Avsnitt 2 - "International"

Premiärdatum: 16 september 2011
Inspelningsdatum: 11 maj 2011


Bill Bailey
(vinnare med 4 poäng)
23:e gången

Alan Davies (-10 poäng)

Jack Dee (-27 poäng)
5:e gången

David Mitchell (-44 poäng)
15:e gången

 • If you were on an aeroplane in which both the pilot and the co-pilot had fallen ill, it would be incredibly difficult for anyone else to land the plane down safely. Om du var på en flygplan där både piloten och styrmannen insjuknat, skulle det vara oerhört svårt för någon annan att landa planet på ett säkert sätt. Simulations have been carried out in the US with people with civil private pilot licences. Simuleringar har utförts i USA med människor med civila privata flygcertifikat. In these cases one person could not move the seat that moved them towards the control, another turned the radio off, and another turned off the autopilot and crashed the plane immediately. I dessa fall en person som inte kunde röra sätet som rörde dem mot kontrollen, en annan blev av radion, och en annan stängt av autopiloten och kraschade planet omedelbart. One of the first problems is getting into the cockpit, which is much more secure these days following 9/11. Ett av de första problemen är att komma in i cockpit, som är mycket säkrare i dessa dagar efter 9/11. If the plane was on autopilot you could continue to fly level, and once you began to land people would talk you through the procedure, but there are so many variables that it is really difficult. Om planet var på autopilot kan du fortsätta att flyga nivå, och när du började att landa människor skulle prata dig igenom proceduren, men det finns så många variabler att det är riktigt svårt. The chances of an intelligent person landing the aircraft in such a situation are 1 in 10 if it is in autopilot, and 1 in 100 if it is not in autopilot. Chansen att en intelligent person landar flygplanet i en sådan situation är 1 på 10 om det är i autopilot, och 1 på 100, om det inte är i autopilot.

 • In the state of Madhya Pradesh policemen are paid 30 rupees more for growing a moustache. I delstaten Madhya Pradesh poliser betalas 30 rupier mer för att odla en mustasch. They believe that policeman with moustaches are less intimidating, get on better with the local community and are more respected by the public. De tror att polis med mustascher är mindre hotfull, få på bättre med det lokala samhället och är mer respekterad av allmänheten.

 • Mussolini wanted Italians to eat risotto to make them big and strong. Mussolini ville italienarna äta risotto för att göra dem stor och stark. He had a national propaganda day devoted to risotto, and wanted Italians to stop eating pasta. Han hade en nationell propaganda dag ägnas åt risotto, och ville italienare att sluta äta pasta. The Italians resisted this, but he did have the support of the Futurists, an art movement akin to the Dadaists. Italienarna motstånd här, men han hade stöd av futuristerna, en konst rörelse som liknar de dadaisternas. One, Filippo Tommaso Marinetti, said pasta made Italians lethargic, pessimistic and sentimental. En, Filippo Tommaso Marinetti, säger pastaprodukter italienare slö, pessimistisk och sentimental.

 • The international head of state who snubbed Jesse Owens after his triumph at the 1936 Berlin Olympics was the American President Franklin D. Roosevelt. Den internationella statschef som snubbed Jesse Owens efter hans triumf i OS i Berlin 1936 var den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt. Owens claimed in his autobiography: "When I passed the Chancellor, he arose, waved his hand at me and I waved back at him. Hitler didn't snub me; it was FDR who snubbed me. The President didn't even send me a telegram. When I came back to my native country, I couldn't ride at the front of the bus, I had to go to the back door, I wasn't invited to shake hands with Hitler, but I certainly wasn't invited the White House to shake hands with the President either. Owens won four gold medals at the Games. (felaktigt: Hitler) Owens hävdade i sin självbiografi: "När jag passerade kansler, stod han upp, vinkade handen på mig och jag vinkade tillbaka honom. Hitler inte snäsa mig, det var FDR som snubbed mig Ordföranden inte ens skicka mig. ett telegram. När jag kom tillbaka till mitt hemland, jag kunde inte rida på framsidan av bussen, var jag tvungen att gå till bakdörren, jag var inte inbjuden att skaka hand med Hitler, men jag var verkligen inte uppmanade Vita huset. skaka hand med presidenten antingen Owens vann fyra guldmedaljer vid de olympiska spelen (förverkad Hitler).

 • Nobody Knows: Nobody knows where the water in the North Two Ocean Creek in Wyoming flows. Ingen vet: Ingen vet var vattnet i norra Två Ocean Creek i Wyoming flöden. Water on one side of it will flow into the Pacific Ocean and on the other side will flow into the Atlantic. Vatten på ena sidan av det kommer att strömma in i Stilla havet och på den andra sidan kommer att flöda in i Atlanten. However, no-one knows where the water goes when it lands in the creek itself. Men ingen vet var vattnet går när den landar i bäcken själv. Alan gets the bonus. Alan får bonusen.

 • The world's largest pyramid is Cholula, which is an Aztec pyramid. Världens största pyramid är Cholula, som är en Aztec pyramid. Although it is not as tall and has a flat top, it has a bigger cubic capacity of 4.3 cubic kilometres, as opposed to the Cheops' 3.36 cubic kilometres. Även om det inte är så lång och har en platt topp, har den en större cylindervolym 4,3 kubikkilometer, i motsats till de Cheops "3,36 kubikkilometer. (felaktigt: The one in the middle) (felaktigt: Den i mitten)

 • The First World War was first named as such in 1918. Den första världskriget namngavs först som sådan 1918. Lt. Col. Charles à Court Repington wrote in his diary on 19 september 1918 that he met with a Major Johnstone of Harvard University to discuss what the war should be called. Överstelöjtnant Charles En domstol Repington skrev i sin dagbok den 19 september 1918 att han träffade en major Johnstone vid Harvard University för att diskutera vad kriget borde kallas. Rejected names included The War and The German War. Avvisade namn ingår kriget och tyska kriget. Then Repington suggested The World War, and they mutually agreed to call it The First World War. Då Repington föreslog världskriget, och de ömsesidigt kommit överens om att kalla det Första världskriget. It had also been known as "The Great War", but before that the other Great War was the Napoleonic War. Det hade också varit känd som "The Great War", men innan att den andra storkriget var Napoleons kriget. (felaktigt: 1939; After the Second World War; During the Second World War) (Förverkad 1939, efter andra världskriget, under andra världskriget)

 • Out of a Vickers machine gun, a tomato and a jellyfish, the jellyfish is the odd one out because it is the only one not improved by adding urine. Av en Vickers kulspruta, en tomat och en manet, är maneterna den udda ett ut eftersom det är den enda som inte förbättras genom tillsats av urin. The idea that jellyfish stings can be cured with the use of urine is an urban myth. Tanken att maneter svider kan botas med hjälp av urin är en urban myt. Human urine is a very good fertilizer for growing tomatoes. Mänsklig urin är en mycket bra gödningsmedel för växande tomater. The Vickers machine gun would often overheat so it was cooled using a water-cooled jacket. Vickers kulspruta skulle ofta överhettas så det kyldes med hjälp av en vattenkyld mantel. The water is poured from the top and collected in a jerry can at the bottom so it can be used again. Vattnet hälls från toppen och uppsamlas i en dunk vid botten så att den kan användas igen. However, in places where there was very little water, urine was used to keep them cool. Men på platser där det fanns mycket lite vatten, urin används för att hålla dem svalna. The International Brigade often used the phrase Pass the piss. Den internationella brigaden används ofta frasen Passera piss.

 • In 1953, Italy's biggest export was accordions. År 1953 var Italiens största export- dragspel. They mostly came from the town of Castelfidardo, which still makes them. De kom främst från staden Castelfidardo, som fortfarande gör dem. (felaktigt: Urine; Pasta) (Förverkad Urin, Pasta)

 • The Italians have rules about what sort of sauce goes with what sort of pasta. Italienarna har regler om vilken typ av sås går med vilken sorts pasta. A stronger sauce would go with shell-shaped pasta to contain it. En starkare sås skulle gå med skal-formad pasta innehålla det. Hollow pasta is usually given a tomato like sauce because it runs through the tube and fills it. Ihåliga pasta ges vanligtvis en tomat som sås eftersom det går genom röret och fyller det.

 • The country with the fattest people in the world is Nauru. Landet med de fetaste människorna i världen är Nauru. Out of a population of around 10,000 97% of men and 93% of women are obese or overweight. Av en befolkning på omkring 10.000 97% av män och 93% av kvinnorna är feta eller överviktiga. The people are offended at being called obese and claim that they are a stocky people. Folket förolämpade över att kallas feta och hävdar att de är en tjock folk.

 • The colonel-in-chiefs of the Royal Dragoons and the First King's Dragoons Guards failed to turn up for duty at the start of the First World War because they were leading the German forces. Kaiser Wilhelm was colonel-in-chief of the Royal Dragoons and Franz Joseph Habsburg was colonel-in-chief of the First King's Dragoons Guards. Det Översten-i-chefer i Royal dragoner och den första kungen dragoner Guards inte vrida upp för arbetsuppgift i början av första världskriget, eftersom de ledde de tyska styrkorna. Kaiser Wilhelm var överste och chefredaktör för den kungliga dragon och Franz Joseph Habsburg var överste och chefredaktör för den första kungen dragoner Vakter.

 • The stiff arm salute as used by the Nazis was originally used by the Olympic movement until 1936 and by American school children taking the Oath of Allegiance until it was dropped following the rise of Hitler. Den styva armen honnör som används av nazisterna användes ursprungligen av den olympiska rörelsen till 1936 och av amerikanska skolbarn som tar trohetsed tills det tappades efter uppkomsten av Hitler. The idea that it was first used by the Romans has no evidence to support it. Tanken att det först användes av romarna har inga bevis för att stödja det. This idea was however used by French classical artists such as David who believed they did. Denna idé dock användes av franska klassiska artister som David som trodde att de gjorde. (felaktigt: Romans) (felaktigt: Romarna)