Säsongen bestod av 6 avsnitt som gick mellan 30 juni och 4 augusti 2013.

Denna säsong recenserade de bl.a. Renaultsport Clio 200, Peugeot 208 GTi, Ford Fiesta ST, Vauxhall Astra Tech Line, Ferrari F12 Berlinetta, Mercedes SLS AMG Black Series, Mercedes SLS AMG Electric Drive, Posche 911 Carrera S, Lamborghini Aventador Roadster, Lamborghini Sesto Elemento och den nya London-bussen.

Här ser vi bl.a. när teamet utser bästa taxin, hyllar BBC och brittisk biltillverkning och tar en road trip till spanien i "budget"-cabbar: McLaren MP4-12C Spider, Audi R8 V10 Spyder, Ferrari 458 Spider. (Ajdå, vad synd att de inte fick åka ner i riktiga bilar...)

Clarkson fick besök av bl.a. komikern Jimmy Carr, regissören Ron Howard, Benedict "Sherlock" Cumberbatch, Hugh "X-men" Jackman och Aerosmiths fronfigur Steven Tyler. I år bytte de ut Kian mot en Opel Astra. Snabbast denna säsong var Brian Johnson med 1.45,1.

Avsnitt 1, Avsnitt 2, Avsnitt 3 (Spansk road trip), Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6


Avsnitt 1, Avsnitt 2, Avsnitt 3 (Spansk road trip), Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6

Avsnitt: 1 (Den med introduktion av den nya prisvärda bilen)
Totalt: 150
Datum: 30 Juni 2013
Gäster: Charles Dance, Warwick Davis, Rachel Riley, Joss Stone, David Haye, Jimmy Carr, Mike Rutherford, Brian Johnson.Richard reviews the Peugeot 208 GTi , Renaultsport Clio 200 , and Ford Fiesta ST . Recension: Richard granskar Peugeot 208 GTi , Renaultsport Clio 200 och Ford Fiesta ST . The Stig drove each car around the Top Gear test track , with the Clio 200 posting the quickest time at 1:32.0. The Stig körde varje bil runt Top Gears testbana , med Clio 200 utstationering den snabbaste tiden på 1: 32,0. The Fiesta ST was second at 1:32.7 and the 208 GTi was the slowest at 1:33.2. Fiesta ST var tvåa på 1: 32,7 och 208 GTi var den långsammaste på 1: 33,2. Richard and Jeremy agree that the Fiesta ST is the best to drive. Richard och Jeremy är överens om att Fiesta ST är bäst att köra.


"Car Vs. Something" Race : Jeremy and James travel to New Zealand to conduct a race between Oracle Team USA 's America's Cup -winning AC45 sailing boat and a Toyota Corolla from the northern tip of the Coromandel Peninsula to the northern tip of the North Island . "Car Vs. Something" Race: Jeremy och James reser till Nya Zeeland för att genomföra en tävling mellan BMW Oracle Racing 's Americas Cup -winning AC45 segelbåt och en Toyota Corolla från den norra spetsen av halvön Coromandel till norra spetsen av North Island . James had to cover 220 miles (350 km) in the AC45, whilst Jeremy had a much longer 410 miles (660 km), due to the fact he had to head south around the Firth of Thames before turning north and driving through Auckland . James var tvungen att täcka 220 miles (350 km) i AC45, medan Jeremy hade en mycket längre 410 miles (660 km), på grund av att han hade huvudet söderut runt Firth of Thames innan strömmen norrut och kör genom Auckland . The AC45's crew was made up of James, Olympic gold medallist Sir Ben Ainslie and a number of the crew that had won and would later retain the America's Cup. Den AC45 besättning bestod av James, OS-guldmedaljören Sir Ben Ainslie och ett antal av besättningen som hade vunnit och skulle senare behålla Americas Cup. As the Corolla was a rental, Jeremy called it "the fastest car in the world", meaning he could drive it fast without having to worry about damaging it. Eftersom Corolla var en hyra, Jeremy kallade det "den snabbaste bilen i världen", vilket innebär att han kunde köra det snabbt utan att behöva oroa sig för att skada den. In his efforts to beat James, Jeremy drove quickly, but had to cope with rough roads, narrow stretches and more, leading to him scraping the side of the car on a narrow bridge to allow an oncoming vehicle to pass. I sina ansträngningar att slå James, Jeremy körde snabbt, men var tvungen att klara av dåliga vägar, smala sträckor och mer, vilket leder till honom skrapa sidan av bilen på en smal bro för att möjliggöra ett mötande fordon att passera. Meanwhile on the sailing boat, James complained about how uncomfortable the boat was because of the choppy water, and then lost his satellite phone to a strong wave. Under tiden på segelbåten, James klagade hur obekvämt båten var på grund av hackig vatten, och sedan förlorade sin satellittelefon till en kraftig våg. Jeremy decided to take a shortcut on gravel roads to cut down his distance to the finish line; Jeremy beslutade att ta en genväg på grusvägar för att skära ner sin avståndet till mållinjen; the track ended prematurely, landing him completely off-road. banan avslutades för tidigt, landar honom helt off-road. When he finds another gravel road once again, he encounters a tractor and in the process of giving way to it, damages his car on a boundary wall at the roadside. När han finner en annan grusväg gång möter han en traktor och i färd med att ge vika för det, skadar sin bil på en gränsvägg vid vägkanten. He swaps his originally blue Corolla for a red one at a hire car centre he soon found, hoping James would be too exhausted to notice the difference. Han byter sin ursprungligen blå Corolla för en röd en i en hyrbil center han fann snart, hoppas James skulle vara för utmattad för att märka skillnaden. To make up for lost time, Jeremy drives along Ninety Mile Beach (55 miles long). För att kompensera för förlorad tid, kör Jeremy längs Ninety Mile Beach (55 miles lång). Unfortunately, the Corolla gets stuck in the sand on a beach, which was the finishing point. Tyvärr blir det Corolla fastnat i sanden på en strand, som var slutpunkten. As the boat could not go all the way to the beach, James had to swim the last leg of the race. Eftersom båten inte kunde gå hela vägen till stranden, James fick simma den sista etappen av loppet. He reaches the checkpoint before Jeremy but is exhausted from the journey, thus winning, and still manages to notice the colour change of the Corolla. Han når checkpoint innan Jeremy men uttömd från resan och vann därmed, och ändå lyckas märka färgförändringen av Corolla.


The presenters discuss items available for purchase at motorway service stations and plans to introduce pubs in them. Nyheter: De presentatörer diskuterar exemplar att köpa på bensinstationerna vid motorvägarna och planer på att införa pubar i dem. James comes up with a solutions for repairing potholes on roads. James kommer upp med en lösningar för att reparera potthål på vägarna. They also look at the new BMW 4 Series coupé and Richard complains about the M4 motorway and the M version of the car being called the BMW M4. De ser också på den nya BMW 4-serie coupé och Richard klagar på motorväg M4 och M -versionen av bilen som kallas BMW M4.


A Vauxhall Astra Tech Line is introduced as the new reasonably priced car, replacing the Kia Cee'd . Stjärna i en prisvärda Bil: En Vauxhall Astra Tech Line introduceras som ny prisvärd bil, som ersätter den Kia Cee'd . The Astra has a 1.6 litre engine and comes with "lifetime warranty". Astra har en 1,6 liters motor och kommer med "livstidsgaranti". A new lap time board is also introduced and Jeremy and Richard host a party for celebrities to get some times on it. En ny varvtid kortet är också infört och Jeremy och Richard värd en fest för kändisar att få några gånger på det. The times posted (in order of appearance) are: Tiderna postat (i ordning efter utseende) är: 1. Brian Johnson – 1:45.1 Brian Johnson - 1: 45,1 2. Charles Dance – 1:48.8 Charles Dance - 1: 48,8 3. Warwick Davis – 1:46.8 Warwick Davis - 1: 46,8 4. Joss Stone – 1:48.9 Joss Stone - 1: 48,9 5. David Haye – 1:46.7 David Haye - 1: 46,7 6. Mike Rutherford – 1:51.5 Mike Rutherford - 1: 51.5 7. Jimmy Carr - 1: 45,6 (Jeremy namngav honom "Jimmy Crash" på varvet kortet) 8. Rachel Riley – 1:48.5 Rakel Riley - 1: 48,5


Avsnitt 1, Avsnitt 2, Avsnitt 3 (Spansk road trip), Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6

Avsnitt: 2 (Den med världens bästa taxi)
Totalt: 151
Datum: 7 juli 2013
Gäst: Ron Howard.Motorsport Race : Attempting to find out the best taxi in the world, Richard pits several taxis from the world at the Lydden Hill Race Circuit . Motorsport Race: Försök att ta reda på den bästa taxi i världen, Richard gropar flera taxibilar från världen vid Lydden Hill Race Circuit . Like previous challenges, a group of touring car racing drivers and Hammond himself are employed to race the vehicles. Liksom tidigare utmaningar, en grupp av Standardvagnsracing drivrutiner och Hammond själv är anställda att tävla fordonen. The British taxi is represented by the Hackney carriage (Hammond), a Volkswagen Beetle representing the Mexican counterpart ( Paul O'Neill ), a Ford Crown Victoria representing the American yellow cab ( Tom Chilton ), a Hindustan Ambassador representing the Indian Taxi ( Gordon Shedden ), a Mercedes-Benz E-Class from Germany ( Matt Neal ), a South African Toyota Hiace ( Mat Jackson ) and a stretch limousine Lincoln Town Car from Russia ( Anthony Reid ) completes the round-up. Den brittiska taxi representeras av Hackney vagnen (Hammond), en Volkswagen Beetle som representerar den mexikanska motsvarigheten ( Paul O'Neill ), en Ford Crown Victoria representerar amerikanska gula hytten ( Tom Chilton ), ett Hindustan Ambassador representerar den indiska Taxi ( Gordon Shedden ), en Mercedes-Benz E-klass från Tyskland ( Matt Neal ), en sydafrikansk Toyota Hiace ( Mat Jackson ) och en stretch limousine Lincoln Town Car från Ryssland ( Anthony Reid ) kompletterar round-up. During the race, the limo spun out and the Ford t-boned it, destroying both cars in the process; Under tävlingen, limo snurrade ut och Ford t-urbenat det, förstör både bilar i processen; The Mercedes crashed into a tyre barrier and flipped, leaving only the Ambassador, Beetle, Hiace and Hackney carriage to cross the finish line. Mercedes kraschade in i en däckbarriär och vänt, vilket innebär att endast ambassadören, Beetle, Hiace och Hackney vagn att korsa mållinjen. The Ambassador barely managed to finish first, thus it being named "The best taxi in the world". Ambassadören lyckades knappt avsluta först, alltså det som heter "Den bästa taxi i världen". Back in the studio, Jeremy explains that the Hindustan Ambassador began its life as a Morris Oxford series III , a car that all of the presenters hate. Tillbaka i studion, Jeremy förklarar att Hindustan Ambassador började sitt liv som en Morris Oxford serie III , en bil som alla presentatörer hatar.


Jeremy reviews the BAC Mono , a single seater track-day car that can be driven on public roads. Recension: Jeremy granskar BAC Mono , en enda sitsig spår dagars bil som kan köras på allmän väg. With extensive use of lightweight materials, a Cosworth tuned engine and racing gearbox, the car is capable of immense performance and cornering grip, but Jeremy is startled by fact that it can destroy the driver's face at high speed, and the price tag of £102,000. Med omfattande användning av lätta material, en Cosworth trimmad motor och racing växellåda, bilen är kapabel av oerhörd prestanda och kurvtagning grepp, men Jeremy är överraskad av att det kan förstöra förarens ansikte med hög hastighet, och prislappen på £ 102.000 . The Stig lapped around the Top Gear test track in 1:14.3, the second fastest time and just slower than the Pagani Huayra . Den Stig varvade runt Top Gears testbana i 1: 14.3, den näst snabbaste tiden och bara långsammare än Pagani Huayra .


The Dacia Duster is named budget 4x4 tow car of the year and Jeremy got himself a bicycle. Nyheter: Dacia Duster heter budget 4x4 bogsera bilen av året och Jeremy fick sig en cykel. The presenters then discuss the tyre job that Pirelli had done at the 2013 British Grand Prix . Presentatörerna sedan diskutera däck jobb som Pirelli hade gjort vid Storbritanniens Grand Prix 2013 . Volvo launches a function on their cars that can automatically find a parking space and park itself, but it was immediately ridiculed by the presenters that their car would be lost, not knowing where it would be parked. Ferrari and McLaren are launching their new cars respectively, the LaFerrari having KERS installed (with the engine and the motors both drive the rear wheels) and the McLaren P1 having DRS equipped. Volvo lanserar en funktion på sina bilar som automatiskt kan hitta en parkeringsplats och parkera sig själv, men det var omedelbart förlöjligad av presentatörerna att deras bil skulle gå förlorad, utan att veta var den skulle parkeras. Ferrari och McLaren lanserar sina nya bilar respektive , den Ferrari LaFerrari hade KERS installerad (med motorn och motorerna både driva bakhjulen) och McLaren P1 har DRS utrustade. The Pagani Zonda is being upgraded, with a price tag of £2.3 million and a base car to start with. Den Pagani Zonda uppgraderas, med en prislapp på £ 2,3 miljoner och en bas bil att börja med. The trio then suggest a road trip between the three cars. Trion föreslår sedan en väg resa mellan de tre bilarna.


Special Race: Paying tribute to the closed down BBC Television Centre in White City, London, James staged a race between a duo of parkour runners and motorcycle champion Dougie Lampkin inside the building. Special Race: Betala hyllning till den nedlagda BBC Television Centre i White City, London, James iscensatte en kapplöpning mellan en duo av parkour löpare och motorcykel mästare Dougie Lampkin inne i byggnaden. Lampkin won the closely fought race. Lampkin vann tätt kämpade loppet.


The director of Rush , Ron Howard , talks about the background of his upcoming film and the heated struggle between James Hunt and Niki Lauda , then the hot favourites of winning the 1976 Championship. Stjärnan i en prisvärda Bil: Chefen för Rush , Ron Howard , berättar om bakgrunden till hans kommande film och den uppvärmda kamp mellan James Hunt och Niki Lauda , då de heta favoriter att vinna 1976 års mästerskap. He clocked a lap in the reasonably priced car at 1:49.9. Han klockade ett varv i prisvärd bil på 1: 49,9.


Avsnitt 1, Avsnitt 2, Avsnitt 3 (Spansk road trip), Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6

Avsnitt: 3 (Den med "budget"-cab-road tripen till spanien)
Totalt: 152
Datum: 14 Juli 2013
Gäster: Benedict Cumberbatch.Road Trip : The trio decide to drive across Spain, to test three new "budget convertibles". Road Trip: Trion beslutar att köra över Spanien, för att testa tre nya "budget konvertibler". Clarkson selected a bright yellow £195,000 McLaren MP4-12C Spider, Hammond took a red £198,000 Ferrari 458 Spider, and May chose a gray £121,000 Audi R8 V10 Spyder. Clarkson valt en ljus gul £ 195,000 McLaren MP4-12C Spider tog Hammond en röd £ 198.000 Ferrari 458 Spider, och maj valde en grå £ 121,000 Audi R8 V10 Spyder. Their first competition saw them driving through the marina area of Puerto Banús , to see who got the fewest number of pictures taken of their car, with the results revealing that May's R8 was snapped 22 times, Hammond's 458 got pictured 47 times, and Clarkson's MP4 got snapped for a whopping 438 times. Deras första tävling såg dem köra genom området marina i Puerto Banús , för att se vem som fick minst antal bilder tagna på sin bil, med de resultat som avslöjar att maj s R8 låstes fast 22 gånger, Hammonds 458 fick bilden 47 gånger, och Clarksons MP4 fick knäppte för en jättestor 438 gånger. The next day, they came across an immense area of abandoned, newly built flats and decided to conduct a noise test. Nästa dag kom de över en enorm yta av övergivna, nybyggda lägenheter och beslutade att genomföra en bullertest. Hammond believed that he had won when his 458 generates 107 dB of engine noise at full tilt (to 105 dB from the other two), but was declared the loser when Clarkson and May declare the object to be to generate the least amount of noise. Hammond trodde att han hade vunnit när hans 458 genererar 107 dB motorbuller vid full tilt (till 105 dB från de andra två), men förklarades förloraren när Clarkson och kan förklara objektet vara att generera minsta brus. They then set off, and drove along on a curving road in the Sierra Nevada mountain range to test the limits of their cars, and rather enjoying the road, but their reverie is cut short - literally - when the road suddenly stops, unfinished due to lack of funds. De satte sedan av, och körde med på en böjd väg i Sierra Nevada bergskedjan att testa gränserna för sina bilar, och i stället njuta av vägen, men deras drömmar är kortklippt - bokstavligt - när vägen plötsligt stannar, oavslutade grund av brist på medel.

The next day, the trio found themselves on a near-deserted motorway to head further north into Spain. Nästa dag, trion befann sig på en nästan öde motorvägen att huvudet längre norrut till Spanien. Searching for a place to test the top speeds of their cars, they chanced across the disused Ciudad Real Central Airport . Söka efter en plats för att testa de bästa hastigheter på sina bilar, oförmåga att de över nedlagda Ciudad Reals flygplats . After amusing themselves with the still-active facilities in the abandoned terminal, they gave themselves permission to use the main runway to test their cars. Efter roa sig med fortfarande aktiva anläggningar i den övergivna terminalen, gav de själva tillåtelse att använda huvudbanan för att testa sina bilar. First was a top-speed test, in which Clarkson's MP4 reached 198 mph (319 km/h), besting the 458's 193 mph (311 km/h) and the R8's 186 mph (299 km/h). Först var en topphastighetstest, där Clarksons MP4 nådde 198 mph (319 km / t), besting 458 s 193 mph (311 km / t) och R8: s 186 mph (299 km / t). The next test, campaigned over a half-mile length of runway, was a race in which the presenters must start with the tops down, and finish with the tops up; Nästa test, en kampanj över en halv mil banlängd, var en tävling där presentatörerna måste börja med toppar nedåt, och avsluta med toppar upp; after Clarkson messed up initially, the MP4 won again, followed by the R8 and the 458. After the race, Hammond discovered that the gravel on the runway had severely damaged the underside of his Ferrari. Efter Clarkson trasslat initialt, MP4 vann igen, följt av R8 och 458. Efter loppet, upptäckte Hammond att gruset på banan allvarligt hade skadat undersidan av hans Ferrari. After their time at the airport, the trio decided that instead of renting hotel rooms, they would find another series of abandoned housing projects and squat in an unoccupied house for the night, where they mutually decided that the R8 is the best budget convertible, the 458 is the best supercar and the MP4-12C is the best car . Efter sin tid på flygplatsen, beslutade trion att istället för att hyra hotellrum, skulle de hitta en annan serie av övergivna bostadsprojekt och knäböj i ett obemannat hus för natten, där de ömsesidigt beslutat att R8 är den bästa budget cabriolet, den 458 är den bästa superbil och MP4-12C är den bästa bilen.

For the last leg of their trip, the trio entered Madrid and found yet another huge abandoned housing project. För den sista delen av sin resa, trion in Madrid och fann ännu en enorm övergiven bostadsprojekt. Commenting on the size of the project, Clarkson figured that the development would be an ideal location for a street-racing circuit, which they create and christened as the "Circuito de Sir Francis Drake ". I en kommentar till projektets storlek, tänkte Clarkson att utvecklingen skulle vara en idealisk plats för en street-racing krets, som de skapar och döpt som "Circuito de Sir Francis Drake ". Calling their event the "Madrid Grand Prix ", they imported the Stig to set a benchmark lap in a Jaguar XKR-S convertible. Ringa deras event "Madrid Grand Prix ", importerade de Stig att ställa ett riktmärke varv i en Jaguar XKR-S cabriolet. None of the presenters could best the Stig's 0:57.5; Ingen av presentatörerna kunde bäst Stigs 0: 57,5; Hammond ran a 0:58.5, followed by Clarkson's time of 0:59.1 and May's best of 1:00.8. Hammond körde en 0: 58,5, följt av Clarksons tid på 0: 59,1 och maj bästa av 1: 00.8.

Back at the studio, all three attempted to claim victory on the final task, or that the Stig went faster in the Jaguar, before May produced a chart demonstrating that while all three cars won the final task, and his and Clarkson's choice had won the sound test, the R8 had won pretty much all the other tests on the chart. Tillbaka i studion, alla tre försökte hävda seger på den slutliga uppgiften, eller att Stig gick snabbare i Jaguar, före maj producerade ett diagram som visar att medan alla tre bilar vann finalen uppgiften, och hans och Clarksons val hade vunnit ljudtest, hade R8 vann ganska mycket alla andra tester på sjökortet. In the end, though, all three presenters decided that they would rather have the Ferrari. I slutändan, men beslutade alla tre programledare att de hellre skulle ha Ferrari.


* An economy test was not shown in the episode, but it was revealed the R8 had won that as well. En ekonomi testet visades inte i episoden, men det avslöjades R8 hade vunnit det också.


Clarkson admits that he was not in Hertfordshire with the Ferrari F12 in the last episode; Nyheter: Clarkson medger att han inte var i Hertfordshire med Ferrari F12 i den sista episoden; rather, he claims that he was in Buckinghamshire . snarare, hävdar han att han var i Buckinghamshire . The three then take turns complaining about electronic gimmicks in new cars, singling out voice-activated controls and power-operated boot lids for special condemnation. De tre tar sedan turas klagar elektroniska jippon i nya bilar, peka ut röststyrda kontroller och elstyrda boot lock för special fördömande. In comparing the effects of "sport" modes in new cars, Clarkson notes that the Stig was able to lap a Volkswagen Golf GTI faster in Comfort mode than in either Normal or Sport modes. Vid jämförelse av effekterna av "sport" lägen i nya bilar, Clarkson noterar att Stig kunde varvet en Volkswagen Golf GTI snabbare i komfortläge än i antingen Normal eller Sport lägen. A new supercar, the Icona Vulcano ,is profiled, with the presenters finding substantial humour in the name of the car's chief design director, Samuel Chuffart. En ny superbil, den Icona Vulcano, är profilerad, med presentatörerna finna betydande humorn i namn av bilens chefsdesignchef, Samuel CHUFFART.


Benedict Cumberbatch talks about the latest episode from his hit TV show Sherlock and practices a fake punch against Jeremy. Stjärna i en prisvärda Bil: Benedict Cumberbatch berättar om senaste avsnittet från sin populära tv-serien Sherlock och praktiserar en falsk punch mot Jeremy. He sets a 1:47.8 lap time in the Vauxhall Astra. Han sätter en 1: 47,8 varvtid i Vauxhall Astra.


Avsnitt 1, Avsnitt 2, Avsnitt 3 (Spansk road trip), Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6

Avsnitt: 4 (Den med Ford Transit hoovervan)
Totalt: 153
Datum: 21 juli 2013
Gäst: Hugh Jackman.Car Creation Challenge : Owing to flooding that had stranded cars under water, the trio wondered if a vehicle could be made to adapt to flooding. Bil Creation Utmaning: På grund av översvämningar som hade strandat bilar under vatten, undrade trion om ett fordon kunde göras för att anpassa sig till översvämningar. At the Top Gear Penistone Engineering Workshop, the boys decided to a create a makeshift hovercraft , using a Ford Transit van, so it could be ideal for getting around in towns that were flooded regularly. På Top Gear Penistone Mekaniska Verkstad, pojkarna bestämde sig för att en skapa en provisorisk svävare , med hjälp av en Ford Transit skåpbil, så det kan vara perfekt för att komma runt i städer som översvämmades regelbundet. Hammond explained that two 90hp engines he used for the hovercraft components were more than enough, despite Clarkson disagreeing. Hammond förklarade att två 90hp motorer han använde för svävare komponenterna var mer än tillräckligt, trots Clarkson avvikande mening. The finished product they made, proved to work well on the road (though not discretely or with room in the back), but after being geared up in wetsuits in order to tick all the boxes for health and safety for testing on a reservoir, the "Hovervan" immediately sank after entering the water. Den färdiga produkten som de gjorde, visade sig fungera bra på vägen (men inte diskret eller med rum i ryggen), men efter att ha inriktad i våtdräkter för att kryssa för alla rutorna för hälsa och säkerhet för att testa på en reservoar, den "Hovervan" omedelbart sjönk efter in i vattnet. Clarkson blamed Hammond for not having used powerful enough engines, Hammond blamed May's skirt being too short, and May blamed Clarkson for going in too fast, before all three reworked the idea. Clarkson skyllde Hammond för att inte ha använt tillräckligt kraftfulla motorer, skyllde Hammond maj kjol är för kort, och maj skyllde Clarkson för att gå in för fort, innan alla tre omarbetade idén. The Mark II of their Hovervan addressed what issues they encountered, which included having bigger skirts, inflatable rubber tubes around the side so that should the engines cut out it would still float in the water, while the lift engine was from a Yamaha R1 superbike and the thrust engine was from a lightweight 2.4 litre V8 from a Radical track car, providing up to 600 horsepower. The Mark II i deras Hovervan adresserade vilka frågor de mötte, vilket inkluderade att ha större kjolar, uppblåsbara gummirör runt sidan så att borde motorerna klipp ut skulle det ändå flyta i vattnet, medan hissen motorn var från en Yamaha R1 superbike och tryck motorn var från en lätt 2,4 liters V8 från en Radical spår bil, som ger upp till 600 hästkrafter. To test that this Hovervan worked well, the boys took it out on the River Avon , while not geared up in wetsuits, as they were so confident that this time it would work. För att testa att detta Hovervan fungerat bra, pojkarna tog ut på floden Avon , medan inte inriktad på våtdräkter, eftersom de var så säkra på att den här gången skulle det fungera. However, after just embarking on the river, they immediately lost control and ran into a tree, which cracked the windscreen on one of its branches, and then ran low on fuel due to its high fuel consumption, with Clarkson and May shocked to learn from Hammond its tanks could only hold 2 gallons. Men efter bara ombord på floden, de omedelbart förlorade kontrollen och körde in i ett träd, vilket knäckt vindrutan på en av dess grenar, och sedan sprang låg på bränsle på grund av dess höga bränsleförbrukning, med Clarkson och maj chockad att lära av Hammond sina tankar kunde bara hålla 2 liter. While refuelling, they received a challenge saying that they had to drive to Tewkesbury from Stratford-upon-Avon , a journey of approximately 50 miles. Medan tankning, fick de en utmaning säger att de var tvungna att köra till Tewkesbury från Stratford-upon-Avon , en resa på ca 50 miles. After the refuel, they set off, with the Hovervan proving to be quite effective, besides the spray and the loud noise, where in Stratford-upon-Avon, the noise proved to be also quite distressing. Efter tanka, sätter de ut, med Hovervan visat sig vara ganska effektiva, förutom sprayen och högt ljud, var i Stratford-upon-Avon, bullret visade sig också vara ganska beklämmande. While trying to escape the town, they scraped against two grade 1 listed bridges, knocked a man into the water, and hit some moored boats. Samtidigt försöker fly staden, skrapade de mot två klass 1 listade broar, knackade en man i vattnet, och slog några förtöjda båtar. While attempting to park in order to have some lunch, the thrust from the Hovervan blew away some dining tables, causing more havoc and leading to them escaping, only for the skirt at the front of the Hovervan to collapse due to the high speed. Vid försök att parkera för att få lite lunch, kraften från Hovervan blåste bort några matbord, orsakar mer förödelse och som leder till dem att fly, bara för kjolen på framsidan av den Hovervan att kollapsa på grund av den höga hastigheten. After refuelling again, having only done 4 miles, and entering a lock , Clarkson caused havoc by exiting the Hovervan and leaving it to run amok, soaking Hammond in the process. Efter tankning igen, efter att ha bara gjort fyra miles, och ange ett lås , orsakade Clarkson förödelse genom att gå ur Hovervan och lämnar den att löpa amok, blötläggning Hammond i processen. After leaving the lock and, due to May's sense of direction and navigating, they came across to a weir , and after unsuccessfully trying to turn around, they managed to go down it instead. Efter att ha lämnat låset och, på grund av maj känsla av riktning och navigera, kom de över till en fördämning , och efter försöker utan framgång att vända, de lyckats gå ner det istället. However, Clarkson attempted to go back up it, and because it hit the rev limiter, the engine cut out. Men Clarkson försökte gå tillbaka upp det, och eftersom det drabbade rev limiter, skär motorn ut. Back in the studio, they came to the conclusion that it was brilliant despite the noise, the spray, the impracticality, terrible danger, rubbish fuel consumption, unreliability and uncontrollability. Tillbaka i studion, kom de fram till att det var lysande trots buller, spray, den ogenomförlig, fruktansvärda fara, skräp bränsleförbrukning, opålitlighet och okontrollerbarhet.


Jeremy compare the Mercedes SLS AMG Black Series to the Mercedes SLS AMG Electric Drive . Recension: Jeremy jämföra Mercedes SLS AMG Black Series till Mercedes SLS AMG Electric Drive . The Black Series is now faster and has better handing than the normal one due to its lighter weight, more horsepower, a rear wing and electronic differentials. The Black Series är nu snabbare och har bättre lämna än det normala på grund av sin lägre vikt, mer hästkrafter, en bakre vinge och elektroniska differentialer. He sums the Black Series up by saying that it was built to make a lap fast, whilst the normal one was built to make a lap fun. Han summerar Black Series genom att säga att det byggdes för att göra ett varv snabbt, medan det normala byggdes för att göra ett varv kul. The Electric Drive however, comes with a more powerful engine and its own "high-visibility jacket" (a reference to the light green paint job), although it is very quiet. The Electric Drive kommer dock med en mer kraftfull motor och en egen "varseljacka" (en referens till den ljusgröna lack), även om det är väldigt tyst. But, against the petrol-powered Black Series, it is dominant in a drag race because of its four independent motors powering each wheel, despite it being heavier by half a ton, due to having 864 batteries in the spine of the chassis. Men, mot bensindrivna Black Series, är det dominerande i en dragrace på grund av dess fyra oberoende motorer driver varje hjul, trots att det är tyngre med ett halvt ton, på grund av att ha 864 batterier i ryggraden av chassit. Jeremy sums it up as a brilliant car, but the drawbacks are quite significant, as the range is not very good, and it costs £360,000 but it does show that when the oil runs out, cars can still develop. Jeremy sammanfattar det som en lysande bil, men nackdelarna är ganska betydande, eftersom utbudet är inte så bra, och det kostar £ 360.000, men det visar att när oljan tar slut, kan bilarna fortfarande utvecklas. The Stig sets a time of 1:21;7 in the Electric Drive, but sets a faster time of 1:19:0 in the Black Series, showing the difference between the petrol and the electric versions of a car. Stig sätter en tid av 1: 21; 7 i Electric Drive, men sätter en snabbare tid på 1: 19: 0 i Black Series, som visar skillnaden mellan bensin och elektriska versioner av en bil.


Jeremy talks about the government's attitude to speed limits, saying that the new Secretary of State for Transport said that the new proposed speed limit of 80 mph (130 km/h) will not take action, as people currently drive at 95 mph (153 km/h) , 15 more than that speed limit. Nyheter: Jeremy talar om regeringens inställning till hastighetsgränserna, säger att den nya statssekreterare för transport sade att den nya föreslagna hastighetsgränsen 80 mph (130 km / t) inte kommer att vidta åtgärder, eftersom människor idag kör vid 95 mph ( 153 km / t), 15 mer än så hastighetsgräns. He then thanks the Minister and ends the news to make sure that the producer doesn't edit it out, as they have previously done, otherwise there would be no news. Han sedan tackar ministern och slutar nyheten att se till att producenten inte redigera den ut, eftersom de tidigare har gjort, annars skulle det inte finnas någon nyhet.


Hugh Jackman talks about his upcoming film, The Wolverine , and his embarrassing experience in the onsen in Japan, while both admit the size of their penises. Stjärna i en prisvärda Bil: Hugh Jackman berättar om sin kommande film, The Wolverine , och hans pinsamma erfarenhet av onsen i Japan, medan både medger storleken på sina penisar. He sets a time of 1:46:1, becoming the third fastest. Han sätter en tid av 1: 46: 1, blev den tredje snabbaste.


Avsnitt 1, Avsnitt 2, Avsnitt 3 (Spansk road trip), Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6

Avsnitt: 5 (Den med "Liv Tyler's pappa")
Totalt: 154
Datum: 28 juli 2013
Gäst: Steven Tyler.Car Review Challenge/Special Race : Clarkson and May are forced to do a review on different crossover utility vehicles to see which one is best for a caravanner and not mock caravanners. Bil Review Challenge / Special Race: Clarkson och maj tvingas göra en översyn på olika crossover utility fordon för att se vilken som är bäst för en campare och inte håna campare. Despite having reservations about reviewing a fleet of CUV's, May picks a key from a bowl held by Clarkson to start with one car; Trots att de har reservationer om att granska en flotta av CUV s, maj plockar en nyckel från en skål som innehas av Clarkson att börja med en bil; he picks a key and it's for the Toyota RAV4 . han plockar en nyckel och det är för Toyota RAV4 . However, when James reviews it, Jeremy points out that the car he's reviewing is actually a Mitsubishi Outlander . Men när James recensioner det, Jeremy påpekar att bilen han recenserar är faktiskt en Mitsubishi Outlander . Testing out all of the CUV's, a common theme arises; Testa ut alla CUV s, uppstår ett gemensamt tema; they are all bland, dreary, and are too similar to each other. de är alla intetsägande, trista, och är för lika varandra. Clarkson goes on a rant on how a CUV like a Honda CR-V is almost similar to a Honda Civic except the fact that the CUV is priced higher and has a different suspension setup. Clarkson pågår en rant om hur en CUV som en Honda CR-V är nästan liknar en Honda Civic , förutom det faktum att CUV är prissatt högre och har en annan fjädring inställning. May decides to chart out qualities in a CUV that carvanners want, noting such factors as towing capacity and insurance . Maj beslutar att kart ut kvaliteter i en CUV som carvanners vill, notera sådana faktorer som bogsering kapacitet och försäkringar . After some discussion, both Clarkson and May whittle down the field to two cars; Efter viss diskussion, både Clarkson och maj skära ner fältet till två bilar; the Mazda CX-5 and the Volkswagen Tiguan . den Mazda CX-5 och Volkswagen Tiguan . The duo then did tests on the cars, but are later forced by the producers to do proper tests as J-Turns and The Stig doing laps around the test track whilst towing a caravan weren't relevant. Duon gjorde då tester på bilarna, men senare tvingas av producenterna att göra ordentliga tester som J-svängar och The Stig gör varv runt testbanan samtidigt med husvagn inte var relevanta. Starting at a specified point, the duo had to travel to a caravan park several miles away, where the loser was booked to spend the night. Börjar på en angiven punkt, duon tvungen att resa till en husvagn park flera miles bort, där förloraren var bokad att tillbringa natten. Both hosts' strategy to go off-road to get to the park and avoid regular roads ends up thrashing the caravans. Båda värdar strategi att gå off-road för att komma till parken och undvika vanliga vägar hamnar stryk husvagnar. Clarkson arrives first, but May claims a moral victory since his caravan was more or less intact versus Clarkson's destroyed caravan. Clarkson kommer först, men maj hävdar en moralisk seger eftersom hans husvagn var mer eller mindre intakt kontra Clarksons förstörde husvagn. Back in the studio, Clarkson says he will rather buy a Volkswagen Golf (which is £4000 cheaper than the Tiguan) and use the money saved on a two-week hotel stay in France. Tillbaka i studion, Clarkson säger att han kommer hellre köpa en Volkswagen Golf (vilket är £ 4000 billigare än Tiguan) och använda de pengar som sparas på en två veckors hotellvistelse i Frankrike. May also states that they have successfully completed the episode without a single mention of the Royal Baby . Kan också uppger att de har slutfört episoden utan en enda omnämnande av kungliga baby .


1. May tests the new Porsche 911 Carrera S , and aside from a few key body styles, suspension tweaks, and engine upgrades, it hasn't changed much since the birth of the Porsche 911 in 1963. However, the new 911 doesn't satisfy the more "older purists" of the 911 nameplate. Recension: May testar nya Porsche 911 Carrera S , och bortsett från några viktiga kropps stilar, fjädring tweaks och uppgraderingar motor har det inte förändrats mycket sedan födelsen av Porsche 911 1963. Men den nya 911 doesn ' t uppfylla fler "äldre purister" i 911 namnskylten. The solution: a 911 tribute car built by Singer, a Californian Tuner that combines the classic 911 with subtle modern touches, including a more modern body made out of carbon fibre . Lösningen: en 911 hyllning bil byggd av Singer, en kalifornisk tuner som kombinerar den klassiska 911 med subtila moderna inslag, inklusive en mer modern kropp gjord av kolfiber . He concludes the segment by claiming the Singer 911 is, like the Eagle E-Type Jeremy drove in Series 17, a love letter to a car. Han avslutar segmentet genom att hävda att Singer 911 är, liksom Eagle E-Type Jeremy körde i serien 17, ett kärleksbrev till en bil.


2. Richard tests the new Lamborghini Aventador Roadster in Italy, then he moves onto the Lamborghini Sesto Elemento . Recension: Richard testar nya Lamborghini Aventador Roadster i Italien, sedan flyttar han in på Lamborghini Sesto Elemento . Hammond drives it around the Imola racetrack, noting how powerful and basic the car is. Hammond kör den runt Imola travet, notera hur kraftfull och grundläggande bilen är. The Stig then takes the Sesto Elemento around the track; Stig tar sedan Sesto Elemento runt banan; he spins off the track at one point, but manages to finish a lap in 1:14.0. Han snurrar av banan vid ett tillfälle, men lyckas till slut ett varv på 1: 14,0. The car was then removed from the board, due to it not being road legal. Bilen togs sedan bort från brädet, på grund av att det inte är road lagligt.


Hammond talks about the new Porsche 911 GT3 until Jeremy tells him to shut up about his 'glorified Beetle .' Nyheter: Hammond berättar om den nya Porsche 911 GT3 tills Jeremy berättar för honom att hålla käften om hans "förhärligat Beetle . " Then May talks about the new Porsche 911 Turbo which disappoints Jeremy as he labels Porsche as 'liars' and 'crap engineers' given Porsche claimed they would never built another turbo car. Sedan maj berättar om den nya Porsche 911 Turbo , som besviken Jeremy när han märker Porsche som "lögnare" och "skit ingenjörs gett Porsche hävdade att de skulle aldrig byggt en annan turbo bil. Jeremy then announces that David Cameron is banning internet pornography , which means that they can't look at the new Lamborghini Egoista or anything orange . Jeremy meddelar då att David Cameron är banning internet pornografi , vilket innebär att de inte kan titta på den nya Lamborghini egoista eller något apelsin . Ford releases pictures of the new EcoSport , which they claim addresses the fact that modern cars don't have enough radiator grills. Ford släpper bilder på den nya Ecosport , som de hävdar adresser att moderna bilar inte har tillräckligt radiatorgrill. This segues into voice activated systems on cars, which are rubbish and how certain words could prompt the wrong actions (eg looking for a song by The Police might inexplicably call the real Police ). Dacia releases a new Duster Black edition, which is said to be nothing more than a Duster with a vinyl wrap . Detta segues in röststyrda system på bilar som är skräp och hur vissa ord kunde förmå fel åtgärder (t.ex. söker en låt av The Police kan oförklarligt kallar den riktiga polisen ). Dacia släpper en ny Duster Black edition, som sägs vara något annat än en dammtrasa med en plastfolie . Jeremy talks about a man in a BMW going through a flood, wishing he had the 'Hovervan' from the previous episode. Jeremy berättar om en man i en BMW går igenom en flod, som önskar att han hade "Hovervan" från den föregående episoden.


Aerosmith singer Steven Tyler (while Jeremy introduced him and said, "Ladies and Gentlemen please welcome, Liv Tyler's dad!") is the final celebrity in series twenty to drive the Vauxhall Astra. Stjärnan i en prisvärda Bil: Aerosmith sångaren Steven Tyler (medan Jeremy introducerade honom och sade: "Mina damer och herrar vänligen välkommen, Liv Tyler 's pappa! ") är det sista kändis i serie tjugo att driva Vauxhall Astra. He manages a 1:51.0 (while Jeremy says, "It was a one, and then it was five. It was another one, and the end it was a 0."), the second slowest at the time. Han förvaltar en 1: 51,0 (medan Jeremy säger, "Det var en en, och då var det fem Det var en annan, och slutet var det en 0.."), Den näst långsammaste på tiden.


Avsnitt 1, Avsnitt 2, Avsnitt 3 (Spansk road trip), Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6

Avsnitt: 6 (Den med den nya London-bussen)
Totalt: 155
Datum: 4 Augusti 2013
Gäst: Mark Webber


1. With the discontinuation of the First Generation Range Rover Sport , Hammond tests out the Second Generation Range Rover Sport . Recension: Med nedläggningen av första generationen Range Rover Sport , testar Hammond ut andra generationen Range Rover Sport . Unlike the first generation, which lacked off-roading credibility and had an ownership consisting primarily of footballers and their wives, Hammond is able to take the new Range Rover Sport off-roading, which it handles well thanks to various gadgets on the SUV (including sonar to traverse water obstacles ). Till skillnad från den första generationen, som saknade terrängkörning trovärdighet och hade en ägarandel som huvudsakligen består av fotbollsspelare och deras fruar, är Hammond kunna ta den nya Range Rover Sport terrängförhållanden, vilket den hanterar bra tack vare olika prylar på SUV (inklusive sonar att korsa vatten hinder ). At Donington Park , it minimally beats a John Cooper Works Mini Cooper driven by The Stig. På Donington Park , minimalt slår det en John Cooper Works Mini Cooper drivs av The Stig. However, Clarkson complains that the new Sport does not have the trademark split tailgate like its predecessor. Dock klagar Clarkson att den nya sport inte har varumärket split bakluckan som sin föregångare.

2. May tests the New Bus for London in Somerset , arguing that for the same price that can buy a supercar with two seats, you can get a vehicle that can seat more people. Recension: May testar New Bus for London i Somerset , hävdade att för samma pris som kan köpa en superbil med två sittplatser, kan du få ett fordon som har plats fler människor. However, May soon finds out that unlike a supercar, a bus is hard to start, is difficult to manoeuvre, has clearance issues, and is rubbish on track days , though he does point out that like a supercar, people will gawk, stare and take pictures. Dock kan snart får reda på att till skillnad från en superbil, är en buss svårt att starta, är svår att manövrera, har klare frågor, och är skräp på bankörning , fast han inte påpeka att som en superbil, kommer folk gawk, stare och ta bilder. The bus also shares a similar engine and drive train layout like many supercars . Bussen också delar en liknande motor och drivlina layout som många superbilar . Still, the new bus has features that are needed for bus service, including floors resilient to biological fluids , hints to the old Routemaster , and screens that advise people if the second level is full. Ändå har den nya bussen funktioner som behövs för busstrafik, inklusive golv motståndskraftiga mot biologiska vätskor , tips till den gamla Routemaster , och skärmar som uppmanar folk om den andra nivån är full.

3. Clarkson tests the Jaguar F-Type , but has many complaints about the car, from the price point, to the boot capacity, to the suspension. Recension: Clarkson testar Jaguar F-Type , men har många klagomål om bilen, från priset punkten, till startkapaciteten, till suspensionen. Despite the flaws, Clarkson says the fact that the car looks brilliant, goes fast, and has a pleasurable engine noise that makes up for the faults. Trots bristerna, säger Clarkson det faktum att bilen ser lysande, går fort, och har en angenäm motorbuller som gör upp för fel.


Feature : Despite Jaguar and Land Rover being owned by an Indian company , the cars are still being built in Britain , so the trio wonders if any other cars are still being made in Britain, despite the stereotype that the country is devoid of such manufacturing and was severely crippled by labour strikes . Feature: Trots Jaguar och Land Rover som ägs av en indisk bolag , bilarna fortfarande byggs i Storbritannien , så trio undrar om några andra bilar fortfarande görs i Storbritannien, trots stereotypen att landet saknar en sådan tillverkning och var allvarligt lamslagen av arbetsstrejker . In their investigation, they find out that major car makers like Honda , Toyota , and Nissan operate manufacturing plants in England producing cars, while Ford has engine manufacturing plants in Wales and Essex , where one out of three Ford cars sold around the world has an engine that came from one of the two British plants. I sin undersökning, finner de att stora biltillverkare som Honda , Toyota och Nissan driva fabriker i England som producerar bilar, medan Ford har motorn fabriker i Wales och Essex , där en av tre Ford säljs runt om i världen bilarna har en motor som kom från en av de två brittiska växter. Various car parts from engines to gearboxes to interior trim for the Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive , the BMW 3 Series and the Bugatti Veyron , also originated from within England. Olika bildelar från motorer till växellådor till inredningen för Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive , den BMW 3-serie och Bugatti Veyron , kommer också från i England. At the same time, Rolls-Royce , whilst sourcing parts from Germany , hand manufactures their cars in Sussex , especially interior pieces and pinstriping by skilled craftsmen. Samtidigt, Rolls-Royce , samtidigt sourcing delar från Tyskland , hand tillverkar sina bilar i Sussex , särskilt inrednings bitar och pinstriping av skickliga hantverkare. In addition, Aston Martin was voted The Coolest Brand in the World for five of the last seven years whilst a large list of celebrities each owned a Range Rover . Dessutom Aston Martin röstades den kallaste Brand i världen för fem av de senaste sju åren, medan en lång lista med kändisar vardera ägde en Range Rover . Meanwhile, Motorsport involvement in the United Kingdom is wide and varied. Samtidigt Motorsport inblandning i Storbritannien är bred och varierad. Out of eleven Formula 1 teams , eight are based in England, with seven based near enough to each other to be "seen" from a hill in Oxford . Av elva Formel 1 team , är åtta baserad i England, med sju baserat nära nog till varandra att "ses" från en kulle i Oxford . A gearbox used in cars from Indycar , the Dakar Rally , the 24 Hours of LeMans , and used in the production Pagani Huayra , are built in an industrial estate in Berkshire ( Xtrac Limited ). En växellåda som används i bilar från Indycar , det Dakar-rallyt , de 24 timmars LeMans , och används i produktionen Pagani Huayra , byggs i ett industriområde i Berkshire ( Xtrac Limited ). Various other components, from clutches to hybrid systems to ECU 's used in motorsport , originate in England as well. Olika andra komponenter, från kopplingar till hybridsystem till ECU : s används i motorsport , har sitt ursprung i England också. And when looking at Heavy equipment , a considerable number of countries have used British-made heavy equipment like Military Vehicles , Lorries , and (according to James) each country has at least one piece of JCB branded equipment. Och när man tittar på Tung utrustning , har ett stort antal länder används brittisk gjorda tung utrustning som Military Vehicles , Lastbilar och (enligt James) varje land har minst en bit av JCB branded utrustning. And, with the exception of France , the rest of the world enjoys automotive shows made in Britain. Och, med undantag för Frankrike , resten av världen har fordonsshower gjorda i Storbritannien. With the track record researched, Clarkson invites the many manufacturers of motorised vehicles in Britain to bring what they make, to a meeting point in London ( The Mall ). Med meriter forskat, Clarkson uppmanar många tillverkare av motordrivna fordon i Storbritannien för att få vad de gör, till en mötesplats i London ( The Mall ). The response is huge as a montage of motorised vehicles of all shapes and sizes start their journey to London. Responsen är enorm som ett montage av motordrivna fordon i alla former och storlekar börjar sin resa till London. Vehicles from Rolls-Royce , Ariel Motor Company , Honda , Mini , Noble Automotive , Triumph Motorcycles Ltd , Briggs Automotive Company , Jaguar Cars , JCB, Land Rover , Morgan Motor Company , and the McLaren Group start their journey from across the country to London. Fordon från Rolls-Royce , Ariel , Honda , Mini , Noble , Triumph , Briggs Automotive Company , Jaguar Cars , JCB, Land Rover , Morgan Motor Company , och McLaren Group startar sin resa från hela landet till London . Formula 1 teams Lotus F1, Mercedes-Benz , McLaren , and Red Bull Racing also embark from Milton Keynes . Formel 1 lag Lotus F1, Mercedes-Benz , McLaren och Red Bull Racing inleder också från Milton Keynes . In London, even more cars join the ranks, from Bentley to ice cream vans to ride-on lawn mowers , making their way to the meeting point. I London, ännu fler bilar sällar, från Bentley till glassbilar att rida-på gräsklippare , på väg till mötesplatsen. The trio, driving Union Jack bedecked Jaguar F-Types , watch the procession of some of these vehicles, before reaching the meeting point were they are amazed at the number of vehicles that have shown up to fill The Mall. Trion, kör Union Jack bedecked Jaguar F-Typer , titta på processionen av vissa av dessa fordon, innan den når mötesplats var de är förvånad över antalet fordon som har visat upp för att fylla The Mall. The diversity of what's parked surprises the trio, from heavy equipment, vans, track cars, saloons, sportcars, to small specialised cars and equipment. Mångfalden av vad som parkerade överraskningar trion, från tung utrustning, skåpbilar, spåra bilar, salonger, sportbilar, till små specialiserade bilar och utrustning. Clarkson closes the tribute by questioning that people who say Britain is nothing more than a bank or a boutique , by stating that, "Looking at that staggering collection back there, I'm not sure they're right." Clarkson stänger hyllning genom att ifrågasätta att människor som säger Storbritannien är inget annat än en bank eller ett boutique , genom att säga att "Om man tittar på den svindlande samling tillbaka dit, jag är inte säker på att de har rätt."


May complains about Highways Agency Traffic Officers blocking roads for minor accidents where their primary role is supposed to be opening roads quickly due to disruptions. Nyheter: May klagar Motorvägar Agency Trafik Officers blockerar vägar för mindre olyckor där deras främsta roll är tänkt att vara öppna vägar snabbt på grund av störningar. The group proposes to reclassify the HATO's into Wombles . Royal Mail releases a set of stamps featuring British classic cars, but the group criticises some of the choices, including a Ford Anglia police car and a Morris Minor Van . Mazda and Alfa Romeo have teamed up to build a car similar to the Mazda MX-5 and the Alfa Romeo Spider , but Clarkson points out the last time Alfa Romeo attempted a joint venture, they teamed up with Nissan , and they produced the Alfa Romeo Arna , which Clarkson states was "terrible". Gruppen föreslår att omklassificera HATO s in Wombles . Royal Mail släpper en uppsättning frimärken med brittiska klassiska bilar, men gruppen kritiserar några av de val, inklusive en Ford Anglia polisbil och en Morris Minor van . Mazda och Alfa Romeo har slagit sig ihop att bygga en bil som liknar den Mazda MX-5 och Alfa Romeo Spider , men Clarkson påpekar sista gången Alfa Romeo försökte ett joint venture, slog de ??upp med Nissan , och de producerade Alfa Romeo Arna , vilket Clarkson stater var " terrible ". An idea proposed on a previous episode of Top Gear to relax parking standards in town centres catches the ear of Secretary of State for Communities and Local Government Eric Pickles , which prompts the trio to ask him to come out and do a Star in a Reasonably Priced Car segment. En idé som föreslås på en tidigare episod av Top Gear att slappna parkeringsnormer i stadskärnorna fångar öra statssekreterare för lokalsamhälle och lokalt självstyre Eric Pickles , som uppmanar trion att be honom att komma ut och göra en stjärna i en prisvärda Bil segment.


Mark Webber talks about England's win in the 2013 Ashes series , his and Jeremy's common interest in cycling, his flip at the 1999 24 Hours of Le Mans as well as his flip at the 2010 European Grand Prix , and explaining his departure from Formula 1 to join Porsche's LMP1 team , while stating that he won't miss teammate Sebastian Vettel . Stjärna i en prisvärda Bil: Mark Webber berättar om Englands seger i 2013 askaserien , hans och Jeremy gemensamt intresse cykling, hans flip på Le Mans 24-timmars 1999 liksom hans flip vid Europas Grand Prix 2010 , och förklarar sin avgång från Formel 1 att gå Porsches LMP1 laget , men angav att han inte kommer att missa lagkamrat Sebastian Vettel . He sets a time of 1:43.1, beating his wet time of 1:47.1 in series 6 and Sebastian Vettel , thus placing him second. Han sätter en tid av 1: 43,1, slå sin våta tid på 1: 47,1 i serie 6 och Sebastian Vettel , vilket placerar honom på andra. He misses board leader Lewis Hamilton 's time by 0.2 seconds. Han missar ombord ledare Lewis Hamilton är dags med 0,2 sekunder.