Avsnitt 7 - "Incomprehensible" ("Obegripligt")

Premiärdatum: 21 oktober 2011
Inspelningsdatum: 18 maj 2011


Prof. Brian Cox
(vinnare med 5 poäng)
1:a gången

Alan Davies (2 poäng)

Ross Noble (-6 poäng)
4:e gången

Sue Perkins (-17 poäng)
3:e gången

 • The panel are played a recording of a prairie dog squeaking and are asked what it is saying. According to Prof. Con Slobodchikoff of Northern Arizona University it is saying that, "there is a human approaching wearing a yellow shirt." They can tell the difference between different types of predator, humans, badgers, geometric shapes and coloured shirts that humans are wearing, though they do not seem to be able to distinguish between gender of humans.

 • When the Pope's librarian, Leo Allatius, first saw the rings on Saturn he said that it was possible that after Christ's ascension into Heaven that the rings could be Christ's foreskin. Allatius wrote about his theory in a paper called "De Praeputio Domini Nostri Jesu Christi Diatriba", which in English roughly translates as "A Discussion on the Foreskin of Our Lord Jesus Christ".

 • Nobody Knows: Nobody knows how the rings of Saturn formed. There are two main theories. One is that they are the remains of a moon that was destroyed, but as the rings are made of ice and moons are made out of rock this seems unlikely. The other theory is that it is something to do with the formation of the planet itself and something may have spun off it in some way. Brian gets the bonus.

 • The main use for the second commonest gas in the universe is for MRI scanners. The gas is helium and is used in refrigeration. However, there is so little naturally occurring helium on Earth that the planet may run out of it by 2035. (felaktigt: Making your voice go funny)

 • According to archaeologists the present is 1 januari 1950. It was decided that due to the atmosphere being messed up with due to nuclear testing no carbon dating after the point would be reliable.

 • Stephen performs an experiment. He takes a box containing candles and lights them. He then takes a jug and puts in it some powder and some liquid. This produces a certain gas. Stephen puts his hand over the jug to prevent it escaping, then "pours" the gas into the box. The gas "flows" in and puts the candles out. Stephen asks what is going on. What happened is that Stephen mixed sodium bicarbonate and vinegar, which produces carbon dioxide. As the carbon dioxide is poured in it pushes out the lighter air which is needed to burn, and thus puts out the flames.

 • Nobody Knows: We do not know what variety of lettuce was served upon the Titanic. There were 7,000 heads of lettuce saved from the ship. No-one gets the bonus. (felaktigt: Iceberg)

 • The panel are asked to fill in the gaps in the following slogans. + County Donegal: Up here it's different. + Northumbria Police: Total policing. + Welcome to Northamptonshire: Let yourself grow. + Welcome to Tower Hamlets: Let's make it happen.

 • Nobody Knows: There is no absolutely official definition of a galaxy. There are scientists trying to come up with one. They launched an online survey to which QI was the first organisation to be allowed to read the results so far. Based on the results there is already one new galaxy which fits their definition, which is a globular cluster, Omega Centauri. Sue gets the bonus.

 • Spacemen follow penguins around by looking at their trails of poo. Originally scientists used bands around the wings, but there was a 44% increase in the mortality rate of penguins that had these on. Then a German scientist discovered that penguins squeeze to defecate four times harder than humans, so they leave a streak of faeces 30 cm away from their bodies, which can be tracked up in space.

 • If you were on the bridge of the Titanic and see the iceberg to your right the command you should give to the helmsman to avoid it is: "Hard starboard ". Until 1933 you gave to opposite command because at the time there many ways of steering the ship, the wheel being just one. (felaktigt: Port)

 • The Scottish tourist board: Welcome to Scotland. The Scottish parliament and the Tourist Board of Scotland in 2007 spent 125,000 coming up with that slogan.

 • Insects that spin webs include moths and web spinners. Spiders are not insects, but arachnids. Goats can also be made to webs by implanting a spider web spinning gene into them, causing the milk to contain silk. (felaktigt: Spider) Ämnen Panelen spelas en inspelning av en präriehundar gnisslande och frågade vad det säger. Enligt professor Con Slobodchikoff of Northern Arizona University är det att säga att "det finns en människa närmar sig en gul tröja." De kan skilja mellan olika typer av rovdjur, människor, grävling, geometriska former och färgade skjortor att människor bär, även om de inte verkar kunna skilja mellan kön av människor. När påvens bibliotekarie, Leo Allatius, först såg ringarna på Saturnus sade han att det var möjligt att efter Kristi himmelsfärd att ringarna kan Kristi förhud. Allatius skrev om sin teori i en uppsats som heter "De Praeputio Domini Nostri Jesu Christi Diatriba", som på engelska betyder ungefär som "En diskussion om förhuden på vår Herre Jesus Kristus". Ingen vet: Ingen vet hur Saturnus ringar bildas. Det finns två huvudsakliga teorier. En är att de är resterna av en måne som förstördes, men ringarna är gjorda av is och månar är gjorda av sten det verkar osannolikt. Den andra teorin är att det är något att göra med bildandet av själva planeten och något kan ha knoppades det på något sätt. Brian får bonusen. Den huvudsakliga användningen för andra vanligaste gasen i universum är för MR skannrar. Gasen är helium och används i kyl. Men det finns så lite naturligt förekommande helium på jorden att planeten kan ta slut genom 2035. (Förverkad göra din röst gå roligt) Enligt arkeologerna den nuvarande är den 1 januari 1950. Det beslutades att på grund av atmosfären som trasslat till med på grund av kärnvapenprov ingen kol går efter punkten skulle vara tillförlitlig. Stephen utför ett experiment. Han tar en låda med ljus och ljus dem. Han tar sedan en kanna och sätter i det lite pulver och lite vätska. Detta ger en viss gas. Stephen sätter sin hand över kannan för att förhindra att fly, sedan "häller" gasen i rutan. Gasen "flyter" i och sätter ljusen ut. Stephen frågar vad som pågår. Vad som hände är att Stephen blandat natriumbikarbonat och vinäger, som producerar koldioxid. Eftersom koldioxiden hälls i den skjuter ut tändaren luft som behövs för att bränna och därmed släcker lågorna. Ingen vet: Vi vet inte vad olika sallad serverades på Titanic. Det fanns 7.000 salladshuvuden sparats från fartyget. Ingen får bonus. (felaktigt: Iceberg) Panelen ombeds att fylla i luckorna i följande paroller. County Donegal: Här uppe är det annorlunda. Northumbria Police: Totalt polisarbete. Välkommen till Northamptonshire: Låt dig växa. Välkommen till Tower Hamlets: Låt oss få det att hända.

  Nobody Knows: Det finns ingen absolut officiell definition av en galax. Det finns forskare som försöker komma med ett. De lanserade en online-undersökning som QI var den första organisationen att få läsa resultaten hittills. Baserat på resultaten finns det redan en ny galax som passar deras definition, vilket är en klotformig, Omega Centauri. Sue får bonusen. QI XL Extra Spacemen följer pingviner runt genom att titta på deras spår av bajs. Ursprungligen använde forskarna band runt vingarna, men det fanns en 44% ökning i dödlighet av pingviner som hade dessa på. Sedan en tysk vetenskapsman upptäckte att pingviner pressa att uträtta sina behov fyra gånger hårdare än människor, så de lämnar en strimma av avföring 30 cm från deras kroppar, som kan spåras upp i rymden. Om du var på bryggan av Titanic och se isberg till höger det kommando du ska ge till rorsman att undvika det är: "Hard styrbord". Fram 1933 du gav till motsatt kommando eftersom det vid den tiden det många sätt att styra fartyget, hjulet är bara en. (felaktigt: Port) Den skotska turistråd: Välkommen till Skottland. Det skotska parlamentet och Turistföreningen i Skottland i 2007 spenderade 125.000 komma med denna slogan. Allman Okunnighet Insekter som spin banor innefattar malar och spinnare webben. Spindlar är inte insekter, men spindeldjur. Getter kan också göras till banor genom att implantera en spindelnät spinning genen i dem, vilket gör att mjölken att innehålla silke. (felaktigt: Spider)