Säsongen bestod av 8 avsnitt som gick mellan 28 december 2011 och 11 mars 2012. Första avsnittet är ett specialavsnitt ("Indien Special" som sändes i december - en månad innan den "riktiga" säsongen började).

Denna säsong recenserade de bl.a. Mercedes SLS AMG Roadster, Opel Corsa Nurburgring Edition, Hybridsportbilen Fisker Karma, KTM X-Bow, Morgan Three Wheeler, Caterham Seven och BMW M5 F10.

Här ser vi bl.a. när teamet åker på en bilsemester till Lecce i Italien och försöker ta reda på om det finns en supersportbil som är bättre än Ferrari 458 Italia, när Clarkson och Hammond återskapar en biljakt för att hylla remaken av "The Sweeney", när Clarkson besöker Arjeplog och sätter Ferrari FF mot Bentley Continental GT i ett isracing-lopp, Saab hyllas efter sextio års produktion och så försöker de sig på att köra rallycross för mindre än det kostar att spela golf.

Clarkson fick besök av bl.a. Slash, Kimi Räikkönen, Michael Fassbender, och Matt LeBlanc. Snabbast i Kian var "Vänner"-stärnan Matt LeBlanc med 1:42.1, en hundradel före Rowan "Mr. Bean" Atkinson.

Avsnitt 1 (Indien-special), Avsnitt 2 (Lecce road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7, Avsnitt 8


Avsnitt 1 (Indien-special), Avsnitt 2 (Lecce road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7, Avsnitt 8

Avsnitt: 2 (den med road tripen till Lecce)
Totalt: 138
Datum: 29 Januari 2012
Gäst: will.i.am.


Jeremy: Tonight, .A road trip through Lecce in Italy, attempting to find which mid-engined supercar besides the Ferrari 458 Italia is best. Supercar Shootout: En bilsemester i Lecce i Italien, försöker hitta vilka mittmotor superbil förutom Ferrari 458 Italia är bäst. Hammond chose a Noble M600 , May a McLaren MP4-12C and Clarkson a Lamborghini Aventador . Hammond valde en Noble M600 , May en McLaren MP4-12C och Clarkson en Lamborghini Aventador. The team began by trying to find out how fast they dare to go to the top speed of their car, along with finding out their fuel consumption at such a speed by performing some high speed runs at the NardÚ Ring . Teamet började med att försöka ta reda på hur snabbt de vågar gå till toppfart på sin bil, tillsammans med att ta reda på sin bränsleförbrukning i en sådan hastighet genom att utföra vissa höghastighets körs på NardÚ ringen . While Clarkson and May had help from the makers of their chosen cars, Hammond had to do his own work for his Noble, where upon doing the run, they found out that Hammond did 204.8 mph, Clarkson got 204.3 mph, and May reached 201.6 mph. Medan Clarkson och maj hade hjälp från skaparna av sina utvalda bilar, Hammond var tvungen att göra sitt eget arbete för hans Noble, där efter att göra körningen, fann de att Hammond gjorde 204,8 mph, Clarkson fick 204,3 mph, och maj nådde 201,6 mph . Of the three, May had managed to get the closest to his car's top speed. Av de tre, hade maj lyckades få närmast hans bilens toppfart. The trio then headed to Rome to find a restaurant at the central of the city, while seeing who could get to it first, a challenge that May won as Clarkson had to find a parking space and Hammond's car had failed during the drive through the Italian countryside (even being replaced with another Noble, but of a different colour, when it couldn't be fixed). Trion sedan leds till Rom för att hitta en restaurang på central i staden, samtidigt se vem som kunde få till det första, en utmaning att maj vann som Clarkson var tvungen att hitta en parkeringsplats och Hammonds bil hade misslyckats under enheten genom den italienska landsbygden (även ersätts med en annan Noble, men i en annan färg, när det inte kunde fastställas). Finally, to determine who had the best car, the trio took part in a time trial challenge, set at the Imola Grand Prix track, Autodromo Enzo e Dino Ferrari , which they had to drive around. Slutligen, för att avgöra vem som hade den bästa bilen, tog trion deltagit i ett tempolopp utmaning, inställd på Imola Grand Prix banan, Autodromo Enzo e Dino Ferrari , som de hade att köra runt. The Stig's "Italian cousin", driving in a Ferrari 458, set a benchmark for them to beat - 1:56.6. Den Stigs "Italiensk kusin", kör i en Ferrari 458, som ett riktmärke för dem att slå - 1: 56,6. After learning the track and having a brief contemplation of the dangers of the fast, narrow circuit as well as noting the Formula One drivers that had accidents or even died there, the trio began their time trial the next day. Efter att ha lärt spåret och har en kort betraktelse om farorna med den snabba, smala krets samt notera Formula One förare som hade olyckor eller ens dött där, började trion sin tid rättegången nästa dag. Through various mishaps and tumbles, the three all completed their best timed lap at the end of the day. Genom olika missöden och tumlar, de tre alla avslutade sitt bästa tidsinställd varv i slutet av dagen. Of the three, May was the slowest, posting a time of 2:06.4, Hammond was next, with 2:03.3 as his best, and Clarkson was the fastest, with a time of 1:59.1. Av de tre, var maj den långsammaste, postar en tid av 2: 06.4, Hammond var nästa, med 2: 03.3 som hans bästa, och Clarkson var den snabbaste, med en tid av 1: 59.1.


The boys look at highlights of cars to expect in 2012. They also tell everyone what happened to the cars from the India Special. Nyheter: Pojkarna tittar på höjdpunkterna i bilar för att förvänta sig i 2012. De berättar också alla vad som hände med bilarna från Indien Special. The trio then talk about a man who has failed the theory part of the British driving test 92 times, which causes Clarkson to pull out a book on said topic, quoting various trivial questions in it. Alfa Romeo and Maserati are both about to reveal their new cars. Trion talar sedan om en man som har misslyckats teorin del av den brittiska körprovet 92 gånger, vilket gör att Clarkson att dra ut en bok på nämnda ämne, citerar olika triviala frågor i den. Alfa Romeo och Maserati är båda på väg att avslöja deras nya bilar. Clarkson then quotes a report stating that one's driving ability would diminish whilst suffering a flu, and driving whilst taking flu medication "is the same" as driving under the influence of cocaine. Clarkson citerar sedan en rapport som visar att ens körförmåga skulle minska samtidigt drabbas av en influensa, och att köra samtidigt som influensa medicin "är samma" som att köra under påverkan av kokain. After rebuking claims that driving while doing something else is difficult to such a point that one cannot concentrate, the trio then trades off various quips about doing something else whilst driving, up to saying that a woman who has been pulled over for "causing herself to have pleasure" while driving. Efter tillrätta påståenden som kör medan du gör något annat är svårt att sådan grad att man inte kan koncentrera sig, handlar trion sedan av olika ironier om att göra något annat under körning, upp till att säga att en kvinna som har dragit över för "orsakar själv till har nöjet "när du kör.


Star In A Reasonably Priced Car : Black Eyed Peas frontman will.i.am , who set a time of 1:49.4, with an automatic car, in the wet. Stjärna i en prisvärda Bil: Black Eyed Peas frontman will.i.am , som satte en tid av 1: 49.4, med en automatisk bil, i vått.


Avsnitt 1 (Indien-special), Avsnitt 2 (Lecce road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7, Avsnitt 8

Avsnitt: 3 (den med den kinesiska bilindustrin)
Totalt: 139
Datum: 5 februari 2012
Gäst: Matt LeBlanc


Jeremy: Tonight, .Hammond travels to the Texas Motor Speedway for the AAA Texas 500 race to explore the world of NASCAR racing and to explain why he thinks NASCAR deserves more international credit than Clarkson believes it deserves, interviewing drivers Jimmie Johnson , Jeff Gordon , and Juan Pablo Montoya , and a riding along in a NASCAR stock car racer with Kyle Petty . Feature 1: Hammond reser till Texas Motor Speedway för AAA Texas 500 [3] race att utforska världen av NASCAR racing och förklara varför han tror NASCAR förtjänar mer internationell poäng än Clarkson tror det förtjänar, intervjua förare Jimmie Johnson , Jeff Gordon och Juan Pablo Montoya , och en ridning tillsammans i en NASCAR stock car racer med Kyle Petty . Despite agreeing with Hammond, and after having repeated his accusation that Hammond is a secret American, Clarkson determines that NASCAR is only able to make sporting events much more exciting than it deserves to be on their own merits, adding that Formula One could learn a lot from them about how to make their racing more entertaining. Trots att hålla med Hammond, och efter att ha upprepat sin anklagelse att Hammond är en hemlig amerikansk, Clarkson bestämmer att NASCAR bara kan göra sportevenemang mycket mer spännande än det förtjänar att vara på sina egna meriter, och tillade att Formula One kan lära mycket från dem om hur man gör sina racing mer underhållande.


1. Mercedes SLS AMG Roadster (Clarkson). Recension: Mercedes SLS AMG Roadster (Clarkson). An interesting if characteristically flawed, typically Clarksonian defence of a supercar which, in comparison to a lot of other machinery similar in kind, he inevitably concludes is more alluring than the establishment principally because it is expressly for people who don't want to be sensible about their enjoyment of the open-top motoring experience. Ett intressant om karakteristiskt bristfällig, typiskt Clarksonian försvar av en superbil som, i jämförelse med en massa andra maskiner av samma slag, är han oundvikligen avslutar mer lockande än etablering främst för att det är uttryckligen för människor som inte vill vara förnuftig om deras glädje av den öppna-top bilismen upplevelse. All in all, a modern, flawed, crazed, X-factor German roadster much in the vein of 1960's and 70's-era American muscle cars --- fun because it's just like a wild horse-the challenge is taming it. Allt som allt, är en modern, bristfällig, galen, X-factor Tyska roadster mycket i stil med 1960-talet och 70-talet-eran amerikanska muskel bilar --- kul eftersom det är precis som en vild häst utmaningen tämja den. The SLS Roadster set a lap time of 1.19.6 SLS Roadster ställa en varvtid på 1.19.6


2. James and Jeremy head to Beijing to explore the emerging car industry in China, in response to the assertion that everyone will be driving Chinese cars in five years. Feature 2: James och Jeremy huvud till Peking för att utforska den framväxande bilindustrin i Kina, som svar på påståendet att alla kommer att köra kinesiska bilar på fem år. Interestingly, some car manufacturers, namely luxury marques such as Audi, are producing market-specific models for sale only in China, whereas ultra-luxury or performance marques like Rolls-Royce, Bentley, and Aston Martin enjoy record-breaking sales there, despite the recession. Intressant är vissa biltillverkare, nämligen lyxiga Marques som Audi, producerar marknadsspecifika modeller till salu bara i Kina, medan ultra lyx eller prestanda Marques som Rolls-Royce, Bentley och Aston Martin njuta rekordförsäljning där, trots lågkonjunkturen. And quite amazingly, national car production levels in China exceed that of all European output combined. Och ganska otro, nationella bil produktionsnivåerna i Kina överstiger den för alla europeiska produktionen kombinerat. The automotive populace increases in size by 38,000 cars every day, having attained a current figure of 85 million now, compared to just 1 million about 35 years ago. Fordons befolkningen ökar i storlek med 38.000 bilar varje dag, efter att ha uppnått en aktuell siffra på 85 miljoner nu, jämfört med bara 1 miljon ungefär 35 år sedan. The laws changed in the early 1990s to accommodate large-scale, affordable car ownership. Lagarna ändras i början av 1990 för att rymma stora, prisvärd bilägande. However, they discover that there is not much to offer, even now, that seems a match for potential European competitors. Men de upptäcker att det inte finns mycket att erbjuda, även nu, som verkar vara en match för potentiella europeiska konkurrenter. In fact, some of the better cars available from the Chinese market are oddly-named, facsimiles of popular car designs such as the BMW X5, the Mini, and the Toyota Aygo. Faktum är att vissa av de bättre bilar tillgängliga från den kinesiska marknaden är konstigt-named, faksimil av populära bildesign såsom BMW X5, Mini, och Toyota Aygo. The Stig's Chinese cousin, who apparently enjoys randomly attacking people more than driving, takes two of the more modern offerings, including the equivalent of the forthcoming MG5 , around a track for a spin. Stig kinesiska kusin, som tydligen har slumpmässigt attackera människor mer än att köra, tar två av de mer moderna erbjudanden, inklusive motsvarande den kommande MG5 , runt en bana för ett spinn. May and Clarkson themselves drive the two cars around Beijing and conclude that these cars seem to be much closer to what they should be compared to previous offerings, but still not up to standards in developed markets. Maj och Clarkson själva driva de två bilar runt Peking och dra slutsatsen att dessa bilar verkar vara mycket närmare vad de bör jämföras med tidigare erbjudanden, men ändå inte upp till normerna i utvecklade marknader. At the end of the test, for a gag, Chinese Stig attacks James by kicking him in the "plums." Vid slutet av testet, för ett gag, kinesisk Stig angriper James genom att sparka honom i "plommon." To end the show, 3 unknown Chinese presenters finish the show with the bit the boys usually do themselves in the UK. För att avsluta showen, 3 okända kinesiska presentatörer avsluta showen med lite pojkarna brukar göra sig i Storbritannien. However, it is a chuckle to realise that "bombshell" does not quite translate into Mandarin. Det är emellertid en chuckle att inse att "bomb" inte riktigt översätta till mandarin.


The Boys do a slight rehash of some of their jokes from the previous week about how health and safety authorities are sticking their noses in and claiming driving is too difficult under any potentially distracting or unideal circumstances, in response to a new and illogical campaign statement about parking safety. Nyheter: The Boys gör en lätt uppkok av några av sina skämt från förra veckan om hur hälso- och säkerhetsmyndigheter sticker näsan i och hävdar körning är för svårt under några potentiellt störande eller unideal omständigheter, som svar på ett nytt och ologiskt kampanj uttalande om parkering säkerhet. After having a laugh at the darkened outline of a photograph of the new 2013 Dodge Viper, remarking that Chrysler must not have been confident enough about its styling to release any detail, they show photos of a Prius with a ghastly roof attachment for camping purposes. Efter att ha ett skratt på den mörka konturerna av ett fotografi av den nya 2013 Dodge Viper, anmärka att Chrysler inte måste ha varit tillräckligt säker på dess styling att släppa någon detalj, de visar bilder på en Prius med hemska tak fäste för campingändamål. Following this comes a discussion off of the announcement of Renault's new electric car , of all the typical practical jokes that motoring enthusiasts play on unsuspecting car owners as kids, and whose sense of humour, in various forms, carries through to adulthood, like unplugging batteries and turning small cars around in parking spaces to confuse owners about their positioning upon their return. Efter detta kommer en diskussion av av tillkännagivandet av Renaults nya elbil , av alla de typiska praktiska skämt som motorintresserade spela på intet ont anande bilägare som barn, och vars humor, i olika former, bär fram till vuxen ålder, som drar ur batterierna och vrida små bilar runt i parkeringsplatser att förvirra ägarna om deras placering på deras retur.


Former Friends cast member and car lover Matt LeBlanc , who set a time of 1.42.1, breaking the previous record of 1:42.2 held by Rowan Atkinson, and setting the fastest celebrity lap time yet recorded. Stjärna i en prisvärda Bil: Tidigare Vänner rollinnehavare och bilälskare Matt LeBlanc , som satte en tid av 1.42.1, bryta det tidigare rekordet på 1: 42,2 innehas av Rowan Atkinson, och ställa den snabbaste kändis varvtid ännu registrerats.


Avsnitt 1 (Indien-special), Avsnitt 2 (Lecce road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7, Avsnitt 8

Avsnitt: 4 (den med den nya "The Sweeney"-biljakten)
Totalt: 140
Datum: 12 februari 2012
Gäster: Ryan Reynolds (Ray Winstone, Plan B, Nick Love)


Jeremy: Tonight, .Clarkson and Hammond are asked to help direct a movie car chase for the remake of The Sweeney , with Ray Winstone and Plan B . While Clarkson focused on using dyanamic camera usage, and timed moves, providing some good segments, Hammond chose to do rather unrealistic stunts, including resurrecting the "car cannon" from the Car Darts challenge to launch (and subsequently wreck) a Ford Focus ST for a stronger jump, while having Clarkson do a power slide into one caravan, blowing up another a caravan and damaging one of the Jaguar XFR . Feature / Utmaning: Clarkson och Hammond ombeds att hjälpa till direkt en film biljakt för remake av The Sweeney , med Ray Winstone och Plan B . Medan Clarkson fokuserat på att använda dyanamic kamera användning, och tids flyttar, ger några bra segment, valde Hammond att göra ganska orealistiska stunts, bland återuppväcka den "bilen kanonen" från Car Dart utmaningen att lansera (och därefter vrak) en Ford Focus ST för en starkare hopp, samtidigt som Clarkson gör ett kraft glida in en husvagn, blåser upp en annan en husvagn och skadar en av Jaguar XFR . However, their action has made director Nick Love so furious that he sprayed the word "Scum" on Hammond's Porsche 911 Carrera S and "Tosser" on Clarkson's Mercedes-Benz CLK63 AMG Black Series . Dock har deras insatser gjort regissören Nick Kärlek så rasande att han sprutade ordet "Scum" på Hammonds Porsche 911 Carrera S och "Tosser" på Clarksons Mercedes-Benz CLK63 AMG Black Series . Although the segment was a spoof, the Top Gear production team and presenters assisted with planning and filming the real car chase scene from the film. [ 4 ] [ 5 ] And to prove it, the rushes of their work were shown to the audience, proving their good work. Även segmentet var en parodi, Top Gear produktionsteam och presentatörer hjälp med planering och filma den riktiga biljakt scen från filmen. [4] [5] Och för att bevisa det, säv av deras arbete visades för publiken, bevisar deras goda arbete. * Clarkson, Hammond and May were credited in the film as stunt performers. Clarkson, Hammond och maj krediterades i filmen som stunt artister.


Recension: May granskar Vauxhall Corsa NŁrburgring Edition. He praises the handling of the Corsa, but then claims that the ride was awful and continued the rest of his review with the new Fiat Panda , much to Clarkson's dismay. Han berömmer hanteringen av Corsa, men då hävdar att attraktionen var hemska och fortsatte resten av sin recension med den nya Fiat Panda , mycket till Clarksons bestörtning. The Corsa went round the track in 1.31.0 (as fast as a Porsche 911 996 Turbo). Corsa gick runt banan i 1.31.0 (lika snabbt som en Porsche 911 996 Turbo).


Ryan Reynolds kör på 1:43,7, dvs. snabbare än Tom Cruise.


Avsnitt 1 (Indien-special), Avsnitt 2 (Lecce road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7, Avsnitt 8

Avsnitt: 5 (den med isracing i Arjeplog)
Totalt: 141
Datum: 19 februari 2012
Gäster: Michael Fassbender, Brian Johnson.


Jeremy: Tonight, .The trio are tasked with creating their own off-road mobility scooters for rambling in the Welsh countryside. Bil Creation Utmaning: Trion har till uppgift att skapa sina egna off-road skotrar för vandring i den walesiska landsbygden. Clarkson builds an eight-wheeler with two engines from two electric scooters, with lawnmower wheels. Clarkson bygger en åtta-hjuling med två motorer från två elektriska skotrar, med gräsklippare hjul. May makes an electric wheelchair and Hammond creates his machine from a mobility trike and a petrol powered builders' wheelbarrow, with a single wheel at the front and crawler tracks at the back. Maj gör en elektrisk rullstol och Hammond skapar sin maskin från en mobilitets trike och en bensindriven byggskottkärra, med en enda hjul fram och bandspår på baksidan. They begin by testing their scooters in Abergavenny town centre, which results in James May crashing inside a branch of Greggs ; De börjar med att testa sina skotrar i Abergavenny centrum, vilket resulterar i James May kraschar i en gren av Greggs ; Hammond ruining a stand of merchandise in a branch of Waterstones and then racing a woman down the high street; Hammond förstör ett stativ av varor i en gren av Waterstones och sedan racing en kvinna ner high street; and Clarkson annoying buyers in an indoor market hall. och Clarkson irriterande köpare på en inomhus saluhall. The task ends with a race in the countryside against three wounded soldiers. Uppgiften avslutas med ett lopp på landsbygden mot tre sårade soldater. Only Hammond manages to finish the race, with Clarkson's scooter falling down a hill into a set of trees, and May aborting the mission and getting stuck outside a pub near Crickhowell . Endast Hammond lyckas avsluta loppet, med Clarksons skoter faller nedför en backe i en uppsättning av träd, och maj avbryta uppdraget och fastna utanför en pub i närheten Crickhowell.


1. Clarkson visits Arjeplog in Northern Sweden, where he pits the Ferrari FF against the Bentley Continental GT in a race on an ice replica of the Silverstone test track. Huvud Recension: Clarkson besöker Arjeplog i norra Sverige, där han ställer den Ferrari FF mot Bentley Continental GT i ett lopp på en is kopia av Silverstone testbana. While he likes the Ferrari's performance, he couldn't work out why Ferrari had gone to great lengths creating a 4WD system that shuts off in or above fifth gear - hence making its handling 'twitchy' -, while the Bentley offers a better control on slippery surface, especially with the normal automatic gearbox. Medan han gillar Ferrari prestanda, kunde han inte räkna ut varför Ferrari hade gjort stora ansträngningar att skapa en 4WD-system som stänger i eller över femte växeln - därav gör dess hantering "twitchy" - medan Bentley erbjuder en bättre kontroll på halt underlag, särskilt med den normala automatisk växellåda. He also criticises the styling of the FF, with May declaring it 'not their [Ferrari's] finest effort' and Clarkson suggesting that it should be called the Ferrari 'India Special' (referring to the Top Gear India Special, which ended up in chaos on the media.) The Stig arrives in a hovercraft to test both cars, and around the 'Icy Silverstone', the Continental V8 is 13 seconds faster than the more powerful and lighter FF. Han kritiserar också styling av FF, med maj förklara det "inte deras [Ferraris] finaste insats" och Clarkson vilket tyder på att det borde heta Ferrari 'India Special "(med hänvisning till Top Gear Indien Special, som hamnade i kaos på mediet.) Stig anländer i en svävare för att testa både bilar, och runt "Icy Silverstone", är Continental V8 13 sekunder snabbare än den mer kraftfull och lättare FF.


2. James May travels to Florida to test the latest sports Plug-in hybrid car, the Fisker Karma ; Recension: James May reser till Florida för att testa de senaste sport Plug-in hybrid bil, Fisker Karma ; however, during his review, he visits AC/DC front man Brian Johnson and ends up driving "Thunder Guts", his 1928 Bentley Vanden Plas LeMans Tourer. Men under sin recension, besöker han AC / DC frontman Brian Johnson och hamnar körning "Thunder Guts", hans 1928 Bentley Vanden Plas LeMans Tourer. Johnson and May end up creating an "old cars vs. new cars" drag race, which May wins by a long distance. Johnson och kan hamna skapa en "gamla bilar vs nya bilar" Drag Race, som Maj vinner på långa avstånd.


Michael Fassbender laps in 1:42.8 on ice, becoming the equal third fastest time ever. Stjärna i en prisvärda Bil: Michael Fassbender varv i 1: 42,8 på is, blir lika tredje snabbaste tiden någonsin.


Avsnitt 1 (Indien-special), Avsnitt 2 (Lecce road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7, Avsnitt 8

Avsnitt: 6 (den med den jetdrivna mannen)
Totalt: 142
Datum: 26 februari 2012
Gäster: Matt Smith (Yves Rossy, Toni Gardemeister)


Jeremy: Tonight, ."Car Vs. Something" Race : Hammond and Finnish world rally driver Toni Gardemeister race Yves Rossy , the world's first jet propelled man, in a Skoda Fabia S2000 around an eight-mile special Welsh Rally Stage. "Car Vs. Something" Race: Hammond och finska världsrallyförare Toni Gardemeister race Yves Rossy , världens första jet gående människan, i en Skoda Fabia S2000 runt en åtta mil special Welsh Rally Stage. Yves wins the race by a matter of seconds. Yves vinner loppet av några sekunder. Note: This feature has been taken from Top Gear at the Movies. Obs: Denna funktion har tagits från Top Gear på filmer.


Clarkson tests the Mercedes-Benz C63 AMG Black Edition and the Maserati GranTurismo MC Stradale . Recension: Clarkson testar Mercedes-Benz C63 AMG Black Edition och Maserati Granturismo MC Stradale . He claims that whilst both cars are good fun on track, but on the day-to-day basis, the Maserati's gearbox is awful in auto mode, the racing harnesses are too tight 'as if it was taken from S&M Catalogue', while the abysmal ride of the Mercedes ruined the whole car. Han hävdar att medan både bilar är bra kul på banan, men den dag till dag, är Maserati växellåda hemskt i autoläge, racing selar är för hårt "som om det togs från S & M katalog", medan urusla åktur av Mercedes förstört hela bilen. The Maserati set a time of 1.23.1 and the Mercedes C63 Black, despite its tendency to kick its tail out, set a faster lap time of 1.21.0 Maserati satt en tid av 1.23.1 och Mercedes C63 Black, trots dess tendens att sparka sin svans ut, ställer en snabbare varvtid på 1.21.0


Clarkson and May pay a final tribute to Saab Automobile as a send-off to sixty years of production, where they looked at some of the bad ideas the company made (including useless features and a mad advertising campaign), to some very good ones, including an emphasis on safety for their car's potential occupants, with the latter reason, alongside a few others, being the reason that they loss money with each car they made. Feature: Clarkson och maj betala en slut hyllning till Saab Automobile som en avskeds till sextio år av produktion, där de tittade på några av de dåliga idťerna företaget gjort (inklusive onödiga funktioner och en galen reklamkampanj), till några mycket bra sådana, inklusive en betoning på säkerhet för sin bils potentiella åkande, med den senare anledningen, tillsammans några andra, är anledningen till att de förbrukning pengar med varje bil de gjort. James ended the feature by pointing out that despite the carmaker being finished, a company was being set-up to cater to anyone who still owned a Saab. James avslutade funktionen genom att påpeka att trots biltillverkaren som färdig, var ett bolag som ska inrättas för att tillgodose alla som fortfarande ägde en Saab.


Jeremy discusses food at Little Chef . Nyheter: Jeremy diskuterar mat på lilla kocken . The trio discuss the new French law which states that drivers must have a breathalyser in their cars, show a photo of James's Fiat Panda parked in the loading bay at the BBC, and finally Jeremy and James show the footage of their "do-while-you-drive" race around the test track, in which Clarkson attempts to sew on a button while driving, May attempting to complete a lap whilst in a sleeping bag in a Suzuki Swift . Trion diskutera den nya franska lagen som säger att förarna måste ha en alkometer i sina bilar, visar ett foto av James Fiat Panda parkerade i lastbrygga på BBC, och slutligen Jeremy och James visar bilder av deras "gör-while- you-drive "race runt testbanan, där Clarkson försöker sy i en knapp under körning, maj försöker slutföra ett varv samtidigt i en sovsäck i en Suzuki Swift .


Matt Smith completes a lap in 1:43.7. Stjärnan i en prisvärda Bil: Matt Smith bordar ett varv på 1: 43,7.


Avsnitt 1 (Indien-special), Avsnitt 2 (Lecce road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7, Avsnitt 8

Avsnitt: 7 (den med 'Battle of Britain')
Totalt: 143
Datum: 4 mars 2012
Gäst: Alex James


Jeremy: Tonight, .


1. Car Review Challenge : Jeremy, Richard and James hit Donington Park in three stripped out track cars - the KTM X-Bow , the Morgan Three Wheeler and the Caterham Seven , in an attempt to show which is the better track racer. Bil Review Utmaning: Jeremy, Richard och James slog Donington Park i tre avskalade ut spårbilar - den KTM X-Bow , den Morgan Three Wheeler och Caterham Seven , i ett försök att visa vilken är den bättre koll racer. They test the cars in a series of challenges, including a drag race, best doughnut attempt, and fastest entry through a hairpin corner. De testar bilarna i en rad utmaningar, bland annat en dragrace, bäst munk försök, och snabbaste inlägg via en hårnål hörna. During the news section, they sent the KTM and Morgan round the track. Under avsnittet nyheterna, sände de KTM och Morgan runt banan. The KTM set a time of 1.27.0 and the Morgan went round in 1.40.4. KTM satt en tid av 1.27.0 och Morgan gick runt i 1.40.4. The trio are later challenged to drive to work in their track cars - but soon discover that none of the cars are ideal for speed bumps, or strong winds, heavy rain, and cold weather conditions. Trion är senare utmanas att köra till jobbet i sina spåra bilar - men snart upptäcker att ingen av bilarna är idealiska för vägbulor eller starka vindar, regn och kall väderlek. They also end up stopping on the way to buy some weather-suitable outfits, much to the amusement of a group of bikers. De hamnar också upp stopp på vägen för att köpa några väder lämpliga outfits, mycket till amusement av en grupp av cyklister.


2. Clarkson creates his own version of the 'Battle of Britain' using a model of a classic 1920s Bentley that has a WW II-era tank engine (Petersen Meteor Bentley) and a home-made German car made using an aeroplane engine called Brutus . Recension: Clarkson skapar sin egen version av "Battle of Britain" med hjälp av en modell av en klassisk 1920 Bentley som har en WW II-eran tank motor (Petersen Meteor Bentley) och en hemmagjord tysk bil som görs med hjälp en flygplansmotor som heter Brutus . Both cars are then driven round the track, setting the two slowest times ever (1:50:3 and 2:02:5). Båda bilarna körs sedan runt banan, ställa de två långsammaste tiden någonsin (1: 50: 3 och 2: 02: 5).


Alex James of Blur completes a lap in 1:45.2. "Star i ett rimligt prissatta bil: Alex James i Blur avslutar ett varv på 1: 45,2.


Avsnitt 1 (Indien-special), Avsnitt 2 (Lecce road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7, Avsnitt 8

Avsnitt: 8 (den med 70-miljoners-Ferrarin)
Totalt: 1144
Datum: 11 mars 2012
Gäster: Slash, Kimi Räikkönen (Chris Evans)


Jeremy: Tonight, .Hammond reviews the BMW M5 F10 . Recension: Hammond granskar BMW M5 F10 . He compares it to a BMW M1 and discusses the advances made between both models. Han jämför det med en BMW M1 och diskuterar framstegen mellan de båda modellerna. Due to time constraints, the M5's lap is not shown, but Clarkson informs the audience that it completed a lap of the test track in wet conditions in 1:29.2. På grund av tidsbrist, är M5 knä som inte visas, men Clarkson informerar publiken om att det avslutat ett varv på testbanan i våta förhållanden i 1: 29,2.


The trio attempt to prove you can go Rallycross motor racing for less than it costs to play golf. Utmaning: Trion försök att bevisa att du kan gå Rallycross motorsport för mindre än det kostar att spela golf. Clarkson invests in a BMW 328i , Hammond a CitroŽn Saxo VTS and May a Toyota MR2 . Clarkson investerar i en BMW 328i , Hammond en CitroŽn Saxo VTS och maj en Toyota MR2 . Hammond is the most successful out of the three, coming third in two heats and coming second in his final. Hammond är den mest framgångsrika av de tre, som kommer trea i två heat och kom tvåa i sin final. Clarkson finishes last and second last in his two heats, before winning the first final and being allowed to take part in Hammond's final, where he finished third after a battle with Hammond. Clarkson slutar sist och näst sist i sina två heat, innan han vann den första finalen och tillåts delta i Hammonds final, där han slutade trea efter en strid med Hammond. May is the least successful, coming last in his two heats and finishing third in his final. Maj är den minst framgångsrika, kommer sist i sina två heat och blev trea i sin final.


May's childhood dreams come true when he is given the chance to drive a £5.6 million Ferrari 250 GT California , which is owned by radio DJ Chris Evans . Feature / Recension: maj barndoms drömmar när han får chansen att köra en £ 5.600.000 Ferrari 250 GT California , som ägs av radio DJ Chris Evans . He takes it for a drive in Windsor Park , and claims that after all the years he has waited, driving it was not a disappointment. Han tar det för en enhet i Windsor Park , och hävdar att han efter alla år har väntat, kör det inte var en besvikelse.


Clarkson discusses a new Bentley 4x4 which he believes is ideal for the premiership footballer, the trio discuss the new Lamborghini Aventador J , which has no roof or windscreen, and Clarkson views his outrage on how loud emergency sirens can be. Nyheter: Clarkson diskuterar en ny Bentley 4x4 som han tror är perfekt för Premier League fotbollsspelare, trion diskutera den nya Lamborghini Aventador J , som har inget tak eller vindruta, och Clarkson visningar hans upprördhet på hur högt akuta sirener kan vara.


Ex- Guns N' Roses guitarist Slash (Jeremy introduced him and said, "I need to Slash, unlucky forgotten that one, he's over there!") completes a lap of the track in 1:49.8 (slow, according to Clarkson, but actually a relatively fast time in the wet). Stjärna i en prisvärda Bil: Ex Guns N 'Roses gitarrist Slash (Jeremy introducerade honom och sade, "Jag behöver Slash, otur glömt att man, han är borta") fullbordar ett varv på banan i 1: 49,8 ( långsam, enligt Clarkson, men faktiskt en relativt snabb tid i blöta). F1 Star in a Reasonably Priced Car : Kimi Räikkönen talks about his return to F1, and then completes a wet lap of the track in the Suzuki Liana in 1:46.1. F1 Star i ett rimligt prissatta Bil: Kimi Räikkönen berättar om sin återkomst till F1, och sedan avslutar en våt varv på banan i Suzuki Liana i 1: 46,1. * Owing to this being the last episode of the series, Slash was present at the end of the show, and stood upon the Toyota Hilux plinth playing the series out with his version of the Top Gear theme song . På grund av detta är det sista avsnittet av serien, Slash var närvarande vid slutet av showen, och stod på Toyota Hilux sockeln spela serien ut med sin version av Top Gear ledmotivet .