Avsnitt 6 - "Inventive" ("Uppfinningsrikt")

Premiärdatum: 14 oktober 2011
Inspelningsdatum: 25 maj 2011


Nina Conti
(vinnare med 5 poäng)
1:a och enda gången

Gran (4 poäng)
1:a och enda gången

Sean Lock (3 poäng)
26:e gången

Alan Davies (1 poäng)

Bill Bailey (-3 poäng)
24:e gången

  • You should be glad that you did not invent the flying car, the parachute suit and the web rotary press because the people who did invent them were killed by their own machines. William Bullock, inventor of the rotary press fell into the machine's works and was killed by them. Du borde vara glad att du inte uppfinna flygande bilen har fallskärm kostym och webben roterande pressen eftersom de människor som uppfann dem dödades av sina egna maskiner. William Bullock, uppfinnare av den roterande pressen föll i maskinens verk och var dödades av dem. Austrian Franz Reichelt invented a suit with a parachute in it and tried to prove it would work by throwing himself off the Eiffel Tower in 1912, but it did not work and he fell to his death. Österrikiska Franz Reichelt uppfann en kostym med en fallskärm i det och försökte bevisa att det skulle fungera genom att kasta sig från Eiffeltornet i 1912, men det fungerade inte och han föll till sin död. Californian Henry Smolinski invented a flying car, in which you drove to an airport, collected the wings, attached them to the car, then flew to another airport, took off the wings and drove away. Kaliforniska Henry Smolinski uppfann en flygande bil, där du körde till en flygplats, samlade vingarna, fäst dem till bilen och sedan flög till en annan flygplats, tog av vingarna och körde iväg. In 1973 one of the struts broke off and Smolinski and his co-pilot fell to their deaths. År 1973 ett av stagen bröt och Smolinski och hans andrepilot föll till sin död.

  • The well known invention which lurks in the belly and deserves to dwell in the cesspool is ventriloquism. Den välkända uppfinning som lurar i magen och förtjänar att bo i kloak är buktaleri. The Patriarch of Constantinople, Photius, who once excommunicated the Pope, used this phrase to describe it. Den patriarken av Konstantinopel, Photius, som en gång bannlyste påven, använde denna fras för att beskriva den. The word means belly speaker and ventriloquism has a dark history. Ordet betyder magen högtalare och buktaleri har en mörk historia. People originally would just throw their voice anywhere and people thought it may have been demonic possession or a divine utterance. Folk som ursprungligen skulle bara kasta sin röst någonstans och folk trodde att det kan ha varit demonisk besatthet eller en gudomlig yttrande.

  • Imaginary friends among children are more common place than we may think. Imaginära vänner bland barn är vanligare plats än vi kanske tror. It is believed by some psychiatrists that having imaginary friends is a good thing because it improves social interaction with real people and their verbal skills. Det anses av vissa psykiatriker att ha imaginära vänner är bra eftersom det förbättrar social interaktion med verkliga människor och deras verbala färdigheter.

  • Each member of the panel has an old invention from the Maurice Collins Collection, and is asked to identify what it is. Varje medlem av panelen har en gammal uppfinning från Maurice Collins Collection och uppmanas att identifiera vad det är. + Bill: Has a wooden finger stretcher which was used by pianists to increase the range that they could play with one hand. Bill: Har en trä finger bår som användes av pianister för att öka det område som de skulle kunna spela med en hand. Bill can play from notes C to E, which is a wide reach. Bill kan spela från tonerna C till E, som är en bred räckvidd. + Sean: A glass water grenade which was once used by firemen to put fires out by throwing them into the middle of the blaze. Sean: Ett glas vatten granat som en gång användes av brandmän för att sätta bränder genom att kasta dem i mitten av branden. + Nina and Gran: A wooden tube-like device which is inserted into the rectum in order to administer a solution to help with hemorrhoids. Nina och Gran: En trä rörliknande anordning som sätts in i ändtarmen för att administrera en lösning för att hjälpa till med hemorrojder. It comes with a screw lid which is turned and forces the solution out of the holes in the bottom. Den levereras med en skruv lock som vrids och tvingar lösningen ur hålen i botten. + Alan: A pair of glasses which allow the wearer to read a book while lying down, without having to hold the book up high. Alan: Ett par glasögon som gör bäraren att läsa en bok liggande, utan att behöva hålla boken högt. + Stephen: A policeman's Lady Reviver, which contained smelling salts and was used by the police in order to revive women who had fainted. Stephen: En polisman Lady Reviver, som innehöll luktsalt och användes av polisen för att få fart kvinnor som hade svimmat.

  • Nobody Knows: Nobody knows how dinosaurs had sex. Ingen vet: Ingen vet hur dinosaurierna hade sex. While the most common theory is that they did it like reptiles and birds do it today using a cloacal sack, no sexual organs survive because the flesh has all rotted away. We have only been able to sex dinosaurs in the last 15 years. Alan gets the bonus. Alan får bonusen.

  • No diseases are spread by feral pigeons according to pigeon experts.

  • Edwin Beard Budding 's invention affected an army of men with wooden blocks strapped to their feet because it put them out of work. Budding's most famous invention was the lawn mower. Previously, lawns were cut by scythe men who made sure the grass was level by wearing wooden blocks on their feet and matching the height of grass to the height of the block. Once the lawnmower was invented it put them out of work. Edwin Beard Spirande s uppfinning påverkade en armé av män med träklossar fastspända på fötter, eftersom det sätter dem utan arbete. Spirande mest berömda uppfinning var gräsklipparen. Tidigare har gräsmattor minskat med lie män som såg till att gräset var nivån genom att bära träklossar på fötterna och matcha höjden av gräset till höjden av blocket. När gräsklipparen uppfanns det sätta dem utan arbete.

  • The man who invented the idea of having bacon and eggs for breakfast and the phrase Torches of Freedom was Edward Bernays, who it could be argued to also invented public relations. At the time American breakfasts were very light, but he collected 5,000 doctors and he made testament to the fact that a heartily breakfast was better for you and promoted the idea of having bacon and eggs. This worked and the dish became a staple. The phrase torches of freedom was created by him to promote cigarettes to women. Mannen som uppfann idén med att ha bacon och ägg till frukost och ficklampor meningen frihet var Edward Bernays, vem det kan hävdas att även uppfann PR. Vid tidpunkten amerikansk frukost var mycket ljus, men han samlade 5.000 läkare och han gjorde bevis på att en hjärtligt frukost var bättre för dig och främjas tanken på att ha bacon och ägg. Detta fungerade och skålen blev en häftklammer. Frasen facklor frihet skapades av honom för att främja cigaretter för kvinnor.

  • The internet was invented by Vint Cerf and Bob Kahn, who were responsible for the internet protocol. (felaktigt: Tim Berners-Lee) The first internet was called ARPANET. The first communication took place in California, from Los Angeles to the Stanford Research Institute (over 400 miles), and read Lo. The full message was Login but the system crashed mid-way through the message. Tim Berners-Lee invented the World Wide Web. Internet uppfanns av Vint Cerf och Bob Kahn, som var ansvariga för Internet Protocol. (felaktigt: Tim Berners-Lee) Den första internet hette ARPANET. Det första meddelandet ägde rum i Kalifornien, från Los Angeles till Stanford Research Institute (över 400 miles), och läsa Lo. Den fullständiga budskapet var in men systemet kraschade halvvägs igenom meddelandet. Tim Berners-Lee uppfann World Wide Web.

  • The right conditions for dry rot are that it has to be damp. According to architects rising damp does not exist, although it is mentioned in building regulations. It is believed that it is normal damp that comes from a leak. Förutsättningar för röta är att det måste vara fuktig. Enligt arkitekter stigande fukt inte finns, även om det nämns i byggregler. Man tror att det är normalt fuktig som kommer från en läcka.