Avsnitt 3 - "Imbroglio" ("Virrvarr")

Premiärdatum: 23 september 2011
Inspelningsdatum: 17 maj 2011


John Bishop
(delad vinnare med 4 poäng)
1:a och enda gången

Frank Skinner
(delad vinnare med 4 poäng)
1:a och enda gången

Sean Lock (-14 poäng)
25:e gången

Alan Davies (-21 poäng)

 • The French for innuendo is double entente or double sens. Double entendre is an example of a French phrase which the French do not use but the English do.(felaktigt: Double entendre) Den franska för insinuationer är dubbel entente eller dubbla känslig. Dubbel entender är ett exempel på en fransk fras som fransmännen inte använder, men den engelska göra (felaktigt: Dubbel entender).

 • The songs I'm Leaning on a Lamppost and When I'm Cleaning Windows were not written by George Formby, but his wife and manager Beryl insisted that he was credited as a co-creator so that he could get royalties. Låtarna jag lutar på en lyktstolpe och när jag Rengöring Windows inte skriven av George Formby, men hans hustru och chef Beryl insisterade på att han var krediteras som en medskapare så att han kunde få royalties. Many of Formby's songs were ridden with innuendo. Många av Formby sånger var ridit med insinuationer.

 • How Ironic is That?: A Series of situations are given and the panel are asked how ironic they are and why. Hur ironiskt är att:? En serie av situationer ges och panelen är frågan hur ironiskt det är och varför. There are various kinds of irony. Det finns olika typer av ironi. These include verbal irony, which include phrases like, "As clear as mud"; comic irony, like the famous line in the Peter Sellers film Dr. Dessa inkluderar verbala ironi, som omfattar fraser som, "Så klart som lera", komisk ironi, som den berömda raden i Peter Sellers film Dr Strangelove, "Gentlemen, you can't fight in here, this is the War Room"; dramatic irony, in which the audience knows what is going to happen but the characters do not; and Socratic irony in which you are pretending to be dumber than you really are. Strangelove "Mina herrar, kan du inte slåss här, är detta War Room", dramatisk ironi, där publiken vet vad som kommer att hända, men karaktärerna inte och sokratiska ironi där du låtsas vara dummare än du egentligen är. Examples given are: Angivna exemplen är: + John Kendrick, an American sea captain, pulled into Honolulu Harbor in 1794 and was killed by the cannon that was fired to salute him - is comedic irony. John Kendrick, en amerikansk sjökapten, dras in Honolulu Harbor under 1794 och dödades av kanonen som avfyrades att hylla honom -är komiska ironi. + Clement Vallandigham, an Ohio lawyer, died in 1871 while defending a man who was accused of murder during a barroom brawl. Clement Vallandigham, en Ohio advokat, död år 1871 samtidigt försvara en man som var anklagad för mord under en barroom bråk. In order to show the jury how his pistol might have gone off accidentally, Vallandigham took a gun, put it in his pocket and re-enacted how the event might have occurred. För att visa juryn hur hans pistol kan ha gått av av misstag tog Vallandigham en pistol, satte den i fickan och åter antagits hur händelsen kan ha inträffat. During the re-enactment he fired the pistol, shot himself and died of his wounds. Under nytt antagande han sköt pistolen, sköt sig själv och dog av sina skador. The defendant was acquitted before Vallandigham passed away - an example of situational irony. Svaranden frikändes före Vallandigham avled - ett exempel på situationella ironi. + Abraham Lincoln was shot in Ford's Theatre while John F. Kennedy was shot in a Ford Lincoln - not ironic, just a coincidence. Abraham Lincoln sköts i Fords Theatre medan John F. Kennedy sköts i en Ford Lincoln - inte ironisk, bara en tillfällighet. + In 1989 convicted murderer Michael Godwin had his sentenced reduced from death to life imprisonment, after waiting five years to go to the electric chair. År 1989 dömd mördare Michael Godwin hade sin dömdes minskat från döden till livstids fängelse, efter att ha väntat fem år för att gå till elektriska stolen. He died after being accidentally electrocuted by sitting naked on his steel lavatory seat. Han dog efter misstag elektrisitet genom att sitta naken på sin stål toalettsits. He was trying to fix his TV set and bit into a wire - is ironic. Han försökte fixa sin TV-apparat och bet i en tråd - är ironiskt.

 • Stephen shows the panel a nut and asks what is inside it. Stephen visar panelen en nöt och frågar vad som finns inuti. The answer is Brazil nuts. Svaret är paranötter. Brazil nut trees cannot be cultivated, so only wild trees give nuts. Brasilien nötträd inte kan odlas, så bara vilda träd ger nötter. Brazil nuts have a complicated system of reproduction. Paranötter har ett komplicerat system av reproduktion. They can only be pollinated by a particular bee, and the bee will only be able to pollinate it if there is a particular orchid in the area. De kan bara pollineras av en särskild bi, och biet kommer bara att kunna pollinera det om det finns en särskild orkidé i området. The Brazil nut also has a unique feature, in that it is the only nut allergy that can be transmitted sexually. Brasilien mutter har också en unik funktion, eftersom det är den enda mutter allergi som kan överföras sexuellt. If a man has eaten Brazil nuts and then makes love to someone with a nut allergy, he might provoke their allergy. Om en man har ätit paranötter och sedan gör kärlek till en person med en mutter allergi, kan han framkalla sin allergi.

 • Nobody Knows: No-one knows why in a packet of mixed nuts the Brazil nuts always rise to the top. Ingen vet: Ingen vet varför ett paket med blandade nötter i paranötter alltid stiga till toppen. Alan gets the bonus. Alan får bonusen.

 • Nobody Knows: The signal bars on your phone mean nothing. Ingen vet: De signalstaplar på telefonen betyder ingenting. Different networks use different frequencies. Olika nätverk använder olika frekvenser. No-one gets the bonus. Ingen får bonus.

 • An inflatable anchor is used when you wish to anchor in sand. En uppblåsbar ankare används när du vill förankra i sand. Liquid is inflated into the anchor and it lodges into the sand. Vätska blåses in i ankaret och det lämnar i sanden.

 • The animals which Richard I had three of on his shirt were leopards. De djur som Richard jag hade tre av på hans skjorta var leoparder. At the time the English were not aware of the difference between lions and leopards. Vid den tidpunkt då engelska inte var medvetna om skillnaden mellan lejon och leoparder.

 • The only animal in the world whose taxonomical name is exactly the same as its common name is the boa constrictor. Den enda djur i världen som taxonomiska namn är exakt samma som dess gemensamma namn är boaorm. The scientific name for a gorilla is Gorilla gorilla and is not the same as it is repeated twice. Det vetenskapliga namnet för en gorilla är Gorilla gorilla och är inte detsamma som det upprepas två gånger. Several plants also have exactly the same common and taxonomical names such as aloe vera. Flera anläggningar har också exakt samma gemensamma och taxonomiska namn såsom aloe vera. (felaktigt: Gorilla) (felaktigt: Gorilla)

 • Bananas grow pointing upwards, not downwards as we usually see the in shops. Bananer växer pekar uppåt, inte nedåt som vi brukar se i butiker. Bananas are faintly radioactive, but luckily the isotope in bananas is present in our bodies and is harmless. Bananer är svagt radioaktiv, men lyckligtvis isotopen för bananer finns i våra kroppar och är ofarligt. The half-life of the radioactive element of a banana is 1.25 billion years. Den halveringstid av det radioaktiva elementet i en banan är 1,25 miljarder år.

 • Stephen gets both the panel and the studio audience to shout out their favourite colour at the same time, and then gets the panel to ask what the favourite colour of the panel member sitting next to them was. Stephen får både panelen och studion publiken att skrika ut sin favoritfärg på samma gång, och sedan får panelen att fråga vad favoritfärg av paneldelen sitter bredvid dem var. The problem is that it is very difficult to listen to someone else talking when you yourself are also talking. Problemet är att det är mycket svårt att lyssna på någon annan prata när du själv talar också. Alan though managed to get the colour that Sean shouted. Alan lyckades dock få den färg som Sean skrek.

 • An interrobang is a punctuation mark which is a mixture of a question mark and an exclamation mark (?), but is normally represented by the two marks following one after the other.Other marks included the sarcastrophe, which uses the caret accent around the word or phrase ^like so^. En Interrobang är ett skiljetecken som är en blandning av en frågetecken och en utropstecken (?), men är normalt representeras av de två varumärkena efter en efter other.Other märken inkluderade sarcastrophe, som använder cirkumflexet accent runt ordet eller fras ^ som så ^.

 • The panel are shown a picture of a sheep which has been sheared and is now wearing a woolly jumper - is ironic. Panelen visas en bild av ett får som har klippt och nu bär en ullig tröja - är ironiskt.

 • The country which produces the most Brazil nuts is Bolivia. Det land som producerar mest paranötter är Bolivia. (felaktigt: Brazil) (felaktigt: Brasilien)