Avsnitt 5 - "Invertebrates" ("Ryggradslösa djur")

Premiärdatum: 7 oktober 2011 7
Inspelningsdatum: 31 maj 2011


Johnny Vegas
(vinnare med 4 poäng)
5:e gången

Sarah Millican (2 poäng)
1:a gången

Alan Davies (-1 poäng)

Jimmy Carr (-24 poäng)
20:e gången

 • Apart from making honey, the other thing that bees do better than dogs is smell things out. Förutom att honung är en annan sak som bin gör bättre än hundar luktar saker. While it takes about 3 months to train a sniffer dog, it only takes a bee 10 minutes by putting it in a box and making them associate a smell with sugar as an award. Medan det tar ca 3 månader att träna en sniffer hund, det tar bara ett bi 10 minuter genom att sätta den i en låda och få dem att associera en doft med socker som en utmärkelse.

 • The best way to charm a worm is to vibrate the ground. Det bästa sättet att charm en mask är att vibrera marken. It is believed that the worm thinks there is a mole nearby and the worm escapes by going to the surface. Man tror att masken tror att det finns en mullvad i närheten och de flyr maskar genom att gå till ytan.

 • The thing with the amazing eyes did not escape from a tank. Grejen med de fantastiska ögon inte fly från en tank. The Mantis Shrimp is a crustacean from Vietnam that has split eyes so that they can see ultraviolet, infrared and circularly-polarised light. Den Mantis Shrimp är en kräftdjur från Vietnam som har delat ögon, så att de kan se ultraviolett, infrarött och cirkulärt polariserat ljus. It is the only creature on Earth that can see circularly-polarised light, meaning it could see a 3D film without the glasses. Det är den enda varelse på jorden som kan se cirkulärt polariserat ljus, vilket betyder att den kunde se en 3D-film utan glasögon. They can accelerate through water at 10,000 times the force of gravity, which is so fast it makes the water in front of it boil. De kan accelerera genom vatten vid 10.000 gånger tyngdkraften, vilket är så fort det gör vattnet framför den koka. They can break out of aquarium glass with one strike of their claw. De kan bryta sig ur akvariet glas med en strejk av deras klo. It can also punch pray. Det kan också punch be.

 • A vertebrate with no backbone is called a shark. Ett ryggradsdjur utan ryggrad kallas en haj. Sharks are classified as vertebrates but their backbone is made out of cartilage. Hajar klassificeras som ryggradsdjur men deras ryggrad är gjord av brosk. They do not have a spine or a rib cage. De har inte en ryggrad eller en bröstkorgen.

 • The strongest creature for its weight in the world is gonorrhea, which is a bacterium that can pull 100,000 times its own weight. Den starkaste varelse för sin tyngd i världen är gonorré, vilket är en bakterie som kan dra 100.000 gånger sin egen vikt. The original cure for gonorrhea was to put an umbrella up the urethra which would scrape the inside. Den ursprungliga botemedel mot gonorré var att sätta ett paraply upp urinröret som skulle skrapa insidan.

 • Nobody Knows: Nobody knows why moths are attracted to light. Ingen vet: Ingen vet varför nattfjärilar dras till ljus. One theory is that they are attracted to moonlight and that other sources of light disorientate them. En teori är att de lockas till månsken och att andra ljuskällor vilseleda dem. Alan gets the bonus. Alan får bonusen.

 • Nobody Knows: No-one can tell if a dog has a guilty conscience. Ingen vet: Ingen kan berätta om en hund har dåligt samvete. Owners think that they can but it is all in their mind according to various tests. Ägare tror att de kan, men det är allt i sitt sinne enligt olika tester. No-one gets the bonus. Ingen får bonus.

 • There are no vegan Venus flytraps because in order to trap their pray it needs to hit the trigger hairs at a certain time. Det finns inga vegan Venus flytraps grund för att fånga deras be den behöver träffa utlösa hår vid en viss tidpunkt. Plant matter cannot do this but animals and insects can. Växtmaterial kan inte göra detta utan djur och insekter kan.

 • You would go out with a bucket full of ladybirds at night because they are used as a form of pest control as they eat greenflies. Du skulle gå ut med en hink full med nyckelpigor på natten eftersom de används som en form av skadedjursbekämpning som de äter greenflies. However, if you release them during the day they will just fly away. Men om du släpper dem under dagen kommer de bara flyger iväg. So you release them night, when they do not fly, and when dawn breaks they eat the nearby greenflies in your garden, then become full up so they do not fly off. Så du släpper dem natten, när de inte flyger, och när gryningen bryter de äter de närliggande greenflies i din trädgård, så blir fullt upp så att de inte flyger av.

 • An ant mill goes around and around in circles until it dies. En myra kvarn går runt och runt i cirklar tills den dör. When ants lose the pheromone trail made by the leaders they start following each other in a circle constantly until they die. När myror förlorar feromon spår som gjorts av ledarna de börjar efter varandra i en cirkel hela tiden tills de dör.

 • The thing that you should not breathe in if you are a stink ant is the spore of the cordyceps fungus in the rainforests of Cameroon. Det som du inte bör andas in om du är en stink myra är spor av Cordyceps svamp i regnskogarna i Kamerun. If it does it gets into the brain, sending the ant mad, then makes the ant walk up the tree where the fungus lives, consumes the rest of the brain and the soft flesh of the ant, then a new spore grows out of the head. Om den gör det kommer in i hjärnan, skicka myran galna, sedan gör myran gå upp i trädet där svampen lever, förbrukar resten av hjärnan och den mjuka köttet av myra, sedan en ny spor växer ur huvudet.

 • Oystercatchers mainly eat cockles and mussels, not oysters. Oystercatchers äter främst hjärtmusslor och blåmusslor, inte ostron. An oystercatcher can consume 500 cockles a day. En strandskata kan konsumera 500 hjärtmusslor per dag. (felaktigt: Oysters) (felaktigt: Ostron)

 • The animal with the most genes is the water flea, which has 8,000 more genes than humans. Djuret med de flesta gener är vattenloppa, som har 8.000 fler gener än människan. They play an important role in the food cycle of sea creatures. De spelar en viktig roll i näringskedjan för havsdjur. (felaktigt: Jeremy Clarkson) (felaktigt: Jeremy Clarkson)