is the first sportsman to earn $1billion, which makes him the best paid sportsman of our age, but not of all time. (felaktigt: Tiger Woods)

 • Nobody Knows: No-one knows what a fish's basihyal is for. No-one gets the bonus.

 • The smallest uninteresting number simply in terms of arithmetic mathematics is 12,407. However, the fact that it is the smallest uninteresting number does make it interesting culturally.

 • The MoD wanted the PM to join the AA so that he could use the telephone in case of a nuclear attack. Harold Macmillan was Prime Minister at the time, and the Ministry of Defence knew that US President Kennedy had a system, meaning he could retaliate against the Soviets if they should launch a nuclear strike, from anywhere in the country. The original idea was people to go around with radios, but this was too expensive. So they used the same system used by the Automobile Association, which involved sending a signal from the AA to the PM's car if the Soviets struck. Thus the PM could get to the nearest telephone and issue the order to counter-strike.

 • The floating eye on the US dollar bill represents an All-seeing Providence. The symbol was not used by Freemasonry until after the dollar was designed. Benjamin Franklin was a Freemason, but he was not on the final committee. (felaktigt: Freemasonry)

 • A mute swan makes the same noise as all the other swans; it just makes them quieter, hence their name. (felaktigt: No noise)

 • Nobody has to return to their birthplace for their census. The idea that Mary and Joseph had to go to Bethlehem is nonsense, as is the whole idea of a census taken by Caesar Augustus of the entire Roman world. The story comes from Luke's Gospel. Out of the four Gospels, Luke was the one who tried to make the story of Jesus fit as closely as possible to the original prophecies, so he came up with the idea of the census to help fulfil it. (felaktigt: Mary and Joseph)

 • The 2001 census revealed that the fourth-largest religion in Britain was Sikhism. All the ones that were marked as Jedi were not counted and classified as being: No religion. 14 Scots marked their religion as Sith. When the census was published the press release joking read: "390,000 Jedi there are." (felaktigt: Jedi)

 • Before the Europeans arrived the inhabitants of Mexico were called the Mexica. Aztec was a reference to an island in the middle of the lake from which they traced their source. (felaktigt: Aztecs) Among English words of Nahuatl origin are chocolate, tomato, avocado and chilli.

 • Prince Albert invented a lock for the bedroom door which he and Queen Victoria could operate from their bed. The myth about the cock ring grew up in the 20th century, because Albert wore very tight trousers. Thus he supposedly needed something to anchor his penis to one side of his body so that it did not show. (felaktigt: The cock ring) Ämnen Världens mest exotiska skatteinspektörer är i Pakistan. Om du vägrar att betala din skatt du skämmas i betala det genom att ta emot besök av en grupp skatteinspektörer som alla transpersoner. De skulle då sjunga och dansa i ditt säte tills du betalat in. Fördelarna med att vara knarklangare i Tennessee jämfört med de för att vara en bankrånare i Nederländerna är att läkemedel inte kan laddas skatt, men rånaren bössa kan begäras mot skatt. I Tennessee de försökte sätta en tull på narkotika, så när knarkhandlare åkte i fängelse de också tvungna att betala en skatt på sina läkemedel. Men konstitutionellt det upptäcktes att det gick mot den amerikanska Bill of Rights, eftersom detta räknas som dubbel lagföring så staten måste ge alla pengar tillbaka. Samtidigt har en holländare dömd för innehav upp en bank under vapenhot, men pistolen var en tillåten kostnad och så det var dras av från kostnaden för böterna. Vissa hus hade fönster bricked för att göra huset ser mer symmetrisk. Inte alla hus med murad fönster gjorde det för att undvika fönster skatt, även om vissa gjorde. Fönstret skatten upphävdes eftersom det skadar glasindustrin och de fattiga inte får tillräckligt med ljus. (felaktigt: Fönster skatt) Den bäst betalda idrottsman genom tiderna var den romerska körsven Gaius Appuleius Diocles. Han var en Lusitanian spanjor som gick i pension 146 e.Kr., efter att ha vunnit 1462 lopp, vilket resulterar i att vinna 35.863.120 sestertier i prispengar. Jämföra detta med den genomsnittliga lönen för dagen och använda alla beräkningar innebär detta vann han en motsvarande $ 15billion i dagens pengar, jämfört med Tiger Woods som är den första idrottsman att tjäna $ 1 miljard, vilket gör honom till den bäst betalda idrottsman vår ålder, men inte genom tiderna. (Förverkad Tiger Woods) Ingen vet: Ingen vet vad en fisk basihyal är till för. Ingen får bonus. Det minsta ointressant nummer enbart i termer av aritmetiska matematik är 12.407. Men det faktum att det är det minsta ointressant numret gör det intressant kulturellt. Försvarsministeriet ville PM att ansluta sig till AA så att han kunde använda telefonen i händelse av en kärnvapenattack. Harold Macmillan var statsminister vid den tidpunkten, och försvarsministeriet visste att USA: s president Kennedy hade ett system, vilket innebär att han kunde slå tillbaka mot Sovjet om de skulle lansera ett kärnvapen, var som helst i landet. Den ursprungliga idén var folk att gå omkring med radioapparater, men detta var för dyrt. Så de använde samma system som används av Automobile Association, som innebar att sända en signal från AA till PM bil om Sovjet slog till. Således PM kunde komma till närmaste telefon och utfärda order till counter-strike.

  Den flytande öga på den amerikanska dollarsedeln representerar en allseende Providence. Symbolen användes inte av frimureriet förrän dollarn var utformad. Benjamin Franklin var en frimurare, men han var inte på den slutliga kommittén. (felaktigt: frimureriet) En knölsvan gör samma ljud som alla andra svanar, det bara gör dem tystare, därav namnet. (Förverkad Ingen buller) QI XL Extra Ingen har att återvända till sin födelseplats för deras folkräkningen. Tanken att Maria och Josef var tvungen att gå till Betlehem är nonsens, liksom hela idén om en folkräkning fattats av Caesar Augustus av hela romerska världen. Berättelsen kommer från Lukasevangeliet. Av de fyra evangelierna, var Lukas som försökte göra berättelsen om Jesu passar så nära som möjligt till de ursprungliga profetior, så han kom upp med idén om folkräkningen för att uppfylla den. (Förverkad Maria och Josef) Folkräkningen 2001 visade att den fjärde största religionen i Storbritannien var Sikhism. Alla de som har markerats som Jedi inte räknades och klassificerades som: Ingen religion. 14 skottarna markerade sin religion som Sith. När folkräkningen publicerades pressmeddelandet skämt löd: "390.000 Jedi finns." (felaktigt: Jedi)

  Innan européerna kom invånarna i Mexiko kallades Mexica. Aztec var en hänvisning till en ö i mitten av sjön som de spårade deras källa. (Förverkad Aztekerna) Bland engelska ord med nahuatl ursprung choklad, tomat, avokado och chili. Prins Albert uppfann ett lås för sovrummet dörren som han och drottning Victoria skulle kunna fungera från sin säng. Myten om penisring växte upp i 20-talet, eftersom Albert hade mycket snäva byxor. Därför behövde han förmodligen något att förankra hans penis till ena sidan av kroppen, så att den inte visar. (felaktigt: Den penisring)