Säsongen bestod av 7 avsnitt som gick mellan 2 februari och 16 mars 2014, inklusive ett tvådelat specialavsnitt där de kör inhemska lastbilar genom Burma för att bygga en bro över floden Kwai.

Denna säsong recenserade de bl.a. danska (!) supersportbilen Zenvo ST1, sexhjuliga MB G63 AMG 6x6, Caterham 620R, Alfa Romeo Touring Disco Volante, BMW M135i, VW Golf GTi Mk7 samt hybridbilarna McLaren P1 och Porsche 918.

Här ser vi bl.a. när trion reser genom Ukraina i småbilar, gör en reklamfilm för att reducera cykelolyckorna och föröker bevisa att små halvkombis från deras ungdomsår är bättre än sina moderna motsvarigheter.

Clarkson fick besök av bl.a. "Downtown Abbeys" Hugh Bonneville, sångaren James Blunt, Jack Whitehall och "Breaking Bad's" Aaron Paul. Snabbast i denna säsong var Aaron Paul med 1.44,7, vilket även är snabbast hittills i Astran.

Avsnitt 1, Avsnitt 2, Avsnitt 3 (Ukrainsk road trip), Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7


Avsnitt 1, Avsnitt 2, Avsnitt 3 (Ukrainsk road trip), Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7

Avsnitt: 1 (Den med biliga halvkombiutmaningen)
Totalt: 156
Datum: 2 februari 2014
Gäst: Hugh Bonneville.BMW's new 3-cylinder hybrid, the i8; Nyheter: BMW: s nya 3-cylindriga hybrid, den i8; litter bugs; kull buggar; the new F1 car nose; den nya F1-bil näsa; the new Lexus RC-F; den nya Lexus RC-F; the new Mercedes S-class has thermal imaging; den nya Mercedes S-klass har värmefotografering; wishing Michael Schumacher a full recovery. önskar Michael Schumacher en fullständig återhämtning.


Cheap Car Challenge : In an attempt to prove that the hot hatchbacks of their youth were better than their modern equivalents, the trio are told to buy three classic hot hatchbacks and meet up for a series of challenges. Billig bil Challenge: I ett försök att bevisa att de heta hatchback sin ungdom var bättre än sina moderna motsvarigheter, är trion berättade att köpa tre klassiska heta hatchbacks och möta upp för en rad utmaningar. Jeremy Clarkson buys a Volkswagen Golf Mk2 GTI , James May buys a Ford Fiesta XR2i and Richard Hammond purchases a Vauxhall Nova SRi . Jeremy Clarkson köper en Volkswagen Golf Mk2 GTI , James May köper en Ford Fiesta XR2i och Richard Hammond köper en Vauxhall Nova SRi . They then receive a text from the producers telling them to drive to the Shelsley Wash Hill Climb , where they will attempt to beat the time set by Teenage Stig in a SEAT Ibiza Cupra . De får då en text från producenterna berättar dem att köra till Shelsley Wash Hill Climb , där de kommer att försöka slå den tid som Teenage Stig i en SEAT Ibiza Cupra . Clarkson managed 47.4 seconds while May got 50.3 seconds. Clarkson lyckades 47.4 sekunder medan maj fick 50,3 sekunder. Hammond was the fastest with 46.3 seconds, but rolls his Nova into a ditch on the way downhill. Hammond var snabbast med 46,3 sekunder, men rullar hans Nova i ett dike på väg neråt. They then take their cars to a wrapping area to give their cars a factory fresh look, after which they receive their next task. De tar sedan deras bilar till ett omslagsområde för att ge sina bilar en fabrik nytt utseende, varefter de får sin nästa uppgift. The trio have to drive through a supermarket, with every pound of damage they make adding a second to their time. Trion måste köra igenom en stormarknad, med varje kilo skada de gör lägga till en andra till sin tid. May's run was almost clean. Maj körning var nästan ren. Clarkson however crashes into almost everything. Clarkson kraschar dock in i nästan allt. Hammond meanwhile crossed the finish line with the Nova lying on its side. Hammond tiden korsade mållinjen med Nova liggande på sidan. The day after, it is revealed that the task had led to the Nova having its fuel line severed, while the Golf had damaged brakes. Dagen efter, är det visat att uppgiften hade lett till Nova har sin bränsleledning avhuggna, medan Golf hade skadat bromsar. While Clarkson and Hammond fix their cars at an airfield, they receive the results for the supermarket challenge. Medan Clarkson och Hammond fixa sina bilar på ett flygfält, de får resultaten för snabbköpet utmaningen. May did his run in 1:05, Hammond's was done in 2:12 and Clarkson had a time of 28:06. Maj gjorde sitt inkörda 01:05, var Hammonds gjordes i 2:12 och Clarkson hade en tid på 28:06. After this, the trio have fun by playing car-related games that ends in a drag race in which Hammond accidentally changes from second gear into first instead of third, thus critically damaging his Nova's engine. Efter detta, trion ha kul genom att spela bilrelaterade spel som slutar i ett dragrace där Hammond ändrar misstag från andra växeln i första stället för tredje, alltså kritiskt skada hans Nova motor.

For the final task, set at an old military base, one presenter must drive their car while the other two give chase in a selection of TGPD (Top Gear Police Department) vehicles and attempt to stop him. För slut uppgiften, inställd på en gammal militärbas måste man presentatör köra sin bil medan de andra två ger chase i ett urval av TGPD (Top Gear Police Department) fordon och försöker stoppa honom. Due to the ruined engine in Hammond's Nova, it takes just 8 seconds for Clarkson and May to stop him. På grund av den förstörda motorn i Hammonds Nova, tar det bara 8 sekunder för Clarkson och maj för att stoppa honom. Clarkson set a time of 14 hours and 22 minutes before his Golf was destroyed by an RC car with a bomb attached to it. Clarkson satt en tid av 14 timmar och 22 minuter innan hans Golf förstördes av en radiostyrd bil med en bomb fäst vid den. May's tactic is different - to drive at normal speed and just ignore the police, despite Clarkson and Hammond trying all techniques to stop him. Maj: s taktik är annorlunda - att köra i normal hastighet och bara ignorera polisen, trots Clarkson och Hammond försöker alla tekniker för att stoppa honom. Eventually, May's Fiesta was destroyed by a tank and lost to Clarkson by just one minute. Så småningom blev maj s Fiesta förstördes av en tank och förlorade till Clarkson med bara en minut.

Back in the studio, the presenters talk more about their cars, and decide that, because the Nova won the hill climb, the Fiesta won the Supermarket Sweep and the Golf won the Police Challenge, they conclude that the older hot hatchbacks are much better than the new ones. Tillbaka i studion, presentatörerna prata mer om sina bilar, och besluta att, eftersom Nova vann hill climb, Fiesta vann Supermarket Sweep och Golf vann Polisen Challenge, de konstaterar att de äldre heta hatchbacks är mycket bättre än de nya.


Hugh Bonneville from Downton Abbey , driving the Vauxhall Astra Tech Line, who set a time of 1.50.1 in the wet track. Stjärnan i en prisvärda Bil: Hugh Bonneville från Downton Abbey , driver Vauxhall Astra Tech Line, som satte en tid av 1.50.1 i den våta banan.


Avsnitt 1, Avsnitt 2, Avsnitt 3 (Ukrainsk road trip), Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7

Avsnitt: 2 (Den med May i Afghanistan)
Totalt: 157
Datum: 9 februari 2014
Gäst: Tom Hiddleston.Review/"Car Vs. Something" Race : Richard Hammond travels to the shores of Lake Como to test drive the new Alfa Romeo 4C . Recensioner / "Car Vs. Something" Race: Richard Hammond reser till stranden av sjön Como för att provköra den nya Alfa Romeo 4C . He initially criticises the price due to the fact it has a 4-cylinder engine and that the bonnet cannot be opened, but loves the 4C's speed, handling, engine noise, steering feel and looks. Han kritiserar initialt priset på grund av att den har en 4-cylindrig motor och att motorhuven inte kan öppnas, men älskar 4C hastighet, hantering, motorljud, styrkänsla och utseende. Halfway through his review, Hammond bumps into Clarkson on a quad bike, who has planned a race to a hotel near the bottom of Lake Como. Halvvägs genom sin recension, stöter Hammond till Clarkson på en fyrhjuling, som har planerat ett lopp till ett hotell nära botten av sjön Como. While Hammond takes the lead in the beginning, Clarkson reveals that his quad bike can do more (it is actually the Gibbs Quadski ) when he drives into the lake, by converting it for water travel, thus he travel straight across the waters of Lake Como, much to Hammond's surprise. Medan Hammond tar ledningen i början, avslöjar Clarkson att hans fyrhjuling kan göra mer (det är faktiskt Gibbs Quadski ) när han kör in i sjön, genom att omvandla den till vatten resor, vilket han färdas rakt över vattnet i Comosjön , mycket till Hammonds överraskning. However, despite being slowed down by rough water but having victory in sight, Clarkson is unable to find the heart to beat the Alfa, and finds a place to hide until Hammond arrives. Men trots att bromsas av grov vatten men med seger i sikte, är Clarkson inte hitta hjärtat att slå Alfa, och finner en plats att gömma tills Hammond anländer. Back in the studio, Hammond finds the Alfa's shoddy interior and width to be disappointing but thinks that the idea of making cars lighter is more suitable for the future as this means that cars will be faster, more nimble and more economical. Tillbaka i studion, Hammond finner Alfas luddiga interiör och bredd för att vara en besvikelse men anser att tanken på att göra bilarna lättare är mer passande för framtiden eftersom detta innebär att bilarna kommer att bli snabbare, mer flexibel och mer ekonomisk.


Clarkson är i mjuka omgivningar Brygge i Belgien för att se över McLaren P1 . He first drives it around town noting how it has batteries which produce 176bhp and a 3.8l 727bhp twin turbo V8 acting as a generator. Han driver den först runt staden notera hur den har batterier som producerar 176bhp och en 3.8l 727bhp twin turbo V8 fungerar som en generator. He then takes it onto Belgium's lit motorways and describes how through sunshine, rain, traffic and clear stretches, the McLaren was quiet and comfortable yet not well equipped. Han tar det sedan till Belgiens upplysta motorvägar och beskriver hur genom solsken, regn, trafik och tydliga sträckor, McLaren var tyst och bekväm ännu inte väl utrustade. He then describes how it is lighter than a Vauxhall Astra which makes it economical and "mind-blowingly fast". Han beskriver sedan hur det är lättare än en Vauxhall Astra, som gör det ekonomiskt och "mind-blowingly snabbt". This brings him to Circuit de Spa-Francorchamps where he describes the P1, with a combined output of 903 horsepowers, feels even faster than a Bugatti Veyron . Detta leder honom till Circuit de Spa-Francorchamps , där han beskriver P1, med en sammanlagd effekt på 903 hästkrafter, känns ännu snabbare än en Bugatti Veyron . He is also amazed that despite the immense speed, it goes round corners beautifully and how each lap it works on ways of going faster. Han är också förvånad över att trots den enorma hastighet, går det runda hörn vackert och hur varje varv det fungerar på olika sätt att gå fortare. He concludes the segment saying that McLaren, by using hybrid system to make supercars faster and more exciting, has opened a genuinely new chapter in the history of motoring. Han avslutar det segment som säger att McLaren, med hjälp av hybridsystem för att göra super snabbare och mer spännande, har öppnat ett genuint nytt kapitel i historien om bilismen. Back in the studio Hammond points out the new Porsche 918 and the two have a debate upon which is faster by which Clarkson admits that he will change his name to "Jennifer" if the Porsche were to be faster than the McLaren. Tillbaka i studion Hammond påpekar den nya Porsche 918 och de två har en debatt på vilken är snabbare genom vilket Clarkson medger att han kommer att ändra sitt namn till "Jennifer" om Porsche skulle vara snabbare än McLaren. Clarkson describes IT as "Astonishing". Clarkson beskriver den nya McLaren P1 som "Astonishing".May travels to Camp Bastion in Afghanistan to look at some of the military vehicles used by the British Forces and how they are being brought back to the UK. Feature: Kan reser till Camp Bastion i Afghanistan för att titta på några av de militära fordon som används av de brittiska styrkorna och hur de förs tillbaka till Storbritannien. He comments about how some of the problems faced by roadside bombs led to radical designs of new vehicles to combat this, along with looking into other matters, including a unique driving course for the army and a training facility designed to help soldiers deal with being rolled over by explosives. Han kommenterar om hur några av de problem som vägbomber möter lett till radikala design av nya fordon för att bekämpa detta, tillsammans med att titta in i andra frågor, bland annat en unik körning kurs för armén och en utbildningsanläggning för att hjälpa soldater hantera rullas över av sprängämnen.


Kia is developing "gesture control"; Nyheter: Kia utvecklar "rörelsekontroll"; dumb messages on highway signs; dumma meddelanden på motorvägen skyltar; new Corvette Z06 vs. the new Jaguar F-type; nya Corvette Z06 vs. den nya Jaguar F-typ; Britain is the worst country in the world for filling up with petrol Storbritannien är den värsta landet i världen för att fylla upp med bensin


Tom Hiddleston drove in very wet conditions. Stjärna i en prisvärda Bil: Tom Hiddleston körde i mycket våta förhållanden. He managed a 1.49.9 in the Vauxhall Astra Tech Line. Han lyckades en 1.49.9 i Vauxhall Astra Tech Line. Review : Clarkson is in the gentle surroundings of Bruges in Belgium to review the McLaren P1 .


Avsnitt 1, Avsnitt 2, Avsnitt 3 (Ukrainsk road trip), Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7

Avsnitt: 3 (Den med road tripen till Ukraina)
Totalt: 158
Datum: 16 februari 2014
Gäst: James Blunt.The team attempt to prove that small, underpowered hatchbacks geared for fuel efficiency on thin fuel-saving tires can be fun to drive (despite their relative lack of power) by travelling 750 miles from the Livadia Palace in the Crimean Peninsula all the way to the northern border of Ukraine with Belarus . Road Trip / Utmaning: Laget försök att bevisa att små, powered hatchbacks anpassade för bränsleeffektivitet på tunna bränslebesparande däck kan vara kul att köra (trots deras relativa brist på makt) genom att resa 750 miles från Livadiapalatset i Crimean Peninsula hela vägen till den norra gränsen av Ukraina med Vitryssland . Hammond drove the Ford Fiesta 1.0 EcoBoost, Clarkson drove the Volkswagen Up! , May drove the Dacia Sandero . Hammond körde Ford Fiesta 1,0 EcoBoost, Clarkson körde Volkswagen Up! , maj körde Dacia Sandero . Despite the fact they loved their cars, the long journey forced them to find a way of making the travel bearable, including May doing magic tricks, Hammond learning music, and Clarkson trying to do the country's language. Trots det faktum att de älskade sina bilar, tvingade den långa resan för dem att hitta ett sätt att göra resan uthärdlig, inklusive maj gör magiska trick, Hammond lära sig musik, och Clarkson försöker göra landets språk. The challenge reached its climax with a race to see who can run out of fuel faster on the road between the city of Kiev and the radiation contaminated Chernobyl Exclusion Zone . Utmaningen nådde sin kulmen med en tävling för att se vem som kan få slut på bränsle snabbare på vägen mellan staden Kiev och strålningen förorenade Tjernobyl-zonen . Hammond runs out of fuel just a few miles from the 30-kilometre checkpoint, leaving Clarkson and May to enter the Zone after the rest of the film crew drive back to Kiev. Hammond tar slut på bränsle bara några miles från 30 kilometer checkpoint, lämnar Clarkson och maj för att komma in i zonen efter resten av filmteamet köra tillbaka till Kiev. Clarkson runs out of fuel a short distance from the remains of Reactor Number 4, where the radiation indicator exceeded 200 counts per second. Clarkson tar slut på bränsle på kort avstånd från resterna av Reaktor nummer 4, där indikatorn strålningen översteg 200 pulser per sekund. May's car running out of fuel isn't shown. May bil kör slut på bränsle visas inte.


Clarkson reviews the Zenvo STI , after reflecting on some of Denmark's contributions to the world at large, driving it around the Top Gear test track where he finds the speed to be blistering due to the 1,086hp V8. Recension: Clarkson granskar Zenvo STI , efter att reflektera över några av Danmarks bidrag till världen i stort, kör den runt Top Gears testbana där han finner hastigheten att vara blåsbildning på grund av 1,086hp V8. However, he questions why one would buy a Zenvo rather than any other noted supercar brand on the market, while he also notes the difficult driving dynamics of the car due to the traction control being disengaged in race mode as well as its questionable build quality; Dock ifrågasätter han varför man skulle köpa en Zenvo snarare än något annat noterat superbil varumärke på marknaden, samtidigt som han noterar också de svåra kördynamik av bilen på grund av traction control som frikopplas i race-läge samt dess tvivel byggkvalitet; from condensation in the headlights, problematic rear brakes, and an issue with the clutch. från kondens i strålkastarna, problematiska bakbromsarna och ett problem med kopplingen. Afterthe car is taken away for a few weeks to be serviced, it returns to the track, only to suffer from a broken cooling fan and catches fire. Afterthe bil tas bort för ett par veckor ska servas, återgår den till spåret, bara för att drabbas av en trasig kylfläkt och fattar eld. Back in the Studio May finds the £800,000 price tag to be shocking as its in the same bracket as a McLaren P1 yet the Zenvo isn't even a twelfth a car that the McLaren was. Tillbaka i studion maj finner £ 800.000 prislapp att vara chockerande som dess i samma konsol som en McLaren P1 ändå Zenvo inte ens ett tolfte en bil som McLaren var. The Stig was able to post a wet lap for the car, nevertheless – a dismal 1:29.9 making it the slowest Exotic Supercar alongside the Alfa Romeo 8C . Stig kunde lägga en våt varv för bilen ändå - en dyster 1: 29.9 vilket gör den långsammaste Exotic Supercar tillsammans med Alfa Romeo 8C .


Hammond previews his test of the new Porsche 918 which will be on a future show and explains how it will beat the McLaren P1 , Clarkson disagrees describing how the McLaren is more powerful and lighter but Hammond insists that due to the Porsche's four-wheel drive system it will be faster, May agrees with Hammond and calls Clarkson "Jennifer"; Miranda Hart is to blame for flooding in Britain; Nyheter: Hammond förhandsvisningar hans test av den nya Porsche 918 som kommer att vara på en framtida utställning och förklarar hur det kommer att slå McLaren P1 , Clarkson oense beskriver hur McLaren är mer kraftfull och lättare men Hammond insisterar på att på grund av Porsches fyrhjuliga drivsystem det kommer att bli snabbare, maj håller med Hammond och uppmanar Clarkson "Jennifer", Miranda Hart är att skylla för översvämningar i Storbritannien; the new Lamborghini Huracan which is the replacement for the Gallardo is, although beautiful, bland for a Lambo; den nya Lamborghini Huracan som är ersättare för Gallardo är, även om vackra, intetsägande för en Lambo; Nitrogen Dioxide pollution. Kväve Dioxide föroreningar.


Star in a Reasonably Priced Car : James Blunt talked about his role as a British Army Captain in the Pristina Airport incident during his deployment in the Kosovo War and his new album . Stjärna i en prisvärda Bil: James Blunt talade om sin roll som en brittisk armé kapten i Pristina flygplats incidenten under sin utplacering i Kosovo kriget och hans nya album . He then drove the Astra in torrential conditions, and achieved a time of 1:49:4. Han körde sedan Astra i stört förhållanden, och uppnådde en tid av 1: 49: 4.


Avsnitt 1, Avsnitt 2, Avsnitt 3 (Ukrainsk road trip), Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7

Avsnitt: 4 (Den med den 6-hjuliga MB'n)
Totalt: 159
Datum: 23 Februari 2014
Gäst: Jack Whitehall.
1. James May drives the Caterham 620R, which he finds is too powerful. Recension: James May driver Caterham 620R, som han finner är för stark. He then drives the least powerful Caterham, the 160, and praises it's ease of control. Han driver sedan minst kraftfulla Caterham, 160, och berömmer det är enkel kontroll. The 160 and 620R post a time of 1.45.5 and 1.22.3 respectively in wet conditions. Den 160 och 620R posta en tid av 1.45.5 och 1.22.3 respektive i våta förhållanden.


2. Clarkson tests the new Alfa Romeo 8C-based Touring Disco Volante through the Pordoi Pass in northern Italy, the first coach built car since the 1930s. Huvud Recension: Clarkson testar nya Alfa Romeo 8C-baserade Touring Disco Volante genom Pordoi Pass i norra Italien, den första tränaren byggde bilen sedan 1930-talet. Jeremy adores the fact that it does not feel like an 8C and comments how it is best driven at half speed. Jeremy avgudar det faktum att det inte känns som en 8C och kommentarer hur det bäst drivs på halvfart. He also adores the way the car looks, sounds and feels. Han avgudar också hur bilen ser ut, låter och känns. He admits that he was initially jealous of Hammond who tested the 4C , which he describes as the Angel Gabriel , but the Disco Volante is more like the Jesus . Han medger att han var först avundsjuk på Hammond som testade den 4C , som han beskriver som ängeln Gabriel , men Disco Volante är mer som Jesus . He concludes by saying that it has the best combination in the world: a Maserati heart, an Alfa Romeo badge, exhausts from Otis Redding , and a coach-built body. Han avslutar med att säga att den har den bästa kombinationen i världen: en Maserati hjärta, en Alfa Romeo emblem, avgaser från Otis Redding och en coach byggd kropp. Back in the studio, May criticises Clarkson for being a hypocrite, as he had earlier slammed May for liking the slowest Caterham. Tillbaka i studion, Maj kritiserar Clarkson för att vara en hycklare, som han hade tidigare smällde maj för att gilla den långsammaste Caterham. Clarkson then admits that he would rather drive a Lexus LFA due to its brilliance but arrive somewhere in the Disco Volante due to its beauty. Clarkson medger sedan att han hellre skulle köra en Lexus LFA på grund av dess briljans men helst anlända i Disco Volante på grund av dess skönhet.


3. Hammond reser till Förenade Arabemiraten för att granska sex hjul Mercedes-Benz G63 AMG 6x6, vilket han ger en grundlig test, inklusive enhet genom en pool för att bevisa det kunde ford vatten, och över flera sanddyner.


The sink-hole in the Corvette Museum; Nyheter: Sink-hålet i Corvette Museum; roadway alert sign messages; Madame Tussauds wants to immortalize Clarkson in wax; Vägbanan varningsskylt meddelanden; Madame Tussauds vill föreviga Clarkson i vax; several fires involving the new Porsche 911 GT3 —and a presenter just happens to have one. flera bränder som den nya Porsche 911 GT3 klarerare med presentatör råkar bara ha en.


Jack Whitehall sets a lap time of 1.54.5, becoming the slowest star to drive around the track in the Vauxhall Astra . Stjärnan i en prisvärda Bil: Jack Whitehall sätter en varvtid på 1.54.5, bli den långsammaste stjärnan att köra runt banan i Vauxhall Astra . Prior to this, Whitehall's only driving experience was to once drive his father to the butcher's shop. Dessförinnan Whitehall enda körupplevelse var att en gång driva sin far till charkuteri. Review : Hammond travels to the United Arab Emirates in order to review the six-wheeled Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 , which he gives a thorough test, including drive through a pool to prove it could ford water, and across several sand dunes.


Avsnitt 1, Avsnitt 2, Avsnitt 3 (Ukrainsk road trip), Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7

Avsnitt: 5 (Den med informationsfilm om cykelsäkerhet)
Totalt: 160
Datum: 2 mars 2014
Gäst: Aaron Paul.1. Clarkson begins his review of three German hot hatchbacks by dismissing the Mercedes A45 AMG as far too expensive, saying that anyone who has an iota of common sense would choose either the BMW M135i or the VW Golf GTi Mk7 . Recension: Clarkson börjar sin recension av tre tyska heta hatchbacks genom att ogilla Mercedes A45 AMG som alldeles för dyrt, säger att alla som har ett dugg av sunt förnuft skulle välja antingen BMW M135i eller VW Golf GTI Mk7 . He then drives the BMW around the Top Gear test track where he notes the major performance difference between it and the Golf GTI due to its 90hp advantage. Han driver sedan BMW runt Top Gears testbana där han noterar den stora prestandaskillnaden mellan den och Golf GTI på grund av dess 90hp fördel. He further discusses how 1-Series is the first hatchback in a long time to have rear wheel drive meaning that it can drift beautifully. Han diskuterar vidare hur 1-serien är den första kombi på länge att ha bakhjulsdrift vilket innebär att den kan glida vackert. He feels so confident in the BMW which leads onto a drag race with a shocking outcome where the BMW aquaplanes at 120 mph and spins off for a distance of a quarter mile, while the GTi proceeds to win the race. Han känns så säker i BMW som leder ut till en dragrace med en chockerande utfall där BMW aquaplanes vid 120 mph och snurrar av för en sträcka av en fjärdedel mil, medan GTi fortsätter att vinna loppet. At this point, Clarkson switches to the Volkswagen establishing that it's cheaper to buy, cheaper to run, cheaper to insure than the BMW. Vid denna punkt, växlar Clarkson till Volkswagen fastställs att det är billigare att köpa, billigare i drift, billigare att försäkra än BMW. He then describes that despite the major difference in usability, the Golf is no where near boring. Han beskriver sedan att trots den stora skillnaden i användbarhet, är Golf ingen var nära tråkigt. Jeremy concludes the segment by saying the Golf was brilliant in every way and the BMW tried to kill him. Jeremy avslutar segmentet genom att säga Golf var lysande på alla sätt och BMW försökte döda honom. Hammond disagrees claiming that the only reason the BMW spun out was because of Clarkson driving it. Hammond håller inte hävda att den enda anledningen BMW snurrade ut var på grund av Clarkson kör det. The cars are then handed to the Stig, where the M135i comes in at 1.25.1 while the Golf manages 1.28.6. Bilarna sedan överlämnas till Stig, där M135i kommer in på 1.25.1 medan Golf förvaltar 1.28.6.


2. Hammond heads to the Yas Marina Circuit to review Porsche 's new hybrid supercar: the 918 Spyder. Hammond huvuden till Yas Marina Circuit att granska Porsche : s nya hybrid superbil: den 918 Spyder . He first describes its mind-boggling straight line performance and how, like the P1, the 918 is a joint strike force of petrol and electric motors. Han beskriver först sin obegripliga rak linje prestanda och hur, liksom P1, är 918 en gemensam strejk kraft bensin och elektriska motorer. He then describes how the noise is spine tingling and how both cars are similar in performance with the P1 having the higher top speed and more power but the 918 having more torque and faster acceleration. Han beskriver sedan hur bullret är ryggraden stickningar och hur båda bilarna har liknande prestanda med P1 som har den högre toppfart och mer makt, men 918 har mer vridmoment och snabbare acceleration. He continues to describe how, unlike the P1, the 918 can retrieve energy by braking, is a convertible and actually has some creature comforts. Han fortsätter att beskriva hur, till skillnad från P1, kan 918 hämta energi genom bromsning, är en cabriolet och faktiskt har några varelse bekvämligheter. He then describes how the 918 has four different modes, e-mode, road, sport and race. Han beskriver sedan hur 918 har fyra olika lägen, e-mode, väg, sport och race. Upon putting it in Race Mode he talks about the incredible handling capabilities but not being as scary as the P1, which is down to the 918's four wheel drive system and how it still is exciting. Vid sätta den i Race Mode han pratar om hanterings den otro kapacitet men inte är lika skrämmande som P1, som är ner till 918: s fyrhjulsdrift-system och hur det fortfarande är spännande. He then talks how the 918 has set the fastest record for production cars at the Nurburgring in 6:57. Han talar då hur 918 har satt den snabbaste rekord för produktionsbilar på Nürburgring i 6:57. He finally describes how the emissions coming out of it are less than a Toyota Prius . Han beskriver slutligen hur utsläppen kommer ut av det är mindre än en Toyota Prius . He concluded with the statement that the McLaren P1 had used hybrid technology to liven up the supercar for today's performance enthusiasts, but that the Porsche 918 used hybrid technology not just to liven up the supercar for today, yet also to preserve it for the future in which there will be more stringent emissions and economy regulations. Han avslutade med uttalandet om att McLaren P1 hade använt hybridteknik för att liva upp superbil för dagens prestandaentusiaster, men att Porsche 918 begagnade hybridteknik inte bara för att liva upp superbil för idag, men även för att bevara den för framtiden i vilket det kommer att bli strängare utsläpp och regler ekonomi. Back in the Studio Clarkson argued that Hammond can't talk about the P1 being scary as he hadn't driven a P1 and how the only reason he said it was scary because Jeremy drove the P1 in the wet at Spa whereas Hammond drove the 918 in the bone dry at Yas Marina. Tillbaka i studion Clarkson hävdade att Hammond inte kan tala om P1 är skrämmande som han inte hade kört en P1 och hur den enda anledningen till att han sade att det var skrämmande eftersom Jeremy körde P1 i vått på Spa medan Hammond körde 918 i benet torrt på Yas Marina. Clarkson then criticises the 918 having a dribble of power compared to the P1 to which Hammond points out that Clarkson hadn't driven the 918. May finally breaks up the argument previewing that one day in the future, Clarkson will bring the P1 and Hammond will bring the 918 down to the track and they will see which is the fastest. Clarkson kritiserar sedan 918 som har en dribble av makt jämfört med P1 till vilken Hammond påpekar att Clarkson inte hade drivit 918. Maj äntligen bryter upp argumentet förhandsgranskar att en dag i framtiden, kommer Clarkson föra P1 och Hammond kommer föra 918 ned till banan och de kommer att se vilken som är den snabbaste. And the trio announced the Burma special. Och trion meddelade Burma speciell.


Clarkson and May set out to create a Public Information Film to promote the safety of cyclists in London. Feature: Clarkson och maj som mål att skapa en offentlig informationsfilm för att främja säkerheten för cyklister i London.


Controversy behind the Mercedes 6x6 that Hammond drove in the previous episode; Nyheter: Tvist bakom Mercedes 6x6 som Hammond körde i den föregående episoden; Clarkson and May continue to tease Hammond due to the fire issues with the new Porsche 911 GT3 ; Clarkson och kan fortsätta att reta Hammond grund av brand problem med den nya Porsche 911 GT3 ; offensive comments on Scottish independence. kränkande kommentarer om skotsk självständighet.


Aaron Paul talked about his role as Jesse Pinkman in Breaking Bad and his role in the upcoming Need for Speed . Stjärnan i en prisvärda Bil: Aaron Paul talade om sin roll som Jesse Pinkman i Breaking Bad och hans roll i den kommande Need for Speed ??. He then drove the Vauxhall Astra, achieving a time of 1.44.7. Han körde sedan Vauxhall Astra, uppnå en tid av 1.44.7. His time made him the fastest star in the reasonably priced car beating Brian Johnson of AC/DC by four-tenths of a second. Hans tid gjorde honom till den snabbaste stjärnan i prisvärda bilen slog Brian Johnson i AC / DC med fyra tiondelar av en sekund. Review : Hammond heads to the Yas Marina Circuit to review Porsche 's new hybrid supercar: the 918 Spyder .


Avsnitt 1, Avsnitt 2, Avsnitt 3 (Ukrainsk road trip), Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7

Avsnitt: 6 (Den med Burma-specialen - del 1)
Totalt: 161
Datum: 9 mars 2014
Gäster: Inga


Första delen av ett specialavsnitt. Trion skall korsa Burma i inhemska lastbilar (köpta med "begränsad budget") och avsluta med att bygga en bro över floden Kwai. (Av "misstag" byggde de den över floden Kok). Jeremy och James i varsin Isuzu TX och Hammond i en hiskeligt stor Hino FB110.
För detaljer: se specialavsnitten.


Avsnitt 1, Avsnitt 2, Avsnitt 3 (Ukrainsk road trip), Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7

Avsnitt: 7 (Den med Burma-specialen - del 2)
Totalt: 162
Datum: 16 mars 2014
Gäster: Inga


Andra delen av ett specialavsnitt. Trion skall korsa Burma i inhemska lastbilar (köpta med "begränsad budget") och avsluta med att bygga en bro över floden Kwai. (Av "misstag" byggde de den över floden Kok). Jeremy och James i varsin Isuzu TX och Hammond i en hiskeligt stor Hino FB110.
För detaljer: se specialavsnitten.