Avsnitt 4 - "Indecision" ("Obeslutsamhet")

Premiärdatum: 30 september 2011
Inspelningsdatum: 14 juni 2011


Phill Jupitus
(vinnare med 10 poäng)
25:e gången

Publiken (4 poäng)
6:e gången

Jimmy Carr (-1 poäng)
19:e gången

Rich Hall (-2 poäng)
23:e gången

Alan Davies (-14 poäng)

 • John Lenahan, exposed the secret of Find the Lady on an episode of Des Lynam 's How Do They Do That?. John Lenahan, avslöjade hemligheten Hitta Lady på en episod av Des Lynam 's Hur gör de det?. The panel are given some fake money and are shown the trick, betting on the outcome. Panelen får några falska pengar och visas tricket, satsa på resultatet. When Stephen collects up the money lost, a man runs onto the set and steals it. När Stephen samlar upp pengarna försvinner, går en man på uppsättningen och stjäl den.

 • Just about everyone expected Spanish Inquisition because you were given 30 days notice to prepare your case. Bara om alla förväntade spanska inkvisitionen eftersom du fick 30 dagars varsel för att förbereda ditt fall. It was set up in 1478 under the rule of Ferdinand and Isabella in order to find Jews who the Spanish believed had not truly converted to Christianity. Det inrättades 1478 under härska av Ferdinand och Isabella för att hitta judar som den spanska trodde inte hade riktigt konverterade till kristendomen. You had to be Christian to stay in the country. Du måste vara kristen för att stanna i landet.

 • Given the choice the next best thing to having a Nobel Prize winner in the audience would be to have an Ig Nobel Prize winner. Med tanke på valet det näst bästa att ha en nobelpris vinnare i publiken skulle vara att ha en Ig Nobelpriset vinnare. This is the award given to serious yet bizarre academic research. Detta är priset som ges till allvarliga men bisarra akademisk forskning. Stephen then reveals that they do have Ig Nobel Prize winner in the audience: Prof. Chris McManus, who won the Prize for his paper Scrotal Asymmetry in Man and In Ancient Sculpture, which was published in the journal Nature. Stephen avslöjar då att de har Ig Nobelpristagare i publiken: Prof. Chris McManus, som vann priset för sin tidning testikelcancer Asymmetri i människan och i gamla skulptur, som publicerades i tidskriften Nature. McManus showed that most men have their right testicle higher than the left. McManus visade att de flesta män har sin höger testikel högre än den vänstra. In Ancient and Renaissance sculpture the left lower testicle is bigger, but actually it is the bigger testicle which is the higher one so they got the sculpture wrong. I antikens och renässansskulptur vänster nedre testikel är större, men det är faktiskt den större testikeln, som är den högre så de fick skulpturen fel.

 • If you have big decision to make in 40 minutes time the best thing you can do now to make sure you make the right choice is drink lots of water, because you are at your best at making decisions when urinating. Om du har stora beslut att fatta på 40 minuter tid det bästa du kan göra nu för att se till att du gör rätt val är dricka mycket vatten, eftersom du är på ditt bästa på att fatta beslut när man kissar. You also make better decisions when you are angry. Du gör också bättre beslut när du är arg.

 • The big decision that the driver of the No. Det stora beslutet att föraren av nr 78 London bus had to make in december 1952 was jump over Tower Bridge. 78 London buss var tvungen att göra i december 1952 var hoppa över Tower Bridge. There was a mistake with the warning sign when Albert Gunton was on the bridge and he realised the bascule was already rising, so he made a snap decision, accelerated, jumped the gap, and managed to land safely on the lower, second bascule. Det var ett misstag med varningsskylt när Albert Gunton var på bron och han insåg att bascule redan stiger så han gjorde ett kick beslut snabbare, hoppade klyftan, och lyckades landa säkert på den nedre, andra Bascule. No-one was injured and Gunton was awarded £10. Ingen skadades och Gunton fick £ 10.

 • The problem with identity parades is that they are not always reliable. Problemet med identitet parader är att de inte alltid är tillförlitliga. Today the police use a system called VIPER. Idag polisen använder ett system som kallas VIPER. To demonstrate how unreliable some identity parades are, Stephen organises a Never Mind the Buzzcocks style parade in which the panel have to identify the man who stole Stephen's fake money earlier on. För att visa hur opålitliga vissa identitet parader är organiserar Stephen en never mind Buzzcocks stil parad där panelen måste identifiera mannen som stal Stephens falska pengar tidigare.

 • The first person to go around the world in 80 days was American investigative journalist Nellie Bly. Den första personen att gå runt om i världen i 80 dagar var amerikansk undersökande journalist Nellie Bly. She worked for The World, the newspaper owned by Joseph Pulitzer. Hon arbetade för världen, tidningen som ägs av Joseph Pulitzer. After the publication of the novel Around the World in Eighty Days by Jules Verne in 1890, Pulitzer decided to see if such a trip was possible. Efter offentliggörandet av romanen Jorden runt på åttio dagar av Jules Verne i 1890 beslöt Pulitzer att se om en sådan resa var möjligt. Bly insisted that she should do the trip otherwise she would leave the paper. Bly insisterade på att hon skulle göra resan annars skulle hon lämna papperet. Pulitzer agreed and Bly completed the journey in 72 days, 6 hours and 11 minutes, from New York to New York.(felaktigt: Michael Palin) Pulitzer överenskomna och Bly avslutat resan i 72 dagar, 6 timmar och 11 minuter, från New York till New York (förverkad. Michael Palin)

 • You can tell if a chick is male or female by doing a slight squeeze and feeling for the differences in the ridges and bumps in the cloaca tract. Du kan berätta om en höna är man eller kvinna genom att göra en liten klämma och känna på skillnaderna i åsarna och stötar i kloaken tarmkanalen. In 1927 at the World Poultry Congress in Ottawa it was announced that the Japanese had discovered how to sex chicks. År 1927 vid World Poultry kongressen i Ottawa meddelades att japanerna hade upptäckt hur kön kycklingar. The discovery reduced the cost of eggs worldwide overnight. Upptäckten minskade kostnader för ägg världen natten. At the Zen-Nippon Chick Sexing School the students were taught in such a vigorous way that only between 5-10% of students got accreditation, but when you passed you were paid very well. På Zen-Nippon Chick Könsbestämma Skola eleverna fick lära på ett kraftfullt sätt att endast mellan 5-10% av studenterna fick ackreditering, men när du klarat dig betalades mycket väl. The best chicken sexers can work through 1,200 chicks an hour. De bästa kyckling sexers kan arbeta igenom 1.200 kycklingar i timmen. (felaktigt: Nobody knows) (Förverkad Ingen vet)

 • The Moon, like the Sun, rises slightly in the east and sets slightly in the west. Månen, liksom solen stiger något i öster och sätter något i väster. (felaktigt: Which moon?; The opposite) (felaktigt: Vilken måne, Motsatsen?)

 • Nobody Knows: If you are shown a picture of some mussels and asked how many different species were shown you could not say, because you cannot tell the difference just by looking. Ingen vet: Om du visas en bild av några musslor och frågade hur många olika arter visades du kunde inte säga, eftersom du inte kan se skillnad genom att bara titta. You have to use the genome. Du måste använda genomet. Jimmy gets the bonus. Jimmy får bonusen.

 • Between a mouse and a hippopotamus the mouse is more mammaly, in the sense that it is faster for someone to categorise a mouse as a mammal than a hippo. Mellan en mus och en flodhäst musen är mammaly, i den meningen att det är snabbare för någon att kategorisera en mus som ett däggdjur än en flodhäst. This is because we consider a hippo to be less mammaly than a mouse because the hippo lives in water. Det beror på att vi anser att en flodhäst är mindre mammaly än en mus eftersom flodhäst bor i vatten. Similarly, if you were to categorise different kinds of fruit, we would almost instantly recognize apples and pears to be fruits, would take a bit longer to recognize figs and raisins as fruits, and even longer to recognize olives and pumpkins as fruits. Likaså om du skulle kategorisera olika typer av frukt, skulle vi nästan omedelbart att känna igen äpplen och päron att vara frukt, skulle ta lite längre tid att erkänna fikon och russin som frukt, och ännu längre tid att erkänna oliver och pumpor som frukt.

 • What you would not call an Irishman with no nipples is King. Vad du skulle inte kalla en irländare utan nipplar är kung. In ancient Ireland one of the ways to show loyalty to the king was to suck his nipples. I det gamla Irland ett av sätten att visa lojalitet till kungen var att suga hans bröstvårtor. In order to become King of Ireland people would fight each other and if they were considered not suitable they would have their nipples cut off, meaning they could never be king. För att bli kung av Irland människor skulle slåss mot varandra och om de ansågs inte lämpligt att de skulle ha sina bröstvårtor avskurna, vilket innebär att de aldrig skulle kunna bli kung.

 • The national colour of Ireland is St. Patrick's blue. Den nationella färg Irland är St Patricks blå. The coat of arms of Ireland has a shield depicting an Irish harp on a St. Patrick's blue background, and the Irish Guards have a St. Patrick's blue patch on their bearskin helmets. Vapnet i Irland har en sköld som visar en irländsk harpa på St Patricks blå bakgrund, och de irländska gardet har en St Patricks blå lapp på sina björnskinn hjälmar. The idea of green being the national colour comes from a rebellion in 1798. Idén om gröna är den nationella färgen kommer från ett uppror år 1798. It became the colour associated with Irish nationalism and began to take over from St. Patrick's blue. Det blev färgen förknippas med irländsk nationalism och började ta över från St Patricks blå.

 • If one of two identical twins had committed a crime, and you had eyewitness reports, DNA testing and fingerprints, it would still be incredibly difficult to get a conviction because there is a danger of imprisoning the innocent twin. Om en av två enäggstvillingar hade begått ett brott, och du hade ögonvittnen rapporter, DNA-tester och fingeravtryck, skulle det ändå vara otroligt svårt att få en fällande dom eftersom det finns en risk för att fängsla oskyldiga tvilling. In januari 2009 $6.8million worth of jewellery was stolen from Berlin's Kaufhaus des Westens department store. I januari 2009 $ 6.8million värde av smycken stals från Berlins Kaufhaus des Westens varuhus. Two of the suspects were identical twins, Abbas and Hassam Qmurat, and they walked free despite there being DNA evidence, because although they could deduce that one of the brothers took part in the crime, they did not know for certain which one. Två av de misstänkta var enäggstvillingar, Abbas och Hassam Qmurat, och de gick fria trots att det finns DNA-bevis, för även om de skulle kunna dra slutsatsen att en av bröderna deltog i brottet, de visste inte säkert vilken.