Säsongen bestod av avsnitt som gick mellan .

Denna säsong recenserade de bl.a. .

Här ser vi bl.a. när teamet .

Clarkson fick besök av bl.a. . Snabbast i denna säsong var med 1.4..

Special-avsnitt 1 (Patagonia Special - del 1), Special-avsnitt 2 (Patagonia Special - del 2), Avsnitt 1, Avsnitt 2 (Australiensk road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7, Avsnitt 8


Special-avsnitt 1 (Patagonia Special - del 1), Special-avsnitt 2 (Patagonia Special - del 2), Avsnitt 1, Avsnitt 2 (Australiensk road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7, Avsnitt 8

Avsnitt: 1 (Den med Patagonia Special - del 1)
Totalt: 163
Datum: 27 December 2014
Gäster: Inga


Trion åker 260 mil från Bariloche i Chile genom Patagonia till världens sydligaste stad Ushuaia för att anordna en episk bil-fotbollsmatch mot Argentina. Jeremys köpte en Porsche 928 GT, Richards köpte en Ford Mustang Mach 1 och James köpte en Lotus Esprit V8. Back-up-bilen var en Citroen 2CV, som alla hatade som pesten.
För detaljer, se "Specialavsnitten".


Special-avsnitt 1 (Patagonia Special - del 1), Special-avsnitt 2 (Patagonia Special - del 2), Avsnitt 1, Avsnitt 2 (Australiensk road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7, Avsnitt 8

Avsnitt: 2 (Den med Patagonia Special - del 2)
Totalt: 164
Datum: 28 December 2014
Gäster: Inga


Trion åker 260 mil från Bariloche i Chile genom Patagonia till världens sydligaste stad Ushuaia för att anordna en episk bil-fotbollsmatch mot Argentina. Jeremys köpte en Porsche 928 GT, Richards köpte en Ford Mustang Mach 1 och James köpte en Lotus Esprit V8. Back-up-bilen var en Citroen 2CV, som alla hatade som pesten.
För detaljer, se "Specialavsnitten".


Special-avsnitt 1 (Patagonia Special - del 1), Special-avsnitt 2 (Patagonia Special - del 2), Avsnitt 1, Avsnitt 2 (Australiensk road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7, Avsnitt 8

Avsnitt: 1 (Den med race genom St Petersburg)
Totalt: 165
Datum: 25 januari 2015
Gäst: Ed Sheeran"City-Cross" race : The presenters decide to redo the race they did in London between all of them, this time travelling across St. Petersburg. "City-Cross" race: De presentatörer beslutar att göra om loppet de gjorde i London mellan dem alla, den här gången reser över S: t Petersburg. Clarkson selects a hovercraft, Hammond chooses a £9,000 bicycle, May picks a Renault Twizy , and the Stig again relies on public transport. Clarkson väljer en svävare, Hammond väljer en £ 9000 cykel, maj plockar en Renault Twizy , och Stig förlitar igen på kollektivtrafik. From the start, neither Hammond or Clarkson have it easy with their choice of transport. Från början, varken Hammond eller Clarkson har det lätt med sitt val av transportmedel. Clarkson found driving his hovercraft - which he called a Russian design of the presenters' Hovervan - to be quite difficult; Clarkson hittades kör sin svävare - som han kallade en rysk design presentatörerna "Hovervan - att vara ganska svårt; along with his instruments and controls being in Russian, he could not keep the craft pointing forward or in a straight line. tillsammans med sina instrument och reglage är på ryska, kunde han inte hålla farkosten pekar framåt eller i en rak linje. Meanwhile, Hammond, while managing to overtake and then be overtaken by May, ran afoul of the city's tramlines. Samtidigt Hammond, samtidigt lyckas köra och sedan omkörd av maj, sprang i bråk med stadens körspår. Hammond caught a wheel in one of the rails and fell, shearing off the bicycle's derailleur and rendering it useless. Hammond fångade ett hjul i en av skenorna och föll, klippning av cykeln s växeln och gör den oanvändbar. The others continued racing and Hammond soon re-entered the race on a second bike, which was borrowed from a passer-by (who was given a lift to his work as compensation). De andra fortsatte racing och Hammond snart åter in i loppet på en andra cykel, som lånats från en förbipasserande (som fick en hiss till sitt arbete som kompensation).

May, meanwhile, suffered no issues whatsoever, and so was able to enjoy the car he was driving. Maj, under tiden, drabbades inga problem alls, och så kunde njuta av bilen han körde. He remarked how he liked the fact that it was designed for European cities, having two seats in tandem, an electric engine, and scissor doors. Han påpekade hur han gillade det faktum att den var avsedd för europeiska städer, som har två platser i tandem, en elektrisk motor, och sax dörrar. However, as he reached the city-centre, he discovered that the city's streets and roads were much wider than he expected them to be. Men när han nådde stadens centrum, upptäckte han att stadens gator och vägar var mycket bredare än han förväntat dem vara. Clarkson, who managed to gain the lead despite the handling issues, soon hit the city-centre, where he attempted to use narrow, peaceful canals to avoid the heavy river traffic he encountered. Clarkson, som lyckades ta ledningen trots frågorna hanterings, slog snart stadens centrum, där han försökte använda smala, fredliga kanaler för att undvika den tunga floden trafiken han mötte. Unfortunately for him, this led him towards low bridges instead, which required him to deflate the hovercraft's skirts repeatedly to squeeze under the bridges. Tyvärr för honom, ledde detta honom mot låga broar istället, vilket krävde att han tömma svävare s kjolar upprepade gånger för att pressa under broarna. Although his new bicycle was slower and less comfortable than his first mount, Hammond began to catch up to May and Clarkson. Även om hans nya cykel var långsammare och mindre bekväm än hans första mount, började Hammond att fånga upp till maj och Clarkson.

Clarkson and Hammond soon reached the finish line, with Hammond coming in just moments after Clarkson, only to find that both had been beaten by May, who was waiting in hiding for them. Clarkson och Hammond nådde snart mållinjen, med Hammond kommer in bara ögonblick efter Clarkson, bara för att upptäcka att båda hade blivit slagen av maj, som stod gömd för dem. While they commented that the car had redeemed itself in the race, they realised that one of the them was missing. Medan de kommenterade att bilen hade inlösta sig i loppet, insåg de att en av dem saknades. The Stig, who had suffered no major issues when using public transport, failed to finish in the end: he had spotted a Porsche 911 and was banging his helmet against the fence that protected it. The Stig, som hade lidit några större problem att använda allmänna transportmedel, misslyckades med att avsluta i slutet: han hade upptäckt en Porsche 911 och dunkade hans hjälm mot staketet som skyddade den.


Hammond reviews the new Lamborghini Huracán . Recension: Hammond granskar nya Lamborghini Huracán . While he is impressed with the car's acceleration, top speed, its gearbox, and its handling - all of which are improved from the Gallardo and from older Lamborghinis - Hammond feels that, to have fun with the Huracán, you need your own test track. Medan han är imponerad med bilens acceleration, toppfart, dess växellåda och dess hantering - som alla förbättras från Gallardo och från äldre Lamborghinis - Hammond anser att, för att ha kul med Huracán, behöver du din egen testbana. While he believes that the Huracán is a beautiful car, he also believes that it does not have the presence that a Lamborghini should have, believing its makers had decided to play it "safe". Medan han tror att Huracán är en vacker bil, tror han också att det inte har närvaro som en Lamborghini bör ha, tro dess beslutsfattare hade beslutat att spela det "säkra". He makes his point through a montage of all the previous Lamborghinis he has reviewed, all of which he enjoyed immensely. Han gör sin punkt genom ett montage av alla tidigare Lamborghinis han har gått igenom, allt som han haft oerhört. Hammond concludes that, although the Huracán is a better car than any of them, the previous cars are better Lamborghinis due to them both looking and feeling more special. Hammond slutsatsen att även om Huracán är en bättre bil än någon av dem, de tidigare bilarna är bättre Lamborghinis grund av dem båda titta och känna mer speciell. Clarkson agrees with a sentiment, saying that Lamborghini should not be making cars just to please their accountants. Clarkson håller med en känsla, säger att Lamborghini inte bör göra bilar bara för att behaga sina revisorer. The Stig posts a lap time of 1.15.8, making the Huracán faster than the McLaren MP4-12C and faster than its big brother the Aventador . Den Stig skriver en varvtid på 1.15.8, vilket gör Huracán snabbare än McLaren MP4-12C och snabbare än sin storebror Aventador . It also makes it the fastest Lamborghini to have lapped the Top Gear Test Track. Det gör det också den snabbaste Lamborghini ha varvade Top Gear Test Track.


The trio initially realise that none of them are in the news area, so they show a clip of a squirrel to hide their sneaking over to the news area. Nyheter: Trion initialt inser att ingen av dem är i nyheterna området, så de visar ett klipp av en ekorre att dölja sin smyga över till nyhetsområdet. They then discuss the following: a new type of speed camera coming to Britain's motorways; De diskuterar sedan följande: en ny typ av fartkamera kommer till Storbritanniens motorvägar; Boris Johnson's plans to create a low-emission zone in London; Boris Johnsons planer på att skapa en Miljözon i London; the Ariel Nomad, which Hammond desires greatly; Ariel Nomad, som Hammond önskar kraftigt; the new hybrid Honda NSX ; den nya hybriden Honda NSX ; and the new Ford GT , which Clarkson does *not* want to buy due to his problems with his first-generation Ford GT. och den nya Ford GT , vilket Clarkson gör * inte * vill köpa på grund av hans problem med sin första generationens Ford GT. Clarkson admits to making a mistake in the Patagonia Special...revealing he had claimed the Condor was the largest bird, when it is actually the Wandering Albatross. Clarkson medger att göra ett misstag i Patagonien Special ... avslöjar han hävdade Condor var den största fågel, när det är faktiskt den Wandering Albatross.


Ed Sheeran sets a lap time of 1.54.3 on a wet track, becoming the second slowest star to drive around the track in the Vauxhall Astra . Stjärnan i en prisvärda Bil: Ed Sheeran sätter en varvtid på 1.54.3 på en blöt bana, blir den näst långsammaste stjärnan att köra runt banan i Vauxhall Astra .


Special-avsnitt 1 (Patagonia Special - del 1), Special-avsnitt 2 (Patagonia Special - del 2), Avsnitt 1, Avsnitt 2 (Australiensk road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7, Avsnitt 8

Avsnitt: 2 (Den med den australiensiska road tripen)
Totalt: 166
Datum: 1 Februari 2015
Gäst: Kiefer Sutherland


Road trip : The trio travel through the Northern Territory , Australia, on a road trip from Darwin , to a 3.2 million acre (13,000 km 2 ) cattle station , that was four days travel from their starting location, to herd cattle with three modern, Grand-Tourer cars. Road trip: Trion resa genom Northern Territory , Australien, på en väg resa från Darwin , till en 3,2 miljoner tunnland (13.000 km 2) nötkreatur station , det var fyra dagar reser från sin startposition, att valla boskap med tre moderna, Grand-Tourer bilar. Jeremy chose the BMW M6 Gran Coupe , Richard went for the Bentley Continental GT V8S , and James took the Nissan GT-R . Jeremy valde BMW M6 Gran Coupe , Richard gick för Bentley Continental GT V8S , och James tog Nissan GT-R . Prior to them leaving, the trio made fun of each others number plate being offensive to Australian republicans (a joke in reference to their troubles in Patagonia ). Före dem lämnar, trion gjorde narr av varandras nummer plattan vara stötande för australiska republikaner (ett skämt med hänvisning till sina bekymmer i Patagonien ).

During their first day, Clarkson and May debated on whose car was the fastest, and so they performed a drag race on an abandoned WWII airfield to find out, with Hammond also taking part (despite fears that his Bentley would lose badly due to it not having launch control and less power than the other two). Under deras första dag, Clarkson och maj debatterade på vars bil var snabbast, och så de utförde ett dragrace på en övergiven WWII flygfält för att ta reda på, med Hammond tar också en del (trots farhågor om att hans Bentley skulle förlora dåligt på grund av att den inte ha launch control och mindre ström än de andra två). Initially, James argued that their first attempt was to see who could set off fastest from the start line using launch control, after he stopped shortly after beginning while Richard and Jeremy finished. Inledningsvis James hävdade att deras första försök var att se vem som kunde kvitta snabbast från startlinjen med hjälp launch control, efter att han slutade strax efter början medan Richard och Jeremy klar. Clarkson questioned May on this claim, but on examination of the cameras, Clarkson noted that the Nissan was indeed first to set off using launch control (by 16 m (52 ft)), followed by the Bentley, with the M6 starting last as it struggled for grip to set off on. Clarkson ifråga maj på detta påstående, men vid undersökning av kamerorna, Clarkson noterade att Nissan var faktiskt först att kvitta med hjälp launch control (med 16 Mkr (52 fot)), följt av Bentley, med M6 börjar sist som det kämpade för grepp att kvitta på. When they did it again in traditional fashion, without launch control and to the finish, the M6 won the drag race, followed by the Bentley, with the GT-R coming in last. När de gjorde det igen i traditionella sätt, utan launch control och till slut, M6 vann dragrace, följt av Bentley, med GT-R kommer i sist. After the race, the trio drove to their "motel" and "fish restaurant" set up by the producers - a campsite next to a swamp, where they would camp and catch their supper from crocodile-infested waters. Efter loppet, körde trion till deras "Motell" och "fiskrestaurang" som inrättats av producenterna - en campingplats intill ett träsk, där de skulle slå läger och fånga deras kvällsmat från krokodil-angripet vatten.

On the second day, concerned about animals jumping out into the road, the trio decided to see how good their brakes would be. Den andra dagen, fråga om djur hoppar ut i vägen, beslöt trion för att se hur bra deras bromsar skulle vara. Using an empty stretch of straight road, each presenter had to drive their car to 60 mph (97 km/h) along the road, and then brake when they reached a waypoint, with the car having to stop within a braking distance of 240 ft (73 m) (according to the Highway Code). Använda en tom sträcka av rak väg, hade varje presentatör att köra sin bil till 60 mph (97 km / t) längs vägen, och sedan bromsar när de nått en waypoint med bilen behöva stanna inom ett bromssträcka på 240 m (73 m) (enligt vägtrafikförordningen). Because the Bentley was a modern car made after this rule, and also heavy at 2.5 long tons (2.5 t), it managed to achieve a remarkably short braking distance. Eftersom Bentley var en modern bil som görs efter denna regel, och även tungt vid 2,5 långa ton (2,5 t), lyckades det att uppnå en anmärkningsvärt kort bromssträcka. The M6 then did the same test and managed to stop at an even shorter distance than the Bentley, despite having different brakes, while the GT-R braked better than the Bentley as well, but was beaten by the BMW. M6 gjorde sedan samma test och lyckades stanna vid en ännu kortare avstånd än Bentley, trots att de har olika bromsar, medan GT-R bromsade bättre än Bentley också, men blev slagen av BMW. The next test of their cars came when they arrived at the Frances Creek open pit iron mine the producers had directed them to, one that had supplied China with steel. Nästa test av deras bilar kom när de kom till Frances Creek dagbrottet järngruva producenterna hade riktat dem, en som hade levererat Kina med stål. Here, they would each take there cars up a specially-made hill climb course, attempting to beat a benchmark time of 1:17.8 that had been set by the Stig's Australian cousin in a HSV Maloo GTS ute . Här skulle de varje ta det bilar upp en specialgjord kulle klättra Naturligtvis försöker slå ett riktmärke på 1: 17.8 som hade fastställts av Stigs svenska kusin i en HSV Maloo GTS ute . Jeremy went first, and set a time of 1:31.6 in his M6 after setting his traction control off, whilst Richard went second and managed a time of 1:18.6 in his Bentley. Jeremy gick först, och ange en tid av 1: 31.6 i sin M6 efter inställning hans traction control off, medan Richard gick andra och lyckades en tid av 1: 18,6 i hans Bentley. James was left last to do his run, though as he was not confident on doing the course himself, he had smuggled the Stig over in his GT-R to drive it for this challenge; James var kvar sist att göra hans körning, men som han inte var säker på att göra kursen själv, hade han smugglat Stig över i sin GT-R för att köra den för denna utmaning; the Stig secretly helped James to set a time of 1:13.3, leaving Clarkson suspicious of how May had managed to get that result in his car. Stig hjälpte hemlighet James för att ställa en tid av 1: 13,3, lämnar Clarkson misstänksam mot hur maj hade lyckats få detta resultat i sin bil.

After a second night of camping, the trio had to drive all through the third day to reach their destination. Efter en andra natt av camping, hade trion att driva alla genom den tredje dagen för att nå sin destination. On the way they overtook three road trains with relative ease. På det sätt som de gick om tre fordonståg med relativ lätthet. Reaching the entry to the cattle station just as night had fallen, they eventually reached journey's end, but with no spare beds, they were forced to camp for a third night. Nå posten till stationen boskap precis som natten hade fallit, så småningom nådde de resans slut, men med inga reservdelar sängar, tvingades de till lägret för en tredje natt. In the morning, the three were sent out on their main challenge - to find and herd 4,000 cattle to a large pen with their cars, where they were staggered by the fact that the station was the same size as the South-East of England. På morgonen var det tre skickades ut på deras största utmaning - att hitta och fösa 4.000 nötkreatur till en stor penna med sina bilar, där de förskjutna av att stationen var i samma storlek som den sydöstra England. Although they found a small group of four cows, they were subsequently whilst herding them (the Bentley got beached), leading the trio to search for more and finding a much larger herd consisting of the number required. Även om de hittade en liten grupp av fyra kor, de var därefter samtidigt valla dem (Bentley blev strandad), vilket leder trion att söka efter mer och hitta en mycket större besättning bestående av det antal som krävs. However, overwhelmed by the sheer volume of cattle that was there, they were soon either trapped within the herd (after Richard suggested breaking it into smaller herds), or unable to move them on, and were thus forced to bring in back-up - a duo of Robinson R22 helicopters, whose pilots worked a dangerous job using them to round up cattle. Men överväldigad av den mängd boskap som var där, de var snart antingen instängda inom besättningen (efter Richard föreslog att bryta det i mindre besättningar), eller oförmögen att röra dem, och var därmed tvungna att ta in back-up - en duo av Robinson R22 helikoptrar, vars piloter arbetat ett farligt jobb använder dem för att runda upp boskap. With the back-up in place, the trio herded the cattle, and managed to reach the pen with them, being "ambitious, but not rubbish". Med backup på plats, vallade trion boskapen, och lyckats nå pennan med dem, att vara "ambitiös, men inte skräp".

Back in the studio, the trio remarked with amazement that all three cars had travelled to the cattle station and done the final challenge without breaking down. Tillbaka i studion, trion anmärkte med förvåning att alla tre bilarna hade rest till stationen boskap och gjort den slutliga utmaningen utan att brytas ned. However, on choosing the best out of the three, both Richard and James claimed theirs was the best, which soon led them to arguing over the flaws of each other's car (and the other as well), while Jeremy, after he stopped them arguing, pointed out his BMW was the best, but while he would not buy one, owing to the depreciation on the M6, when he had to decide on the other two, Clarkson revealed he'd rather ignore his car's flaws and still go for it. Men om man väljer ut det bästa av de tre, både Richard och James hävdade deras var bäst, som snart ledde dem till att argumentera över bristerna i varandras bil (och andra också), medan Jeremy, efter att han stoppade dem argumentera , påpekade hans BMW var bäst, men medan han inte skulle köpa en, på grund av avskrivningar på M6, då han var tvungen att besluta om de andra två, avslöjade Clarkson han hellre ignorera hans bilens brister och ändå gå för det .


Kiefer Sutherland talked about his role as Jack Bauer in 24 , then he posted a time of 1:49.2 on a wet track. Stjärnan i en prisvärda Bil: Kiefer Sutherland talade om sin roll som Jack Bauer i 24 , då han postade en tid av 1: 49,2 på en blöt bana.


Special-avsnitt 1 (Patagonia Special - del 1), Special-avsnitt 2 (Patagonia Special - del 2), Avsnitt 1, Avsnitt 2 (Australiensk road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7, Avsnitt 8

Avsnitt: 3 (Den med budget-ambulanserna)
Totalt: 167
Datum: 8 februari 2015
Gäst: Daniel Ricciardo.Cheap car challenge : The trio decide to improve ambulances. Billig bil utmaning: Trion besluta att förbättra ambulanser. Initially, they modify a P45 (Series 19, Episode 1) with a flashing beacon and a gurney which attaches to a rear-mounted hitch, but this fails when the gurney jackknifes and ejects the patient. Inledningsvis de ändra en P45 (Serie 19, Episode 1) med ett blinkande varningsljus och en brits som fäster en bakmonterad skumt, men detta misslyckas när båren jackknifes och matar ut patienten. The producers then instruct the presenters to "do it properly", and each buy an alternative to the standard ambulance used by the NHS (a Mercedes Sprinter ), with their choices being tested in a series of challenges. Producenterna instruera sedan presentatörerna att "göra det ordentligt", och varje köper ett alternativ till standard ambulansen används av NHS (en Mercedes Sprinter ), med sina val testas i en rad utmaningar. For £5000, Hammond bought a customized Chevy G20 V8 Van , which he lauded for its 5.7 litre V8 engine and its bargain price (compared to the £150,000 cost of a standard NHS ambulance). För £ 5000, Hammond köpte en anpassad Chevy G20 V8 Van , som han prisade för sin 5,7 liters V8-motor och dess fynd pris (jämfört med £ 150.000 kostnaden för en standard NHS ambulans). Clarkson bought a Porsche 944 Turbo , with the idea that the patient could be stowed under the all-glass hatchback ; Clarkson köpte en Porsche 944 Turbo , med tanken att patienten kunde stuvas under alla glas halvkombi ; Hammond points out that the patient would bake in the tight, glass-enclosed space. Hammond påpekar att patienten skulle baka i tight, inglasade utrymmet. May bought a hearse - a Ford Scorpio Cardinal - which was roundly mocked by the others, despite May pointing out the potent Cosworth-designed V6 engine and traction control. Kan köpte en likbil - en Ford Scorpio kardinal - vilket kategoriskt hånades av de andra, trots maj påpeka den potenta Cosworth-designad V6 motor och antispinnsystem.

For their first challenge - a drag race - each vehicle would be driven against each other and a standard NHS ambulance. För deras första utmaningen - ett dragrace - varje fordon skulle drivas mot varandra och en standard NHS ambulans. The race was won by Clarkson, with May coming in second, and Hammond in last, while all three beat the ambulance. Loppet vanns av Clarkson, med maj kommer i andra, och Hammond i förra, medan alla tre slog ambulansen. After this race, each was told to take their choice away, modify them, and then report back to the Test Track with their creation. Efter det här loppet, fick var och berättade att ta sitt val bort, ändra dem, och sedan rapportera tillbaka till Test Track med sin skapelse. May redesigned his hearse for comfort, with a plush interior, an agonizingly slow motorised bay door, and a loud-speaker system for a siren. Kan omgjorda hans begravningsbil för komfort, med en plysch inredning, en plågsamt långsam motoriserad bay dörren, och en högtalarsystemet för en siren. Clarkson redesigned his Porsche with a split-tailgate rear door, a hydraulic handbrake, a siren which played Simple Minds ' "Alive and Kicking", and a special ram that could be raised and lowered, leading him to nicknaming his creation as a "Rambulance". Clarkson omgjorda hans Porsche med en delad baklucka bakdörr, en hydraulisk handbroms, en siren som spelade Simple Minds "" Alive och Kicking ", och en speciell bagge som kunde höjas och sänkas, vilket leder honom till nicknaming sin skapelse som en" Rambulance ". Hammond redesigned his van as an ersatz "Nuclear Disposal" vehicle that spewed green smoke to terrify other motorists into giving it the right-of-way; Hammond omgjorda hans van som en surrogat "Nuclear Avfallshantering" fordon som spydde grön rök för att skrämma andra bilister till att ge det rätt-of-way; he also added a nitrous oxide injection system for the engine. han också lagt till en dikväveoxid insprutningssystem för motorn.

Their next challenge was a timed lap around the Test Track - the Stig would drive each presenter around the course (modified with speed humps) under a benchmark time of 3:00, while they tended to a patient in the rear and completed three medical procedures with them. Deras nästa utmaning var en tidsinställd varv runt Test Track - Stig skulle köra varje presentatör runt banan (modifierad med farthinder) under ett riktmärke tid på 3:00, medan de tenderade att en patient i bak och avslutade tre medicinska procedurer med dem. Hammond managed a time of 2:17 and completed all the procedures, although his brakes faded badly; Hammond lyckades en tid av 2:17 och avslutade alla förfaranden, även om hans bromsar bleknat dåligt; James achieved a time of 12:28 - owing to his slow bay door (which broke), and the vehicle having difficulty clearing the speed humps - but he did manage to complete two procedures; James uppnådde en tid av 12:28 - på grund av sin långsamma bay dörren (som bröt), och fordonet har svårt rensa farthinder - men han lyckades slutföra två förfaranden; Clarkson achieved a time of 2:28, but failed to do any procedures, owing to the cramped space in the back of his car and his transfixion with the mannequin's penis. Clarkson uppnådde en tid av 2:28, men misslyckades med att göra några rutiner på grund av det trånga utrymmet i baksätet på sin bil och hans Transfixion med dockans penis. After this challenge, the trio were tasked with getting a patient from their ambulance, into a hospital, as quickly as possible. Efter denna utmaning, var trion i uppdrag att få en patient från sin ambulans, till ett sjukhus, så snabbt som möjligt. All three failed this: Clarkson tried to use a sling-shot " centrifugal force " manoeuvre with his ambulance, which flung his gurney into the ambulance bay doorframe; Alla tre missade detta: Clarkson försökte använda en sele-shot " centrifugalkraften "manöver med sin ambulans, som kastade sin brits i ambulansen bay dörrkarmen; Hammond used an air cannon, which fired his gurney through the (closed) rear door of his ambulance and into the side of another ambulance; Hammond använde en luftkanon, som avfyrade hans brits genom (stängd) bakre dörren till hans ambulans och in i sidan av en annan ambulans; May used a SatNav-equipped robotic gurney, which entered the hospital - and then exited the ambulance bay, driving away from the hospital entirely. Maj använde en SatNav utrustat robot brits, som trädde sjukhuset - och sedan lämnat ambulansen bay, köra iväg från sjukhuset helt.

For their final challenge, the trio, who set up an "International Rescue" styled base, were told to go to Theale to deal with an "meteor strike". För deras sista utmaningen, trion, som sätter upp en "International Rescue" stylad bas, fick höra att gå till Theale att hantera en "meteor strejk". Driving there, they found their sirens did not work to move people out of the way. Körning dit fann de sina sirener fungerade inte att flytta människor ur vägen. After becoming lost finding the accident scene, each arrived forty minutes later, with the brakes on Hammond's van on fire at the time of arrival. Efter att ha blivit förlorade hitta olycksplatsen, var och kom fyrtio minuter senare, med bromsarna på Hammonds skåpbil i brand vid ankomsten. Once there, the trio are informed that they would be racing each other to a hospital on the other side of the town, each ambulance carrying a computerised "patient" that will deduct ten seconds from its "life clock" for every hard jolt it receives. Väl där, är trion informeras om att de skulle tävla med varandra till ett sjukhus på andra sidan av staden, varje ambulans bär ett datoriserat "patient" som kommer att dra tio sekunder från dess "life klocka" för varje hårt ryck den tar emot . May initially drove carefully, but - after a long delay caused by an incompetent driver in a Peugeot 406 - drove with reckless abandon. Kan till en början körde försiktigt, men - efter en lång fördröjning orsakad av en inkompetent förare i en Peugeot 406 - körde med vårdslös överge. Hammond and Clarkson, meanwhile, drove recklessly from the off; Hammond och Clarkson, under tiden, körde hänsynslöst från off; Hammond even tried his nitrous oxide system, which caused him to lose control of his ambulance and crash through a wooden fence. Hammond försökte även hans lustgas-system, vilket fick honom att tappa kontrollen över sin ambulans och kraschar genom ett trästaket. May reached the hospital first, but lost his patient in his rush. Maj nådde sjukhuset först, men förlorade sin patient i hans brådska. Clarkson came in second, and managed to not only get his patient to the hospital with an unexpired "life clock", but also to deliver his patient through the A+E door. Clarkson kom på andra, och lyckades inte bara få sin patient till sjukhuset med en kvardröjande "life klocka", men också att leverera sin patient genom A + E dörr. Hammond came in last, and, along with setting his brakes on fire again, managed to use his air cannon to fire his "patient" through the Reception window of the hospital. Hammond kom in sist och, tillsammans med att sätta sina bromsar i brand igen, lyckats använda sin luftkanon för att avfyra sin "patient" genom fönstret av sjukhuset mottagning.

Back in the studio, May lost badly, after being penalised heavily for a couple of failures, while Clarkson was narrowly beaten by Hammond, who despite winning, was criticised for creating a slow, expensive, fire-prone ambulance that would ruin the NHS. Tillbaka i studion, maj förlorade dåligt, efter att straffas hårt för ett par misslyckanden, medan Clarkson blev snävt slagen av Hammond, som trots att vinna, kritiserades för att skapa en långsam, dyr, brandbenägna ambulans som skulle förstöra NHS.


Clarkson answers complaints about an exploded cow on the Road Trip in the previous episode, followed by the trio giving driving tips for new immigrants. Nyheter: Clarkson svarar klagomål om en sprängs ko på Road Trip i föregående episoden, följt av trion ger driv tips för nya invandrare. In discussing government-mandated stopping distances, Clarkson reveals that a modern car can stop from 112 mph in the space the government believes a car needs to stop from 70 mph. När man diskuterar statligt styrda bromssträckor, avslöjar Clarkson att en modern bil kan stoppa från 112 mph i utrymmet regeringen anser att en bil måste sluta från 70 mph. May reveals a new Ferrari, the 488 GTB that will replace the 458 (as Clarkson and Hammond mock May's now-"worthless" 458 Italia); Maj avslöjar en ny Ferrari, den 488 GTB som kommer att ersätta 458 (som Clarkson och Hammond mock maj s nu- "värdelösa" 458 Italia); McLaren reveal a photo of an unfinished new car; McLaren avslöjar ett foto av en ofullbordad ny bil; Land Rover reveal a new version of their Range Rover Evoque range, called the NW8. Land Rover avslöjar en ny version av sin Range Rover Evoque sortiment, kallas NW8.


Daniel Ricciardo set a time of 1:42.2, in the Suzuki Liana , beating Lewis Hamilton 's time. F1-drivrutin i en prisvärda Bil: Daniel Ricciardo satt en tid av 1: 42,2, i Suzuki Liana , slog Lewis Hamiltons tid.


Special-avsnitt 1 (Patagonia Special - del 1), Special-avsnitt 2 (Patagonia Special - del 2), Avsnitt 1, Avsnitt 2 (Australiensk road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7, Avsnitt 8

Avsnitt: 4 (Den med hyllningen till Land Rover Defender)
Totalt: 168
Datum: 15 Februari 2015
Gäster: Will Smith, Margot Robbie1. James reviews the Mercedes-AMG GT S around the track. Recension: James granskar Mercedes-AMG GT S runt banan. Despite his initial criticism, he finds his mind on AMGs being changed by it. Trots hans initiala kritik, finner han sig på AMGs att ändras av den. He is being impressed by the speed, due to the fact that it uses less fuel and goes just as fast as the old SLS AMG , finds the design to be quite good, both interior and exterior, enjoys the handling, which he claims gives him the Fizz, and noise and claims it to be an AMG designed for a "grown up" and to be much better than previous AMGs. Han är imponerad av hastigheten, på grund av det faktum att den använder mindre bränsle och går lika snabbt som den gamla SLS AMG , finner designen vara ganska bra, både inre och yttre, har hanteringen, som han påstår ger honom den Fizz, och buller och hävdar att det är en AMG konstruerad för en "vuxit upp" och att vara mycket bättre än tidigare AMGs. However back in the Studio he claimed to Jeremy that he'd still have a Nissan GT-R which he describes as the finest car in the world. Men tillbaka i studion hävdade han till Jeremy att han fortfarande skulle ha en Nissan GT-R som han beskriver som den finaste bilen i världen. Before The Stig drove AMG GT around the track, he punched a cut out of Daniel Ricciardo for his time the previous week, and then posted a lap time of 1.17.5 making it faster than the GT-R and faster than the old SLS AMG Black . Innan The Stig körde AMG GT runt banan, stansade han en nedskärning av Daniel Ricciardo för hans tid föregående vecka, och sedan postade en varvtid på 1.17.5 vilket gör det snabbare än GT-R och snabbare än den gamla SLS AMG Svart . It also makes it the fastest Mercedes to have lapped the Top Gear Test Track. Det gör det också de snabbaste Mercedes att ha varvade Top Gear Test Track.


2. Jeremy introduces the new BMW M3 claiming that despite having a smaller engine, due to the fact that its turbocharged it has more horsepower and more torques than the previous M3 making it four seconds faster around the Top Gear Test Track. Recension: Jeremy introducerar den nya BMW M3 hävdar att trots att de har en mindre motor, på grund av det faktum att dess turboladdad det har mer hästkrafter och vridmoment fler än föregående M3 vilket gör det fyra sekunder snabbare runt Top Gear Test Track. He then heads to the track and tests how it drives. Han leder sedan till spåret och tester hur det driver. He initially describes how it is hard to hold a drift in the car due to the power steering being electric rather than hydraulic, however after this small criticism he then puts the steering in comfort and it is much nicer to drift. Han beskriver en början hur det är svårt att hålla en drift i bilen på grund av servostyrning är elektriskt stället hydraulisk, men efter denna lilla kritik han sedan sätter styrningen i komfort och det är mycket trevligare att glida. Jeremy concludes his review claiming that the new M3 is almost like the perfect car as it is not only fast and nice to drive, but well made, seats four, decent-sized boot, comfortable, quiet, has lots of standard equipment and says that it is the best modern BMW to buy. Jeremy avslutar sin recension hävdar att den nya M3 är nästan som den perfekta bilen eftersom det inte bara är snabb och trevlig att köra, men väl gjort, plats för fyra, skaplig storlek boot, bekväma, tysta, har massor av standardutrustning och säger att det är den bästa moderna BMW att köpa. However he then describes that due to modern environmental times there is another new BMW, the radical new i8 . Men han då beskriver att på grund av modern miljö tider finns det en annan ny BMW, den radikala nya i8 . He firstly claims that it does 155mph and 134mpg, then describes how people who buy it will get £5,000 from the government, free from the congestion charge and you will not have to pay road tax but questions whether petrolheads will buy this car. Han hävdar för det första att den gör 155mph och 134mpg, sedan beskriver hur människor som köper den kommer att få £ 5000 från regeringen, fri från trängselskatt och du kommer inte att behöva betala vägskatt men ifrågasätter om petrolheads kommer att köpa den här bilen. He sets the sat-nav for Whitby due to the fact that it has the best Fish and Chips and there is an M3 at Whitby and he must decide which of the two new BMW's will he drive home in. Jeremy selects comfort mode for the first half of the journey due to him being on the A1 . Han sätter sat-nav för Whitby grund av det faktum att den har den bästa Fish and Chips och det finns en M3 på Whitby och han måste bestämma vilken av de två nya BMW: s kommer han köra hem i. Jeremy väljer komfortläge för första hälften av resan på grund av att han är på A1 . He then describes that one problem is that in comfort mode you're not charging the batteries up and eventually the will run flat. Han beskriver sedan att ett problem är att i komfortläge du inte laddar batterierna upp och så småningom kommer att köra platt. He then pulls into a service station where he plans to charge the car up through the mains. Han drar sedan in i en bensinstation där han planerar att ta ut bilen upp genom elnätet. This does not work. Detta fungerar inte. He describes a solution is either to drive without the batteries or to put the car in sport mode whereby the batteries are being charged up as he drives along. Han beskriver en lösning är att antingen köra utan batterier eller att sätta bilen i sportläge varvid batterierna laddas upp när han kör tillsammans. Also in sport mode the i8 is as fast as a Porsche 911 or a Chevrolet Corvette Stingray . Även i sportläge på i8 är lika snabbt som en Porsche 911 eller en Chevrolet Corvette Stingray . So fast that he soon arrives in the north of England and agrees that the i8 had impressed him so far with its technology, however to see if it is a true petrol-heads car, he turned off the A1 and plunged into the beautiful North Yorkshire Moors . Så snabbt att han snart kommer i norra England och håller med om att den i8 hade imponerat honom så långt med sin teknik, men för att se om det är en sann bensin-huvuden bil, vände han utanför A1 och störtade ner i den vackra North Yorkshire hedar . On the moors he is thoroughly impressed by the i8's handling due to it feeling light and having a low centre of gravity due to the battery pack being found low down in the middle of the car. På hedarna han grundligt imponerad av i8 hantering på grund av den känsla ljus och har en låg tyngdpunkt på grund av att batteriet upptäcks lågt ner i mitten av bilen. He then points out that the faster he goes the more electricity that is created for the electric motors. Han har vidare påpekat att ju snabbare han går desto mer el som skapas för elmotorer. He then criticises the fact that hybrids are not the future due them having two motors, however the benefits of owning an i8 are immense. Han kritiserar då det faktum att hybrider inte framtiden på grund dem som har två motorer, men fördelarna med att äga en i8 är enorm. He then drives into Whitby in electric mode using electricity that he made on the Moors claiming that 'if you want to save the planet, Drive Fast!' Han driver sedan in Whitby i eldrift med hjälp av elektricitet som han gjorde på morerna hävdar att "om du vill rädda planeten, köra fort!" Upon arriving in Whitby harbour and after deciding on having Cod instead of Haddock he then has to choose which one of the two new BMWs he would drive him in. Jeremy initially describes it as the hardest thing ever due the M3 being the best at where we have come from and the i8 being where we are going due to it being new and innovative. Vid ankomsten i Whitby hamn och efter beslutar om att ha Torsk istället för kolja han sedan har att välja vilken av de två nya BMW han skulle köra honom. Jeremy beskriver inledningsvis det som det svåraste någonsin på grund av M3 vara bäst på där vi har kommit från och i8 är där vi kommer på att det är nytt och innovativt. He then makes up his mind and upon walking towards the M3 he instead gets into the i8 and drives that back to London. Han gör sedan upp sig och på promenader mot M3 han istället hamnar i i8 och enheter som tillbaka till London. Back in the studio Jeremy reveals that the i8 has some niggles such as poor rear visibility, microscopic boot, a window that does not go all the way down, Wayne Rooney has just bought one and it only does 31mpg despite BMW's claim that it does 135mpg due to it having a tiny fuel tank. Tillbaka i studion Jeremy visar att i8 har några petigheterna såsom dålig sikt bakåt, mikroskopisk känga, ett fönster som inte går hela vägen ner, Wayne Rooney har precis köpt en och det bara gör 31mpg trots BMW: s påstående om att den gör 135mpg grund av att det har en liten bränsletanken. Both James and Jeremy agree that Hybrids are on the right road but they are not perfect just yet. Både James och Jeremy är överens om att hybrider är på rätt väg, men de är inte perfekt ännu.


Feature : Richard pays tribute to the Land Rover Defender , a vehicle that was designed by a war veteran, and has an extensive history of good moments, while having an enjoyable rugged history as an off-road car. Feature: Richard hyllar Land Rover Defender , ett fordon som designades av en krigsveteran, och har en omfattande historia av goda stunder, samtidigt som en trevlig robust historia som en off-road bil. Richard starts off explaining that several of mankind's great inventions started out as drawings in the sand on a beach, Rolls-Royce Merlin engine , Norman Woodland with the barcode and in 1947 Maurice Wilks sketched the Land Rover . Richard börjar förklara att flera av mänsklighetens stora uppfinningar började som ritningar i sanden på en strand, Rolls-Royce Merlin motor , Norman skogsmark med streckkod och 1947 Maurice Wilks skissade på Land Rover . A few months after he had sketched his idea a prototype was built, Richard points out that there was an issue with the car. Några månader efter att han hade skissat sin idé en prototyp byggdes, Richard påpekar att det fanns ett problem med bilen. The steering wheel was located in the centre, which would make hand signals a problem. Ratten var belägen i centrum, vilket skulle göra handsignaler ett problem. The first Land Rover was 'born' just ten months after the prototype, which came in Spitfire green due to it being the only colour paint that they could lay their hands on. Den första Land Rover var "född" bara tio månader efter prototypen, som kom i Spitfire grönt på grund av att det är den enda färg färg som de kunde lägga vantarna på. Richard goes on to explain that the Military bought thousands of the car, being used by everyone from the Medical Corps to the SAS. Richard fortsätter med att förklara att den militära köpte tusentals av bilen, som används av alla från Medical Corps till SAS. While in civilian life you could have a Land Rover tank, train, conveyor belt, snowplough, fire engine and hovervan. Även i det civila livet du kan ha en Land Rover tank, tåg, transportband, snöplog, brandbil och hovervan. It was the first production vehicle that travelled 18,000 miles from England to Singapore, to cross the Bering Strait and was the vehicle Ranulph Fiennes chose for his trans-global expedition. Det var den första fordonsproduktionen som reste 18.000 miles från England till Singapore, att korsa Berings sund och var fordonet Ranulph Fiennes valde för sin trans global expedition. To celebrate its long life, as it comes to an end, Hammond took a 64 year old Land Rover Defender to the Claerwen dam in Wales to replicate a car stunt used for an advert. För att fira sin långa livslängd, eftersom det kommer till ett slut, tog Hammond en 64 årig ??Land Rover Defender till Claerwen dammen i Wales för att replikera en bil stunt som används för en annons. He made certain the Defender could climb up the steep face of the dam with a strong winch, using a secondary engine placed on a tilted hinge as the other would cut out due to not being level. Han gjorde vissa Defender kunde klättra uppför den branta ansiktet av dammen med en stark vinsch, med hjälp av en sekundär motor placeras på en lutande gångjärn som de andra skulle skära ut på grund av att inte vara nivå. Despite enduring a terrifying time, Hammond could not climb over onto the flat dam top due to where the winch cable was attached, which resulted in him having to be winched back down to the bottom. Trots bestående en skrämmande tid, kunde Hammond inte klättra över på den platta dammen topp på grund av där vinsch kabeln var ansluten, vilket resulterade i honom att behöva vinschas tillbaka ner till botten. Back in the studio Jeremy and James commented on Richard's failure to get to the top of dam, where James informs him that Land Rover are working on a new Defender. Tillbaka i studion Jeremy och James kommenterade Richard underlåtenhet att komma till toppen av dammen, där James informerar honom om att Land Rover arbetar på en ny Defender. Jeremy then told the audience that he and James would be having a lot of crashes on purpose. Jeremy berättade då för publiken att han och James skulle ha en massa krascher med flit.


Margot Robbie & Will Smith talked about their role in the upcoming Focus . Stjärnor i en prisvärda Bil: Margot Robbie & Will Smith talade om sin roll i den kommande Focus . Both set laps, Margot achieved a lap time of 1.47.1, while Smith sets a time of 1.47.2. Båda inställda varv, Margot uppnått en varvtid på 1.47.1, medan Smith sätter en tid av 1.47.2.


Special-avsnitt 1 (Patagonia Special - del 1), Special-avsnitt 2 (Patagonia Special - del 2), Avsnitt 1, Avsnitt 2 (Australiensk road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7, Avsnitt 8

Avsnitt: 5 (Den med hyllningen till Peugeot)
Totalt: 169
Datum: 22 februari 2015
Gäst: Olly Murs1. Richard reviews the new Chevrolet Corvette Stingray describing how it's the best looking Corvette for years and is impressed by the speed and noise claiming it would give James May the Fizz. Recension: Richard granskar nya Chevrolet Corvette Stingray som beskriver hur det är den snyggaste Corvette för år och är imponerad av hastigheten och buller hävdar att det skulle ge James maj Fizz. He describes how the cost at only £65,000 meaning that it is cheaper than all of its rivals from Europe. Han beskriver hur kostnaden på endast £ 65,000 vilket betyder att det är billigare än alla sina konkurrenter från Europa. He then moves onto the Porsche Cayman GTS which costs about the same but in a drag race it is slower than the Corvette due to it having less horsepower and less torque. Han flyttar sedan till Porsche Cayman GTS som kostar ungefär samma, men i ett dragrace det är långsammare än Corvette på grund av att det har mindre hästkrafter och mindre vridmoment. He then describes how the Porsche handles beautifully with precision and nimbleness describing why Europe has been the king of Sports-Cars. Han beskriver sedan hur Porsche hanterar vackert med precision och smidighet som beskriver varför Europa har varit kungen av Sports-Cars. Richard then goes back to the Corvette describing how it has carbon-fibre suspension, proper seats, different driving modes for road and track and it has been tested at the Nurburgring unlike previous Corvettes. Richard går sedan tillbaka till Corvette som beskriver hur det har kolfiber fjädring, ordentliga sittplatser, olika körlägen för väg- och spår och det har testats på Nürburgring till skillnad från tidigare Corvetter. He then describes how now the handling is pitch perfect and is as precise as the Porsche but had not lost its Redneck Charm. Han beskriver sedan hur nu hanteringen är planen perfekt och är så noggrann som Porsche, men hade inte förlorat sin Redneck Charm. He claims the new Corvette to be a proper rival for the Europeans as well as describing it as the best sports car ever to come out of America. Han hävdar den nya Corvette att vara en riktig rival för européerna samt beskriver det som den bästa sportbil någonsin att komma ut ur Amerika. Back in the Studio both Richard and Jeremy agree that the Corvette is best despite Jeremy claiming that there would be some problems if you were seen in one. Tillbaka i studion både Richard och Jeremy är överens om att Corvette är bäst trots Jeremy hävdar att det skulle finnas några problem om du sett i ett. The Stig set laps in both cars the Porsche achieved a lap time of 1:21.6, and the Corvette sets a time of 1:19.8 making it the fastest Corvette ever to Lap the Top Gear Test Track. Den Stig satt varv i båda bilarna Porsche uppnått en varvtid på 1: 21.6, och Corvette sätter en tid på 1: 19,8 vilket gör den snabbaste Corvette någonsin att Lap Top Gear Test Track.


2. James reviews the Ferrari LaFerrari . Recension: James granskar Ferrari Ferrari LaFerrari . He first says it is much better looking than its main rivals, the McLaren P1 and the Porsche 918 , and makes a much better noise. Han säger först att det är mycket snyggare än sina främsta rivaler, den McLaren P1 och Porsche 918 , och gör en mycket bättre buller. James then reveals the LaFerrari is built from four different types of carbon fibre, so it is lighter than the P1 and 918 and has a lower centre of gravity. James avslöjar sedan Ferrari LaFerrari är byggd av fyra olika typer av kolfiber, så det är lättare än P1 och 918 och har en lägre tyngdpunkt. Like the P1 and 918, the LaFerrari is a hybrid whereby it has an electric motor connected to its V12, but unlike them, it cannot be driven on electric power alone. Liksom P1 och 918, är den Ferrari LaFerrari en hybrid där det inte har en elektrisk motor ansluten till sin V12, men till skillnad från dem, kan det inte köras på elkraft ensam. Instead the battery and motor combination works like Kinetic Energy Recovery (KERS) System in Formula 1. May then says that with all its luxuries and ride it is actually quite civillized. Istället batteriet och motorkombination fungerar som Kinetic Energy Recovery (KERS) System i Formel 1. maj då säger att med alla dess lyx och rida den är faktiskt ganska civillized. He then heads to Fiorano Circuit . Han leder sedan till Fiorano Circuit . The LaFerrari has a 0-60 time of 2.9 seconds and a top speed of 218mph making it faster than both the P1 and 918. May claims that even the most timid can unleash all the power and the KERS System gives extra boost. Den Ferrari LaFerrari har en 0-60 tid på 2,9 sekunder och en toppfart på 218mph vilket gör det snabbare än både P1 och 918. maj hävdar att även de mest blyg kan släppa lös all den kraft och KERS-systemet ger extra skjuts. He then describes the traction control and active aerodynamics (using 21 computers), which according to Ferrari means that people can take Fiorano's Turn 7 flat out. Han beskriver sedan antispinn och aktiva aerodynamik (med 21 datorer), vilket enligt Ferrari innebär att människor kan ta Fiorano s Turn 7 platt ut. James does this successfully and describes that like the P1 the LaFerrari is rear wheel drive, but is not as scary, meaning that it is remarkably easy to handle and corners beautifully. James gör detta framgångsrikt och beskriver att i likhet med P1 för Ferrari LaFerrari är bakhjulsdriven, men är inte så skrämmande, vilket innebär att det är anmärkningsvärt lätt att hantera och hörn vackert. James concludes by saying that the reason Richard thinks the Porsche is best is because it takes the concept of the hybrid-supercar the furthest, Jeremy thinks the McLaren is best because it takes hybrid systems and uses it to make supercars more exciting and James thinks the Ferrari best because it uses the same principle as the McLaren but it looks better and in his mind is better. James avslutar med att säga att anledningen Richard tror att Porsche är bäst är att det tar begreppet hybrid-superbil längst, tänker Jeremy McLaren är bäst eftersom det tar hybridsystem och använder den för att göra super mer spännande och James tänker Ferrari bäst eftersom den använder samma princip som McLaren men det ser bättre och i hans sinne är bättre. Back in the studio, when the presenters ask the audience if they wish to see the three rivals on the test track, Jeremy eveals that while Porsche accepted the challenge, McLaren refuse to do the test on their track due the Hammerhead favouring the Porsche, and Ferrari claimed they were not interested in speed, but recently have calmed down. Tillbaka i studion, när presentatörerna frågar publiken om de vill se de tre rivaler på provbanan, Jeremy eveals att medan Porsche antog utmaningen, McLaren vägrar att göra testet på deras spår grund av Hammerhead gynnar Porsche, och Ferrari hävdade att de inte var intresserade av hastighet, men på senare tid har lugnat ner. McLaren then say that all three cars must be owned by customers so they are road-legal, whereas Ferrari want them all to be factory fresh. McLaren säger då att alla tre bilar måste ägas av kunderna så de är på väg-juridiska, medan Ferrari vill att alla ska vara fabriks färska. As none want to compromise, James points out that he knows someone with a LaFerrari, but Jeremy says that if a LaFerrari owner lent them their car, Ferrari would prevent them from ever buying a limited edition car again. Eftersom ingen vill kompromissa, James påpekar att han känner någon med en Ferrari LaFerrari, men Jeremy säger att om en Ferrari LaFerrari ägare lånade dem deras bil skulle Ferrari hindra dem från att någonsin köpa en begränsad upplaga bil igen. Jeremy then reveals that there is a man in the Middle East who owns all three cars and may be willing to offer, but as he is a cousin of Osama Bin Laden, they are wary of asking. Jeremy avslöjar då att det finns en man i Mellanöstern som äger alla tre bilar och kan vara villiga att erbjuda, men eftersom han är en kusin till Usama bin Ladin, de är försiktiga med att fråga. All three agree to hope for a call from Ferrari and McLaren to accept the challenge. Alla tre är överens om att hoppas på ett samtal från Ferrari och McLaren att anta utmaningen.


Jeremy and James pay homage to one of the most innovative and brilliant car makers, Peugeot . Feature: Jeremy och James hylla en av de mest innovativa och lysande biltillverkare, Peugeot . Jeremy starts by describing how the Camel used to be only way of travel around deserts of North Africa until in 1968. He reveals that despite what people believe about Land Rover and Jeep being the first cars that took people into the back waters it was actually the Peugeot 504 . He described that due to its cheap parts, good ground clearance and rugged dependability it was known as the King of Africa. Jeremy börjar med att beskriva hur Camel brukade vara enda sättet att resa runt öknar Nordafrika förrän 1968. Han avslöjar att trots vad folk tror om Land Rover och Jeep är de första bilarna som tog folk in tillbaka vatten det var faktiskt Peugeot 504 . Han beskrev att på grund av dess billiga delar, bra markfrigång och robust tillförlitlighet den var känd som kungen av Afrika. He then reveals that some 504's have been to places no Land Rover could reach concluding that 40 years ago Peugeot was byword for Rugged dependability. Han avslöjar sedan att några 504-talet har varit till platser ingen Land Rover kunde nå slutsatsen att 40 år sedan Peugeot var liktydigt med Rugged pålitlighet. But then in 1983 Peugeot decided not to make rugged and dependable cars any more but instead make sport cars. Men sedan 1983 Peugeot beslutat att inte göra robusta och pålitliga bilar längre utan istället göra sportbilar. James then points out that the best example of this was the 205 GTI being one of the best hot hatches of 1980s and was surprised that this was made by the same people who did the 504. Jeremy reveals that before making cars Peugeot started out by making very strong steel in 1810, then in 1840 it started making pepper grinders which many described as the best in the world and then in 1852 it started making Corsets which were brilliant, then in 1882 James reveals that Peugeot started making bicycles which were brilliant and finally it started making munitions which were brilliant until in 1943 they decided that they did not want to make munitions any more and so they destroyed their entire munitions factory. James har vidare påpekat att det bästa exemplet på detta var 205 GTI är en av de bästa heta luckor av 1980-talet och blev förvånad över att detta gjordes av samma personer som gjorde 504. Jeremy avslöjar att innan bilar Peugeot började med att mycket stark stål 1810, då 1840 det började göra pepparkvarnar som många beskrivs som den bästa i världen och sedan 1852 det började göra Korsetter som var lysande, sedan 1882 James avslöjar att Peugeot började göra cyklar som var lysande och slutligen Det började göra ammunition som var lysande fram 1943 bestämde de sig för att de inte vill göra ammunition längre och så de förstörde deras hela ammunitionsfabrik. This suggest a reason for the massive transition from Tough Cars to Sporty Cars. Detta tyder på en orsak till den massiva övergången från tuffa bilar till sportiga bilar. He then reveals that 205 T16 was so successful and reliable that it won 16 rally champion ships beating Ford, Audi and Lancia. Han avslöjar då att 205 T16 var så framgångsrik och tillförlitlig att den vann 16 rally mästare fartyg slå Ford, Audi och Lancia. In the showroom more sporty cars were sold by Peugeot. I utställningslokalen mer sportiga bilar såldes av Peugeot. However in 2000, James and Jeremy act out a transition when Peugeot made a transition from sporty cars to Terrible cars with shocking adverts which it was very good at it and lead to a transition of drivers. Men år 2000, agera James och Jeremy ut en övergång när Peugeot gjorde en övergång från sportiga bilar till Terrible bilar med chockerande annonser som det var väldigt bra på det och leder till en övergång av förare. To prove their point, Jeremy buys a Peugeot 307 CC and James buys a Peugeot 407 and they test them like modern Peugeot drivers. För att bevisa sin punkt, Jeremy köper en Peugeot 307 CC och James köper en Peugeot 407 och de testar dem som moderna Peugeot drivrutiner. They do this by reving their cars, listening to BBC Radio 2 , have appalling turning circle, call other drives maniacs, criticise Top Gear and no no functions in cars. De gör detta genom reving sina bilar, lyssna på BBC Radio 2 , har skrämmande vändradie, ringa till andra enheter galningar, kritiserar Top Gear och inga inga funktioner i bilar. This leads to constant crashes at corners, double mini roundabouts, car parks and fields. Detta leder till ständiga kraschar vid hörn, dubbla mini rondeller, parkeringar och fält. There cars also catch fire and fall apart. Det bilar fånga även eld och falla sönder. James and Jeremy conclude that Peugeot deliberately made bad cars for such a long time and decide that when Peugeot changes its mind they will start making Cows. James och Jeremy slutsatsen att Peugeot medvetet gjort dåliga bilar under så lång tid och besluta att när Peugeot ändrar åsikt kommer de att börja göra Kor. Back in the Studio Richard question this theory about Peugeot deliberately making bad cars but Jeremy points out that due to the number of people who are not interested in Top Gear Peugeot to keep costs down deliberately made their cars bad. Tillbaka i studion Richard frågan denna teori om Peugeot medvetet gör dåliga bilar men Jeremy påpekar att på grund av att antalet människor som inte är intresserade av Top Gear Peugeot att hålla kostnaderna nere medvetet gjort sina bilar dåligt.


Olly Murs set a time of 1:44.6 in the Vauxhall Astra Tech Line, beating Aaron Paul 's time. Stjärnan i en prisvärda Bil: Olly Murs satt en tid av 1: 44.6 i Vauxhall Astra Tech Line, slog Aaron Paul är dags.


Special-avsnitt 1 (Patagonia Special - del 1), Special-avsnitt 2 (Patagonia Special - del 2), Avsnitt 1, Avsnitt 2 (Australiensk road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7, Avsnitt 8

Avsnitt: 6 (Den med Richard i kanadensiska ödemarken)
Totalt: 170
Datum: 1 mars 2015
Gäst: Gillian AndersonFeature : In order to test the effectiveness of a Breitling Emergency watch, Hammond is dumped on Wolf Mountain in British Columbia , Canada . Funktion: För att testa effektiviteten av en Breitling Emergency klocka, är Hammond dumpas på Wolf Mountain i British Columbia , Kanada . Given few supplies, he uses the emergency beacon, which is transmitted to Clarkson and May, who are still in England. Med tanke på några leveranser, använder han nödsändare, som överförs till Clarkson och maj, som fortfarande befinner sig i England.Signalen är emellertid endast sänder under tjugofyra timmar. Samtidigt beslutar över dessert, föreslår Clarkson att de använder en pick-up för att rädda sin kollega, men Kan påpekar att de flesta är tvåsitsiga.In Canada, Hammond fails to build a fire and is forced to eat cold beans and drink nearly frozen water. I Kanada, Hammond misslyckas att bygga en brand och tvingas äta kalla bönor och dricka nästan fruset vatten. Clarkson and May eventually get a flight, though they take a long time debating which airline to take. Clarkson och maj får så småningom en flygning, trots att de tar lång tid debattera vilket flygbolag att ta. On the mountain, Hammond's signal runs out of time during his second day. På berget, kör Hammond signal för sent under sin andra dag. Clarkson and May are delayed at Vancouver International Airport , where they proceed to take pictures with fans. Clarkson och maj är försenade på Vancouver International Airport , där de fortsätter att ta bilder med fans. Clarkson's truck is the Hennessey VelociRaptor, a tuned version of the Ford F-150 SVT Raptor , while May selected the Chevrolet Silverado Z71 . Clarksons lastbil är Hennessey VelociRaptor, en trimmad version av Ford F-150 SVT Raptor , medan maj valde Chevrolet Silverado Z71 . These are the first and second best-selling vehicles, respectively, in the USA. Dessa är de första och andra bästsäljande fordon, respektive i USA. Clarkson suggests they sleep in Vancouver and set off after Hammond in the morning. Clarkson föreslår de sover i Vancouver och iväg efter Hammond på morgonen. The following morning, Clarkson and May set off on the 400 mile journey to Hammond's location. Följande morgon, Clarkson och maj iväg på 400 mil långa resan till Hammond läge. The presenters are staggered by the fast rate that their trucks sell in North America. De presentatörer är förskjutna av den snabba takt som deras lastbilar säljer i Nordamerika. Meanwhile, Hammond manages to make a rabbit trap using urine; Samtidigt Hammond lyckas göra en kanin fälla med hjälp av urin; the trap fails. fällan misslyckas. A impatient Hammond also fails to make makeshift snowshoes. En otålig Hammond inte heller att göra provisoriska snöskor. On the road, Clarkson and May stop at a lodge 10 miles from Hammond's location to avoid driving in the snow. På vägen, maj Clarkson och stannar vid en lodge 10 miles från Hammond till platsen undvika att köra i snön. The following morning, Clarkson suggests having a race up the mountain, with the winner not having to rescue Hammond; Följande morgon, föreslår Clarkson har ett lopp uppför berget, med vinnaren inte behöva rädda Hammond; May agrees. Maj håller med. After both trucks are briefly stuck in snow banks (with Clarkson's VelociRaptor damaging a wheel). Efter både lastbilar kortfattat fast i snö banker (med Clarksons VelociRaptor skadar ett hjul). Eventually, Clarkson reaches Hammond first. Så småningom, Clarkson når Hammond först. I studion är det visat att Hammond behövde faktiskt räddas professionellt, i maj Silverado bröt en drivaxel.


Jeremy granskar nya Lexus RC F. Om man antar att det skulle vara en annan hög kvalitet Lexus produkt, blev han bestört av bilens egenskaper. I ett dragrace mot BMW M4 Coupé , trots RC F har fördelen i hästkrafter, desto ljusare BMW slår noggrant konkurrenten. Han hånade de förbryllande körlägen i RC F och dåliga hanteringsegenskaper, men för det mesta han var irriterad på grund av att han visste att Lexus skulle kunna göra mycket bättre.He introduces the Lexus LFA , which despite many flaws such as a poor seatbelt, no cupholder, and a small fuel tank he describes as a brilliant car due to its noise, speed and handling. Han introducerar Lexus LFA , som trots många brister, såsom en dålig säkerhetsbälte, ingen mugghållare, och en liten bränsletank han beskriver som en lysande bil på grund av dess buller, hastighet och hantering.Han kritiserar Lexus, hävdar att de kunde ha fångat essensen av LFA och placera den i RC F. Han sedan hävdar att kanske de kunde inte, på grund av LFA är så bra ", inte ens de människor som gör det vet hur man gör det igen ". RC F tas inte runt banan eftersom Jeremy ansåg att det skulle vara ett fullständigt slöseri med tid.


Jeremy announces a series of upcoming cars from Audi , Vauxhall , and Skoda , claiming that they are effectively Volkswagens underneath the exterior. Nyheter: Jeremy tillkännager en rad kommande bilar från Audi , Vauxhall och Skoda , som hävdar att de är ett effektivt Volkswagen under utsidan. Richard announces a four-wheeled version of the Mercedes Benz G63 AMG 6x6, as well as production of the Group GT3 -based Bentley Continental GT3-R and the Aston Martin Vantage GT3R. Richard tillkännager en fyrhjulig version av Mercedes Benz G63 AMG 6x6, liksom produktionen av koncernens GT3 baserade Bentley Continental GT3-R och Aston Martin Vantage GT3R. De presentatörer debattera sedan om när förarlösa bilar kommer att göra moraliska beslut, skämt att de skulle lära sig att "döda cyklister".


Stjärna i en prisvärd bil : Arkiv X-stjärnan Gillian Anderson körde på en milt fuktig spår, och ställa in en tid av 1: 48,5.


Special-avsnitt 1 (Patagonia Special - del 1), Special-avsnitt 2 (Patagonia Special - del 2), Avsnitt 1, Avsnitt 2 (Australiensk road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 7, Avsnitt 8

Avsnitt: 7 (Den med May i rallycross-VM)
Totalt: 171
Datum: 8 mars 2015
Gäster: Nicholas Hoult, Tanner Foust1. Clarkson reviews the new Jaguar F-Type R . He praises the beauty of the F-Type Coupe, while also mentioning that it is more practical than the convertible. Recension: Clarkson granskar nya Jaguar F-Type R Han berömmer skönheten i F-Type Coupe, samtidigt nämna att det är mer praktiskt än cabriolet.. He also mentions that, due to Jaguar's fiddling with the supercharged V8, it produces 542 bhp, making it much faster than the convertible. Han nämner också att på grund av Jaguars mygel med den överladdade V8, producerar 542 hk, vilket gör det mycket snabbare än cabriolet. Despite all the praise, he criticises the lack of rear visibility, the uncomfortable ride, and the "squeaky" seats. Trots allt beröm, kritiserar han bristen på bakåt och obekväma rida, och "gnisslande" platser.Han flyttade sedan vidare till Eagle Låg Drag GT, som är en rekreation av en engångs E Type racing prototyp. Han är imponerad av hastigheten på låg Drag GT, efter han kämpar mot med en modern sportbil, den Toyota GT86 , och Eagle vinner lätt.He also praises the handling, although he does point out that the F Type would run rings around it. Han berömmer också hantering, även om han inte påpeka att F Typ skulle köra ringar runt det. Han avslutar med att säga av de två Jags, skulle han hellre ha lågt motstånd GT, trots att det är långsammare, dyrare och mindre smidig. In the studio Clarkson reveals to Hammond that the F Type R costs £85,000, whereas the Low Drag GT costs £850,000. I studion Clarkson avslöjar Hammond att F Type R kostar £ 85.000, medan den låg Drag GT kostar £ 850.000.Stig sedan inlägg en varvtid i F Type R 1: 21,6, vilket gör det snabbare än den gamla Jaguar XKR-S . Det gör också det snabbaste Jaguar till varvet Top Gear testbana.


2. Hammond reviews the Mazda MX-5 ND , and its differences from the previous generation. Recension: Hammond granskar Mazda MX-5 ND , och dess skillnader från den tidigare generationen. He heads to Humberside to talk about the new MX-5. Han åker till Humberside att tala om den nya MX-5.


May heads to Lydden Hill Race Circuit to participate in the FIA World Rallycross Championship . Funktion: Kan huvuden till Lydden Hill Race Circuit att delta i FIA World Rallycross Championship . He learns about Rallycross from Tanner Foust . Han lär sig om Rallycross från Tanner Foust . Foust teaches May about the knockout phase in Rallycross, and the rules of the sport. Foust lär maj om utslagningsfasen i Rallycross, och reglerna för sporten. The next morning, May prepares to race in his Polo RX car, while Clarkson and Hammond arrive and announce that they are May's lookouts. Nästa morgon, maj förbereder sig att tävla i sin Polo RX bil, medan Clarkson och Hammond anländer och meddela att de är Mays utkik.Clarkson och Hammond distraherad sedan maj genom sitt headset när han svepte mot andra RX förare inklusive Petter Solberg och Timmy Hansen .In the first heat, Solberg took first place with a best lap of 47.582 seconds, while May took fourth place with a best lap of 55.210 seconds (but without being lapped). I det första heatet, Solberg tog första plats med en bästa varvtid av 47,582 sekunder, medan maj tog fjärde plats med en bästa varvtid av 55,210 sekunder (men utan att vara överlappande). In the next heat, May managed to finish another 4 laps, no thanks to Clarkson and Hammond, who were talking about off-topic subjects through the headset. I nästa värme, maj lyckades till slut ytterligare 4 varv, nej tack till Clarkson och Hammond, som talade om off-topic ämnen genom headsetet. In the final lap, Foust did manage to lap May. I det sista varvet gjorde Foust lyckas knä maj. I det slutliga resultatet, var Foust första, medan maj var i tredje. Back in the studio, Clarkson and Hammond tried to prove again why Rallycross is better than other sports including Formula 1. Tillbaka i studion, Clarkson och Hammond försökte ännu en gång bevisar varför Rallycross är bättre än andra sporter inklusive Formel 1.


The trio previews Infiniti Q60, Nissan Sway, Audi Prologue, Bentley EXP 10 Speed 6, Suzuki Celerio and Aston Martin Vulcan . Nyheter: Trio förhands Infiniti Q60, Nissan Sway, Audi Prologue, Bentley EXP 10 hastighet 6, Suzuki Celerio och Aston Martin Vulcan .Dessutom talar trion om den nya versionen av Fiat 500 .


Nicholas Hoult talade om sin roll som Nux i "Mad Max: Fury Road" och får varvtiden 1: 44,7 vilket gör honom till den näst snabbast runt banan - delat med Aaron Paul - efter Olly Murs.


Special-avsnitt 1 (Patagonia Special - del 1), Special-avsnitt 2 (Patagonia Special - del 2), Avsnitt 1, Avsnitt 2 (Australiensk road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6, Avsnitt 7, Avsnitt 8

Avsnitt: 8 (Special)
Totalt: 172
Datum: 28 Juni 2015
Gäster: Inga


Ett 75-minuters specialavsnitt med det sista som spelades in från säsong 22.


I första delen åker de ut på landet i klassiska cabbar: Fiat 124 Spider, MGB GT, Peugeot 304 Cab.


I den andra delen tävlar de om att tjäna mest på att köpa varsin begagnad SUV och sälja den. Dessutom är Clarkson på och utanför banan i en trio lyxiga limousiner.


Segmenten med tester av Subaru WRX STi och VW Golf R samt gästintervjuerna med Gary Lineker och Henry Cavill i den prisvärda bilen kommer alltså i dagsläget inte att visas. Detta är det sista avsnittet av Top Gear med Clarkson, Hammond och May tillsammans. (snyft)