Avsnitt 1 - "I-Spy"

Premiärdatum: 9 september 2011
Inspelningsdatum: 7 juni 2011


Sandi Toksvig
(vinnare med 12 poäng)
6:e gången

Jimmy Carr (-4 poäng)
18:e gången

Lee Mack (-5 poäng)
3:e gången

Alan Davies (-11 poäng)

 • The ai is a sloth native to South America; it only comes down from trees to defecate, and needs to bask in the sun to start its metabolism. Den ai är en lättja infödd till Sydamerika, det bara kommer ner från träden för att uträtta sina behov, och måste sola sig i solen för att starta sin ämnesomsättning. The aye-aye, on the other hand, is an endangered nocturnal lemur native to Madagascar with an elongated middle finger which it taps on trees to draw out and eat grubs. Den aye-aye, å andra sidan, är en utrotningshotad nattliga lemur hemma i Madagaskar med ett långsträckt långfinger som knackar på träd för att dra ut och äta larver. It is considered a curse by the native Malagasy people, and often killed on sight. Det anses vara en förbannelse av de infödda Madagaskar folket, och ofta dödade på synen.

 • In the Royal Navy, "aye" is an assent or agreement; "aye-aye" is an acknowledgement of orders. I Royal Navy, "ja" är en samtycke eller avtal, "Aye-aye" är ett erkännande av order.

 • If the subject of a painting is depicted as having a gaze fixed on the viewer, the subject's eyes will always appear to "follow" the viewer—that is, the eyes will always appear to be looking at the viewer, even if the viewer is not in a position that would expected to catch the gaze. Om föremål för en målning visas ha en blick fäst på betraktaren, kommer motivets ögon visas alltid att "följa" betraktaren, det vill säga kommer ögonen alltid verkar vara att titta på betraktaren, även om tittaren är inte i en position som skulle förväntas fånga blicken. Well-known examples of paintings exhibiting this phenomenon include the Mona Lisa and Laughing Cavalier. Välkända exempel på målningar som uppvisar detta fenomen inkluderar Mona Lisa och skrattar Cavalier. Similarly, if the gaze is depicted as cast downward, it will always appear this way, even from below. Likaså om blicken visas som gjutet nedåt, kommer det visas alltid detta sätt, även underifrån.

 • In addition to tying one's shoes and dealing with rabid dogs, the all-time best-selling Scouting for Boys by Lord Baden-Powell contains entries on dealing with the following remarkable subjects: Förutom att knyta sina skor och hantera rabiessmittade hundar, alla tiders mest sålda Scouting for Boys av Lord Baden-Powell innehåller poster på att hantera följande märkliga ämnen: + Suicide Självmord + Slaughtering cattle Slakt boskap + Stopping a runaway horse Stoppa en skenande häst + Saving someone who's fallen in front of a train Spara någon som fallit framför ett tåg

 • Nobody Knows: It's not possible to determine the age of a lobster, whose DNA contain a protease enzyme called telomerase which replaces lost DNA during cell division so that cells remain young after each replication. Ingen vet: Det är inte möjligt att bestämma åldern på en hummer, vars DNA innehåller en proteas enzym som kallas telomeras som ersätter förlorat DNA under celldelningen så att cellerna förblir ung efter varje replikering. It's not known how large or how old lobster get; the largest lobster ever recorded, caught off the coast of Nova Scotia in 1977, was 3½ feet long. Det är inte känt hur stor eller hur gammal hummer får, den största hummer som någonsin registrerats, fångade utanför Nova Scotia i 1977, var 3 ½ meter lång. The vast majority of lobster are dark in color, but they are occasionally blue or red. De allra flesta av hummer är mörka i färgen, men de är ibland blå eller röd. Lobsters detach themselves from their old shells 25 times during the first 5 years of their life in a dangerous procedure which involves pulling out the lining of its own throat, stomach, and anus each time. Hummer lösgöra sig från sina gamla skal 25 gånger under de första 5 åren av sitt liv i en farlig procedur som innebär att dra ut fodret egen hals, mage och anus varje gång. They also communicate by urinating. De kommunicerar också genom att urinera. Alan gets the bonus. Alan får bonusen.

 • Despite its spelling differences, the typical novelty writing in the "Ye Olde Curiositye Shoppe" vein would not, at the time it was widespread, have been pronounced much differently than modern English. Trots sina stavning skillnader skulle den typiska nyhet skriver i "Ye Olde Curiositye Shoppe" ven inte vid den tiden var det vanligt, har uttalat mycket annorlunda än modern engelska. Most final e 's were silent, and at the time printers simply chose to substitute the ' y ' character for the Anglo-Saxon thorn (Þ, þ) character that was previously used in writing—both of which were equivalent in pronunciation to the modern 'th' that ended up being the standard convention. De flesta sista e: s var tyst, och vid tiden skrivarna helt enkelt valde att ersätta " y "tecken för anglosaxiska tagg (Th, þ) tecken som tidigare användes i skriva-båda var lika i uttal med moderna "e" som slutade den vedertaget. Thus printed 'ye', formerly written 'þe' by hand, was pronounced exactly as current 'the'. Således tryckt "ni", tidigare skrivet "det" för hand, uttalades exakt som nuvarande "de". Another word incorporating the thorn was the abbreviation 'yt' = that. Ett annat ord som innehåller taggen var förkortningen yt '= det.

 • Crime increased by 57% in London during the Blitz. Looters would sometimes pose as wardens, conning bystanders into helping them move stolen goods. Benefit fraud increased as well; one man claimed for bombing benefits 19 times before he was found out. Brott ökade med 57% i London under blitzen. Plundrare ibland skulle posera som wardens, lura åskådare till att hjälpa dem flytta stöldgods. bidragsfusk ökade också, en man hävdade att bomba förmåner 19 gånger innan han fick reda. Ordinary people also participated in black market trading of rationed goods. Vanliga människor deltog också i svarta marknaden handel med ransonerade varor.

 • A jackal will only be friendly if it is rabid. En schakal är bara vänligt om det är rabiat. Docility is a symptom of rabies; animals don't always froth at the mouth. Foglighet är ett symptom på rabies, djur inte alltid skumma vid mynningen.

 • It is not entirely certain how Grigori Rasputin died. Prince Felix Yusupov claimed, and for a long time was believed, to have been Rasputin's murderer when he poisoned, stabbed, and shot Rasputin—after which, when Rasputin was still alive, Yusupov threw him in a river. Det är inte helt säkert hur Grigorij Rasputin dog. prins Felix Yusupov hävdade och för en lång tid trodde, ha varit Rasputin mördare när han förgiftade, högg och sköt Rasputin-efter som, när Rasputin fortfarande levde, kastade Yusupov honom i en flod. (Later, his dead body was burned, at which time he appeared to sit up.) The original postmortem claimed Rasputin died of drowning ; however, an [unpublished] autopsy revealed this not to be the case. (Senare hans döda kropp brann, då han verkade sitta.) Den ursprungliga döden hävdade Rasputin dog av drunkning, men en [opublicerad] obduktion visade att detta inte vara fallet. Rasputin was notoriously promiscuous (due to his peculiar theological belief that the more he sinned, the more holy he became), and among his rumored lovers was Tsarina Alexandra Feodorovna, over whom he held great political influence. Rasputin var notoriskt promiskuösa (på grund av sin säregna teologiska övertygelse att ju mer han syndat, desto mer heliga blev han), och bland hans ryktas älskare var Tsarina Alexandra Fjodorovna, över vilken han hade stort politiskt inflytande. Rasputin went to great lengths to influence Russia to withdraw from World War I, which there were many parties with a vested interest in preventing—including the British government, who needed the German army to remain occupied with the Russians on the eastern front. Rasputin gick till stora ansträngningar för att påverka Ryssland att dra sig ur världskriget, där det fanns många parter med ett egenintresse i att förebygga, inklusive den brittiska regeringen, som behövde den tyska armén att förbli upptagen med ryssarna på östfronten. It is now known that the last bullet to enter Rasputin's head was from a gun which could only have come from an MI6 officer, suggesting a British plot played a part in ensuring Rasputin's death. Det är nu känt att den sista kulan att gå Rasputin huvud var från en pistol som bara kunde ha kommit från en MI6 officer, vilket tyder på en brittisk komplott spelat en roll i att se till Rasputin död.

 • "Durable" Mike Malloy was a remarkably tenacious murder victim in New York City during American Prohibition. "Hållbar" Mike Malloy var ett anmärkningsvärt seg mordoffer i New York under amerikansk Förbud. He was befriended by some speakeasy owners who attempted to effect a life insurance scam using alcoholic clients, by coaxing them to take out policies benefiting the owners and then offering their marks free drinks to induce death by alcohol poisoning. Han befriended av några Speakeasy ägare som försökte åstadkomma en livförsäkring bluff med alkoholhaltiga kunder genom lirka dem att ta en politik som gynnar ägarna och sedan erbjuda sina märken gratis drinkar för att inducera döden genom alkoholförgiftning. They coerced Mike to take out three insurance policies totaling $2000, but after offering him free drinks for several weeks, seeing that he was in no danger, the conspirators became impatient. De tvingade Mike att teckna tre försäkringar totalt $ 2000, men efter att erbjuda honom gratis drinkar i flera veckor, såg att han var i någon fara, blev de sammansvurna otålig. Initially they tried to poison him, adding antifreeze to his drinks; after this didn't kill him they tried turpentine, horse liniment, rat poison, rotten oysters in wood alcohol, and sardines mixed with carpet tacks. Inledningsvis försökte förgifta honom, lägga frostskyddsmedel sina drycker, efter detta inte döda honom de försökte terpentin, häst liniment, råttgift, ruttna ostron i träsprit, och sardiner blandat med matta stift. When none of this worked they got him drunk, stripped him naked, dumped him in a snowbank in bitter cold, and poured 5 gallons of cold water over him. När inget av detta arbetade de fick honom drucken, strippad honom naken, dumpade honom i en snövall i bitter kyla, och hällde 5 liter kallt vatten över honom. He returned the next day, having been found by police and hospitalized. Han återvände nästa dag, efter att ha funnit av polis och sjukhus. They then paid a cab driver to run him over; after two attempts and weeks of hospitalization, Malloy returned. De betalade sedan en cab förare att köra honom över, efter två försök och veckor av sjukhusvård, återvände Malloy. At this point the speakeasy owners got him drunk again and actively gassed him to death. Vid denna punkt Speakeasy ägarna fick honom drucken igen och aktivt gasade ihjäl honom. A few months later the conspirators began to fight amongst themselves and were found out, eventually being executed by electric chair at Sing Sing. Några månader senare konspiratörerna började slåss sinsemellan och har funnit, att så småningom genomförs av elektrisk stol vid Sing Sing.

 • There are a vast number of insects in the atmosphere. Det finns ett stort antal insekter i atmosfären. Using radar it was discovered that in a square kilometer of sky, at all times, there are billions of insects. Använda radarn man upptäckte att i en kvadratkilometer himmel, vid alla tillfällen, det finns miljarder insekter. The record height at which an insect has been found was a termite at 19,000 feet. Skivan höjd vid vilken en insekt har befunnits var en termit på 19.000 fot.

 • In the US, there are laws determining the maximum acceptable amounts of unsavory materials and insect matter allowed to be contained in everyday food items. I USA finns det lagar som bestämmer den högsta godtagbara mängder motbjudande material och insekt material fick ingå i vardagliga livsmedel. For example, peanut butter is allowed to contain up to 30 insect fragments, and one rodent hair, per 100 grams. Tomato juice is allowed to contain ten eggs or two maggots from the Drosophila (fruit fly) per 500 milliliters ; ginger is allowed 3 milligrams of "mammalian excreta" (ie, feces) per 100 grams ; fig paste can contain 30 normal insect heads per 100 grams; ground marjoram can contain 1,175 insect fragments per 10 grams. Till exempel, jordnötssmör får innehålla upp till 30 insektsfragment, och en gnagare hår, per 100 gram. Tomatsaft tillåts innehålla tio ägg eller två fluglarver från Drosophila (bananfluga) per 500 milliliter, ingefära tillåts 3 milligram av "däggdjur avföring" (dvs avföring) per 100 gram, fikon pasta kan innehålla 30 vanliga insekter huvuden per 100 gram, mark mejram kan innehålla 1.175 insektsfragment per 10 gram.

 • The American War of Independence was the only war in which both sides fought under the Union Jack (felaktigt: English Civil War). Den amerikanska frihetskriget var den enda krig där båda sidor kämpade under Union Jack (felaktigt: engelska inbördeskriget). The British flew the Union Flag ; the Americans flew an early George Washington –designed flag (the Grand Union Flag) which had the same stripes as the modern American flag, but which incorporated the Union Jack into the canton (quarter) where Betsy Ross later put stars. Hawaii is the only US state whose flag now incorporates the Union Jack. Britterna flög Union sjunker, amerikanerna flög en tidig George Washington -designade flaggan (det Grand Union Flag) som hade samma ränder som den moderna amerikanska flaggan, men som ingår i Union Jack i kantonen (kvartal) där Betsy Ross senare sätta stjärnor. Hawaii är den enda amerikanska delstaten vars flagg nu innehåller Union Jack.