Avsnitt 13 - "Intelligence"

Premiärdatum: 2 december 2011
Inspelningsdatum: 15 juni 2011


ASIMO
(vinnare med 32 poäng)
1:a och enda gången

David Mitchell (4 poäng)
16:e gången

Phill Jupitus (-4 poäng)
26:e gången

Jo Brand (-8 poäng)
27:e gången

Alan Davies (-16 poäng)

Någon som tänkt på hur Phill Jupitus har förändrats under seriens gång?

 • Geese do not recognise eggs on the basis of size, only by their blue and grey-speckled colour and general round shape. As a result, a volleyball could be painted to match a goose egg and a goose will still attempt to sit on and hatch it. It is an example of a phenomenon known as ' supernormal stimuli,' which occurs in many species and an analogy can be made between the lack of a goose's preference for egg size and the lack of any human upper limit for food intake.

 • Corvids have been determined to be the smartest family of birds due to their ability to solve problems and use tools. A film is shown featuring a crow deducing how to retrieve a bucket of food from a plastic tube by using a hook to hoist it out.

 • Job interviews only need to last 12 seconds, as most of the time people decide on appearance alone whether or not to give someone a job. If an applicant does not impress their interviewer in some way within this time frame, they are unlikely to be considered. There are a number of questions that interviewers are not allowed to ask, including: " Are you originally from the UK? "; " Do you have children which will need to be looked after? " and " Do you plan to have children in future? ". Attempting to subvert any question about weakness by naming a strength (eg "I'm a terrible perfectionist") is transparent and likely to be seen passed. A more successful strategy is to reveal a weakness which you are actively trying to improve.

 • Corn flour mixed with water forms a non-Newtonian fluid, which behaves as a liquid under standard conditions but changes viscosity and takes on the properties of a solid when put under pressure. To demonstrate, Stephen pours some corn flour paste into a bass speaker and turns it on; the corn flour begins to form odd patterns, which sustain their shape as if solid.

 • Robots exist which are designed to iron shirts; shirts are hung on the robot as if on a rack and the shirt is dried and decreased. ASIMO is then brought into the studio and then demonstrates his ability to run and dance (with Jo).

 • Nobody Knows: There are no figures for number of piano tuners in the UK. Even the British Association of Piano Tuners has no idea, but they quote the number as being somewhere between 1,000 and 10,000. Since piano tuning is often a part-time job they are not counted on the census. Alan gets the bonus. Alan får bonusen.

 • Time Immemorial refers to political and legal history before 6 July 1189 (the beginning of the reign of Richard I) and defines the boundaries of legal memory; legal claims before this are still valid. The enactment of Time Immemorial was the first statute of Westminster.

 • The Enigma code was first solved by a Polish mathematician named Marian Rejewski in 1932, who deduced how the machine producing the code worked. There is a statue of Rejewski in Bletchley Park to commemorate his contribution. The Germans later changed their method in the late 1930s, and were able to produce 364 possible settings, making it a challenge to break the code. The Lorenz code used for communications between German High Command and Hitler during the Second World War was so complex that it required the construction of the world's first super computer: The Colossus, which was the brainchild of Alan Turing. The breaking of the code was a combination of luck and espionage, as the crypographers at Bletchley relied on German officers being sloppy and using code words relating to their private lives.

 • It isn't possible for somebody to know that they are incompetent; incompetence requires you to be unaware that you have done anything wrong.

 • The hands of an analogue clock cross 22 times each day since there is a roughly 65 minute gap between each time they overlap; 1440 minutes per day divided by 65 is (roughly) 22. (felaktigt: 24)

 • The biggest clock face in the UK is on the front of the Shell Centre on South Bank in London. (felaktigt: Palace of Westminster)

 • A breakman's job in bobsleigh is not to slow the sled down, but to push the sled at the beginning of the race. Breakmen are normally the strongest in the team and the last to get on the sled. (felaktigt: Braking)

 • The Caribbean country of the Dutch Lesser Antilles came in 29th in the 1988 Winter Olympics bobsleigh event ; Jamaica came 30th that year. The film Cool Runnings is loosely based on this event. The Netherlands Antilles broke up in 2010, so the country of the Lesser Antilles no longer exists; it's anthem was Anthem without a title. (felaktigt: Jamaica) Ämnen gäss känner inte ägg på grund av storleken, bara genom sin blå och grå-spräcklig färg och allmän rund form. Som ett resultat kan en volleyboll målas för att matcha en gås ägg och en gås kommer fortfarande att försöka sitta på och kläcks det. Det är ett exempel på ett fenomen som kallas "övernaturliga stimuli", vilket förekommer i många arter och en analogi kan göras mellan avsaknaden av en gås förkärlek för ägg storlek och avsaknaden av mänsklig övre gräns för födointag. Kråkfåglar har bestämt sig för att vara den smartaste familjen fåglar på grund av deras förmåga att lösa problem och verktyg använder. En film visas med en kråka utläsa hur du hämtar en hink av livsmedel från ett plaströr med en krok för att hissa ut. Anställningsintervjuer behöver bara senaste 12 sekunder, eftersom de flesta av tiden människor besluta om utseende ensam eller inte att ge någon ett jobb. Om en sökande inte imponera på intervjuaren på något sätt inom denna tidsram är de sannolikt inte kommer att beaktas. Det finns ett antal frågor som intervjuarna inte får fråga, bland annat: "Är du ursprungligen från Storbritannien", "Har du barn som behöver tas om hand?" Och "Planerar du att skaffa barn i framtiden ? ". Försök att omstörta några frågor om svaghet genom att namnge en styrka (t ex "Jag är en fruktansvärd perfektionist") är transparent och sannolikt att ses passerat. En mer framgångsrik strategi är att avslöja en svaghet som du aktivt försöker förbättra. Majsmjöl blandas med vatten bildar en icke-Newtonsk vätska, som uppträder som en vätska under normala betingelser men förändringar viskositet och tar på egenskaperna hos en fast när sätts under tryck. För att visa, häller Stephen viss majsmjöl klistra in i ett bas högtalare och vänder på den, majs mjöl börjar bilda udda mönster som upprätthåller sin form, som om fast. Robotar finns som är utformade för att järn skjortor, skjortor hängs på roboten som på ett galler och skjortan torkas och minskas. ASIMO förs sedan in i studion och sedan visar hans förmåga att köra och dansa (med Jo).

  Nobody Knows: Det finns inga uppgifter om antalet piano tuner i Storbritannien. Även British Association of Piano Tuners har ingen aning, men de citerar antalet som någonstans mellan 1.000 och 10.000. Eftersom pianostämning är ofta en deltidsjobb de inte räknas på folkräkningen. Alan FAR bonusen. Urminnes tider hänvisar till politiska och rättsliga historia före 6 juli 1189 (början av regeringstiden av Richard I) och definierar gränserna för rättslig minne, rättsliga anspråk före detta fortfarande gäller. Antagandet av urminnes tider var det första stadgan för Westminster. QI XL Extra The Enigma-koden först lösas genom en polsk matematiker vid namn Marian Rejewski 1932, som härleds hur maskinen producerar koden fungerade. Det finns en staty av Rejewski i Bletchley Park för att fira hans bidrag. Tyskarna ändras senare sin metod i slutet av 1930-talet, och kunde producera 364 möjliga inställningar, vilket gör det till en utmaning att bryta koden. Lorenz kod som används för kommunikation mellan tyska överkommandot och Hitler under andra världskriget var så komplicerat att det krävs bygget av världens första super dator: Den Colossus, som var en skapelse av Alan Turing. Brytandet av koden var en kombination av tur och spionage, eftersom crypographers på Bletchley förlitat sig på tyska officerare som är slarvig och använder kodord som rör deras privatliv. Det är inte möjligt för någon att veta att de är inkompetenta, inkompetens kräver att du är omedveten om att du har gjort något fel.

  händerna på en analog klocka korsa 22 gånger varje dag eftersom det finns en ungefär 65 minuter mellan varje gång de överlappar, 1440 minuter per dag delat med 65 är (ungefär) 22. (felaktigt: 24) Den största urtavlan i Storbritannien är på framsidan av Shell Centre på South Bank i London. (Förverkad Westminsterpalatset) En breakman uppgift i bobsleigh är inte att bromsa släden ner, men att skjuta släden i början av loppet. Breakmen är normalt det starkaste i laget och den sista att få på släden. (felaktigt: Bromsning) Den karibiska land holländska Små Antillerna kom 29. På 1988 vinter-OS bobsleigh händelse, Jamaica kom 30. Detta år. Filmen Cool Runnings är löst baserad på denna händelse. Nederländska Antillerna bröt upp under 2010, så det land Små Antillerna inte längre existerar, det är hymnen var Anthem utan en titel. (felaktigt: Jamaica)