Avsnitt 9 - "Illness"

Premiärdatum: 4 november 2011
Inspelningsdatum: 10 juni 2011


Andy Hamilton
(vinnare med 8 poäng)
7:e gången

Dr Ben Goldacre (5 poäng)
1:a och enda gången

Alan Davies (-7 poäng)

Jo Brand (-24 poäng)
26:e gången

 • You would swallow a pill made from a poisonous metalloid as it worked as a morning-after pill. During the medieval period, people swallowed pills made from antimony as a morning after pill and also used it as a suppository for constipation. As it was made of metal you could reuse the same pill again, so after you used it you would rummage through your leavings, take the pill out and use it again. The same pill would also be past on from generation to generation as antimony is a rare metal.

 • Nobody Knows: Nobody knows how placebo sugar pills work, but they definitely do work, even when you tell the patient that it is a placebo. It is also shown that the more pills you take the better the condition gets and a fake injection is better than taking the pills. Andy gets the bonus.

 • The condition that astronauts suffer from which is measured on the Garn scale is seasickness. It is the most common illness that astronauts suffer from in space. 47% of all the medication used by shuttle astronauts is to combat it. The Garn scale is named after Senator Jake Garn, who was also an astronaut who suffered from it terribly in 1985.

 • Intelligent falling is a parody of intelligent design. Some schools, especially in America, believe that they should teach intelligent design along side the theory of evolution because no-one is certain about evolution.

 • The last British monarch to be deliberately killed was George V in 1936 at Sandringham. On 15 januari the king retired to his bedroom. On 20 januari he was comatose and clearly dying. The King's doctor, Lord Dawson, was of the opinion that the world at large would be better served by hearing about the death of the King in the morning papers rather than living a bit longer and it being reported in the evening journals. So Dawson went up to the bedroom and according to his diary: "I therefore decided to determine the end and injected morphia and shortly afterwards with cocaine into the distended jugular vein.

 • You would call a man that eats literally anything a polyphagist. Sufferers will eat anything, including metal and soil. It also occurs in animals such as horses were it is known as a depraved appetite. The 18th century Frenchman known as Tarrare was a well-known case. (felaktigt: Michael Winner)

 • You should not sleep with your dog because dogs carry illnesses, including bubonic plague. The illnesses you get from animals are often worse than the ones you get from people.

 • If you are having a panic attack the best thing to do is capnometry-assisted respiratory training or CART, which encourages the sufferer to take shallow breathes rather than deep ones. Breathing into a paper bag or holding your breath are not recommended. (felaktigt: Breathe into a paper bag)

 • If you want to wash the bacteria off your hands the water would have to be at around 80 degrees centigrade. The temperature of the water is not what gets rid of bacteria, but the vigorousness of the washing.

 • Each country in the world has their own idea of how many portions of fruit and vegetables you should eat every day. The reason it is five in Britain is because doctors are of the belief that you cannot persuade the public to eat more than that. In Japan they recommend eating nine portions, in Denmark it is six, in France it is ten, in Canada it is between five and ten.

 • The thing that burns when you set light to your farts is hydrogen. Only a third of people produce methane in their farts. (felaktigt: Methane)

 • The panel are asked to fill out the Epworth Sleepiness Scale, which is a questionnaire asking how likely you are to fall asleep in certain situations and thus if you have a healthy sleep cycle. They are asked a Series of questions to which the panel rank a score of zero to three. A score of zero means: No chance of dozing, one means: Slight chance of dozing, two means: Moderate chance of dozing and three means: High chance of dozing. The results are revealed just before General Ignorance.

 • The symptoms of drapetomania and dysesthesia aethiopica tend to involve wanting your freedom and running away from your master, as these are conditions invented by white American doctors in the 1850s as reasons why black slaves wanted to escape.

 • The results of the Epworth Sleepiness Scale are handed in. The questions asked are how like you are to doze off during the following situations: "Sitting and reading", "Watching TV", "Sitting inactive in a public place, eg theatre or meeting", "Travelling as a passenger in a car for an hour", "Lying down to rest in the afternoon", "Sitting and talking to someone", "Sitting quiet. The average is 7-8, and Ben is closest to it with 6. A score of 6 or less means you are getting sufficient sleep. Jo scores zero. Andy scores 14 and Alan scores 19, having answered 3 to everything except "Sitting and talking to someone".

 • If you are feeling angry the best thing to do is to try and relax, perhaps bottle up your anger. You should not let it all out by punching something, because that makes you more aggressive. The hypothesis is that blowing off steam may reduce stress in the short term, but it later acts as a reward mechanism reinforcing aggressive behaviour. According to psychologists at the University of California Santa Barbara it is best to make decisions when angry. Ämnen Du skulle svälja ett piller tillverkad av en giftig metalloid som arbetade som dagen-efter-piller. Under medeltiden, svalde människor piller gjorda av antimon som morgonen efter piller och även använde det som ett stolpiller för förstoppning. Eftersom det var gjort av metall kan du återanvända samma piller igen, så efter att du använt det du skulle rota igenom dina lämningar, ta p-piller ut och använda den igen. Samma piller skulle också vara förbi på från generation till generation som antimon är en sällsynt metall. Ingen vet: Ingen vet hur placebo sockerpiller arbete, men de definitivt göra jobbet, även när du berätta för patienten att det är en placebo. Det visas också att ju fler piller du tar, desto bättre tillståndet får och en falsk injektion är bättre än att ta piller. Andy får bonusen. Villkoret att astronauter lider som mäts på Garn skalan är sjösjuka. Det är den vanligaste sjukdom som astronauter lider i rymden. 47% av all medicin som används med buss astronauter är att bekämpa den. Den Garn skalan är uppkallad efter senator Jake Garn, som också var en astronaut som lidit av det fruktansvärt 1985. Intelligent falla är en parodi på intelligent design. Vissa skolor, särskilt i Amerika, anser att de bör lära intelligent design längs sidan evolutionsteorin eftersom ingen är säker på evolutionen. Den sista brittiska monarken som medvetet dödas var George V i 1936 på Sandringham. Den 15 januari kungen drog sig tillbaka till sitt sovrum. Den 20 januari var han koma och tydligt att dö. Kungens läkare, Lord Dawson, var av den åsikten att världen i stort skulle vara bättre betjänt av att höra om kungens död i morgontidningarna snarare än att leva lite längre och det rapporteras på kvällen tidskrifter. Så Dawson gick upp till sovrummet och enligt sin dagbok: "Jag beslutade därför att fastställa slutet och injicerade morfin och kort därefter med kokain i utvidgat halsvenen. Du skulle kalla en man som äter bokstavligen allt en polyphagist. Drabbade äter allt, inklusive metall och jord. Den förekommer också i djur såsom hästar var det känt som en depraverad aptit. Den 18th century fransmannen kallas Tarrare var en välkänd fall. (felaktigt: Michael Winner)

  Du ska inte sova med din hund eftersom hundar bär sjukdomar, inklusive böldpest. De sjukdomar du får från djur är ofta värre än de som du får från människor. Om du har en panikattack det bästa man kan göra är Kapnometri-assisterad respiratorisk utbildning eller CART, som uppmuntrar lidande att ta grunt andas snarare än djupa sådana. Andas i en papperspåse eller hålla andan rekommenderas inte. (felaktigt: Andas i en papperspåse) Om du vill tvätta bakterierna bort händerna vattnet måste vara runt 80 grader Celsius. Temperaturen på vattnet är inte vad gör sig av bakterier, men vigorousness av tvätten. Varje land i världen har sin egen uppfattning om hur många portioner frukt och grönsaker du bör äta varje dag. Anledningen är fem i Storbritannien är eftersom läkarna är av tron ??att man inte kan övertyga allmänheten att äta mer än så. I Japan de rekommenderar att äta nio portioner, i Danmark är det sex, i Frankrike är det tio, i Kanada är det mellan fem och tio. Det som brinner när du ställer ljuset på dina fisar är väte. Endast en tredjedel av människor producerar metan i sina pruttar. (felaktigt: Metan) QI XL Extra Panelen ombeds fylla i Epworth Sömnighet Scale, som är ett frågeformulär frågar hur stor risken är att somna i vissa situationer och därmed om du har en frisk sömncykel. De frågade en rad frågor som panelen rang en värdering av noll till tre. En poäng på noll betyder: Ingen chans att slumra, ett medel: liten risk att slumra, två sätt: Måttlig risk att slumra och tre betyder: Hög risk att slumra. Resultaten visar precis innan General okunnighet. Symtomen vid drapetomania och dysestesi aethiopica tenderar att involvera vilja din frihet och flyr från din herre, eftersom dessa är förutsättningarna uppfanns av vita amerikanska läkare på 1850-talet som skäl till varför svarta slavar ville fly. Resultaten av Epworth Sömnighet Scale lämnas i. frågorna är hur tycker ni att slumra under följande situationer: "Sitter och läser", "Titta på TV", "Sittande inaktiv på en offentlig plats, t.ex. teater eller möte "," Att resa som passagerare i en bil i en timme "," Ligga ner för att vila på eftermiddagen "," sitter och pratar med någon "," Sittande tyst. Snittet ligger 7-8, och Ben är närmast det med 6. En poäng på 6 eller mindre innebär att du får tillräckligt med sömn. Jo poäng noll., Andy poäng 14 och Alan poäng 19 hade svarat 3 till allt utom "Sitter och pratar med någon".

  Om du känner arg det bästa man kan göra är att försöka slappna av, kanske flaskan upp din ilska. Du ska inte låta det hela ut genom stansning något, eftersom det gör dig mer aggressiv. Hypotesen är att blåsa ut ånga kan minska stressen på kort sikt, men det senare fungerar som en belöning mekanism förstärker aggressivt beteende. Enligt psykologer vid University of California Santa Barbara är det bäst att fatta beslut när du är arg.