Avsnitt 12 - "Illumination and Invisibility"

Premiärdatum: 25 november 2011
Inspelningsdatum: 13 maj 2011


Rich Hall
(vinnare med 3 poäng)
24:e gången

Chris Addison (-9 poäng)
2:a gången

Jack Dee (-1 poäng)
6:e gången

Alan Davies (-45 poäng) • Each member of the panel is given a set of cards with different international symbols on them and they have to figure out what the symbols are for. The answer is revealed just before General Ignorance.

  • In the first Blackpool Illuminations in 1879 there were only 8 lamps, at a distance of 370 yards apart. Despite this it was visited by up to 100,000 from all over Britain and were so bright they were described as artificial sunshine.

  • The panel are shown a video of a man in a hooded overcoat and are asked what he is about to do. The answer is that he is going to disappear as the coat he is wearing is a sort of invisibility cloak, which projects what is behind him onto the other side of the coat. The man who developed it is Professor Susumu Tachi of Japan, and the coat is made out of retro-reflectum.

  • Ninjas did not wear black. The darkest clothes they ever wore have been blue. The idea of them wearing black dates back to a tradition in Kabuki Theatre that if anything is black then you cannot see it, so stagehands could dress in black and move furniture around. Then they had the idea that the stagehand could suddenly kill someone, because they were actually playing a ninja, who were secret assassins. (felaktigt: Ninja)

  • The quite interesting thing about the original geishas was that they were all men. This was true up to 1751, then there was even numbers of men and women 100 years later, and now there are nearly all women.

  • The panel are asked to watch a video of a glass tank and are asked how many balls are in it. While it looks like five balls were dropped into a tank full of water, there are actually over 1,000, because it is not full of water, but of hydrogel beads, which appear to go invisible in a tank and look like water because lights passes through them at the same angle as water. (felaktigt: Five)

  • Nobody Knows: No-one knows why blindfolded people cannot walk in a straight line. This was first discovered in amoebas by Asa Schaeffer, and he wondered if it was the same in humans, so he blindfolded a friend and asked him to walk in a straight line in a country field. His friend just walked in a clockwork spiral until he hit a tree stump. No-one gets the bonus.

  • Colonel William Rankin got stuck for 30 minutes in something marked by a different version of one of the symbols shown at the start of the show. The thing that the symbol indicates is a cumulonimbus cloud. All of the panel's cards show symbols for different kinds of cloud. Colonel Rankin was an American pilot who ejected into one of these clouds. He was buffeted around for half-an-hour; his eyes and ears bled, and he was pelted with hail.

  • A morning glory is useful to a pilot because you can glide in it for ages. It is an annual event that takes place over Burketown, Northern Queensland. It is a cloud system that can be up to 600 miles long. According to pilots of gliders it is the most exciting thing you can experience.

  • The largest black body in the solar system is the Sun. In cosmology a black body is one which does not reflect light, but just radiates. If a black hole were in the solar system it would destroy the entire system. (felaktigt: A black hole)

  • Light from the centre of the sun takes 100,000 years to reach the Earth. However, light on the surface of the sun takes roughly eight minutes and twenty-six seconds to reach the Earth. (felaktigt: Eight minutes)

  • Not much of the alcohol goes away when you bring it to the boil. Flambéing only gets rid of a quarter of the alcohol. If you add alcohol to a recipe and leave the dish overnight and uncovered you get rid of more alcohol than by boiling it as it evaporates naturally. (felaktigt: It boils away)

  • The Mexican revolutionary Pancho Villa had to wait for the light because he was being filmed by the Americans. He took part in a three-part war against the Mexican government and another group of revolutionaries led by Emiliano Zapata. The American public were fascinated by the war and American film companies paid different sides the rights to film their battles. Villa took 20% of the box office takings from the Mutual Film Company, but he had to wait for all the equipment to be set up, including the lighting, before he could start the battle.

  • The Sun is closest to the Earth in the month of January, due to the Earth's elliptical orbit. (felaktigt: July)

  • The panel and the audience are asked to shut their eyes and point north-east. However, the chances are that you are pointing north-east relative to you rather than the actual geographic north-east. One of the few people who can actually point north-east is an Australian aboriginal tribe called the Pormpuraaw, who speak the dying Kuuk Thaayorre language which has no words for left or right. Instead they refer to everything in relation to north and south. (felaktigt: Wrong way!)

  • A no-eyed, big-eyed wolf spider really does have no eyes. They evolved in caves on Kauai, Hawaii, thus living in total darkness and therefore had no need of them. (felaktigt: Eight) Ämnen Varje medlem av panelen ges en uppsättning kort med olika internationella symboler på dem och de måste räkna ut vad symbolerna är till för. Svaret avslöjas strax före General okunnighet. I de första Blackpool Illuminations i 1879 fanns det bara 8 lampor på ett avstånd av 370 meter från varandra. Trots detta var det besök av upp till 100.000 från hela Storbritannien och var så ljust att de beskrevs som artificiell sol. Panelen visas en video av en man i en huva överrock och frågade vad han är på väg att göra. Svaret är att han kommer att försvinna när pälsen han bär är en slags osynlighetsmantel, som skjuter vad som ligger bakom honom på den andra sidan av pälsen. Mannen som utvecklade det är professor Susumu Tachi i Japan, och pälsen är gjord av retro-reflectum. Ninjas inte bära svart. De mörkaste kläder de någonsin bar varit blå. Idén om dem bär svarta går tillbaka till en tradition i Kabuki Theatre som om något är svart då du inte kan se det, så scenarbetare kan klä sig i svart och flytta möbler runt. Sedan hade de idén att scenarbetare plötsligt kunde döda någon, eftersom de faktiskt spelar en ninja, som var hemliga mördare. (felaktigt: Ninja) Det är ganska intressant sak om de ursprungliga geishor var att de alla var män. Detta gällde fram till 1751, då det fanns även många män och kvinnor 100 år senare, och nu finns det nästan alla kvinnor. Panelen ombeds att titta på en video av ett glas tank och får frågan hur många bollar i den. Även om det ser ut som fem bollar släpptes i en tank full med vatten, det finns faktiskt mer än 1.000, eftersom det inte är full av vatten, men om hydrogelsträngar, som verkar gå osynlig i en tank och ser ut som vatten eftersom ljus passerar genom dem i samma vinkel som vatten. (felaktigt: Fem) Ingen vet: Ingen vet varför ögonbindel människor inte kan gå i en rak linje. Denna första upptäcktes i amöbor av Åsa Schaeffer, och han undrade om det var samma hos människor, så han ögonbindel en vän och bad honom att gå i en rak linje i ett land område. Hans vän gick bara i ett urverk spiral tills han träffar en stubbe. Ingen får bonus. Överste William Rankin fastnade i 30 minuter i något markerad med en annan version av en av de symboler som visas i början av showen. Det som symbolen visar en cumulonimbus moln. Alla panelens kort visar symboler för olika typer av moln. Överste Rankin var en amerikansk pilot som kastas in i en av dessa moln. Han brottas runt en halv timme, hans ögon och öron blödde, och han bombarderade med hagel. En morgon härlighet är användbar för en pilot eftersom du kan glida i det för åldrar. Det är ett årligt evenemang som äger rum under Burketown, norra Queensland. Det är ett moln system som kan vara upp till 600 miles lång. Enligt piloterna segelflygplan är det mest spännande man kan uppleva.

   största svart kropp i solsystemet är solen. I kosmologi en svart kropp är en som inte reflekterar ljus, men bara utstrålar. Om ett svart hål var i solsystemet skulle förstöra hela systemet. (felaktigt: En svart hål) Ljus från centrum av solen tar 100.000 år för att nå jorden. Emellertid tar ljus på ytan av solen ungefär åtta minuter och 26 sekunder att nå jorden. (felaktigt: Åtta minuter) Inte mycket av alkoholen försvinner när du tar den koka upp. Flambéing blir bara bli av med en fjärdedel av alkohol. Om du lägger till alkohol till ett recept och lämna skålen över natten och avslöjade du bli av mer alkohol än genom att koka det som det avdunstar naturligt. (felaktigt: Det kokar bort) XL Extra Den mexikanska revolutionära Pancho Villa fick vänta ljuset eftersom han filmades av amerikanerna. Han deltog i en tredelad krig mot den mexikanska regeringen och en annan grupp revolutionärer som leds av Emiliano Zapata. Den amerikanska allmänheten var fascinerad av kriget och amerikanska filmbolag betalade olika sidor rätten att filma sina strider. Villa tog 20% ??av biljettintäkterna från det ömsesidiga Film Company, men han var tvungen att vänta på all utrustning som ska inrättas, inklusive belysning, innan han kunde börja striden. Solen närmast jorden i januari månad, på grund av jordens elliptiska bana. (felaktigt: juli) Panelen och publiken uppmanas att stänga sina ögon och pekar nordost. Men är chansen att du pekar nordöstra förhållande till dig snarare än den faktiska geografiska nordost. En av de få människor som faktiskt kan peka nordost är en australisk aboriginal stam som kallas Pormpuraaw, som talar den döende Kuuk Thaayorre språk som inte har några ord för vänster eller höger. Istället hänvisar till allt i förhållande till norr och söder. (Förverkad fel sätt!)

   A nr ögon, gör stora ögon varg spindel har verkligen inga ögon. De utvecklades i grottor på Kauai, Hawaii, vilket lever i totalt mörker och hade därför inget behov av dem. (felaktigt: Åtta)