Avsnitt 8 - "Inequality and Injustice" ("Inkonsekvens och orättvisa")

Premiärdatum: 28 oktober 2011
Inspelningsdatum: 1 juni 2011


Clive Anderson (7 poäng)
15:e gången

Sandi Toksvig (-54 poäng)
7:e gången

Henning Wehn (-60 poäng)
1:a gången

Alan Davies
(-1 gazillion poäng)

Stephen 1:a hävdar att temat för showen är: "ouppmärksamhet och oduglighet". Han frågar sedan Alan vad temat var och Alan upprepar vad Stephen sa. Han får då en orättvis förlorar eftersom den faktiska temat är orättvisa. (Förverkad Ouppmärksamhet och oduglighet). I en twist på "orättvisa" tema var de punkter orättvist ges ut innan testet började (som buzzers var "testat" i början av showen) och Toksvig utsågs som vinnare trots en sämre poäng än Anderson. De verkliga poängen var inte avslöjas i slutet. Stephen first claims that the theme of the show is: "inattention and ineptitude". He then asks Alan what the theme was and Alan repeats what Stephen said. He then gets an unfair forfeit because the actual theme is injustice. (felaktigt: Inattention and ineptitude). In a twist on the "injustice" theme, the points were unfairly given out before the quiz began (as the buzzers were "tested" at the beginning of the show), and Toksvig was named as winner despite having a worse score than Anderson. The true scores were not revealed at the end. • Sandi is asked what she can tell about the man depicted in a particular statue called " The Puritan ". The answer is that he looks like the typical 19th century depiction of Puritans, which we still have but is totally wrong. During the 1600s they wore the same clothes as everyone else, but when they had their portraits done they wore their Sunday best, which tended to be black. (felaktigt: He's a puritan)

 • The key role that a Puritan pig played in the trial of George Spencer in 1641 was that it was a victim and a witness. Spencer was an ugly man who was bald and had one eye, living in New Haven, Connecticut. He was accused of breaking Leviticus 20:15; "If a man lie with a beast, he shall surely be put to death, and ye shall slay the beast." One day a sow farrowed a litter of piglets, one of whom looked very similar to Spencer. He was brought to court and accused of lying with the pig. He denied it, but then the court said, "There shall be mercy shown, should you be open and honest." Spencer then thought he should pretend to confess and he did, but the court said that it would be God who would show mercy, and they took his confession seriously. However, in order for him to be executed the court needed two witnesses. One was Spencer, the other was the pig itself, who they brought into court and they claimed the pig confessed to the crime. As a result, both were executed.

 • The New Haven Puritans abolished trial by jury because juries are not mentioned in the Bible. Thus they thought they had no place in life.

 • The man who got the blame when the Prince of Wales misbehaved was the whipping boy. If the Prince of Wales did something wrong at school the teachers and elders needed to punish him, but because he was royal a common teacher could not harm him physically, so they whipped another boy instead. Charles I had a whipping boy who later became the Earl of Dysart.

 • The wood used in corporal punishment on the Isle of Man was hazel. Up until 1976 you could be birched for crimes, but they did not use birchwood. When the ban was first suggested people defending birching suggested that people could keep their trousers on while they were punished. (felaktigt: Birch)

 • From 1875 to 1956 the next best thing to a first-class train ticket was a third-class train ticket. There was no second-class on British trains during that period. William Gladstone insisted that a third-class should be created for poorer people. The train companies hated this and thus ran useless third-class services known as Parliamentary trains just to apply to the law. Then they had a better idea which was to upgrade third-class to second-class, but still call it third-class. (felaktigt: A second-class train ticket)

 • In 1771 cricketer Thomas White invented a bat that was wider than the wicket. He noticed that there were no rules defining how big a bat could be, so he turned up with a huge one in a match between Chertsey and Hambledon which today would be Surrey v Hampshire. In 1774 a new law was brought in limiting the width of cricket bats to 4.5 inches. (felaktigt: The Googly)

 • The statue of Justice at the top of the Old Bailey is looking out. There are several different statues of Justice, some of which are blindfolded, some of which are not. (felaktigt: She's blindfolded)

 • Lepers carried bells to attract people and to collect alms. It was not until after the Black Death when people viewed it as a warning and stayed away. Leprosy is not as infectious as people think it is. 90% of people are immune to it and limbs do not fall off. (felaktigt: To keep people away)

 • Out of the panel, no-one has fewer hairs than any other member. According to Dr. George Cotsarelis of the department of dermatology at the University of Pennsylvania, bald people have the same number of hairs on the scalp as everyone else; it is just that they are microscopically small. (felaktigt: Me)

 • A French book that could never be translated into German was written by Louis Pasteur, after whom the word pasteurisation is named. He was viciously anti-German following the Franco-Prussian War. After the war, the Germans discovered a new form of yeast which allowed them to store beer extremely well. It became hugely successful and annoyed Pasteur so much that he studied the science of brewing and came up with his own yeasts which made even better beer. He took his recipes to America, Belgium, the Whitbread Company and to Denmark's Carlsberg Company, but refused to take them to Germany. He then wrote a book all about it, ordering that it should never be translated into German. Ämnen Sandi får frågan vad hon kan berätta om mannen som avbildas i en viss staty som heter "The Puritan". Svaret är att han ser ut som den typiska 19th century skildring av puritaner, som vi fortfarande har, men är helt fel. Under 1600-talet de bar samma kläder som alla andra, men när de hade sina porträtt gjort de bar sitt Söndag bästa som tenderade att vara svart. (felaktigt: Han är en puritan) Den viktiga roll som en puritansk gris spelade i rättegången mot George Spencer i 1641 var att det var ett offer och vittnen. Spencer var en ful man, som var skallig och hade ett öga, som bor i New Haven, Connecticut. Han anklagades för att bryta Mosebok 20:15, "Om en man ligger med ett djur, skall han straffas med döden, och ni skall dräpa odjuret." En dag kom en sugga grisar en kull av smågrisar, varav såg mycket lik Spencer. Han fördes till domstol och anklagade för att ljuga med grisen. Han förnekade det, men då domstolen sade: "Det ska finnas barmhärtighet visas, bör du vara öppen och ärlig." Spencer trodde han skulle låtsas att bekänna och han gjorde, men domstolen sade att det skulle vara Gud som skulle visa barmhärtighet, och de tog sin bekännelse på allvar. Men för att han ska utföras domstolen behövde två vittnen. En var Spencer, den andra grisen själv, som de förde in i domstol och de hävdade grisen erkände brottet. Som ett resultat, var båda avrättades. The New Haven puritaner avskaffade juryrättegång eftersom juryer inte nämns i Bibeln. Därför trodde de att de hade ingen plats i livet. Mannen som fick skulden när prinsen av Wales missköter var strykpojke. Om prinsen av Wales gjorde något fel i skolan lärarna och äldste som behövs för att straffa honom, men eftersom han var kunglig ett vanligt lärare inte kunde skada honom fysiskt, så de piskade en annan pojke i stället. Karl I hade en strykpojke som senare blev earlen av Dysart. Veden som används i kroppsaga på Isle of Man var hassel. Fram till 1976 du kan birched för brott, men de använde inte björk. När förbudet föreslogs först människor som försvarar birching föreslog att man kunde hålla sina byxor på medan de var straffade. (felaktigt: Björk) Från 1875 till 1956 det näst bästa efter att en förstklassig tågbiljett var en tredje klassens tågbiljett. Det fanns ingen andra klass på brittiska tåg under denna period. William Gladstone insisterade på att en tredje klassens bör skapas för fattiga människor. De tågbolag hatade detta och därmed sprang oanvändbara tredje klassens tjänster kallas parlamentariska tåg bara för att tillämpa lagen. Sedan hade de en bättre idé som var att uppgradera tredje klass till andra klass, men ändå kalla det tredje klass. (felaktigt: En andra klass tåg biljett) År 1771 cricketer Thomas Vit uppfann en fladdermus som var bredare än grinden. Han märkte att det inte fanns några regler om hur stor fladdermus kan vara, så han dök upp med en enorm en i en match mellan Chertsey och Hambledon som idag skulle vara Surrey mot Hampshire. I 1774 en ny lag kom att begränsa bredden på cricket fladdermöss till 4,5 inches. (felaktigt: Den Googly)

  Statyn domstolen i toppen av Old Bailey ser ut. Det finns flera olika statyer av rättvisa, av vilka några ögonbindel, varav några är det inte. (Förverkad Hon ögonbindel) Spetälska som klockor för att locka folk och att samla in allmosor. Det var inte förrän efter digerdöden när folk såg det som en varning och stannade borta. Spetälska är inte så smittsamt som folk tror att det är. 90% av befolkningen är immuna mot den och lemmar inte ramla av. (Förverkad att hålla folk borta) Ut ur panelen har ingen färre hårstrån än någon annan medlem. Enligt Dr George Cotsarelis av departementet dermatologi vid University of Pennsylvania, kala människor har samma antal hårstrån i hårbotten som alla andra, det är bara det att de är mikroskopiskt små. (felaktigt: Me) QI XL Extra En fransk bok som aldrig kunde översättas till tyska skrevs av Louis Pasteur, efter vilken ordet pastöriseringen heter. Han var brutalt antitysk efter det fransk-tyska kriget. Efter kriget, upptäckte tyskarna en ny form av jäst som tillät dem att lagra öl mycket bra. Det blev enormt framgångsrik och irriterade Pasteur så mycket att han studerade vetenskapen om bryggning och kom med egna jäst som gjorde ännu bättre öl. Han tog hans recept till Amerika, Belgien, Whitbread företaget och Danmarks Carlsberg Company, men vägrade att ta dem till Tyskland. Han skrev sedan en bok allt om det, beställning att det aldrig ska översättas till tyska.